Електронен каталог

проф. Мони Алмалех д.н.

проф. Мони Алмалех д.н.
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Нова българистика
Телефон:
8110112
Приемно време:
Понеделник 13:00-15:00 211
almalech.nbu@gmail.com II Корпус
Четвъртък 13:00-15:00 211
almalech.nbu@gmail.com II Корпус

Професионална автобиография:


Творческа автобиография на преподавателя

Мони Алмалех,Професор и доктор на науките по Общо и сравнително езикознание(приложна лингвистика),департамент "Нова българистка",каб. 211, корпус II, МФ, НБУ.

Научни интереси:

• Общо, структурно и съпоставително езикознание

• Семиотика

• Семиотика на цвета

• Цветът във фолклора, литературата, Библията, рекламите

• Библейска семиотика

• Съвременни лингвистични теории

• Сравнително и съпоставително езикознание

• Българска граматика

• Граматика на иврит

• Библеистика

• Хебраистика

• Психолингвистика

Телефон: 8110112

e-mail: m.almalech@nbu.bg; almalech.nbu@gmail.com

Научни степени и звания:

• 2007 научно звание "професор" по номенклатурна специалност 04.05.11 Общо и сравнително езикознание (приложна лингвистика), за нуждите на Нов български университет. Монографичен труд „Езикова картина на света и вторична номинация на макробяло в Стария завет. Върху иврит, български и други езици” ("Светлината в Стария завет". 2010. ИК "Кибеа",446 с.

• 2005 г. научна степен “доктор на филологическите науки” по номенклатурна специалност 04.05.11 Общо и сравнително езикознание (приложна лингвистика), за нуждите на Нов български университет. Монографичен труд "Цветът в Петокнижието. Езикова картина на света. Върху иврит, български и други езици". 2006. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 479 с.

• 2003 научно звание "доцент" по номенклатурна специалност 04.05.11 Общо и сравнително езикознание (приложна лингвистика), за нуждите на Нов български университет. Монографичен труд „Цвят и слово: психолингвистични и прагматични аспекти". Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2001, София.138 с.

• 1998 научно звание "старши научен сътрудник ІІ ст." (= доцент) по номенклатурна специалност 04.05.11 Общо и сравнително езикознание (приложна лингвистика). Институт за български език - БАН.

• 1990 научна степен “доктор”. Докторат “Семантика на безпредложни субстантивни словосъчетания в съвременния български книжовен език.” (Институт за български език - БАН)."Семантика и синтаксис. Семантика на безпредложни словосъчетания от две съществителни имена в съвременния български книжовен език". 1993. Университетско издателство "Св. Климент Охридски".

• 1977 магистър, СУ “Св. Климент Охридски”. Магистърска теза „Цветовете в романа “Иван Кондарев”.

Професионален опит:

• 1982-1984 редовен докторант по спецалността "Структурна, приложна и математическа лингвистика" в Институт за български език - БАН

• 1982-1988 журналист на свободна практика в печатни издания

• 1986-1990 преподавател по български език на чуждестранни студенти в Технически университет, София

• 1990–1992 научен сътрудник в Институт за български език – БАН.

• 1993–1994 научен сътрудник в Еврейски ерусалимски университет, Израел.

• 1995-1998 научен сътрудник в Институт за български език – БАН.

• 1998-2003 старши научен сътрудник (= доцент) в Институт за български език – БАН.

• От юли 2003 г. доцент в Нов български университет.

• От април 2007 г. професор в Нов български университет.

Преподавателска дейност:

• 1986-1990 преподавател по български език на чуждестранни студенти в Технически университет, София

• 1996-2003 хоноруван преподавател в Нов български университет

• 1996 - 2017 хоноруван преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”

• 2007-2009 хоноруван преподавател във Висш евангелски богословски институт

Членство в научни и обществени сдружения

• От 1998 Член на множество комисии за докторантски изпити в Институт за български език – БАН

• От 2003 Член на множество комисии за защити на бакалавърски, магистърски и докторски тези в Нов български университет

• От 2007 - 2010 член на Специализиран научен съвет по Общо езикознание, класически и нови езици и при ВАК

• От 2005 научен ръководител на трима докторанти в Институт за български език - БАН и Нов български университет.

• От 2005 Член на научен съвет на „Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания”, НБУ

• От 2008 Член на съвета на „Нова българистика” НБУ.

• 2010-2012 Ръководител на департамент „Нова българистика”, НБУ

• 2015-2020 Член на Съвета на Бакалавърски факултет - НБУ

• Консултант по иврит на монографии и книги

Член на международни и национални асоциации:

• от 1995 Българско семиотично дружество - колективен член на Международната асоциация за семиотични изследвания (IASS)

• от 1995 “ГРУПА ЦВЯТ - БЪЛГАРИЯ” - Обществено научно дружество, колективен член на Международната асоциация по цвят (AIC).

• от 1996 Международна асоциация по приложна психолингвистика – International Association for Applied Psycholinguistics (ISAPL)

• От 1996 Съюз на журналистите

• От 1998 Съюз на учените в България (СУБ)

Автор на 19 монографии, учебници и учебни помагала, речник, разговорник, 9 студии (над 50 стр.), 200 статии, публикувани рецензии на книги и научни трудове, научно-популярни статии.

Лични данни:

Дата на раждане: 1954 г.

Месторождение: гр. София

Семейно положение: женен

Образование:

• 1972 г. 8-ма гимназия – София

• 1977 г. висше филологическо в СУ “Свети Климент Охридски”, специалност “Българска филология”, втора специалност “Философия”.

Prof. Mony Almalech, Ph.D, D.Sc.

e-mail: almalech@abv.bg; m.almalech@nbu.bg

I. CURRENT POSITION

- Professor of General, Contrastive and Applied Linguistics, Department “New Bulgarian Studies”, New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria (from 2010)

II. RESEARCH AREAS

- General, structural and contrastive Linguistics, Semantics, Psycholinguistics, Semiotics, Pragmatics, Bulgarian Language, Hebrew Language, Color in Balkan folk culture, Color and advertisements, Color in the Bible, Bible semiotics, Bible Hermeneutics.

III. OTHER POSITIONS

- Professor of General, Contrastive and Applied Linguistics, and Semiotics, Southeast European Center for Semiotic Studies, New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria (2005-2010);

- Associated Professor of General, Contrastive and Applied Linguistics, Department for Mediterranean and Eastern Studies, New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria (2003-2005)

- Guest Professor, Institute for the Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria Department “Contrastive Research of Bulgarian language (2003-2014);

- Guest Professor, Higher Evangelical Theological Institute (2004-2009);

- Associate Professor, Institute for the Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria (1999-2003);

- Ph.D. Research fellow, Department for Slavic Studies, Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, Israel (1992-1995);

- Ph.D. Research fellow, Institute for the Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria Department for General, Structural and Applied Linguistic, (1990-1992; 1995-1998);

- Lecturer of Bulgarian Language for foreign students, Department for Foreign Languages, Technical University, Sofia, Bulgaria (1986-1991).

IV. DEGREES

2006 Dr.Sc. in General and contrastive linguistics and Semiotics of color - М. Алмалех, Цветът в Петокнижието. Езикова картина на света (върху иврит, български и други езици). Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. София, 2006. 479 c. (Mony Almalech. The Colors in the Pentateuch. On Hebrew, Bulgarian and other languages. Sofia University "St. Kliment Ohridski" Press. Sofia, 2006. 479 p.) New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria.

1990 PhD in General, contrastive and applied linguistics. - Семантика и синтаксис: Семантика на безпредложни соловосъчетания от две съществителни имена в съвременния български книжовен език. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. Библиотека „Дебюти”. Филологически науки. София 1993. 136 с. (Semantics and Syntax: Semantics of Appositive Noun Phrases in Contemporary Bulgarian. Sofia University "St. Kliment Ohridski" Press. Sofia, 1993. 136 p.) Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria.

1977 M.A. (MPhil) in Bulgarian Studies, Sofia University "St. Kliment Ohridski"

2007 Professorship - М. Алмалех, Светлината в Стария завет. „Кибеа”, София, 2010. 434 с. (Mony Almalech. The Light in the Old Testament. “Kibea” Publishing House, Sofia, 2010. 434 p.) New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria

1998 Senior research fellow and Associate Professor - Алмалех, М. Цвят и слово. Прагматични и психолингвистични аспекти. Академично издателство “Проф. М. Дринов”, София, 2001, 194 с.(Mony Almalech. Colour Language and Natural Language: Psycholinguistic and Pragmatic Aspects. Academic Press “Prof. Marin Drinov”. Sofia, 2001. 194 p.) Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

Contact:

e-mail: almalech@abv.bg; m. almalech@nbu.bg

office: New Bulgarian University

“Montevideo” str. 21, building 2, office 211

Sofia 1618

Tel.: +35928110112

Academic appointments

New Bulgarian University – 2003 up to now.

Institute for Bulgarian Language – 2003-2014;

Hebrew University of Jerusalem – Israel, 1993-1994 - Ph.D., Research fellow

Sofia University “St. Kliment Ohridski” Guest-Professor - 1997 up to now

Bulgarian Evangelic Theological Institute 2008-2010 – Guest-Professor

Sofia Technical University 1985-1990 - Lecturer of Bulgarian language for foreign students

Teaching experience – B.A., M.A. and Ph.D. courses:

New Bulgarian University: Color science (2013 up to now); Sign structure of Color in Bulgarian novels (2000–2002); The Color in the Bible (1998-2007); Color in Balkan folk culture (1996-2008); Color and advertisements (1996-2000); General linguistics (2005-2014); Basic Bulgarian grammar (2009-2013); Bulgarian Grammar (2008); Bulgarian Language (2003-2012); Contemporary linguistic theories (2006-2011); Llinguistic relativity and humanities (2004-2005); Structural linguistics (1999-2013); Semiotic Research on Trade Mark (2007 up to now); To Read the Bible (2009-2013); The Bible as a book (2011-2013); Pragmatics (2009); The Kabbalah as Semiotics (2007-2013); Biblical Semiotics (2006-2013); Semantics (2003-2005); Jewish mysticism (1998-2001); Jewish Kabbalah as philosophy of Hebrew Language (1998-1999); Modern Hebrew (2000-2001) etc.

Sofia University “St. Kliment Ohridski”: General linguistics (1997-2001); Semiotics of colors in Balkan folklore (1998-2009); Colors in Pentateuch (2009-2013).

Sofia Technical University: Bulgarian language for foreign students (1986-1990)

Bulgarian Evangelic Theological Institute, BETI, Sofia: Comment on Pentateuch (2008-2009); Poetry books in Old Testament (2008-2009); Books of the Law in the Old Testament (2009-2010).

Thessaloniki University “Aristotle”, Greece - Program “Erasmus”:

2008 - 1. Visual semiotics: colour and advertisements; 2. Translation of the Bible - Consequences of the Linguistic relativity. – In: English Department.

2011 - 1. When the man becomes Adam; 2. Different kinds of Linen in the Old Testament; 3. What does it mean Psalm in Hebrew. – In: Department of Linguistics, Faculty of Philology.

2012 - “Heaven and Hell in the Old and New Testaments” – 3 h.; “Is there any rust in the Bible” – In: Department of Linguistics, Faculty of Philology.

Cyprus University of Technology, Limassol - “Erasmus” IP

2014 - “Semiotics of colors” and “Manipulative power of colors in advertisements.” - In: Department of Multimedia and Graphic Arts, Semiotics and visual communication lab. Semiotic theories and advertisement practices


Публикации:


Научна продукция на проф. Мони Алмалех, д.н

І. МОНОГРАФИИ:

- Тъмнината в Стария завет. ИК "Кибеа", София, 2017.

- Савската царица, Лилит и гарванът. ИК "Кибеа", София, 2015.

- Червените кодове в Стария завет. ИК "Кибеа", София, 2014.

- Архангелите в Библията. Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София, 2013.

- Biblical donkey. Kibea publishing company. Sofia, 2012.

- Библейското магаре. ИК „Кибеа”, София, 2011.

- Advertisements: Signs of Femininity and their Corresponding Color Meanings. Prof. Marin Drinov Academic Publishing House. Sofia, 2011.

- Семиотични изследвания на търговската марка ІІ част (Семиотика на цвета в рекламата)CD. Издателство на НБУ, София, 2011.

