FILD106 Когнитивна лингвистика

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с основни подходи към езика и познанието с акцент върху теми от когнитивната лингвистика, да създаде интерес у студентите към спорните въпроси за връзката между език и познавателно поведение, да насърчи студентите да придобият опит в изследвания от областта. Процесът на преподаване включва провеждане на дискусии върху задаваните конкретни изследователски задачи по темите на докторантите. Така те сами могат да преценят предимствата и недостатъците на съпоставителния метод.

В зависимост от спецификата на езиците се поставят различни акценти – вид и време, определеност и генеричност, определеност и аспект, лексикална семантика.

прочети още
Славянски езици (руски език)

Преподавател(и):

проф. Мария Грозева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса докторанти:

ще разширят познанията си за постиженията на съвременното съпоставително езикознание, което ще улесни самостоятелната им ориентация в тази проблематика при разработването на дисертационен труд.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Литература:

Chafe, W. Discourse, consciousness, and time. The flow and displacement of conscious experience in speaking and writing. Chicago, 1994.

Evans, Vivyan/ Green Melanie. 2006. Cognitive linguistics. Edinburgh university press.

Wierzbicka, A 1990:. The meaning of colour terms: semantics, culture and cognition. – Cognitive linguistics, 1.

Barsalou L.W. Frames, concepts, and conceptual fields // Frames, fields, and contrasts. - Hi // sdale, 1992 / P.67.

Ellis H.C, Hunt R.R. Fundamentals of cognitive psychology. Madison (wise.). 1993 / C. 204.

Cruse D.A. Prototype theory and lexicalsemahtics // Meaning and prototypes. Levin В., Pinker S. lexical and conceptual semantics. Cambridge, 1991.

Heiman J. Natural syntax: Iconicity and erosion. Camb. e.a., 1985. P. 260.

Gackendoff R. Semantics and congnition. - Cambridge (Mass.), 1993.

Langacker R.W. Faundations of cognitive grammer. Vol. 1. Theoretical prerequisites. Stanford, 1987.

Lippmann W. Publik Opinion. NY, Harcourt, 1992. Studies in linguistic categorizationied, by Tsohatzidis S.L. L.; N.Y. P. 382-402.

Schiffer S., Steel S. (EdS) Congnition and representation. Boulder (Colorado), 1988.

Schwarz M.'Finfulumg in die kognitive Linguistik/ Tubingen, 1992. P. 94.

Wierzbiska A. Semantics, culture and cognition, Universal human concepts in culture - specific configuration. N.Y.; Oxford, 1992.

Tomlin, R. Basic word order. Functional principles. London, 1986.

Ван Дейк, Т. А. Язык. Познание. Коммуникация. Москва, 1989.

Кибрик, А. Когнитивные исследования по дискурсу. // Вопросы языкознания, 1994, № 5

Пенчева, Майя. 2011. Когнитивна лингвистика, Речник на понятията и термините. Университетско издателство „Св. Кл.Охридски”, София, (978-954-07-3253-4)

Сибиък, Томас. 1997. Семиотиката в САЩ. София: Наука и изкуство.

Стаменов, Максим. 1993. Проблеми на значението в субективната семантика. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

Чейф, У. Память и вербализация прошлого опыта. // Новое в зарубежной лингвистике. Выпуск ХІІ, Москва, 1983.

. // Новое в зарубежной лингвистике. Выпуск ХІІ, Москва, 1983.

Средства за оценяване:

чрез текуща оценка от активността на докторанта по време на протичането на курса и/или изпитния резултат по време на сесията.

Аспекти при формирането на оценката:

• практическа разработка – 50%

• семестриален изпит –50%