MBAM051D Стратегическо прогнозиране и планиране в маркетинга

Анотация:

Дисциплината разглежда основните принципи на процесите на стратегическо планиране, управление и контрол на маркетинговата дейност на фирмата и въвежда в основните техники на икономическо прогнозиране, използвани в процеса на планиране.

В рамките на курса са застъпени особеностите на стратегическия подход в маркетинга, стратегическото целеполагане в бизнес организациите, основни инструменти и похвати за стратегическо планиране и контрол на маркетинговата дейност, различни стратегически подходи за управление на отделните елементи на маркетинговия микс, маркетинговите стратегии в различните стадии на жизнения цикъл на продукта, основните методи и техники на прогнозирането.

прочети още
Маркетинг мениджмънт ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Росица Накова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) познават:

• с стратегическия подход в маркетинга;

• стратегическото целеполагане в бизнес организациите;

• основни инструменти и похвати за стратегическо планиране и контрол на маркетинговата дейност;

• различни стратегически подходи за управление на отделните елементи на маркетинговия микс

• маркетинговите стратегии в различните стадии на жизнения цикъл на продукта;

• основните методи и техники на прогнозирането;

2) могат:

• да оценяват въздействието на факторите на бизнес средата върху дейността на стопанските агенти;

• да използват в практиката техники и методи на стратегическия маркетинг за анализ и оценка на алтернативни подходи и стратегии за осъществяване на бизнес на национален и/или чуждестранен пазар;

• да вземат адекватни управленски решения за стратегическо поведение на пазара;

• да използват различни техники и количествени методи за стратегическо прогнозиране.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Маркетинг

• Мениджмънт

• Иконометрия/икономическа математикаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Същност на стратегическо прогнозиране и планиране в маркетинга
  2. Значение на стратегическо прогнозиране.
  3. Видове стратегическо прогнозиране.
  4. Значение на маркетинговото планиране в маркетинга.
  5. Стратегическото целеполагане в бизнес организациите.
  6. Основни инструменти и похвати за стратегическо планиране и контрол на маркетинговата дейност.
  7. Различни стратегически подходи за управление на отделните елементи на маркетинговия микс.
  8. Основните методи и техники на прогнозирането
  9. Решаване на казуси
  10. Тест

Литература по темите:

• Лекционен курс по стратегически маркетинг в мудъл

• Лекционен курс по икономическо прогнозиране в мудъл

• David W. Cravens, Nigel F. Piercy. 2013. Strategic marketing. New York: Mc Graw Hill

• Douglas West, John Ford, Essam Ibrahim. 2015. Strategic Marketing: Creating competitive advantage. Oxford: Oxford University Press

• Кръстева, Н., Петрова, И. 2007. Стратегически маркетинг. С: Авангард прима.

• Кабаиванов, С. 2014. Иконометрия за финансисти. С: Евдемония Продъкшън

• J. Scott Armstrong (ed.). 2002. Principles in forecasting: A Handbook for Researchers and Practitioners. Kluwer Academic Publishers.

• Philip Hans Franses. 2004. Forecasting in Marketing. Econometric Institute Report EI 2004-40.

• J. Scott Armstrong. 1983. Strategic Planning and Forecasting Fundamentals. Marketing Papers - Wharton School.

Средства за оценяване:

Изберете една от двете представени задачи.

Общи изисквания:

Обемът на курсовите проекти следва да е не по-малко от 1500, но да не надвишава 3000 думи, без заглавната страница и източниците.

Форматирането на текста да е следното:

• Page setup: Top, Bottom, Left, Right: 2.5; Paper size: A4;

• Заглавна страница (отделна) – Дисциплина, Тема, Изпълнител, Проверил;

• Основен текст: Font – Arial; Text size: 11; Alignment: Justified; Line spacing: 1; First line: 1;

• Заглавия: Text size 12, Text style: Bold;

• Подзаглавия: Text size 11, Text style: Bold;

• Източници: Text size: 10; Hanging: 1

При използване на външни източници, те трябва да са изрично посочени в края на разработката: за книги и статии – с библиографско описание, за интернет източници – с точна връзка.

Допълнителен графичен и табличен материал може да се даде в приложение.

При оценяването на писмените работи ще се вземат предвид показаните теоретичните познания, способността за практически анализ, уместността и обосноваността на направените изводи и препоръки, езикът и стила на представената разработка.

Изберете една от представените две задачи!

Моля, спазвайте изискванията за обем!

?

Задача 1. Стратегическо планиране

Целта на разработването на курсовия проект е практическото приложение на основни концепции в областта на стратегическото планиране в маркетинга по отношение на пазарната реализация на избран от вас продукт, предлаган на българския пазар.

Структурата на проекта трябва да включва:

1. Представяне на избрания продукт. Продуктът може да е българска или чуждестранна стока или услуга, предлагана на пазара в България. Представянето трябва да включва аргументация на избора на конкретния обект на курсовия проект (защо сте избрали да пишете за него).

2. Анализ на сегашната ситуация. Изготвяне на SWOT анализ за реализацията на избрания продукт на пазара в България. Анализът трябва да е включва първо, проста SWOT матрица за избрания продукт, в която да бъдат определени силните и слабите страни, възможностите и заплахите към настоящия момент, и второ, разширена SWOT-матрица, в която предложете поне по едно стратегическо решение във всеки квадрант.

3. Стратегическо планиране на бъдещи действия. Въз основа на изведените стратегически решения в рамките на анализа на сегашната ситуация, изгответе дърво на целите за бъдещата реализация на избрания продукт на българския пазар. Първо, изберете структура на дървото – бинарна, мрежова, матрична. Второ, идентифицирайте различните нива на целеполагане и разположете целите в тях – главни цели, основни цели, цели, задачи. Трето, изведете препоръки по отношение на конкретни цели и задачи за подобряване на реализацията на избрания продукт на българския пазар.

4. Заключение. В рамките на 1-2 параграфа обобщете основните изводи и препоръки.

?

Задача 2. Стратегическо прогнозиране

Целта на разработването на курсовия проект е теоретичното представяне на избран от вас количествен метод за прогнозиране и практическото му приложение по отношение на прогнозиране на продажбите на избран от вас продукт, предлаган на българския пазар.

Структурата на проекта трябва да включва:

1. Представяне на избрания количествен метод за прогнозиране. Може да бъде избран някой от множеството съществуващи прогностични методи (напр. трендови методи – наивен метод, метод на средните, експоненциално изглаждане; математическото моделиране, екстраполация; регресионни модели – линейна регресия, показателни криви, параболични, хиперболични; факторни модели, иконометрични модели и др.). Представянето трябва да включва аргументация на избора на метода (защо сте избрали да пишете за него, какви са основните му положителни и отрицателни черти, защо според вас е приложим спрямо избрания продукт).

2. Представяне на избраната стокова група. В Мудъл ще намерите файл (ексел) със статистика за продажбите на дребно по групи стоки в България за периода 2005-2016 г. Изберете една стокова група, като накратко обосновете защо сте избрали нея и представете таблично и/или графично данните за продажбите на избрания продукт за определен времеви ред с крайна година 2016 г. (минимумът на времевия ред е 5 г., т.е. 2012-2016 г. но конкретната продължителност зависи от избрания количествен метод за прогнозиране).

3. Прилагане на избрания количествен метод за прогнозиране. Приложете избрания метод за прогнозиране към избраната стокова група и изведете прогнозни данни за продажбите през 2017, 2018 и 2019 г. Сравнете получената прогноза с реалните данни за 2017 г.

4. Заключение. Въз основа на получените данни, изведете 2-3 препоръки относно стратегически маркетингови действия, които фирмите, предлагащи избраните от вас стоки, могат да предприемат за повишаване на продажбите.