FILD105 Структурна и корпусна лингвистика

Анотация:

Курсът запознава докторантите с основни школи на структурната лингвистика, с лингвистичните войни от средата на 20-и век, с постиженията на корпусната лингвистика и хибридните подходи към анализа на езиков материал.

прочети още
Славянски езици (руски език)

Преподавател(и):

доц. Мария Стамболиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса ще получат знания и умения за структурен анализ на езикови данни в избран от тях модел; ще получат знания и умения за създаване на текстови корпуси, едноезични и двуезични, и за обработката им със средствата на съвременните езикови технологии.
Предварителни изисквания:
Завършени основни лингвистични курсове на бакалавърско/магистърско ниво.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

David Crystal, The Cambridge encyclopedia of language (1997)

David Crystal, How language works (2006)

Steven Pinker, The Language instinct: The New Science of Language and Mind (2003)

Мария Стамболиева. Строеж на естествения език. Парадигма, 2016.

Обучителна платформа Мудъл на НБУ

Средства за оценяване:

Портфолио.