ALHM013 Практикум по "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - нидерландски)"

Анотация:

Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Нериман Емин-Хасанова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Други

Теми, които се разглеждат в курса: