Електронен каталог

гл. ас. д-р Живко Узунов

гл. ас. д-р Живко Узунов
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Археология
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Сряда 10:00-12:00 219 II Корпус
Четвъртък 10:00-12:00 219 II Корпус

Професионална автобиография:


АВТОБИОГРАФИЯ

ЖИВКО УЗУНОВ

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

2000 - 2005

Департамент Археология, Нов български университет, София, България.

Бакалавър , специалност Археология.

Бакалавърска теза: Произход и разпространение на куполните гробници в Тракия.

2005 - 2006

Департамент Археология, Нов български университет, София, България.

Магистър, специалност Археология.

Магистърска теза: Ритуални ями от територията на България от I хил. пр.Хр

2006 - 2011

Департамент Археология, Нов Български Университет, София, България.

Доктор, специалност Археология.

Дисертация на тема: Селищни модели в Горнотракийската низина (VI – I в. пр. Хр.)

Настояща позиция: главен асистент, департамент Археология.

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Майчин език

БЪЛГАРСКИ

ДРУГИ ЕЗИЦИ

Английски език

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.

MS Office, ESRI-ArcGIS;

Геодезическа апаратура – GNSS, Electronic Total Station.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ:

2007 Конференция „ Първи Царшишманови дни в Самоков 04.10 - 07.10.2007. Доклад на тема: Разпространение на ритуалните ями на територията на българските земи през I хил. Пр. Хр.

2009 Дискусионен форум: Ями и ямни комплекси в Древна Тракия – възможни хипотези. София, Нов Български Университет 21 - 22.11.2009. Доклад на тема: Гробове от ямни комплекси от ранножелязната епоха в Тракия.

2010 Национална археологическа конференция “Археологически открития и

2014 Конференция “Археология на властта” 20 години департамент „Археология” 28-29.11.2014 г. Нов български университет. София. Доклад на тема: Владетелските резиденции в Тракия.

2018 International Symposium Between the Aegean and the Danube. The Chora of Messambria Pontica. Report: Economic and Ecological Models in Late Hellenistic Period.

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ:

2003 - 2004 Micro Vouni, Samothrace, Greece: environmental, subsistence and technology, INSTAP, USA. Проект с участието на департамента и Археологическия музей в Комотини, Република Гърция за изследване палеосредата, системите на адаптация и технологията на обект Микро Вуни, остров Самотраки – епохи - неолит, халколит и бронз.

2006 - 2010 “Сборяново - кръстопът на култури и религии”, проект - фонд "Научни изследвания", МОМН.

2008 - 2012 “ARCITEC” - Археологически център за интердисциплинарни технологии за документиране и интерпретиране на паметници на културно-историческото наследство” Проект - фонд "Научни изследвания", МОМН.

2009-2013 „Оптимизиране работата на българските музеи с деца и млади хора“, проект финансиран от фондация „Америка за България“.

2013 - 2015 Месамбрия Понтика и нейната древна територия. Историческо и топографско изследване“ - Фонд „Научни изследвания“ МОН в конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетни области“– 2012.

2014 - SARCHUS. Център за изследване и реконструкция на палеосредата. Фонд „Научни изследвания“ МОН в конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания“ 2014

2016 - Научен проект за предоставяне на целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания на елинистически обект в м. Голямара канара, с. Александрово, общ. Поморие.

2016 - ARCH.GEO. Archaeology of Raw Materials Through Chemistry and Geology. Археология на суровините: химически и геоложки анализи. Фонд „Научни изследвания“ МОН в конкурс „Финансиране на фундаментални научни изследвания“ 2016.

2019. Археология на ландшафта. Модели за реконструкция на древна жизнена среда.Фонд „Научни изследвания“ МОН в конкурс „Финансиране на фундаментални научни изследвания“ 2019.

ПОЛЕВА АРХЕОЛОГИЧЕСКА РАБОТА:

2001 Проучвания на раннобронзово селище “Михалич”, под ръководството на М. Стефанова.

2002 Проучвания на селищна могила “Юнаците” – българо-гръцки разкопки под ръководството на доц. д-р Я. Бояджиев и Й. Асланис.

