GEOM368D Практика: Теренно проучване на туристическа дестинация (обект) за алтернативен туризъм

Анотация:

Целта на теренното проучване на туристическа дестинация (обект) за алтернативен туризъм е студентите да проведат проучвания и на даден обект или район за целите на алтернативния туризъм, да анализират ситуацията и възможностите за неговото развитие, да предложат възможности за кандидатстване за финансиране и т.н. Посещаваните обекти или райони са в зависимост от актуалността или потенциала на мястото, проблемите, произтекли от развитието на туризъм и т.н.

По време на практиката студентите вземат активно участие в нея и след това успешно разработват самостоятелни проекти, свързани с посетения обект или район.

По време на практиката или след нейното приключване се организира семинар, на който студентите представят своите разработки и предложения на базата на посетените и проучени места.

По време на практиката се организират срещи на студентите с представители на информационни туристически центрове, представители на местната власт и др.

Частично повечето от практическите и извънаудиторните занятия или осигуряването на необходима техника се финансират чрез проекти от Фонд «Учебни програми» към ЦДЕО.

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р
доц. Биляна Костова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

- умения за проучване на терен

- разработване на самостоятелни или екипни проекти

- умения за презентиране и дискусия на идеи и предложения


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Консултиране по практиката – инструктаж, консултации по предварителното проучване на обекта за посещение и др.
  2. Предварително проучване по литературни данни на обекта на посещение
  3. Теренна практика с включено по възможност посещение на специализирана администрация на съответния обект с цел запознаване с начините за опазване и управление.
  4. Дискусия върху литературните данни и практическите теренни наблюдения

Литература по темите:

В Мудъл - актуализират се всеки семестър според заданията за проектите

Средства за оценяване:

участие и покриване на изискванията на съответните практически занятия