BCRM115D Писмена бизнес комуникация: делова кореспонденция на фирмата

Анотация:

Изисква се активност от страна на студентите и се предполага самостоятелна работа по предварително зададени теми, доклад по една от тях или участие по време на семинарите.

Курсът се чете на български език

Практическите семинари се осъществяват на руски език.

Основната цел на курса е да формира у студентите навици за писмена комуникация в сферата на бизнеса, необходима за изграждането им в качеството на магистри по бизнес комуникация с руски език, за успешна професионална реализация

прочети още
Бизнес комуникации - ДО

Преподавател(и):

доц. Татяна Фед  д-р
доц. Ирина Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

и различават основните видове писмена бизнес комуникация

начините на създаване на писмени репродуктивни текстове и писма

2) могат:

да разбират аудиотекст от бизнес характер;

да четат текст, съдържащ лексика от икономически характер;

да продуцират и репродуцират писмени текстове, актуални за професионална бизнес-дейност;

да общуват свободно в писмена форма.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

-Базисно ниво на владеене на руски езикФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Деловое общение на русском языке. Т. 1- 6, С., 1994.

Жуковская Е.Е., Леонова Э.Н., Мотина Е.И. Русский язык /курс для бизнесменов/. М., 1993.

Журавлев А.П., Павлюк Н.А. Деловой человек читает по-русски. М., 1993.

Колтунова М.В. Деловое письмо: Что нужно знать составителю. М., 1999.

Соловьев Э.Я. Современный этикет. Деловой протокол. М., 1999.

Цонева А. И др. Русский язык для студентов Экономического университета. Варна, 1994.

Янкова Л., Николаева Т., Георгиева И. Русский язык в мире бизнеса. С., 1997.

Русско-болгарский и болгарско-русский экономический словарь. М., 1990.

Периодични издания: "Коммерсант", "Итоги", "Деловой мир", "Аргументы и факты", "Деньги", "Бизнес-контакты".

Средства за оценяване:

Аспекти при формиране на оценката:

- участие в дебат по време на семинарите;

- реферат върху текст от посочената библиография по въпроса;

- резултат от тест, проведен по време на семестъра;

- изпитен резултат.