FILD120 Превод и междукултурно общуване

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

• да повиши междукултурните компетенции на студентите, като развие езиковите им умения както на английски, така и на български език

• да развие у студентите умения за анализиране на социалните условия в България и англоговорещите страни

• да предостави основни знания за теорията на културата и проблемите при предаването на съобщения от един език на друг

прочети още
Славянски езици (руски език)

Преподавател(и):

проф. Дияна Янкова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• как да подходят правилно към превод на текст, като използват знанията си по лингвистика като теоретична основа за извършване на практическа работа

• какви са разликите между обществените, географските, културните, и др. условия в различните ‘светове’ на двата текста

• как се създават различни текстове при превод от английски на български и от български на английски

2) могат:

• да разбират сложността при комуникация между различни култури, нации и езици

• да се справят с различните културни аспекти на проблемите при превод

• да изразяват типичните за една култура и език особености на друг език


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• да владеят английски език минимум на ниво B2;

• да владеят добре граматиката на родния си език;

• да умеят да мислят критически и да анализират.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Ролята на превода в междукултурно общуване. Комуникативен акт.
  2. Аспекти на междукултурното общуване: време, пространство, невербална комуникация
  3. Културна компетенция – осъзнаване, отношение към, познаване на собствената и другата култура
  4. Видове значения. Основни видове превод.
  5. Преводът като социална дейност.
  6. Политическа коректност и превод.
  7. Глобална култура, език и превод

Литература по темите:

• House, J. (1997). Translation Quality Assessment: A model revisited. Tübingen: Narr.

• House, J. (2006). Text and context in translation. Journal of Pragmatics , 338–358.

• Munday, J. (2001). Introducing Translation Studies theories and applications. London and New York: Routledge.

• Schaeffner, C. (2000). Translation in the Global Village. Clevedon: Multilingual Matters.