Електронен каталог

доц. д-р Юлиана Василева

доц. д-р Юлиана Василева
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 11:15-13:15 Библиотека/603/онлайн I Корпус
Вторник 10:15-12:15 Библиотека/603/онлайн I Корпус

Професионална автобиография:


Д-р Юлиана Хаджичонева е доцент по конкурентоспособност, предприемачество, бизнес развитие и изкуствен интелект в Департамент “Администрация и управление” на Нов български университет (НБУ). Докторска степен по бизнес администрация получава след защита на дисертационен труд на тема: „Конкурентоспособност и подобряване на средата за бизнес развитие“ (научна специалност “Социално управление”, професионално направление “Администрация и управление”). Магистър е по Управленски науки от Университета на Лиеж (Белгия) и по Международни икономически отношения от Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Основните й изследователски интереси са в областта на международните икономически отношения, управлението, предприемачеството и иновациите. Допълнителни изследователски интереси има в областта на доброто управление, модернизирането на държавата и др. Преподава курсове по Предприемачество и бизнес, Конкурентоспособност и иновации, Конкурентоспособност и бизнес развитие, Стратегическо управление и инструменти за анализ, Организационно съвършенство, Управление на иновационния процес, Управление на проекти и програми, Общество, икономика и бизнес, и др. в бакалавърски и магистърски програми по управление и икономика.

Има над 25-годишен опит в публични институции на централната изпълнителна власт, като консултант на свободна практика, управляващ собствено бизнес начинание, доброволчески инициативи в полза на обществото и др., както и практика в концептуализиране, разработване и участие в национални и международни проекти като управител на проекти, консултант, ключов експерт, координатор мониторинг. Член е на множество Научни Комитети, в т.ч. на AIELF, #Ereco, Rielf и др.

Dr Juliana Hadjitchoneva is Associate Professor in Competitiveness, Entrepreneurship, Business Development and Artificial Intelligence at the Department of Administration and Management of New Bulgarian University. She has a PhD in Business Administration (Social Sciences) with a PhD thesis on Competitiveness and Enhancement of the Environment for Business Development. She has a Master’s degree in Management Sciences from the University of Liège (Belgium), and in International Economic Relations from the University of National and World Economy in Sofia (Bulgaria). Her main research interests and teaching practices are in the fields of international economic relations, management, innovation and entrepreneurship, complemented with good governance and state modernisation, and others.

Dr Hadjitchoneva has almost 25 years of professional experience in private, public (central executive) and non-government sectors in the fields of management consulting, education and training, own entrepreneurial activities, project management, policy-making and expertise for state modernisation and a better business environment. Her consultancy and project management activities are primarily related to the fields of education and long-life learning, vocational training, good governance and modernisation of public service delivery, quality management systems, democracy and civic participation, and others. She is member of numerous Scientific Committees, e.g. of AIELF, #Ereco, Rielf and others.


Публикации:


Монография:

Хаджичонева Ю. (2022). Предприемачество, иновации и изкуствен интелект в България – динамика и управление. София: Издателски комплекс – УНСС. 282.

Колективни монографии (авторство, съставителство и научна редакция):

Стайкова, Е., Сидова, Д., Хаджичонева, Ю. (съст. и ред.). (2022). Политики и управление по време на кризи. София: Авангард Прима. 185.

Стайкова, Е., Хаджичонева, Ю. (съст. и ред.). (2022). Политики и иновации за града. София: Авангард Прима. 135.

Стайкова Е., Хаджичонева Ю. (съст. и ред.). (2021). Устойчиво градско развитие – поуки за София. София: Издателство на НБУ. 390.

Котева Н., Башев Хр., Алексиев А., Николов Д., Йовчевска Пл., Анастасова-Чопева М., Атанасов Д., Хаджиев Кр., Георгиев А., Боевски И., Борисов П., Радев Т., Костенаров Кр., Белухова-Узунова Р., Саров А., Хаджичонева Ю., Шишкова М., Тодорова К., Цветанова Е., Христов К., Михайлова М., Ройчева А. (2021). Конкурентоспособност на земеделските стопанства в България и модели за нейното повишаване. София: Авангард Прима. 209.

Krastanova R., Hadjitchoneva J. (eds). (2020). Changing Cities: Challenges, Predictions, Perspectives. Sofia: NBU Press. 384. ISBN 978-619-233-121-4 (online) ISBN 978-619-233-120-7 (paperback).

Глави в колективни монографии:

Hadjitchoneva, J., Pellat, G., Marasova, J. (2024). Reinvesting in European Citizenship Through Entrepreneurship and Frugal Innovation. In: Pellat, G., Zafiroski, J., Šuplata, M. (eds) Cooperation and Enlargement: Two Challenges to be Addressed in the European Projects—2022. Studies in Systems, Decision and Control, vol 500. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-42253-9_3.

Hadjitchoneva, J., Nanfosso, R.T. (2024). Africa-Europe Cooperation Revisited. In: Pellat, G., Zafiroski, J., Šuplata, M. (eds) Cooperation and Enlargement: Two Challenges to be Addressed in the European Projects—2022. Studies in Systems, Decision and Control, vol 500. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-42253-9_4.

Kolarov, K., Hadjitchoneva, J. (2023). Opportunities and limitations of digital educational tools for shaping entrepreneurial mindset and competences. In: Bankov, K. (2023). Digital Transformation of Research and Practice in the Reform Universities: Past, Present and Future. (under printing)

Хаджичонева, Ю., Коларов, К., Павлов, Д. (2023). Иновации и нови предизвикателства пред образованието по предприемачество в университетите. В: Панайотов, Д. (съст. и ред.). (2023). Академични ценности и дигитални трансформации: Мисия, стандарти и лидерство в образованието. София: НБУ, 225-248.

Хаджичонева, Ю. (2022). Градът и бюджетирането: настъпването на новите технологии във време на повсеместни иновации. В: Стайкова, Е., Хаджичонева, Ю. (съст. и ред.). (2022). Политики и иновации за града. София: Авангард Прима. 28-36.

Соколова В., Хаджичонева Ю. (2022). Бизнесът и управлението на кризите. В: Стайкова, Е., Сидова, Д., Хаджичонева, Ю. (съст. и ред.). (2022). Политики и управление по време на кризи. София: Авангард Прима.

Хаджичонева Ю. (2021). Предприемачеството и иновациите. В: Стайкова Е., Хаджичонева Ю. (съст. и ред.). (2021). Устойчиво градско развитие – поуки за София. София: Издателство на НБУ. 53-82.

Tsafack Nanfosso R., Hadjitchoneva J. (2021). L’Union européenne face à la mondialisation des risques. Dans : Pellat G., Richet X. (Sous la direction de). (2021). L’Europe, ses acteurs et leurs stratégies : Visions managériales croisées. Paris : L’Harmattan. 203-221.

Hadjitchoneva J. (2020). Digital Transformation, Sustainability and Smart City: A Challenge for Sofia? In: Krastanova R., Hadjitchoneva J. (eds). (2020). Changing Cities: Challenges, Predictions, Perspectives. Sofia: NBU Press. 77-94.

Siagh A. R., Hadjitchoneva J. (2020). Socio-economic and Entrepreneurial Diversity of Bulgarian Regions: A Multivariate Analysis and Typology. В: Зарева И., Кирова А. (съст.). (2020). Икономическо развитие и политики: реалности и перспективи. [Economic Development and Policies: Realities and Perspectives]. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“. 569-580.

Hadjitchoneva J. (2020). Digital Transformation, Sustainability and Smart City: A Challenge for Sofia? In: Aydin O. (eds). (2020). The Impact of Digital Transformation. Istanbul: Efe Akademi. 85-97.

Статии и студии:

Hadjitchoneva J., Tsafack Nanfosso R. (2023). L’incubation entrepreneuriale au sein de l’université entrepreneuriale : études de cas en Europe et en Afrique. Semaine mondiale de la francophonie scientifique. 3èmes Assises internationales de la francophonie scientifique. https://auf-semaine-francophonie.auf.org/communication/#a2.