2002 Проучвания на късноантичен некропол при с. Визица под ръководството на Д. Арге.

2002 Проучвания на долмени от ранножелязната епоха при с. Заберново под ръководството на Д. Агре.

2003 Проучвания на късноантична крепост и некропол при с. Българи под ръководството на Д. Агре.

2003 - 2004 Участие в изследователски екип за обработка на материал от праисторическо селище Микро Вуни, о-в Самотраки, Гърция, под ръководството на проф. И. Гацов.

2005 Участие в изследователски екип за обработка на материал от праисторическото селище Йени Бадемли, о-в Гокчада Турция, под ръководството на проф. И. Гацов.

2005 Спасителни проучвания на праисторическа селищна могила „Старозагорски минерални бани” под ръководството на П. Калчев.

2006 Спасителни проучвания на античен некропол в м. „Колокита”, гр. Созопол, под ръководството на доц. д-р. А. Божкова.

2007 Спасителни проучвания на обект на ул. „Крайречна“ от античния Несебър, под ръководството на доц. д-р. А. Божкова.

2007 Спасителни проучвания надгробна могила (IIв.), с. Продановци, община Самоков, под ръководството на доц. д-р. А. Божкова.

2007 Спасителни проучвания на античен некропол в м. „Буджака”, гр. Созопол, под ръководството на д-р. А. Петрова.

2007 Спасителни проучвания на античен некропол в гр. Несебър, под ръководството на П. Кияшкина.

2008 Спасителни проучвания на ями от ранножелязната епоха от обект 25, АМ „Тракия”, лот 4, под ръководството на доц. д-р. А. Божкова.

2008 Спасителни проучвания на античен некропол в гр. Несебър, под ръководството на доц. д-р. А. Божкова.

2009 Заместник ръководител на спасителни археологически разкопки на ямен комплекс, участък от АМ „Тракия”, лот 2, обект 12, с. Събрано, общ. Нова Загора, обл. Сливен. Ръководител доц. д-р. А. Божкова.

2009 – 2010 Теренни археологически издирвания в долината на Струма под ръководството на д-р Богдан Атанасов.

2011 Спасителни теренни археологически издирвания по трасето на газопровода „Набуко“ под ръководството на Кръстю Чукалев.

2011 Археологически проучвания на вр. „Св. Атанас“ в района на гр.Етрополе под ръководството на д-р Анета Петрова.

2011 Археологически проучвания на тракийско светилище при с. Долно Дряново, общ. Гърмен под ръководството на доц. д-р Анелия Божкова.

2011 Заместник ръководител на археологически проучвания на височинен обект в м. Денината плоча при с. Мирково, общ. Мирково. Ръководител д-р Илиян Боянов.

Участие в спасителни теренни археологически издирвания по трасето на газопровода „Набуко“. Ръководител Кръстю Чукалев.

2012 Заместник ръководител на теренни археологически издирвания в долината на Струма. Ръководител Илия Кулов.

2012 Заместник ръководител на спасителни теренни археологически издирвания по трасето на газопровода „Южен поток“. Ръководител Кръстю Чукалев.

2012 Заместник ръководител на спасителни теренни издирвания на археологически обекти по трасето на път I-8 Калотина - Софийски околовръстен път (СОП) от км 1+000 до км 48+270" Ръководител Кръстю Чукалев.

2012 Ръководител на археологически проучвания на елинистически селищен обект в м. Денината плоча при с. Мирково, общ. Мирково.

2013 Ръководител на археологически проучвания на елинистически селищен обект в м. Денината плоча при с. Мирково, общ. Мирково.

2013 Ръководител на теренни археологически издирвания на археологически обекти в общ.Несебър и Поморие.

2013 Заместник ръководител на спасителни теренни издирвания на археологически обекти в землищата на с. Челопеч. Ръководител Кръстю Чукалев.

2013 Заместник ръководител на спасителни теренни издирвания на археологически обекти в землищата на гр. Златица, с. Мирково, Челопеч, Карлиево, Чавдар и Църквище. Ръководител Кръстю Чукалев.

2013 Заместник ръководител на спасителни теренни археологически издирвания по ревизия на трасето на газопровода „Южен поток“. Ръководител Кръстю Чукалев.

