FILD104 Контрастивна лингвистика - методи на изследване

Анотация:

Курсът е предназначен за докторанти, чиито изследвания са в областта на съвременната контрастивна лингвистика. Целта на курса е да представи на докторантите постиженията на съвременното съпоставително езикознание, методологията на съпоставителните изследвания, набирането на корпуси, видовете съпоставителни изследвания и пр. и по този начин да се улесни по-нататъшната им самостоятелна работа при разработване на дисертационен труд. Предложените теми се разглеждат, в зависимост от езика-цел, в съпоставка с германските, романските или славянските езици.

Процесът на преподаване включва провеждане на дискусии върху задаваните конкретни изследователски задачи по темите на докторантите. Така те сами могат да преценят предимствата и недостатъците на съпоставителния метод.

В зависимост от спецификата на езиците се поставят различни акценти – вид и време, определеност и генеричност, определеност и аспект, лексикална семантика.

прочети още
Славянски езици (руски език)

Преподавател(и):

доц. Ирина Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса докторанти:

ще разширят познанията си за постиженията на съвременното съпоставително езикознание, което ще улесни самостоятелната им ориентация в тази проблематика при разработването на дисертационен ртруд.


Предварителни изисквания:
знания и/или умения:

В областта на общото езикознание, теоретична граматика на чуждия и български език – фонетика и фонология, морфология,синтаксис, лексикология и фразеология.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Alarcos Llorach E. 1970: Estudios de gramatica funcional del espanol, Gredos, Madrid

Арнаудова Й. Проблеми на съпоставителните изследвания.- Съпоставително езикознание, 1985, Х3.

Балин, Б.М. (1969). Немецкий аспектологический контекст д сопоставлении с английским. Калинин.

Bertinetto P.M. 1986: Tempo, aspetto e azione nel verbo italiano. Il sistema dell'indicativo., Accademia della Crusca, Firenze

Бъчваров Янко (1996): Чешкият език в славянски контекст, София.

Вилюман, В., Соболева А. (1975): Ролята на дълбоката и повърхнинната структура при контрастивните изследвания. Съпоставително езикознание, 1979, 5.

Владва, Ив. (1988). Превод и време. НИ, София.

Волоцкая З.М.(1975): К сопоставительному описанию славянских языков. - Вопросы языкознания, 1975, Х 5.

Гак Валентин Г. (1977) - Сопоставительная лексикология. Москва, 1977.

Герджиков Г., 1984, Преизказването на глаголното действие в българския език, Наука и изкуство, София

ГСБКЕ (1983):Граматика на съвременния български книжовен език, том 2, Морфология, 1983, Издателство на БАН, София

Грозева, Мария (1981) Категорията детерминация в немския и българския език. Канд. Дис.

Данчев Андрей (2001): - Съпоставително езикознание, София, 2001.

Иванова Калина, 1966, Десемантизация на глаголните представки в съвременния български книжовен език, София

Иванова К., 1974, Начини на глаголното действие в съвременния български език, София

Иванчев, Светомир (1979): - Най обща съпоставка на основната (безпрефиксална) глаголна лексика в българския и белоруския език - Съпоставително езикознание,1979, 2.

Иванчев, Светомир (1971). Проблеми на аспектуалността в славянските езици. София, БАН.

Куцаров, Иван (1977). Явлението преизказност и преизказването в славянските езици. Дис. Труд. СУ.

Kitova-Vasileva M. 2000: La 'verosimilidad relmativa' y su enpresion en espanol, Universidad de Santiago de Compustela,

Kuhlwein, W./Thome, G./Wills, W. (Hrsg) (1978): Kontrastive Linguistik und Ubersetzungswissenschaft. Akten des Internationalen Kolloquiums, Trier, Saabrucken.

Лашкова, Л./Иванова, К. (1988): Проблеми на съпоставителното изследване на славянските езици. Славянска филология, т. 19, 1988

Леков Иван (1977): - Закономерности на развитието на славянските езици, 1977, София.

Лингорска, Бл. (1980). Полско-български синтактични паралели. СЕ, V, 5, 52 – 56.

Манакин В.Н. - Основы контрастивной лексикологии: близкородственые и родственные языки., Киев, 1994

Манчев, Красимир (1976): Принципи на типологичното изследване на езика- БСИБЕДЕ, I, 40-58.

Маслов, Ю. С. (ред.) (1978): Вопросы сопоставительной аспектологии. Ленинград, Наука.

Петков Павел (1978): Опит за класификация на частните дисциплини в сравнителното езикознание - Съпоставително езикознание, 1978, кн.1.

Сопоставительное изучение словообразования славянских языков., 1987, М.

Сп. “Съпоставително езикознание” – всички налични броеве

Средства за оценяване:

Формиране на оценката - комплексно. Аспекти на формирането на оценката:

- участие в семинарните занятия;

- конспекти на проучена литература;

- изпитен резултат.