GEOM102D Организация и управление на международния алтернативен туризъм

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с теоретичните и практико-приложни аспекти на управлението, имащо за обект специфичните характеристики на алтернативния туризъм, в неговите национални и международни аспекти.

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

доц. Михаил Михайлов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Завършилите курса ще са получили знания и умения за разработване на продуктови структури и маркетингови стратегии на алтернативни видове туризъм.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Михайлов М., Стратегическо управление на туризма, НБУ

2. Велас Ф., Бешерел Л. Международен туризъм, С., 1998.

3. Ставрев, С. Основи на мениджмънта. П., 1996.

4. Закон за туризма. Нормативни актове, ДВ

5. Kotler P, Bowen Y., Makens. Marketing for Hospitality and Tourism. N.Y., 1991

On-line източници на информация:

Презентации в Мудъл

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50 %

Проект 50 %