MBAM605D Управленски информационни системи в туризма

Анотация:

" Курсът "Управленски информационни технологии" е върху теоретико - приложна дисциплина, който има за цел да даде основни понятия в областта на управленските информационни системи и по - специално за специфичните области на приложение на информационните технологии в сферата на туризма. Разглеждат се принципите на работа на информационните системи на локално, между-фирмено и глобално ниво и се засягат някои аспекти на информационното право, сигурността на информацията и характеристиките на информационното общество. Дисциплината подготвя обучаваните главно за мениджъри на ресторанти, хотели, изобщо в дейност, свързани с туристическите услуги, но може да бъде полезна и за предприемачи в областта на туризма.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

доц. Мария Николова  д-р
доц. Надя Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- възможностите на информационните технологии в областта на управление на туристическите организации и начина, по който те могат да се прилагат в конкретната им дейност.

2) могат:

- да задават структурата и функционалните характеритики на управленските информационни системи в туризма, респ. ресторантьорството и хотелиерството, като използват своите познания.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- За ползване на компютър и работа в ИНТЕРНЕТФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Телекомуникационни мрежи. Обща структура на телекомуникационните мрежи. Видове мрежи. Развитие. Позициониране.
  2. Софтуер. Системен и приложен софтуер. Изисквания. Съвместимост. Отворен код.
  3. Класификация на информационните (компютърните) системи. Системи за общо предназначение и специализирани системи. Приложения за различните управленски дейности.
  4. Интернет - електронна търговия и банкиране. Електронни пари. Електронно банкиране. Електронна търговия. Електронни търгове.
  5. Екстранет - електронен обмен на данни. Информационен обмен между партньорските организации.
  6. Интранет - управление на информационните процеси в организациите. Дейности на различните нива на управление на организацията. Архитектура на управленските информационни системи.
  7. СУБД - характеристики и дизайн. Видове. Изиксвания. Проектиране. Автоматизирани информационни системи (АИС) на туристическо предприятие. Съставни части на хотелска АИС - фронт офис, бек офис, турист мениджър.
  8. Правни проблеми и информационни технологии. "Информационно законодателство. Право на информация и защита на информацията.
  9. Сигурност и защита на информационните системи. Хардуерни, софртуерни и организационни средства.
  10. Електронен подпис. Видове електронни подписи. Законът за електронния подпис в България.

Литература по темите:

1. Геров, Ал., Е. Гурова, Информационно общество и 21 век. Изд. "IDG - България", С., 2000г., 175 стр.

2. Стратегия и национална програма за развитие на информационното общество в Република България, С., октомври 1999г. 36 стр.

3. Тофлър, А.,Х. Тофлър, Новата цивилизация: политиката на третата вълна. Изд. "Обидан", С., 1995г.

4. Тофлър,А., Трусове във властта.Изд. "Народна култура", С.,1996г.

5. www.infosociety.bg

6. T.M. Connolly, C. E. Berr. Database Systems. A Practical Approach to Design, Implementation, Management. Third Edition. Addison-Wesley Longman, Inc. - Pearson Education Ltd., 1995, 2002.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%