Хаджичонева, Ю., Мандаджиев, П. (2023). Управлението на киберсигурността: мисията става спешна. Права и сигурност. София: НТС Индустрия 4.0 (под печат). DOI: 10.13140/RG.2.2.31478.16961.

Хаджичонева, Ю. (2023). Бъдещето на труда: трансформации и последици за икономическия растеж в 21-ви век. Икономиката на ХХI-ви век – кризи,трансформации, устойчивост. София: НБУ. (под печат). DOI: 10.13140/RG.2.2.28961.58728.

Hadjitchoneva J., Tsafack Nanfosso R. (2023). La coopération Afrique-Europe repensée. Economic Thought Journal, 68(2), 195-219. DOI: https://doi.org/10.56497/etj2368203.

Pellat G., Hadjitchoneva J., Pithon F. (2022). Les salons professionnels de demain dans le domaine de la santé et de l’environnement : l’impact du Covid-19. [Future trade shows in health and environment: the Covid-19 impact] (Under printing)

Hadjitchoneva J., Moura da Costa Teixeira D., Ruff C., Ruiz M., Matheu A. (2023). Multivariate techniques for economic teaching. The case study of the relations between Bulgaria and Brazil: Developments and Perspectives under EU-Mercosur Agreement (Under evaluation)

Tsafack Nanfosso R., Hadjitchoneva J. (2022). La théorie économique face à la Covid-19 : de Joseph Schumpeter à Robert Solow. Economic Thought Journal, 67(1), 54-74.

Hadjitchoneva, J., Lach, B., Malaga, K. (2021). Transition and socio-economic changes in Bulgaria and Poland after 1989. Journal of Economic Boundaries and Transformation, 2(1).

Hadjitchoneva J. (2021). Les relations entre la Bulgarie et l’Afrique, réalités et perspectives. Dans : Guerraoui D. (Sous la direction de). (2021). Repenser l’Afrique au XXI siècle. Casablanca : Centre Culturel du Livre. 351-369. ISBN 978-992-087-718-9.

Tsafack Nanfosso R., Hadjitchoneva J. (2021). La théorie économique face à la Covid-19 : de Adam Smith à John Maynard Keynes. Economic Thought Journal, 66(6), 7-29.

Hadjitchoneva J. (2021). Student Entrepreneurship 2021: Insights From Bulgaria. Retrieved from GUESSS website: https://www.guesssurvey.org/. DOI: dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.23742.00323.

Matheu A., Juica P., Ocaranza F., Hadjitchoneva J., Ruiz M., Ruff C. (2021). Multivariate Technical Analysis of Data on the Multidimensional Effects of Pandemics in Chile (1850–1923). In: Guarda T., Portela F., Santos M.F. (eds). (2021). Advanced Research in Technologies, Information, Innovation and Sustainability. ARTIIS 2021. Communications in Computer and Information Science, 1485. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-90241-4_19. (Scopus)

Hadjitchoneva J., Ruff C., Ruiz M., Matheu A. (2021). El uso de la inteligencia artificial en el sector minorista online: el caso del supermercado eBag [The use of artificial intelligence in the online retail sector: the case of the eBag supermarket]. 2021 16th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI), doi: 10.23919/CISTI52073.2021.9476484. [In Spanish] (Scopus)

Tsafack Nanfosso R., Hadjitchoneva J. (2021). The European Union Facing the Challenges of Globalisation. Economic Studies, 30(5), 27-48. (Scopus)

Генов Г., Хаджичонева Ю. (2021). Дигиталната трансформация на бизнеса: въздействието от Ковид-19. В: Захаринов Б., Ризова Т. (съст.). (2021). Икономика и бизнес в постпандемичния свят. София: Аскони-Издат. 465-480.

Tsafack Nanfosso R., Hadjitchoneva J. (2020). L’Union européenne face aux marchés illégaux de la mondialisation. Dans : Pellat G. (Sous la direction de). (2020). L’Europe est-elle la bonne échelle pour que les acteurs et les parties prenantes puissent relever les défis du futur ? Actes de la 26e conférence GREG-PGV. Grenoble : Réseau PGV et Université Grenoble Alpes. 77-100.

Hadjitchoneva J. (2020). L’utilisation de l’intelligence artificielle dans le secteur des ventes au détail en ligne : une étude de cas. Dans : L’Intelligence artificielle et l’Humain. La Rochelle : Excelia. 140-160.

Hadjitchoneva J., Moura da Costa Teixeira D. (2020). EU-Mercosur Agreement: Developments and Prospects for Bulgarian-Brazilian Economic and Trade Relations. Yearbook of UNWE 2020 (1). 103-124.

Хаджичонева Ю. (2020). Към устойчива конкурентоспособност: България в европейския контекст. В: Панайотов Д. (съст. и ред.). (2020). Българската мечта – позитивната концепция. София: НБУ. 101-114.

Hadjitchoneva J., Ivanov A., Hadzhiev K. (2020). eGovernment and eHealth in Bulgaria: Developments and Challenges. Yearbook of Department Administration and Management, 5, 454-483. Sofia: NBU.

Hadjitchoneva J., Moura da Costa Teixeira D. (2020). Business Climate and EU-Mercosur Agreement: Main Challenges for Bulgaria and Brazil. International Journal of Sciences and Arts, 1, 235-255.

Hadjitchoneva J. (2020). L’intelligence artificielle au service de la prise de décisions plus efficace. In: Escobar C. R., Redslob A. and Malaga K. (Sous la direction de). (2020). Pour une recherche économique efficace. Santiago: Ediciones UBO. 149-170.

Hadjitchoneva J. (2019). Efficient Automation of Decision-making Processes in Financial Industry: Case Study and Generalised Model. Enterprise Engineering and Knowledge Management 2019. Selected Papers of the XXII International Conference "Enterprise Engineering and Knowledge Management (EEKM 2019), 2413, 42-52. (Scopus)

Hadjitchoneva J. (2019). La compétitivité et les institutions : le cas de la Bulgarie. Economic Researcher Review. 7(3), 83-102.

Hadjitchoneva J. (2019). Entrepreneurship in Bulgaria and Romania: Comparative Analysis. In: International Economics Department at BAS. (2019). Bulgaria and Romania: Country Members of the EU, Part of the Global Economy – 2018. Sofia: ERI-BAS. 71-92.

Иванов А., Хаджичонева Ю., Хаджиев К. (2019). Знание и конкурентоспособност: проблеми и перспективи. В: Колектив. (2019). Членството на България в ЕС: Единадесет години по-късно. София: Издателски комплекс – УНСС. 230-240.

Hadjitchoneva J., Ivanov A., Hadjiev K. (2018). Competitiveness for Knowledge Society: From Nature to New Developments and Challenges. Valahian Journal of Economic Studies, 9(2), 45-56.

Хаджичонева Ю. (2018). Системно изследване на предприемачеството в България. Икономическа мисъл, 4, 61-83. ISSN 0013-2993.

Hadjitchoneva J. (2018). Systemic research on entrepreneurship in Bulgaria. Economic Thought Revue, 4, 84-105.

Hadjitchoneva J. (2018). Les enjeux de l’écosystème entrepreneurial et son développement dans le contexte bulgare. In : Malaga Krz. et Al. Redslob. (Sous la direction de). (2018). Les enjeux du développement économique, financier et écologique dans une mondialisation risquée : 60ème Congrès de l’Association Internationale des Économistes de Langue Française. Poznan : Éditions de USEGP. 456-474.(WoS)

Котева Н., Алексиев А., Белухова-Узунова Р., Ройчева А., Хаджичонева Ю., Георгиев А., Хаджиев К. (2018). Теоретико-методологически аспекти на конкурентоспособността на земеделските стопанства. Икономика и управление на селското стопанство, 4, 3-14. (WoS)

Курсове от текущия семестър: