SQBM150D Стратегическо управление

Анотация:

Курсът запознава студентите със същността на понятието стратегическо управление, видовете стратегии и тяхното приложение.

Дисциплината е предназначена за изучаване от студенти от ПРОГРАМА:

„Мениджмънт на организационното съвършенство» за образователно–квалификационната степен “Магистър” на НБУ. В нея са включени основните проблеми на теорията и практиката на стратегическото управление на макро, мезо и микро равнище Учебното съдържание включва принципите, методите и техниките на приложение на стратегическото управление. Програмата е структурирана в седем основни теми. Съобразно теоретико- методологическите основи на стратегическото управление са обхванати въпросите на субектите и обектите в процеса на управление, анализ на средата, формулирането и избора на мисия, цели и стратегии, както и механизмите на реализация и контрол. Разгледани са функционалните стратегии – маркетинг, продукт, финанси и човешки ресурси, институционалната рамка и фирмено управление, екологичните, социалните и културните аспекти на мениджмънта.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО

Преподавател(и):

доц. Михаил Михайлов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• субектите на стратегическо управление и техните функции и правомощия;

• технологията и отделните етапи на процеса на стратегическото управление;

• основните и предметни функции на управление и стратегиите за тяхната реализация.

2) могат:

• да прилагат техниките на стратегически анализ на национално, регионално и локално равнище на управление

• да разработват цели, подходи и стратегии на развитие при управлението на фирми.

• да и да прилагат стратегическото планиране и да разработват функционални стратегии на управление


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

? Мениджмънт

? Въведение в системното мисленеФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Ангелов, А. Основи на мениджмънта, С., 2000.

2. Гибсън, Р. Преосмисляне на бъдещето, С. 2000.

3. Дракър, П. Мениджмънт: задачи, отговорности, практики. С., 2003.

4. Каменов, Д. Стратегическо бизнес планиране, С., 2008.

5. Ковачев, А. Управление на националното развитие. НБУ, 2007.

6. Михайлов, М. Стратегическо управление на туризма. НБУ, 2005.

7. Михайлов, М. Стратегически мениджмънт. НБУ – ДО, 2014.

8. Уокър, Р. Дзен мениджърът, С. 2002.

9. Aaker, D. A. Developing Business Strategies, M., 2007

10. Corporate social responsibility: Myth or Reality. ILO, 2003.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ И УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 50%