GEOM109D Екотуризъм и защитени територии

Анотация:

Курсът цели да представи възможностите на защитените територии като обекти за екологичен туризъм. Проблематиката е актуална, тъй като България е една от първите страни, приели стратегия и план за действие по екологичен туризъм.

Цели на курса:

- да представи значението на защитените територии - като обекти за туризъм.

- да представи правното регламентиране на защитените територии като обекти за туризъм;

- да Запознае студентите с правилата за посещение на различните категории защитени територии и включването им в туристическите анимационни програми.

- да даде необходимите знания, свързани със значението на защитените територии и режимите за тяхното опазване.

- да запознае студентите с правния статут и управление на защитените територии (Закони, наредби, правилници).

- да запознае студентите с Международното законодателство в областта на защитените територии. Международни договори (Конвенции).

- да запознае студентите, чрез практики, с някои от защитените територии в България, което включва посещение на поне една защитена територия от всички категории (национален и природен парк, резерват, поддържан резерват, природна забележителност, защитена местност)

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- българското законодателство в областта на защитените територии (категории защитени територии, управление на защитените територии, обявяване на защитените територии, планове за управление на защитените територии и т.н.)

- правното регламентиране на защитените територии в България;

- правно регламентиране на туристическите дейности в защитените територии;

- международното законодателство в областта (Конвенции, защитени територии от ЮНЕСКО - биосферни резервати и т.н.);

- специфичните особености на продуктите за екотуризъм;

- възможностите за развитие на дестинации за екотуризъм;

- основните обекти, подходящи за развитието на този вид туризъм (защитени територии, посетителски центрове и др.);

- основните параметри за разработване на екотуристическа дестинация;

- интерпретиране на защитените територии като туристически обекти;

- източници на информация за защитените територии (институции, литература, интернет ресурси и др.);

- проблеми на защитени територии в България.

2) могат:

- да разработват планове за устойчиво управление и развитие на екотуристическа дестинация;

- разработват планове, проекти и стратегии в областта на екотуризма;

- да извършват мониторинг и да правят предложения за превантивни дейности в защитените територии по отношение на туризма;

- да участват в управлението на защитени територии;

- да участват в изготвянето на екотуристически програми и продукти;

- да презентират успешно защитените територии.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въвеждаща лекция - цел на курса, основни теми, изисквания за оценяване
 2. Устойчиво развитие
 3. Екотуризъм - поява и развитие
 4. Същност и основни характеристики на екотуризма
 5. Категории защитени територии по ЗЗТ, предназначение, режими на опазване и ползване, органи на управление
 6. Национални паркове
 7. Природни паркове
 8. Резервати и поддържани резервати
 9. Природни забележителности и защитени местности
 10. Защитени зони и обекти – НАТУРА 2000, ЮНЕСКО, Рамсарски места, ОВМ и др.
 11. Обекти за екологичен туризъм в България
 12. Разработване на екотуристически дестинации
 13. Дискусия върху теста
 14. Дискусия върху самостоятелните разработки

Литература по темите:

Берберова Р., Записки на лектора в Мудъл, НБУ

Допълнителни източници:

Закон за защитените територии (ДВ, бр. 133 от 1998 г.)

Закон за биологичната разнообразие, (Обн. ДВ, бр. 77/2002)

Официални сайтове на НП Рила, НП Пирин, НП Централен Балкан

Официолни сайтове на природните паркове в България

Регистър на защитените територии – ИАОС

Министерство на околната среда и водите – Сектор Природа

UNESCO

Средства за оценяване:

Тест, презентация/реферат