MBAM636D Мениджмънт на развлекателната индустрия

Анотация:

Този курс обхваща понятийния апарат и терминологичните уточнения в организационните форми на развлекателната индустрия, маркетинга и оперативния мениджмънт, управлението на различните области от развлекателната индустрия в контекста на туризма и неговите форми на развлечение - музикалното творчество, театърът, киното, културни събития, спа и уелнес, пасивният спорт и други. Вниманието се акцентира и върху организацията на производствената дейност и реализацията на продуктите на развлекателната индустрия.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р
 Симон Янков  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят:

• Състоянието и развитието на развлекателната индустрия

• Спецификата на развлекателната индустрия в контекста на туризма.

• Значението на музиката, киното, театърът, хазарта, спа и уелнес, пасивния спорт и др. за развитието на туризма.

2) ще могат да:

• Организират производствената дейност на развлекателната индустрия

• Реализират продуктите на развлекателната индустрия

• Разработват проекти в развлекателната индустрия


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Управление на туризма

- Културен туризъмФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в развлекателната индустрия. Понятиен апарат и терминологични уточнения
 2. Маркетинг в развлекателната индустрия
 3. Стратегическо планиране и избор на стратегия в развлекателната индустрия
 4. Оперативен мениджмънт на развлекателната индустрия -теоретични въпроси
 5. Системи за управление и ресурсна осигуреност на управлението в развлекателната индустрия
 6. Менажиране и стил на управление на развлекателната индустрия
 7. Театрални форми на развлечения
 8. Музикални форми на развлечения
 9. Форми на развлечения в нощните заведения
 10. Киното като форма на развлечение
 11. Хазартни форми на развлечения
 12. Познавателни форми на развлечения
 13. Културните събития като форма на развлечение
 14. Спа и уелнес като форма на развлечение
 15. Пасивният спорт като форма на развлечение

Литература по темите:

Основна:

Емилова, И., Мениджмънт на развлекателната индустрия, НБУ, София, 2018

Допълнителна:

Рибов М., И. Емилова и др., Туризмът в ерата на развлекателната индустрия, Тракия М, С., 2008.

Diamond, J. & E. Diamond. The world of fashion. (2nd ed.), N.Y., Fairchild, 1997

Goel, V. & P. Pirolli. The structure of Design Problem Spaces. Cognitive Science, 16, 1992

Silberberg, T., Cultural tourism and business: opportunities for museum and heritage sites, Tourism management, 5/1995

Рибов М., И. Емилова, др., сборник студии, Туризмът в ерата на развлекателната индустрия, Тракия М, С., 2008.

Допълнителна:

Божков, А., Изобразително изкуство: видове и жанрове, С., Наука и изкуство, 1963

Николов, Н., Празниците на българите с легенди и предания, С., 2004

Diamond, J. & E. Diamond. The world of fashion. (2nd ed.), N.Y., Fairchild, 1997

Goel, V. & P. Pirolli. The structure of Design Problem Spaces. Cognitive Science, 16, 1992

Недков, С., Музей и музеология, 2002

Silberberg, T., Cultural tourism and business: opportunities for museum and heritage sites, Tourism management, 5/1995

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 50%