LAWD004 Методология на научното изследва-не. Научно-изследователска етика

Анотация:

• Докторантският курс представя основните положения относно писането на научен текст – неговата същност същност, основни езикови и стилови изисквания. Дискутират се основните правила относно подготовката на научен текст – структура, съдържание, извеждане на изводи. Представят се принципните положения относно подготовка и реализацията на научно-изследователски проект. Като главни страни на методологията на научното изследване се преподават общоприетите правила за обработка на съдебна и административна практика за целите на научното изследване, както и изготвянето на библиографска справка и подбор на научна литература. Обръща се специално внимание на основните принципи за аргументиране на научна теза. Курсът дава основни познания относно етика на научния спор и етични правила във връзка с колегиалността в областта на научните изследвания и научния живот.

прочети още
Конституционно право

Преподавател(и):

доц. Деяна Марчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса докторанти:

1) знаят:

• основните изисквания за писане и публикуване на научен тест;

• подготовката на научен проект и неговото презентиране;

2) могат:

• да структурират научен текст;

• да изготвят библиографска справка за ползвана литература;

• коректно да цитират използвана научна литература.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Защитени докторски дисертации в областта на трудовото и осигурителното право

Средства за оценяване:

• Събеседване