LAWD100 Актуални проблеми на конституционното право

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с основни дискусионни въпроси в рамките на съвременното конституционно право през призмата на практиката на конституционните съдилища в Европа, Върховния съд на САЩ и съдебната практика с конституционно значение в други държави. Вниманието ще бъде насочено към правата на човека, закрепени в основните международни актове и националните конституции, с оглед на тяхната интерпретация и тенденции за развитие в модерното общество, като те ще бъдат разгледани в сравнително-правен аспект. Чрез анализа и съпоставянето на конкретни казуси на студентите ще бъде предоставена възможност да дискутират и да осмислят в детайли посоките, в които се развиват конституционно защитените права и концепции в контекста на технологичното развитие и глобалното общество. На студентите ще бъде поставена практическа задача, свързана с подготовка на искане за установяване на противоконститционност на нормативен акт пред Конституционния съд в България.

прочети още
Конституционно право

Преподавател(и):

доц. Деница Топчийска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• тенденциите в интерпретацията на основите права, заложени в международните правни актове, актовете на ЕС и националните конституции в сравнително-правен аспект

• значими казуси, свързани с интерпретацията на основни конституционни въпроси в съвременното общество

2) могат:

• да анализират и решават казуси, свързани с конституционни въпроси

• да анализират в по-широк контекст казуси, свързани с основните конституционни права
Предварителни изисквания:
Докторантите да имат знания и/или умения:

• няма предварителни изискванияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение: основни права и свободи в съвременните конституции, актове за правата на човека на ЕС, Съвета на Европа, ООН и други международни организации
 2. Задължение за зачитане на правата на човека (казуси)
 3. Равенство пред закона и защита срещу дискриминация (казуси)
 4. Правото на живот и достойнство (казуси)
 5. Правото на справедлив процес (казуси)
 6. Право на зачитане на личната неприкосновеност и защита на личните данни (казуси)
 7. Свобода на изразяване (казуси)
 8. Право на достъп до информация (казуси)
 9. Свобода на мисълта, съвестта и религията (казуси)
 10. Свобода на събранията и сдруженията (казуси) Политически права (казуси)
 11. Социални права (казуси)
 12. Икономически права (казуси)
 13. Практическа задача

Литература по темите:

Vikram Amar, Mark Tushnet, Global Perspectives on Constitutional Law (Global Perspectives Series), Oxford University Press (2008)

Пенчо Пенев, Нормативни и практически очертания на българското конституционно правосъдие, изд. СИБИ (2013)

Ken I. Kersch, Constructing civil liberties: discontinuities in the development of American constitutional law, Cambridge University Press (2004)

Нормативни актове и казуси от международното право, правото на ЕС и българското законодателство, относими към разглежданата материя.