LAWD101 Конституционализъм и парламентаризъм в България

Анотация:

Курсът запознава докторантите с основни понятия като конституционализъм и парламентаризъм. Разглежда се произхода на конституционализма и парламентаризма и проявленията му в България. За целта се разглежда началото им в България – конституционният дебат в Учредителното събрание и в последствие проявлението или потискането на тези принципи при действието на Търновската конституция. Предмет на анализ са и двете изменения на Търновската конституция именно в светлината на конституционализма и парламентаризма. Българската история ни предоставя възможност да проследим във времето на тоталитарната държава как при наличието на конституция и парламент в държавата ни няма нито конституционализъм, нито парламентаризъм. Предмет на проследяване в тази насока са конституциите от 1947 г. и 1971 г. и практиката на парламентите от този период от време. Възстановяването на конституционализма и парламентаризма след 1989 г., както и добрите и лоши практики са в полето на този курс. Прави се преглед на парламентарната практика от 7-то ВНС до днес, както и на практиката на Конституционния съд. Докторантите се запознават и с изворовия материал за историята на държавата ни и прилагането на правните норми. Дисциплината има за цел да формира знания за развитието на конституционализма и парламентаризма, основните принципи и изисквания за да приемем наличието им или не.

прочети още
Конституционно право

Преподавател(и):

проф. Екатерина Михайлова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса докторанти:

1) знаят:

• основните институти, според които се приема, че са налице конституционализъм и парламентаризъм.

• основните етапи и характерните особености на развитието на конституционализма и парламентаризма в България.

• парламентарната и конституционна практика за наличието или не на конституционализъм и парламентаризъм в България.

2) могат:

• да правят връзка между отделни конституционно заложени правни институти и парламентарната и конституционна практика, отнасяща се до държавното управление.

• да правят изводи за основни конституционни институти, да ги анализират и да достигат до изводи.

• самостоятелно да установяват общи основни идеи и принципи на редица институти на конституционното право.

• да извършват сравнителни анализи на правни институти в зависимост от конституционната и парламентарна практика.


Предварителни изисквания:
Докторантите да имат знания и/или умения:

• Конституционната история на България.

• Обща информация за световна и европейска конституционна теория и история.

• Обща юридическа терминологияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Баламезов, Ст., Конституционно право, Ч. І, ІІ, С., 1993.

• Близнашки, Г., Принципи на парламентарното управление, С., 1997.

• Близнашки, Г., Парламентарно право, 2017.

• Владикин Л., Организация на демократичната държава. С., 1992.

• Владикин, Л., Общо учение за държавата, С., 1992.

• Гергинов, Ал. Парламентаризмът и поемането на властта. С., 1907.

• Гешева, Й., Държавната институция Велико народно събрание 1879-1911г., С., 2001.

• Друмева, Ем., Конституционно право, С., 2018.

• Караджов, Д., Парламентарният режим при еднокамарната система, с оглед на конституционно-парламентарната практика в България. С., 1929.

• Киров, П., Конституиране на представителното управление в България, С., С, 2015.

• Манолова, М., Парламентаризмът в България, 1879-1894, С., 1989.

• Манолова, М., Парламентарното управление в България 1894-1912 г., С., 2000.

• Методиев, В., Стоянов, Л., Българските конституции и конституционни проекти, С., 2003.

• Методиев, В., Стоянов, Л. (съст). Българските държавни институции (1879—1986). Енциклопедичен справочник. С.,1987.

• Михайлова, Ек., Парламентаризъм и правова държава в България, С.,2012.

• Михайлова, Е., Тоталитарната държава и право в България 1944-1989, С.2016.

• Правилници за организация и дейността на Народното събрание,

• Практика на Конституционния съд на Р България.

• Стенографски дневници на Народното събрание

• Интернет страниците на НС, МС, Президент, КС и др.

Средства за оценяване:

• Дискусия

• Самостоятелна разработка по зададена тема