VIPM378 Пластика и перспектива

Анотация:

С изразните средства на скулптурата да се изследват отношението и влиянието на цвета в системата на формообразуване.

.Да изследва пространството в качеството на формообразуващ елемент.Да се разгледати дефинират пространствени ориентири.

Изследва проблематики,свързани с сложната взаимовръзка между пространство- пластика.Разглежда ролята на "Азът"в творческия процес ивлиянието върху крайният продукт.

прочети още
Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата

Преподавател(и):

доц. Венцислав Занков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1. знаят:

Студентите да получат основни познания за сложната диалектическа взаимовръзка: пространство -цвят- форма.

2.могат:

Студетите да могат с израните средства на скулптурата

да владеят пространствените ориентири и разглеждат цвета като елемент в системата на формообразуване .
Предварителни изисквания:
Студентите да владеят основните изразни средства на скулптурата и имат записан курс "Пластика и перспектива"

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.История на изкуството.-избор на автор

2."Точка и линия в равнината" -В.Кандински изд.Изкуство-1995г.

3."Тектониката като теория на формата и формообразуването.

изд."Марин Дринов -2000г.

4..В. Шеди. “Скулптурно майсторство”изд"Български художник"-1977г;

5.. Базазянц. “Художник, пространство, среда”;изд"Изкуство"-1985г

6.Н. Полякова. “Скулптура и пространство”;изд"Изкуство"-1985г

7.М. Шимон. “Как разбирам скулптурата”; изд"Български художник"1988г

8..Албуми свързани с тематичния план

Средства за оценяване:

Практическа разработка.

Конферанс.