- Светлината в Стария завет. „Кибеа”, София, 2001.

- Езикът на цветовете. Цветовете в балканския фолклор; Библейско червено; Рекламата – цвят и символи. „Аскони издат”, София, 373 с. Първо издание 2007, Второ издание 2012.

- Цветът в Петокнижието. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. София, 2006.

- Корени. Семиотика на цветовете. Издателство „Велес”. София, 2006.

- Цвят и слово. Прагматични и психолингвистични аспекти. Академично издателство “Проф. М. Дринов”, София, 2001.

- Цветовете в балканския фолклор. Езикът на цветовете. Университетско издателство с печатница “Св. Климент Охридски”, София, 1997.

- Balkan Folk Colour Language. Sofia “St. Kliment Ohridski” University Press, Sofia, 1996.

- Семантика и синтаксис. Библиотека “Дебюти”, Университетско издателство с печатница “Св. Климент Охридски”, 1993.

ІІ. УЧЕБНИЦИ, ПОМАГАЛА, РЕЧНИЦИ

1. Атанасова, М., М. Алмалех, К. Диамандиева. Пособие по български език за чуждестранни студенти от ВМЕИ “В.И. Ленин” (сега Технически университет - София). Издателство на ВМЕИ “В. И. Ленин”, 1989, 128 с.

2. Алмалех, М., Ж. Бояджиев, М. Москов. Увод в езикознанието. Помагало за студентите филолози. Съставител М. Алмалех. КК “Труд”, 2000, София, 102 с.

3. Българско-ивритски разговорник: Кратка морфология на иврит, около 3000 думи и изрази. КК “Труд” & ИК “Прозорец”, 2002, 247 с.

4. Ивритско-български речник. КК “Труд”, София, 523 с. + ХІІІ с. Първо издание 2004,Второ издание 2011.

5. Семиотични изследвания на търговската марка ІІ част (Семиотика на цвета в рекламата). Нов български университет, София, 220 c. Он-лайн версия:ebox.nbu.bg 2010; CD версия 2011.

6. Ивритско-български речник. КК “Труд”, 523 с. + ХІІІ с. София, 2011. Второ издание.

ІІІ. СТУДИИ:

- Добре забравеното...Части на речта и Части на изречението. – В: Алмалех, М., Ж. Бояджиев, М. Москов. Увод в езикознанието. Помагало за студентите филолози. Съставител М. Алмалех. КК „Труд”,2000 София, 103 с. 7-26.

Българският език в израелски условия. Littera et Lingua : Series “Dissertationes”, 2007р 1. pp. 93-111

.http://eprints.nbu.bg/350/

Алмалех, Мони.2009. Бельото в Стария завет и в Древна Гърция. In: XV EFSS 2009 “Translation as social and personal doctrine”, 5-15 септември 2009, Созопол, България. http://eprints.nbu.bg/1903/

http://ebox.nbu.bg/unclo10/view_lesson.php?id=189

ІV. ИЗБРАНИ СТАТИИ:

- Almalech, M. 2023. Cultural unit blue in the Old Testament. Language ‎and Semiotic Studies, Soochow University and De Gruyter Mouton. vol. 9, no. 2, pp. 185-223. ISSN: 2096-031X ‎https://doi.org/10.1515/lass-2023-2001.

‎- Almalech, M. 2023. Cultural Unit Red in the Old Testament. Language and Semiotic ‎Studies. Soochow University and De Gruyter Mouton. ‎vol. 9, no. 1, pp. 1-39. Online ISSN: 2751-7160, ‎Print ISSN: 2096-031X (applies for copies in China), ‎https://doi.org/10.1515/lass-2022-2010.‎

- Almalech, M. 2022. Cultural Unit Yellow. Lack of Sign is a Sign. In And Wings Were Given to the ‎Woman. In Honour of Professor Svetlina Nikolova. Palaeobulgarica, ‎‎46/4. Special edition. София, pp. 199-205. ISSN 0204-4021; ISBN ‎‎978-954-9787-57-3.

