SQBM163D Практикум: Системно решаване на проблеми

Анотация:

Курсът изгражда у студените умения за използване на практика на системната методология. В основата стои оценката на системата и контекстът, в който тя оперира. Студентите практикуват систематично разрешаване на проблеми, преминавайки последователно през всички етапи на модела. На базата на това се оценяват и избират методите, чрез които да се атакува проблема.

Работата включва идентифициране на заинтересованите страни и създаване на обогатена картина на взаимоотношенията между тях. Преминава се през определяне на ограниченията, които се създават от отношенията между хората и към решаване на проблема с отчитане на социалните, политическите и културните фактори.

Цели:

- Да се разбере систематичният анализ на проблеми и процесът на вземане на решения.

- Да се усвоят умения и техники за разрешаване на проблеми.

- Да се демонстрира приложението на методи за решаване на проблеми спрямо реални проблеми в работата.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Александър Пожарлиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да разбират системната методология за решаване на проблеми.

• Да разбират модели и етапи за разрешаване на проблеми

• Да разбират различните методи за системно мислене

2) могат:

• Да създават обогатена картина на взаимодействие между заинтересованите страни.

• Да отчитат влиянието на социалните, политическите и културните фактори.

• Да определят същността на проблема

• Да определят ограниченията при решаването на проблем

• Да генерират и оценяват алтернативи за решаване на проблем
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Организационни и управленски проблеми в работата . Прилагане на системна методология за разрешаване на проблеми. Гледни точки и мотиви на заинтересованите страни.
  2. Определяне на симптомите на проблемите. Назоваване на проблема. Анализиране на причините за проблема. Техники и схемни средства.
  3. Генериране на алтернативи и възможни решения. Избор на решение. Матрица за оценка. План за внедряване.

Литература по темите:

Основна:

1. Алкалай Ю.(2012) Системно разрешаване на проблеми. Учебно помагало, УМ-НБУ.

2. Сенге П. (2012). Петата дисциплина. София, Изток-Запад.

3. Терзиев, Д. (2002) Теория за вземане на решения. София, НБУ.

4. Ackoff R. (2006) Idealized Design, Wharton School Publishing.

5. Jakson M. (2003) Systems Thinking. Creative Holism for Managers. John Wiley & Sons, Ltd

6. Pokras, S. (1995) Team Problem Solving. Menlo Park, California, Crisp Publications.

Допълнителна:

1. Scharmer, O. (2009) Theory U. Leading from the Future as It Emerges. San Francisco, Berrett-Koehler Publishers.

2. Morgan, G. (1997). Images of Organisation (2nd edn). Sage, London.

Средства за оценяване: