MBAM054D Проект: Международен бизнес

Анотация:

Самостоятелната работа по курса обхваща в синтезиран вид главните теми и проблеми в сферата на международния бизнес. Специално внимание се обръща на: митата и техните статични ефекти, нетарифните търговски ограничения, преференциалните търговски споразумения, ролята на многонационалните корпорации и на Световната търговска организация в съвременната световна икономика; специфичните проблеми, възникващи в условията на прехода на страните от Централна и Източна Европа към пазарна икономика; реинтегрирането на икономиката на България в обединения пазар на ЕС и в системата на световното стопанство чрез възстановяване и засилване на нейната конкурентност и отвореност към международните пазари.

Целта е:

" да се формират комплексни знания за: основните процеси и тенденции в развитието на съвременната световна икономика и нейната глобализация; увеличаване на конкурентоспособността и отвореността на българската икономика.

" да се изградят умения за бърза ориентация в съвременната глобализираща се бизнес среда и за ефективно решаване на възникващите проблеми на микроикономическо и макроикономическо равнище.

прочети още
Маркетинг мениджмънт ДО

Преподавател(и):

проф. Стефан Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" състоянието и тенденции в развитието на съвременната световна икономика и нейната глобализация;

" същността, съдържанието, предназначението и последствията за бизнеса от прилагането на различните инструменти на външнотърговската политика;

" методите за анализ и увеличаване на конкурентноспособността на националната икономика на микроикономическо и макроикономическо равнище.

2) могат:

" бързо да се ориентират в сложната проблематика на международния бизнес и да приемат и реализират ефективни решения на фирмено равнище;

" адекватно да интерпретират състоянието, тенденциите и перспективите в развитието на външната търговия на Р. България и в интегрирането на нейната икономика в системата на ЕС и световното стопанство като цяло.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература

1. Стефанов, Ст. "Международна икономика", София 2009 г.

2. Стефанов, Ст. Неолибералната платформа на прехода към пазарна икономика - особености и последствия. Сп. "Икономическа мисъл", № 4, 2003 г.

3. Стефанов, Ст. Преходът към пазарна икономика в контекста на проблема за конкурентноспособността. Сп. "Икономическа мисъл", № 1, 2002 г.

4. Стефанов, Ст. Предимства и рискове в присъединяването на България към Европейския съюз. Сп. "Международни отношения", бр. 4, 2001 г.

5. Стефанов, Ст. Теорията на М. Портър за конкурентните предимства на нациите (кратък обзор).

6. Джоузеф Стиглиц. Свободно падане: Америка, свободните пазари, кризата и виновните за нея. София, издателска къща "ИнфоДар", 2010 г.

7. Пол Кругмън. Завръщането на икономиката на депресията и кризата от 2008 г. София, Издателство "Изток - Запад", 2009 г.

8. Нуриел Рубини и Стивън Мим. Кризисна икономика: основен курс за бъдещето на финансите. София, Сиела Норма АД, 2011 г.

9. Йохан Норберг. Финансовият крах. (Как американската мания за собствен дом и лесни пари доведе до икономическа криза). София, изд. Къща "МаК", 2010 г.

Допълнителна литература

1. Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld International Economics: Theory and Policy. Addison Wesley, 7 edition, 2005.

2. Robert J. Carbaugh. International Economics. Tenth Edition. Wadsworth Publishing Company, USA, 2004.

3. Peter B. Kenen. The International Economy. Second Edition. Prentice-Hall, USA, 1989.

4. Charles W.L. Hill. Global Business Today. Second Edition, 2003, McGraw-Hill Higher Education, USA.

5. Стоядин Савов и др. Световна икономика. Издателство "Стопанство", София, 2006.

Адреси в интернет

1. Официална страница на Европейския съюз: http://europa.eu.int/

2. Европейска комисия: http://europa.eu.int/comm/index_en.htm

3. Европейска централна банка: http://www.ecb.eu/home/html/index.en.html

4. Европейска банка за възстановяване и развитие: www.ebrd.org

5. Информация и анализи за Европейския съюз: http://www.euractive.com/

6. Делегация на европейската комисия в България: http://www.evropa.bg/

7. Световна търговска организация: www.wto.org.

8. Международен валутен фонд: www.imf.org

9. Световна банка - www.worldbank.org

10. Организация за икономическо сътрудничество и развитие: www.oecd.org

11. Конференция на ООН за търговия и развитие: www.unctad.org

12. Министерство на икономиката и енергетиката: www.mi.government.bg

13. Българска народна банка: www.bnb.bg

14. Национален статистически институт: www.nsi.bg

15. Агенция "Митници": www.customs.bg

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 100%