SCTM325 Проект: Политики и стратегии за отговор на инциденти с киберсигурността

Анотация:

Курсът “Проект: "Политики и стратегии за отговор на инциденти с киберсигурността. Киберустойчивост” включва форми за самостоятелна подготовка на студентите. Целта на курса е създаване на условия за разширяване и задълбочаване на знанията на обучаемите и изграждане на способности за самостоятелна търсене и обработване на информация в интерес на изпълнението на практическа задача по въпроси, свързани с киберустойчивостта.

В рамките на курса студентите разработват практическа задача по тема и със съдържание, съгласувани с преподавателя и насочени към изследване на актуални въпроси (проблеми) на практиката, имащи отношение към тематиката на курса. Резултатите от практическата задача се представят на преподавателя в електронен вид и се презентират пред останалите обучаеми от групата. При необходимост се провеждат on-line консултации между обучаеми и преподавател, по време на които се дискутират въпроси, свързани с решаването на практическата задача. Оценката от курса се формира на базата на оценките от практическата задача и нейното презентиране.

прочети още
Киберсигурност

Преподавател(и):

проф. Венелин Георгиев  д-р
гл. ас. Дафинка Сидова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да формулират и разработват политики и стратегии в областта на отговора на инденти с киберсигурността;

• да прилагат изследователски технологии и да интерпретират резултати от изследвания в областта на киберустойчивостта.

2) могат:

• да прилагат на практика аналитични методи за изследване в областта на стратегии и политики за отговор на инциденти с киберсигурността;

• да разработват и представят презентации за резултатите от проведено изследване.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• свързани с базовите определения от теорията на киберсигурността

• за прилагане на основни изследователски качествени и количествени методи

• за прилагане на специфични аналитични методи с отношение към киберустойчивосттаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Сравнителен анализ на политики и стратегии за отговор на инциденти с киберсигурността
  2. Структуриране на жизнен цикъл на процеса за отговор на инцидент с киберсигурността
  3. Технология за идентифициране, ограничаване и отстраняване на последствията от инцидент с киберсигурността
  4. Разработване на стратегии за отговор на инцидент с киберсигурността
  5. Разработване на политики за отговор на инцидент с киберсигурността
  6. Разработване на концепция за киберустойчивост на организа- цията

Литература по темите:

1. Георгиев В. Политики и стратегии за отговор на инциденти с киберсигурността. Киберустойчивост. София, Авангард, 2020 г.

2. Computer Security Incident Handling Guide

3. Incident Response and Management: NASA Information Security Incident Management

4. Cyber Security Incident Response Guide

5. Information Security Management Handbook

6. Resilia. Course book