2014 Ръководител на археологически проучвания на елинистически обект в м. Харманлъка, с. Оризаре, общ. Несебър.

2014 Заместник ръководител на спасителни теренни издирвания на археологически обекти по трасето на автомагистрала „Струма” лот 3. Ръководител Кръстю Чукалев.

2015 Ръководител на археологически проучвания на елинистически обект в м. Харманлъка, с. Оризаре, общ. Несебър.

2015 Заместник ръководител на теренни археологически издирвания в района на общини Стара Загора, Чирпан и Братя Даскалови. Ръководител гл. ас д-р Боян Думанов.

2016 Ръководител на археологически проучвания на елинистически обект в м. Голямата канара, с. Александрово, общ. Поморие.

2016 Заместник ръководител на спасителни теренни издирвания на археологически обекти по трасето на железопътно трасе София – Драгоман. Ръководител Кръстю Чукалев.

2016 Участите в спасителни теренни археологически издирвания по трасето на железопътна линия София-Столник. Ръководител гл. ас. д-р Георги Иванов.

2017 Заместник ръководител на наблюдение при строителство по трасето на автомагистрала „Струма” лот 3.2. Ръководител Кръстю Чукалев.

2017 Участите в теренни археологически издирвания в района на общини Стара Загора, Чирпан и Братя Даскалови. Ръководител гл. ас д-р Боян Думанов.

2017 Участие в теренни археологически издирвания в района на общини Етрополе и Ботевград. Ръководител гл. ас д-р Боян Думанов.

2017 Заместник ръководител на теренни археологически издирвания на археологически обекти в общ.Несебър и Поморие.

2018 Заместник ръководител на теренни издирвания на археологически обекти в общ. Сливница и Драгоман.

2019 Заместник ръководител на спасителни издирвания на археологически обекти в района концесионна площ за добив на глини в землището на с. Мирково, Софийско.

2019 Ръководител на спасителни археологически разкопки по трасето на газопровод на Булгартрансгаз, с. Бохот, Плевенско.

2019 Заместник ръководител на спасителни издирвания на археологически обекти по трасето на АМ Хемус.

2019 Заместник ръководител на теренни издирвания на археологически обекти на територията на общ. Правец, Мирково, Чвдар и Златица.

2020 Ръководител на спасителни археологически разкопки по трасето на газопровод на Булгартрансгаз, с. Лозен, обл. Велико Търново


Публикации:


2009 Узунов, Ж. Разпространение на ритуалните ями от територията на България през I хил. пр. Хр. Онгъл.

2009 Узунов, Ж. Керамичен комплекс от могила 2 от некропола при с. Исперихово, Пазарджишко. Сборник в памет на проф. Велизар Велков, София, 2009.

2009 Stamboliyska, E., Uzunov, Zh. Catalogue of the Early Neolithic settlements in Bulgaria. In: The First Neolithic Sites in Central/South-East European Transect. Volume I. Early Neolithic Sites on the Territory of Bulgaria. Chapter V, British Archaeological Reports 2048.

2010 Атанасов, Б., Петков, В., Кулов, И., Гребска - Кулова, М., Думанов, Б., Узунов, Ж., Гърбов, Д., Чукалев, К., Герчева, В. 2010. Експедиция Струма през 2009 - Археологически открития и разкопки през 2009, 2010.

2010 Божкова, А., Узунов, Ж. 2010. Спасителни археологически проучвания на обект 12, лот 2, на АМ Тракия, км 231+950 до км 232+150, в землището на с. Събрано, общ. Нова Загора - Археологически открития и разкопки през 2009, 2010.

2011 Атанасов, Б., Петков, В., Кулов, И., Гребска - Кулова, М., Думанов, Б., Узунов, Ж., Гърбов, Д., Чукалев, К., Герчева, В. 2010. Експедиция Струма през 2010 - Археологически открития и разкопки през 2010, 2011.

2011 Узунов, Ж. Гробове от ямни комплекси от ранножелязната епоха в Тракия. В: Ями и ямни комплекси в Древна Тракия - дискусионен форум, (под печат).

2012 Узунов, Ж. Селищни модели в Горнотракийската низина (VI – I в. пр. Хр.). В: Годишник на департамент Археология. Том VII (редакция).

2012 Чукалев, К., Рабовянов, Д., Александрова, С., Узунов,Ж., Дерменджиев Е., Еленски, Н. Издирване на археологически обекти в обсега на 50–метров коридор в сектор 4 (км 195-км 270) по трасето на газопровод Набуко в територията на общ. Попово, обл. Търговище, общ. Бяла, обл. Русе и общините Стражица, Полски Тръмбеш и Павликени, обл. Велико Търново-Археологически открития и разкопки през 2011, 2012.

2012 Христова, Т., Узунов, Ж. Колективен гроб с трупополагане от ранната бронзова епоха при Събрано, Новозагорско, Археология, 2012, кн 1.

2013 Узунов, Ж. Археологически проучвания на елинистически селищен обект в м. Денината плоча, община Мирково, Археологически открития и разкопки през 2012, 2013.

2013 Узунов, Ж. Селищни модели. Теория и методи. В: Годишник на департамент Археология. Том VII, 2013.

2013 Чукалев, К., Узунов, Ж., Пачев, Д., Цонева, А. Издирване по трасето на инфраструктурен проект „Модернизация на съществуващо трасе на път І-8 Калотина – Софийски околовръстен път (СОП)“ в 30-метров коридор от с. Калотина до СОП (км 1+000 до 48+270), на територията на общини Драгоман, Сливница, Костинброд и Божурище, Софийска област и Столична община, Археологически открития и разкопки през 2012, 2013.

2013 Кулов, И., Гребска-Кулова, м., Атанасов,Б., Думанов, Б., Узунов, Ж., Гърбов, Д., Петков,В., Герчева, В., Димитрова, И., Златков, М., Чукалев, К., Танева, С., Илиева, Е. Издирвания на археологически обекти в общини Кресна и Симитли, Археологически открития и разкопки през 2012, 2013.

2013 Чукалев, К., Рабовянов, Узунов,Ж., Русев, Н., Чернаков, Д., Тодоров, Т.,Издирвания на археологически обекти по трасето на газопровод „Южен поток“, сектор 5, през 2012 г. Археологически открития и разкопки през 2012, 2013.

2013 Чукалев, К., Рабовянов, Узунов,Ж., Русев, Н., Чернаков, Д., Тодоров, Т., Издирвания на археологически обекти по трасето на газопровод „Набуко“,сектор 4, ревизия Е. Археологически открития и разкопки през 2012, 2013.

2014 Узунов Ж. Археологически проучвания в м. Денината плоча, община Мирково, Археологически открития и разкопки през 2013, 2014.

2014 Атанасов Б, Кулов И, Горчик Д, Бинева В, Етие Д, Велковски К, Димитрова Н, Димитров М, Джурковска Г, Иванов С, Илиева Е, Коп Д, Лепек M, Маринова Е, Тодорова Н, Стоев Д, Узунов Ж, Цветанов Й, Щокхамер Ф. Проучвания в Бресто, землище на с. Баня, община Разлог. Археологически открития и разкопки през 2013, 2014.

2014 Узунов Ж. Археологически проучвания в м. Денината плоча, община Мирково, Археологически открития и разкопки през 2013, 2014.

2014 Атанасов Б, Кулов И, Горчик Д, Бинева В, Етие Д, Велковски К, Димитрова Н, Димитров М, Джурковска Г, Иванов С, Илиева Е, Коп Д, Лепек M, Маринова Е, Тодорова Н, Стоев Д, Узунов Ж, Цветанов Й, Щокхамер Ф. Проучвания в Бресто, землище на с. Баня, община Разлог. Археологически открития и разкопки през 2013, 2014.

2014 Чукалев, К; Узунов, Ж; Русев, Н; Рабовянов, Д., Издирвания на археологически обекти по трасето на газопровод „Южен поток“, сектор 5, Археологически открития и разкопки през 2013, 2014.

2014Чукалев, К; Трайкова Л; Узунов, Ж; Цветанов Й. Издирвания на археологически обекти в площ за търсене и проучване на полезни изкопаеми „ Св. Петка”. Землище на с. Челопеч, общ. Челопеч. Археологически открития и разкопки през 2013, 2014.

2014 Чукалев К; Узунов Ж; Трайкова Л; Николов М; Златков М; Киров И; Тодоров Т; Михайлов Г; Цветанов Й; Попов П. Издирвания на археологически обекти в площ за търсене „ Бревене”. Археологически открития и разкопки през 2013, 2014.

2014 Узунов Ж, Лещаков П, Божкова А, Кияшкина П, Делев П, Карайотов И, Мутафчиева Я, Киров. Издирвания на археологически обекти в общ. Несебър и Поморие през 2013 г., Археологически открития и разкопки през 2013. 2014

2015 Uzunov, Zh., Tzvetanov, Y., Greyware monochrome pottery from Bresto, Razlog region. In: Ausgrabungen in der früheisenzeitlichen Siedlung von Bresto in Südwestbulgarien: Vorbericht zu den deutsch-bulgarisch-amerikanischen Forschungen 2014 (Athanassov, Kulov, Stockhammer ed.).Eurasia Antiqua.

2015 Атанасов Б, Кулов И, Горчик Д, Иванов С, Гацов И, Димитров М, Илиева Е, Коп Д, Лепек M, Маринова Е, Неделчева П, Узунов Ж, Цветанов Й, Щокхамер Ф. Проучвания в Бресто, землище на с. Баня, община Разлог. Археологически открития и разкопки през 2014, 2015.

2015 Узунов Ж. Археологически проучвания на обект от елинистическата епоха в м. Харманлъка при с. Оризаре, община Несебър, Археологически открития и разкопки през 2014, 2015.

2015 Чукалев К; Узунов Ж; Кулов И; Трайкова Л; Цветанов Й; Николов, В. Издирвания на археологически обекти по трасето на АМ „Струма”, лот 3.1 на територията на общини Благоевград и Симитли. Археологически открития и разкопки през 2014, 2015.

2016 Узунов Ж; Цветанов Й. Монохромна керамика на колело от втората половина на I хил.пр. Хр.от обект в м. Бресто, с. Баня, общ. Разлог. Сборник в чест на И. Панайотов (редакция).

2016 Узунов Ж. Владетелските резиденции в Тракия. Проблеми на проучванията. Доклад от конференция Археология на властта (редакция).

2016 Узунов Ж. Археологически проучвания на обект от елинистическата епоха в м. Харманлъка при с. Оризаре, община Несебър, Археологически открития и разкопки през 2015, 2016.

2016 Думанов Б., Узунов Ж., Димитрова, Атанасов, Б., Боянов, И., Янков, Д., Манов П., Карастоянова, Н., Маноилова, Л. Издирвания на археологически обекти в района на общини Братя Даскалови, Чирпан и Стара Загора. Археологически открития и разкопки през 2015, 2016.

2016 Атанасов Б, Кулов И, Щокхамер Ф, Горчик, Адам Х., Айзенман Щ., Димитрова Н., Драйброт Щ., Иванов С., Илиева Е, Караилиева В., Коп Д, Лепек М., Маринова Е., Неделчева П., Олдсен Н., Уатсан Ф., Узунов Ж,.Шпанхаке А., Цветанов Й. Проучвания в Бресто, землище на с. Баня, община Разлог. Археологически открития и разкопки през 2015, 2016.

2017 Атанасов Б, Кулов И, Узунов Ж,., Горчик Д, Адам Х., Атанасова М., Айзенман Щ., Димитрова Н., Драйброт Щ., Иванов С., Илиева Е, Караилиева В., Лепек М., Маринова Е., Налбантова А., Неделчева П., Олдсен Н., Уатсон Ф., Шпанхаке А., Цветанов Й. Щокхамер Ф. Проучвания в Бресто, землище на с. Баня, община Разлог. Археологически открития и разкопки през 2016, 2017.

2017 Узунов Ж. Аролска И., Цветанов Й., Атанасов Б. Археологически проучвания на обект от елинистическата епоха в м. Голямата канара при с.Александрово, община Поморие. Археологически открития и разкопки през 2016, 2017.

2017 Чукалев К.,Узунов, Ж., Георгиев, П., Димитрова, Д., Григоров А, Генчева В. Издирване на археологически обекти в обхвата на проект „Модернизация на железопътната линия София-Драгоман. Археологически открития и разкопки през 2016, 2017.

2017 Атанасов Б, Кулов И, Узунов Ж,., Горчик Д, Щокхамер Ф. Бресто: укрепено селище от края на бронзовата епоха във водосборния район на р. Места (с. Баня, община Разлог). – Българска археология 2016, София 2017.

2018 SARCHUS – AIR . Локализиране и експериментална реконструкция на древни пътища и хабитати. Съставители: И. Гацов, Б. Думанов, И. Димитрова, Ж. Узунов. Б. Думанов (ред.). Глава 1: И. Суванджиев, Б. Думанов, Ж. Узунов: История на проучанията в работната зона; глава 2: Ж. Узунов. Физико-географска характеристика на региона и прилежащите територии; глава 4: Ж. Узунов. Методи на изследване при теренните издирвания на археологически обекти в района на Сърнена Средна гора: глава 4: Ж. Узунов, И. Димитрова, Б. Думанов. Резултати от теренните издирвания на археологически обекти в работния район; Каталог на регистрираните археологически обекти от теренните издирвания през 2015 и 2017 г Б. Думанов, Ж. Узунов; И. Димитрова, Ч. Лалов. София 2017.

2018 Атанасов, Кулов, Узунов, Горчик, Адам, Атанасова, Айзенман, Димитрова, Драйброт, Иванов, Караилиева, Лепек, Маринова, Налбантова, Неделчева Олдсен, Уатсон, Щокхамер 2018: Б. Атанасов, И. Кулов, Ж. Узунов,. Д. Горчик, Х Адам., М. Атанасова, Щ. Айзенман, Н. Димитрова, Щ. Драйброт, С. Иванов, В. Караилиева, Лепек М., Е. Маринова, А. Налбантова, П. Неделчева Н. Олдсен, Ф. Уатсон, Ф. Щокхамер. Разкопки на селище от II-I хил. пр. Хр., в с. Баня, община Разлог. - Археологически открития и разкопки през 2017, 2018.

2018 Думанов, Петрова, Димитрова, Костова, Узунов 2018: Б. Думанов, А. Петрова, И. Димитрова, Б. Костова, Ж. Узунов. Теренни издирвания в общини Етрополе, Ботевград и Мирково. Геоложки и химични анализи.- Археологически открития и разкопки през 2017, 2018.

2018 А. Божкова, Ж. Узунов, П. Кияшкина, Е. Тонкова, К. Йорданова. Теренни издирвания в общини Поморие и Несебър - Археологически открития и разкопки през 2017, 2018.

2018 Б. Думанов, И. Димитрова, П. Неделчева, Ж. Узунов. Теренни издирвания в общини Братя Даскалови, Чирпан и Стара Загора - Археологически открития и разкопки през 2017, 2018.

2018 Божкова А., Кияшкина П., Узунов Ж; Мирчева В., Късната елинистическа епоха в Месамбрия Понтика и нейната околност В: Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, Supplementum VI (2018) Stephanos archaeologicos ad 80 annum professoris Ludmili Getov, София, 2018, 225-236

2018 Б. Костова, Б. Думанов, Ж. Узунов, И. Димитрова. Древен добив на магнетит на територията на общини Етрополе и Ботевград – пилотно изследване. Годишник’2017 на Департамент „Природни науки“, НБУ – 2018.

2019 Чукалев К.,Узунов, Ж, Мутафчиева Я. Киров, И. Теренни издирвания на археологически обекти в общ. Сливница и Драгоман. Археологически открития и разкопки през 2018, 2019.

2020 Athanassov B, Uzunov Zh. Pottery from the Late Bronze Age site Alexandrovo near Pomorie on the Western Black Sea coast or how should we imagine the Eastern Balkans after the time of Galabovo. Galabovo Conference 2018, 2019, in print.

2020 Uzunov, Zh., Bozkova, A., The Chora of Messambria Pontica. Economic and Ecological Models in Late Hellenistic Period.. In: Between the Aegean and the Danube.Thracians, Greeks, and Celts in the Balkans during the Classical and Hellenistic Periods.In print.

Курсове от текущия семестър: