LAWD102 Сравнително конституционно право – критически подходи

Анотация:

Курсът е част от програмата предназначена за получаване на необходимите кредити за защита на докторска дисертация в областта на конституционното право. Той обхваща теоретичните, историческите, правните и практическите аспекти на Конституционното право въз основата на сравнителен и критически анализ. Курсът включва следните групи въпроси:

1) въведение в сравнителното конституционно право в исторически, научен и институционален аспект;

2) историческата еволюция на конституционализма, видовете конституции и конституционни принципи;

3) конституционното устройство на съвременните държави, типология на формите на държавно управление и на държавно устройство;

4) конституционните модели на съвременните системи на държавните органи и тяхното взаимодействие;

5) критичен анализ на политическите системи и формите на пряка и представителна демокрация;

6) конституционноправният статус на гражданите в съвременните държави.

Основните цели на курса по Сравнително конституционно право са: запознаване на докторантите с достиженията на съвременната конституционна теория в сравнителен аспект; представяне както на водещите и на специфичните конституционноправни модели за изграждане на държавните органи; утвърждаване и развиване на уменията за самостоятелен сравнителен и критичен анализ, както и съпоставяне със съвременния български конституционен модел.

прочети още
Конституционно право

Преподавател(и):

доц. Снежана Ботушарова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса докторанти:

1) знаят:

сравнително-конституционния метод на научно изследване и приложението му, развитието на сравнителното конституционно право в исторически, правен, институционален и функционален аспект, високоспециализирани професионални и академични познания в областта на конституционното право в съответствие със съвременните постижения на науката.

2) могат:

Придобиват преподавателски умения и знания за съвременните и иновативни методи и средства за преподаване в публичноправните науки и по-специално в конституционното право, съчетано с умения за провеждане на научни изследвания, за работа с научна и правна литература, анализ и критика на различни тези и становиша, развиване на собствена гледна точка по въпроси на сравнителното конституционно право, както и за писане и публикуване на научни статии и разработки.


Предварителни изисквания:
Докторантите да имат знания и/или умения:

• Учебната дисциплина Сравнително конституционно право – критически подходи е свързана най-тясно с отрасли на публичното право, а именно – конституционно право, административно право, административен процес, общинско право, общо учение за държавата, защита правата на човека и други.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Aalt Willem Heringa, Constitutions Compared. An Introduction to Comparative Constitutional Law (4th edition), Intersentia, 2016.

• Близнашки, Г. Принципи на парламентарното управление. С., 2007.

• Близнашки, Г. Парламентарното управление в България. С., 2009.

• Близнашки, Г. Парламентарно право. С., 2015.

• Близнашки, Г. Конституцията. Същност, функции, върховенство. С., 2018.

• Ботушарова, С. Конституционно право (kнига първа). С., 1994.

• Ботушарова, С. Система на държавните органи. С., 1994.

• Друмева, Е. Конституционно право. С., 2018.

Лозано, Марио. Големите юридически системи. Въведение в европейското и извъневропейското право. Рим., 2018.

• Михайлова, Е. Парламентаризъм и правова държава в България. С., 2012.

• Михайлова, Е. Ролята на държавния глава в законодателния процес. С., 2015.

• Стойчев, Ст. Конституционно право. С., 2002.

• Танчев, Е., Белов, М. Сравнително конституционно право. С., 2009.

• Comparative Constitutional Law, Edited by Tom Ginsburg and Rosalind Dixon, Edward Elgar, 2011.

• Jean-Pierre Massias, Droit constitutionnel des Etats d’Europe de l’Est, Presses Universitaires de France, 2008.

• Mathias Reimann, Reinhard Zimmermann, The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford University Press, 2008.

• Michel Rosenfeld, Andras Sajo, The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford University Press, 2012.

• New Developments in Constitutional Law. Essays in Honour of Andras Sajo, Eleven International Publishing, 2018.

• Енгибарян, Р.В., Конституционное развитие в современном мире. Основные тенденции. М., 2016.

• Ковлер, А.И., Чиркин, В.Е., Юдин, Ю.А., Сравнительное конституционное право, М., 1996.

• Конституция в XXI веке. Сравнительное-правовое исследование., Коллектив., М., 2017.

• Пронкин, С.В., Петрунина, О.Е. Государственное управление зарубежных стран, М., 2011.

• Страшун, Б.А., Конституционное /государственное/ право зарубежных стран, М., 1996-1997.

• Чиркин, В.Е., Конституционное право зарубежных стран, М., 1999.

• Чиркин, В.Е., Конституционная терминология, М., 2016.

Средства за оценяване:

• Тест

• Писмена задача по зададена от преподавателя тема

• Устно събеседване