Електронен каталог

доц. д-р Цвете Лазова

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Антропология
Телефон:
02 8110614
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Име: Цвете Петрова Лазова

Дата и място на раждане: 20. 02. 1948 г. , София

Гражданство: Българско

E-mail: tlazova@nbu.bg

Образование:

1967 Средно образование: 114 гимназия с изучаване на английски език

1972 Висше образование: Класическа филология, СУ, ”Св. Кл. Охридски”

1973-1977 докторантура: институт по тракология при БАН

Образователна и научна степен:

1977 Доктор

1977 Защитена докторска дисертация на тема “ Омир и Омировите схолии като извор за Тракия и траките”

Научно звание:

1994 Старши научен сътрудник II степен

2008 Доцент

Заемани длъжности:

1998-2008 Извънреден доцент по история и теория на културата в Нов български университет

2008 (до сега) доцент по научната специалност „Теория и история на културата”

1994-2010 Старши научен сътрудник II степен , Институт по тракология , БАН (от 2000 на половин щат)

1995–2000 Ръководител на секция “Лингвистика и култура”, Институт по тракология, БАН

1996-2000 Директор на програма “Хуманитаристика”, департамент “Антропология” НБУ

2000–2001 Директор на базова програма “Антропология”

2000–2011 Председател на Библиотечен съвет на Библиотеката на НБУ

2000–2005 Председател на Подкомисия “Развитие на базовото образование” към Комисия по Стратегическо развитие на НБУ

2002 - Директор на програма Artes Liberales

Преподавателска дейност

1972 Преподавател по латински език, Факултет Класически и нови филологии в СУ “Св. Климент Охридски”

1977 Преподавател по старогръцки език, Исторически факултет в СУ “Св. Климент Охридски”

1998 Американски университет в България, Благоевград, департамент “Антропология”

1991( до сега) Преподавател в НБУ

Лекционни курсове в НБУ

• Общообразователна програма : “Увод в античната култура”

• Програма “Хуманитаристика” : “Античността и ранното християнство” , “Humanitas” в класическата традиция

• Базова програма “Антропология”: “Антична култура”, “Историческа антропология”,

• Бакалавърска програма “Антропология” : “История и антропология”; “История на антропологията”; Практикум: “Речник на антропологичните термини”; “Времето и Другият”, “Антропология на Средиземноморието” ;“Културната памет”; Практикум: “Език и култура”

• Магистърска програма “Културна и социална антропология”: “Езикът като проблем в антропологията”; “Образът на Европа” (историко-антропологични ракурси) в екип, “Символни граници, пътища, идентичности” (в екип)

• Програма Artes Liberales : “Увод в разбирането за култура “ Семинар Artes Liberales, (Култура и неравенства); “История и минало”

• Програма Антропология

“История и антропология” , “История на антропологията”; “Речник на антропологичните термини”; Семинар Artes Liberales; “ Времето и другият”; Културната памет”; “Антропология на Средизмноморието”; “Началата на антропологията”; “Антропологията през 20 в”

Области на изследователски интерес

История и теория на антропологията, култура и културни изследвания, културна памет и идентичност, устност и писменост в античната култура, образование – антично и съвременно, теория на дискурсния анализ

Участие в проекти

2000–2010 - Участие в проектите за създаване на изданията на департамента по антропология : Антрополгични изследвания; Значими имена в антропологията; Ловци на умове

2007–Култура и памет, групов проект (ръководител на проекта, съвместно с Румен Даскалов) към департамента по антропология, НБУ

2003-2007 – Проект и програма “Artes Liberales”, групов проект (ръководител на проекта, съвместно с проф. Тома Томов, БИОХ), към департамента по антропология, НБУ

2000-2007 – Традиция и трансформации на културни явления в древна Югоизточна (ръководител на проекта), институт по тракология, БАН

2000 – Преустройство на базовото образование в НБУ по модела на Artes Liberales

2001–Развитие на обучителните ресурси на НБУ: Artes Liberales- система от курсове в базово обучение и бакалавърска програма (Отворено общество-HESP програма)

2000-Проект за интерактивни лекции по антропология: Антропологични подходи към паметта (с ръководител Орлин Тодоров)

1998-1999 Проект “Либерално образование в действие”: “Европейската цивилизация и съвременното естествознание” в СУ ”Св. Кл. Охридски”

Членство в научни съвети

съвет на департамента по антропология, ФБО, Академичен съвет на НБУ( до 2010)

Владеене на езици

Английски, руски, немски, старогръцки, латински

Специализации

1975 Германски археологически институт , Берлин

1976 Новогръцки език и култура, Солун

1984 Институт по класически изследвания, Институт по археология и King’s College -Лондон; Trinity College, Jesus College, Queen’s College – Оксфорд


Публикации:


Публикации от последните пет години (2006-2011)

Rhesos of Thrace: The Transfer of Hero’s Bones. Its Political Implications and the Making of “history” in the Greek Polis, In: Orpheus. Journal of Indо-Europaean and Thracian Studies, № 16, 2006: 61-67

Паметта в пресечната точка между историята и антропологията.- В: Годишник на департамента по антропология (лекционен материал), 2006

Устно и писмено слово в древна Гърция: общество и комуникация. В: Юбилеен сборник послучай 40-годишнината на създаването на Факултет за класически и нови филологии в СУ “Св. Кл. Охридски”, т. 1, София, 2007, 68-75

Homer’s Epics and the Hero Cults: The Past in the Present of the Greek Identity., Сборник в чест на 60-годишнина на проф. Кирил Йорданов, директор на института по тракология, БАН, С., 2007

Култът към прародителя: употребите на миналото и конструиране на идентичност в древна Гърция. В: Света на човека. Юбилеен сборник в чест на проф. И. Георгиева, катедра “Етнология” в СУ “Св. Кл. Охридски”, т. 2, С, 2008, 19-28

Историческият конструктивизъм : употреби на миналото и опитът на гърците В: Антропологични изследвания, т. 7, София, НБУ, 2009, 189-205

Културната памет: въвеждане в проблемите на паметта, наследствата и идентичностите, В: Ловци на умове (под печат)

Basileus: термини и понятия в културното пространство на Източното Средиземноморие (8-7 в.пр.Хр.) (под печат)

Създаването на микенската епоха: значения и употреби. Конференция в памет на проф. Димитър Бояджиев, СУ „Кл. Охридски”, катедра класическа филология, 13-14 ноември (под печат)

Археологическа материалност и локална идентичност: римската вила „Армира” край Ивайловград. Конференция „Градът- социални трансформации и културни практики” в Ивайловград. Електронно издание на департамента по антропология, НБУ, 2010

Античност, археология и национална идентичност: случаят „Сборяново”, Конференция по случай 30 годишнината от създаването на специалността „Етнология” в СУ „ Св. Кл. Охридски” 2010 (под печат)

Лазова, Ц. 2011 Basileus: термини и понятия в културното пространство на Източното Средиземноморие (8-7 в.пр.Хр.), В: Seminarium Thracicum No 7 ( Издание на института по балканистика с център по тракология)

Лазова, Ц. Монументализиране на легендата: паметникът на Орфей и Евридика в Смолян В: Културни наследства – политически залози и реконструиране на територии . Издание на департамента по антропология, НБУ (под печат)

Ц. Лазова, Омир и Троя в културното пространство на Средиземноморието: политики на наследството. В: Юбилеен сборник на института по балканистика с център по тракология

Ц. Лазова, Античност, археология и политики на употреба. В: Ловци на умове, издание на департамента по антропология, НБУ

Курсове от текущия семестър: