GEOM201D Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма

Анотация:

Курсът има за цел да развие знания у студентите, свързани със същността на туроператорската и турагентска дейност в България и в световен мащаб, което по-конкретно се изразява във видовете туристически агенции, осъществяваните от тях дейности, подготовка, планиране, организиране и продажба на туристически пътувания с обща цена.

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

доц. Теодора Ризова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

1) знаят:

- Основните понятия и дефиниции в туроператорската и турагентска дейност;

- Възникването и развитието на туристическите агенции в България и света;

- Основните дейности на туристическите агенции;

- Класификацията на туристическите агенции;

- Ролята и значението на туристическите агенции;

- Елементите на туристическия продукт;

- Етапите на разработване на туристическото пътуване с обща цена;

2) могат:

- Да анализират туристическото търсене и предлагане в контекста на туроператорската дейност;

- Да анализират конкурентните предимства на туристическите агенции;

- Да разработват туристическо пътуване с обща цена;

- Да калкулират цената на туристическите пътувания;

- Да спазват правилата и изискванията при провеждане на туристическите пътувания с обща цена;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Въведение в туризма;

- Туристически ресурси;

- География на туризма;

- Маркетинг в туризма;

- Управление на туризма.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Георгиев Асен, М. Василева, Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма, Аскони издат, С., 2003

2. Воденска Мария, Посредническа дейност в туризма, С., 2007

3. Емилова Ирена, Влиянието на фирмената политика върху конкурентоспособността на туристическите агенции, С., 2005

4. Нешков Марин, Технология и организация на туристическата дейност, С., НБУ, 1995

5. Станкова Мария, Туроператорска и транспортна дейност, Благоевград, ЮЗУ, 2003

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%