Електронен каталог

проф. д-р Димитър Вацов

проф. д-р Димитър Вацов
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Философия и социология
Телефон:
Приемно време:
Вторник 14:30-16:15 210 II Корпус
Вторник 12:00-13:00 210 II Корпус
Сряда 11:15-12:30 210 II Корпус

Професионална автобиография:


Димитър Вацов е професор по философия в Департамента по философия и социология на Нов български университет. Той е главен редактор на сп. Критика и хуманизъм, както и председател на УС на Фондация за хуманитарни и социални науки – София. Автор е на книгите: Силите на речта. Радикална прагматика (София: Изток-Запад, 2021); Това е истина! (София: НБУ, 2016); Опити върху властта и истината (София: НБУ, 2009), Свобода или признаване: Интерактивните извори на идентичността (София: НБУ, 2006); Онтология на утвърждаването: Ницше като задача (София: Изток-Запад, 2003). Публикувал е редица статии на италиански, руски, френски, испански, полски и английски език. Интересите му са в областта на политическата философия и философията на езика.


Публикации:


1. АКАДЕМИЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии

1) Силите на речта. Радикална прагматика. София: Изток-Запад 2021. 309 с.

2) Това е истина! София: Издателство на НБУ, 2016, 345 с.

3) Опити върху властта и истината. София: Издателство на НБУ, 2009, 229 с.

4) Свобода и признаване. Интерактивните извори на идентичността. София: Издателство на НБУ, 2009, 236 с.

5) Онтология на утвърждаването. Ницше като задача. София: Издателство „Изток-Запад“, 372 с.

Статии и студии

- (2021) Вацов, Димитър. Революция и/или суверенитет. Критика на употребите на „извънредността“ в радикалните политически дискурси. Критика и хуманизъм, кн. 54, 1/2021.

- (2021) Вацов, Д. „Да разбираш значи да държиш курса! (Три фотоувеличения – Хайдегер, Витгенщайн, Дейвидсън – и едно допълнение върху проблема за разбирането)“ в: Гьошев, Хр. и Вл. Маринов (съст.), Векът на херменевтиката. София: НБУ.

- (2021) Вацов, Димитър. Силите на речта като сили на промяната. Divinatio. No. 50/2021.

- (2020) Вацов, Димитър. Бележки в полето на модалността (По следите на българските гийомисти Красимир Манчев и Христо Тодоров). Критика и хуманизъм, кн. 52, бр. 1/2020.

- (2020) Вацов, Димитър. Едно объркване в съвременната критическа теория: субектът в капана на опозицията власт/свобода. В: Археология на властта. Интердисциплинарни подходи. (съст. Богдан Атанасов, Илиян Боянов, Ирена Димитрова, Боян Думанов, Петранка Неделчева и Живко Узунов). София: НБУ 2020. С. 59-70.

- (2020) Vatsov, Dimitar, Pavlov, Konstantin, and Buryan Aleksiev. How northern is North Macedonia? (On the sleeper cells of local populism and of Russian propaganda), Eurozine,

April 2020.

- (2019) Вацов, Димитър. Доналд Дейвидсън: истина и индексичност (Или как индексичността пробива всички опити за нейната формализация). Критика и хуманизъм, кн. 51, бр. 2/2019.

- (2019) Вацов, Димитър. „Европа и културните граници на либерализма“. Във: Фотев, Георги (съст.), Европейските ценности. Новата констелация. София: НБУ 2019. С. 151-159.

- (2018) Вацов, Димитър. „Как да кажем „Това е истина!“ конструира реалност? Към една перформативна теория за истината“. В: Знеполски, Ивайло (съст.), Констуктивисти и натуралисти: диалог от недоразумения. София: Дом на науките за човека и обществото, 2018. С. 211-234.

- (2018) Vatsov, Dimitar. Logics of Propaganda. Parts One and Two. Critique & Humanism, vol. 49, 1/2018. Pp. 71-106 and 209-232.

- (2018) Vatsov, Dimitar and Milena Iakimova (co-authors). Co-opting Discontent: Bulgarian Populism, Local Interests and Russian Propaganda. Critique & Humanism, vol. 49, 1/2018. Pp. 233- 248. Препечатана в Eurozine, Stop Fake, Kyev Post, както и на руски език от Левада Център.

- (2017) Вацов, Димитър. Логика на пропагандата. Първа част. Популизъм и пропаганда: опасни връзки и семейни прилики. Критика и хуманизъм, кн. 47, 1/2017, с. 113-150.

- (2017) Вацов, Димитър. Логика на пропагандата. Втора частКонспиративната граматика на популистката пропаганда. Критика и хуманизъм, кн. 48, 2/2017, с. 39-62.

- (2017) Вацов, Димитър и Милена Якимова (съавт.): Експроприиране на недоволството: български популизъм, локални интереси и руска пропаганда. Критика и хуманизъм, кн. 47, 1/2017, с. 51-68.

- (2017) Vatsov, Dimitar et all. Report “Anti-Democratic Propaganda in Bulgaria. Part One. News Websites and Print Media: 2013 – 2016”. Sofia: Human and Social Studies Foundation – Sofia (HSSF), 2017. Availavle at: http://hssfoundation.org/wp-content/uploads/2017/04/REPORT_PART1_EN.pdf

- (2017) Vatsov, Dimitar et all. Report “Anti-Democratic Propaganda in Bulgaria. Part Two. Online Media in 2017”. Sofia: Human and Social Studies Foundation – Sofia (HSSF), 2017. Availavle at: http://hssfoundation.org/wp-content/uploads/2018/12/ENG_REPORT_ANTIDEMOCRACY_PART2_STRANIRAN_ENG-1-1.pdf

- (2018) Vatsov, Dimitar et all. Report “HATE SPEECH through the vocabulary of populist propaganda in Bulgaria, and its spread in Bulgarian online media (1 June – 31 August 2018”. Sofia: Human and Social Studies Foundation – Sofia (HSSF), 2017. Availavle at: http://hssfoundation.org/wp-content/uploads/2018/12/ENG-REPORT_OMRAZATA_STRANIRAN_ENG.pdf

- (2017) Vatsov, Dimitar, Rethinking the Paradox of the Subject: “Power” and “Freedom” in Nietzsche and Foucault. International Critical Thought. No. 2/2017, pp. 233–251.

- (2017) Vatsov, Dimitar, What do we do when we say “This is true!”. CAS Working Paper Series, No. 9/2017. Centre for Advanced Studies Sofia, pp. 3-16.

- (2017) Вацов, Димитър. За истината и университета днес. Социологически проблеми, 3-4/2017, с. 194-209.

- (2017) Вацов, Димитър. Изгубеният „контекст“. Демонстрации на индексичността и рутината в обикновения език. Пирон, бр. 14/2017. Достъпно на: http://piron.culturecenter-su.org/wp-content/uploads/2017/05/Dimitar-Vatsov_The-Lost-Context.pdf

- (2016) Вацов, Димитър. Перформативът „Това е истина!" и неговото примитивно значение. Език и публичност, кн. 4/2016 (http://sophi.nbu.bg)

- (2015) Вацов, Димитър. Казването на истина като пределен отчет (Към очертаването на едно изследователско поле). Критика и хуманизъм, кн. 44, 1/2015, с. 159-174.

- (2015) Vatsov, Dimitar, Performatyw: suwerenna wladza zamiast subwersji? (Austin, Derrida, Butler) (translated from English into Polish by Weronika Szwebs; edited by Krzysztof Hoffmann). Przestrzenie Teorii, vol. 23, pp. 217-240.

- (2015) Вацов, Димитър. Нещото в речта: обърнатият платонизъм. В: Гочев, Г. и В. Василева (съст.), Разширяването на света. Изследвания в чест на професор Богдан Богданов. София: Нов български университет. С. 86-97.

- (2015) Вацов, Димитър. Истината – машина на паметта, машина на значението. Пирон, бр. 11/2015 (http://piron.culturecenter-su.org/).

- (2015) Вацов, Димитър. Постаналитичната философия. Философия на обикновения език и неопрагматизъм. Език и публичност, бр. 2/2015, с. 3-34. (http://sophi.nbu.bg)

- (2015) Вацов, Димитър. Апология на свободата като власт в „първо лице“. II Част: Упражняването на свободата. Социологически проблеми, бр. 1-2/2015, с. 290-312.

- (2014) Вацов, Димитър. Апология на свободата като власт в „първо лице“. I Част: Критическа ревизия на парадокса на субекта. Социологически проблеми, бр. 3-4/2014.

- (2014) Вацов, Димитър. Критика и реактивен капитализъм. Пирон, брой 7/2014, 10 с. (http://piron.culturecenter-su.org)

- (2013) Вацов, Димитър и Албена Хранова (съавт.). Събитие и безсмъртие в две понятия, в два сюжета и в два прочита. В: Камбуров, Д. и др., Събитие и безсмъртие (литература, език, философия, наука). София: Университетско издателство на СУ „Св. Кл. Охридски“. С. 211-235.

- (2013) Вацов, Димитър. Как нещо изобщо значи нещо (Епитаф за г-жа Малапроп). В: Деянов, Д., Т. Карамелска, Св. Събева и Хр. Тодоров (съст.). Чужденецът и всекидневието. Сборник, посветен на 60-годишнината на Кольо Коев. София: НБУ. С. 557-616.

- (2013) Вацов, Димитър. Декларацията „Аз знам“. Социологически проблеми, 3-4/2013, с. 43-57.

- (2012) Вацов, Димитър. Критика и власт (За привилегированата властова позиция на социалния критик днес). Критика и хуманизъм, кн. 38, 1/2012, с. 65-88.

- (2012) Vatsov, Dimitar, Affirmative Citizenship: a Project for Counter-Hegemony. Critique & Humanism, special issue 2013, pp. 21-38.

- (2012) Вацов, Димитър. Как значат метафорите? Социологически проблеми, специален брой 2012 г., с. 7-33.

- (2011) Вацов, Димитър. Има ли гражданско образование в българското училище днес? Критика и хуманизъм, кн. 37, 2/2011, с. 13-48.

- (2011) Вацов, Димитър. Признаване и непризнаване като условия на социалната критика. В: Знеполски, Ив. Около Люк Болтански и Аксел Хонет. Комплексното общество. София: Дом на науките за човека и обществото. С. 261-282.

- (2010) Vatsov, Dimitar, Performatives: Violence and demiurgic power. Critique & Humanism, vol. 35 (special issue), pp. 229-254.

- (2010) Вацов, Димитър. Перофмативът: насилие и демиургична власт. Социологически проблеми, (извънреден брой), с. 265-292.

- (2010) Вацов, Димитър. Перформативът: суверенна власт вместо съпротива? Критика и хуманизъм, кн. 32, 2/2010, с. 159-178.

- (2009) Vatsov, Dimitar, Identity in Question. An Attempt at a Methodological Discussion. In: Kabakchieva, P. and Kiossev A. (eds.) "Rules" and "Roles", Münster: Lit Verlag.

- (2008) Вацов, Димитър. Темпоралният обрат в съвременните теории за истината. ALTERA ACADEMICA, 3, с. 107-129.

- (2008) Вацов, Димитър. Ницше и политическото днес. Критика и хуманизъм, 25, 1/2008, с. 319-336.

- (2007) Vatsov, Dimitar, Tolerance et reconnaissance negative. (in French) In: Charles, S. (ed.), Repenser la tolerance en contexte multipolaire. Histoires, raisons, enjeux, limites. Sofia: East-West Publishers.

- (2006) Вацов, Димитър. „Семиотика, памет, идентичност”. В: Тодоров, Орлин (съст.) Памет, идентичност, съзнание. София: НБУ. С. 77-84.

- (2006) Vatsov, Dimitar,“Problemas de los analisis modernos de las interactiones linguisticas y sociales” (in Spanish) in: Dialogo Intercultural (ed. Herrera, M. F., Brickle, P. and C. Lambert). Universidad Catolica del Maule/New Bulgarian University.

- (2005) Vatsov, Dimitar, “Logic and Topologies” in: Weiberg, A. (ed.), Logische Formen und Sprachspiele (in English). Verein “Freunde des Hauses Wittgenstein”, Wien. Pp. 93-112.

- (2003) Вацов, Димитър. Как да ограничим „универсалната прагматика“ до една тясна и само формална теория за аргументацията? Критика и хуманизъм, кн. 16, 2/2003, pp. 89-106.

- (2002) Вацов, Димитър. Глобализацията – метафизичен конструкт? Критика и хуманизъм, кн. 14, 2/2002, с. 51-78.

- (2001) Vatsov, Dimitar. “Logika i topologii” (in Russian). Kritika i semiotika, 3/4, Novosibirsk, pp. 116-134.

- (2001) Vatsov, Dimitar. “La sguardo vs. il guardare. La metafisica come macchina cinematografica” (in Italian). Kykeion, 5, pp. 61-76.

- (2001) Вацов, Димитър. Логика на трансцендентализма. В: Стефанов, Иван (съст.) Кант и Кантовата традиция в България, София: ЛИК, с. 421-458.

- (1999) Вацов, Димитър. Погледът срещу гледането (метафизиката като кино-машина). Част 2. Критика и хуманизъм. 1999, (6), 171-192.

- (1998) Вацов, Димитър. Погледът срещу гледането (метафизиката като кино-машина). Част 1. Критика и хуманизъм. 1998, (5), 167-182.

- (1994) Вацов, Димитър. С Хайдегер в проблема за истината. Философски алтернативи, III (1), с. 117-121.

Други публикации (академични Предговори, Следговори, разговори и интервюта)

- (2020) Как се прави динамична онтология днес? Разговор между Боян Манчев, Дарин Тенев, Димитър Вацов и Кристиян Енчев. Критика и хуманизъм, кн. 52, бр. 1/2020.

- (2016) Перипетиите на „обектността“ и илюзиите на трансцендентализма. Рецензия на: Попов, С. OBIECTUM PURUM. Увод във феноменологията на Рене Декарт. София: Фондация „Литературен вестник“ 2015. Критика и хуманизъм, кн. 45, бр. 1/2016р с. 293-298.

- (2016) Рецензия: За последната книга на Богдан Богданов: Богданов, Богдан, Думи, значения, понятия и неща. София. НБУ 2016 г., 292 с. В. Култура, Брой 36 (2873), 04 ноември 2016.

- (2014) Равнопоставеността: граматика на оспорването и практики на протеста. Интервю на Димитър Вацов с Нанси Фрейзър. Критика и хуманизъм, кн. 43, бр. 1-2/2014, с. 275-294.

- (2014) Критическата теория след края на прогреса: контекстуализъм, деколонизация и политика. Интервю на Димитър Вацов с Ейми Алън. Критика и хуманизъм, кн. 43, бр. 1-2/2014, с. 295-312.

- (2013) Предговор: Интелигентен патриотизъм. Има ли такова животно?. В: Христов, Т. Свобода и суверенност в Априлското въстание. София: Изток-Запад и ФХСИ. С. 9-41.

- (2012) Упорството на критиката и суверенността. Предговор. В: Манчев, Б. Логика на политическото. София: ФХСИ/Изток-Запад. С. 7-28.

- (2011) Въпроси, на които министър Игнатов трябва да отговори. Критика и хуманизъм, кн. 36, бр. 1/2011, с. 199-218.

- (2010) Върху съдбата на критическата теория в началото на ХХI век. Интервю на Димитър Вацов с Деян Деянов. Критика и хуманизъм, кн. 34, бр. 4/2010, с. 135-140.

- (2009) Амортизацията на въображението и критическата теория днес. Интервю на Димитър Вацов с Миглена Николчина. Критика и хуманизъм, кн. 30, бр. 3/2009, с. 43-50.

- (2009) Следговор: Метафора, реификация и истина. В: Карабаджаков, Хр. (съст.), Ницше, метафората, метафизиката. София: Балканика, с. 81-107.

Редакторска дейност

1. В качеството на главен редактор на сп. Критика и хуманизъм, съм осъществил обща научна редакция на течението на списанието за целия период (1999-2020 г. – издадени общо 53 тома). От 2015 г. списанието е индексирано в ERIH PLUS (European Research Index for the Humanities and Social Sciences);

2. Научна редакция на Хранова, А. 2011. Историография и литература. За социалното конструиране на исторически понятия и Големи разкази в българската култура ХІХ-ХХ век. Том ІІ. Животът на три понятия в българската култура: Възраждане. Средновековие. Робство. София: Просвета, 611 стр.

3. Съставителство на 9 тома на сп. Критика и хуманизъм, както следва:

- (2018) “Media, Conspiracies, and Propaganda in a Post-Cold War World”, Critique & Humanism, Vol. 48, No. 1/2018 (co-edited with Tom Junes and Milla Mineva).

- (2017) “Медии и пропаганда след Студената война”, Критика и хуманизъм, кн. 46, бр. 1/2017 (съ-съставител: Том Джунс).

- (2012) “Challenges 2”, Critique & Humanism, Vol. 40, special issue 2012 (co-edited with Boyan Znepolski and Kolyo Koev).

- (2012) „Преосмисляне на демокрацията: власт и съпротива”, Критика и хуманизъм, кн. 38, 1/2012 (съставителство, съвместно с Боян Знеполски);

- (2011) „Качество на висшето образование в национални и глобални контексти”, Критика и хуманизъм, кн. 36, 1/2011 (съставителство, съвместно с Елица Станоева);

- (2010) “Challenges to Representative Democracy Today”, Critique & Humanism, vol. 35, special issue 2010 (co-edited with Boyan Znepolski and Kolyo Koev).

- (2010) „Политиката в пластовете на времето и пространството”, Критика и хуманизъм, кн. 33, 3/2010 (съставителство, съвместно с Боян Знеполски);

- (2010) „Критика и суверенност”, Критика и хуманизъм, кн. 32, 2/2010 (съставителство, съвместно с Боян Знеполски);

- (2006) “Justice and Communicative Freedom. The Recognition Paradigm in a Post-Socialist Context”, Critique & Humanism, vol. 22, special issue 2006 (съставителство, ъвместно с Хр. Тодоров, Кр. Стоянов и Ал. Кьосев).

4. Водещ редактор, съвместно с Любен Козарев, на поредицата от книги Критически изследвания на издателство Изток-Запад и Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София. Осъществена обща научна редакция на 8 научни монографии и 1 сборник (вж. www.hssfoundation.org – Книжна поредица HSSF).

Курсове от текущия семестър: