GEOM214D Публична археология

Анотация:

Публичната археология е съвременна дисциплина, чиято цел е да представя и анализира, както новите, така и отдавна известните открития и находки, формиращи културното наследство пред широка публика. В този смисъл, тя представлява интерес за отделни представители на политическите и културни кръгове, ангажирани с историческата и национална идентичност в днешните български земи. Това са историци, етнографи, археолози, специалисти от широката общност на мениджмънта на паметниците на културата. В общ интердисциплинарен смисъл, публичната археология е единственото средство за разбиране значението на емпиричния материал, открит при стари или нови теренни проучвания.

Основната цел на курса е да запознае студентите с развитието и смисъла на археологическата наука, нуждата от защита и социализиране на археологическите обекти и тяхното отношение към историческата памет в днешното общество. Съвременното законодателство и икономически предпоставки дават достатъчни възможности за обща дискусия за това, кое е "лицето на нацията" в актуален европейски мащаб. Широката общественост не е запозната с фактическото състояние на видимото културно наследство, а неговото представяне в атрактивна форма гарантира интерес и развитие на определени отрасли на туризма. Нуждата от излизане извън строго специализирания език на археологическата наука предпоставя привличането на повече специалисти и представянето на проблемите на културното наследство в интердисциплинарен мащаб.

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

доц. Боян Думанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Познават основните правила и принципи на археологическото проучване, историята и бъдещото развитие на археологическата наука; главните принципи при опазване и защита на паметници на културата, както и тяхната социализация и създадената за целта нормативна база

2) могат:

Студентите ще могат адекватно да се включват в различни спорни дискусии по проблемите на популяризирането на културното наследство; сами да представят паметници на културата, използвайки езика на туризма, предназначен за широка публика; взимат участие в теренни археологически проучвания


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Записки на лектора в Мудъл

1994. "Началото", съставител Иван Гацов,

1997 "Човекът зад находките" ,съставител Иван Гацов,

8TH EAA Annual Meeting, 24-29 September 2002, Thessaloniki, Hellas, Abstract books. .Session:Public Archaeology 143-147, European Association of Archaeologists

ЗАКОН за паметниците на културата и музеите