ALHM109 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - нидерландски)

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа и има за цел да запознае студентите с основните граматически форми и конструкции на нидерландския език както и натрупване на основен лексикален запас.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Нериман Емин-Хасанова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: елементарните граматически форми и конструкции, както и елементарна лексика за комуникация

2) могат: да се предствят, да комуникират нa елементарно ниво


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Не се изискват предварителни знания.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Textboek: Nederlands voor anderstaligen – Vanzelfsprekend

Werkboek: Nederlands voor anderstaligen – Vanzelfsprekend

Холандска граматика, Клодин Кине, Никола Стоянов

Да проговорим нидерландски, Larousse

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ 100 %