MBAM070D Пазарни структури и анализи

Анотация:

Курсът е предназначен за студентите в магистърска програма „Маркетинг мениджмънт“ на департамент „Икономика”. Включва теми, запознаващи студентите в детайли с функционирането на пазара/отрасъла, поведението на фирмите и оценка на ефективността им. Курсът е структуриран така, че поетапно се засягат следните въпроси: 1) Структура на пазара/отрасъла; 2) Стратегическо поведение на фирмата предвид пазарната среда, в която оперира; 3) Ефекти от фирменото поведение и оценка ефективността на отрасъла. Анализира се възможността поведението на фирмите или държавната намеса и политика на несъвършените пазари да променят отрасловата структура.

Целите на курса са следните:

• Да представи съвременното развитие на теорията;

• Да представи дефектите на пазара и динамиката на несъвършената конкуренция;

• Да обясни детерминантите на пазарната структура и "правилата на играта";

• Да разкрие закономерностите на ценообразуването в голямата фирма;

• Да представи механизмите на обществените корективи на неефективната пазарна структура.

прочети още
Маркетинг мениджмънт ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Елена Спасова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Класическите и съвременните концепции за индустриалната организация

• Микроикономическите измерения и макроикономическите последствия от несъвършената конкуренция

• Подходите и инструментите за анализ на ефективността на пазарите

2) могат:

• да извършват анализ и оценка на конкурентността на пазара и да аргументират собствените си оценки и разбирания за фирменото поведение и стратегия на даден пазар.

• да трансформират теоретичните знания в практически умения за анализ и изработване на собствена позиция относно ефективността на пазарите и ролята на държавата в икономиката.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат знания и/или умения по принципи на микроикономиката.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение в индустриалната организация. Необходимост, функции и задачи на теорията на индустриалната организация. Производствена ефективност и Х-неефективност. Технологичен прогрес. Базов модел „структура-поведение-резултативност“. Държавна намеса в икономиката.
  2. Микроикономическа основа на индустриалната организация. Пазарна структура и равнище на конкурентност. Видове пазарни структури. Определяне на конкуренцията на даден пазар. Концепция за работеща конкуренция.
  3. Теории за фирмата и фирменото поведение. Модели на фирменото поведение. Граници и структура на фирмата. Граници на фирмата – маржинално правило. Модел „принципал-агент“. Структура на фирмата. Организация на фирмената дейност и приемане на решения.
  4. Концентрация в отрасъла и пазарна мощ. Причини за концентрация в отрасъла. Измерване на концентрация в отрасъла. Пазарната власт на купувача. Роля и концентрация на купувачите. Източници и измерители на пазарната сила. Икономия от мащаба на производството. Вътрешни икономии от мащаба на производството – технологични и парични икономии от мащаба. Икономии от обучението и сферата на производството. Сливания и поглъщания като стратегия за получаване на пазарно влияние. Мотиви за сливания и поглъщания. Видове сливания.
  5. Олигополни пазарни структури и стратегии за действие в условия на пазарен олигопол. Особености на олигополните пазарни структури. Модели на олигополни структури при несъгласувани и съгласувани действия. Фирмено поведение при олигопол и теория на игрите.
  6. Ценообразуване на несъвършените пазари. Ценова политика. Практики при ценообразуването на несъвършени пазари. Ценообразуване при: продукти с взаимосвързано търсене; въвеждане на нови продукти; взаимосвързани продукти. Трансферни цени при съвършена и несъвършена конкуренция. Методи за ценообразуване. Хищническо ценообразуване и дъмпинг.
  7. Диференциация на продукта и реклама. Определение, показатели и условия за диференциация. Хоризонтална и вертикална диференциация на продукта. Реклама и рекламни цели. Рекламна интензивност.
  8. Иновационна политика – източници и причини. Защита на интелектуалната собственост. Микро- и макроефекти от иновациите. Инвестиции в научно-развойна дейност. Роля на държавата за насърчаването на иновации.
  9. Държавна намеса на несъвършените пазари. Антитръстова политика и държавна регулация – необходимост и оценка.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Waldman, D.E., & Jensen, E.J. (2019). Industrial Organization: Theory and Practice (5th ed.). Routledge.

Belleflamme, P., & Peitz, M. (2015). Industrial Organization: Markets and Strategies (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Industrial Organization: Contemporary Theory and Practice by Lynne Pepall, Dan Richards, and George Norman, 5th Edition, Blackwell Publishing.

Antitrust Revolution by John E. Kwoka, Jr. and Lawrence White, 7th Edition, Oxford University Press.

Ракарова С. , Еленкова А ., Индустриална икономика, НБУ,2012.

Танова П. Пазарни структури ,Университетско издание “Стопанство”, 2008.

Ракарова С. Микроикономикс І и ІІ част С.:Университетско издателство”Стопанство”, 1996 и 1998.

Hyman, David N. Modern microeconomics : anlysis and applications.

Stead R.,P.Curwen and K.Lawer. Industrial economics. Theory, Applications and Policy. McGraw-Hill, 1997.

Williamson, Oliver E. Industrial organization, 1996

Church J. and R.Ware. Industrial Organization. Astrategic Approach. McGraw-Hill, 2000.

Greer D.F. Industrial Organization and Public Policy. Third Edition.Macmillan, 1992

Средства за оценяване:

50% тест

50% казус.