- Almalech, M. 2021. Linguistic, cultural, and theological aspects of ‎‎Seraphim. Annual of ‎‎Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of ‎Modern ‎and Classical Philology, ‎vol. 114. ‎pp. 86-122.‎ ‎ISSN 0204-9600.‎

- Almalech, ‎M. 2021. Colors as a semiotic tool for Bible ‎‎analysis. In Jason Cronbach Van ‎‎Boom ‎and Thomas-Andreas Põder (eds.) Sign, ‎Method and the ‎Sacred: New Directions ‎in ‎Semiotic Methodologies for the Study of ‎Religion. Berlin: Walter de ‎Gruyter. ‎Chapter ‎‎DOI:‎‏ ‏‎10.1515/9783110694925-‎‎014. рр. ‎‎‏243‏‎-‎‏265‏‎.‎

-Almalech, Mony. 2018. The man becomes Adam‎. In: Cross-Inter-Multi-Trans: Proceedings of the 13th World Congress of the International Association for Semiotic Studies. IASS Publications & International Semiotics Institute, Kaunas, Lithuania, pp. ‎476-‎485.

- Almalech, Mony. 2017. Cultural Unit Green. Language and Semiotic Studies, Vol. 3, ‎‎№ 2. pp. 22-50. ‎

‎http://eprints.nbu.bg/3412/

- Almalech, Mony. 2017. Semiotics of color. Proceedings of the 12th World Congress ‎of the International Association for Semiotic Studies: New Semiotics Between ‎Tradition and Innovation. Sofia: NBU Publishing House & IASS Publications. pp. 747 - ‎‎757. ‎http://eprints.nbu.bg/3051/

- Almalech, Mony. 2017. Color as Cultural Unit. Challenges and Developments. In ‎Umberto Eco in His Own Words. Edited by Thellefsen, Torkild / Sørensen, Bent. ‎Berlin: De Gruyter Mouton. pp. 206–213.http://eprints.nbu.bg/3413/

- Almalech, Mony.2012.Biblical Windows. Gramma - Journal of Theory and Criticism, International journal, published in English and Greek once a year by the School of English, Aristotle University of Thessaloniki. Semiotics as a Theory of Culture: Deciphering the Meanings of Cultural Texts. Ed. Karin Boklund-Lagopoulou and Alexandros Ph. Lagopoulos. № 20, pp. 93-104. http://eprints.nbu.bg/2306/

- Almalech, Mony. 2012. What Does “Psalm” Mean in Hebrew? – In Lexia, Journal of Semiotics – new series. Directed by Ugo Volli, № 11–12. Worship, Edited by Massimo Leone. Università degli studi di Torino. In collaboration with the Southeast European Center for Semiotic Studies of the New Bulgarian University, MIUR Cooperlink Project 2001. pp. 153-173. http://eprints.nbu.bg/2999/

- Престъпление и наказание в Стария ‎завет. В: Духовност и морални ценности на Изтока, сборник с доклади от ‎научната конференция проведена от специалност Японистика в Софийски ‎университет „Св. Климент Охридски“. Съст.: проф. дфн ‎Б. Цигова, д-р В. Николова, Л. Кирилова. София: Издателство ‎‎„Пропелер“, 2017. 70-86.‎ http://eprints.nbu.bg/3411/

- Падналите ангели. – В: Чуждоезиково обучение, т. 41, № 1, 2014, 38-46.http://eprints.nbu.bg/2307/

- Видове дъжд в Стария завет. In: Това чудо – езикът! Изследвания в чест на проф. д-р Живко Бояджиев. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, pp. 54-66. http://eprints.nbu.bg/343/

- Новият рай – Небесният/Новият Ерусалим. „Старият“ [шеoл] и „новият“ ([гей-(х)инoм]) ад. - В: Съпоставително езикознание, 2004, № 1, 36-55.http://eprints.nbu.bg/346/

- „Аз съм Онзи, който Съм” или „Аз Съм вечно Съществуващият”? – В: Годишник на департамент „Средиземноморски и източни изследвания” - НБУ, т. 2, 2004. София: НБУ, 2004, 222-231.http://eprints.nbu.bg/2925/

- Slavic Translations of the Biblical Hebrew Basic Color Term Green [ierek]. In Jews and Slavs, vol. 15. Series edited by prof. Wolf Moskovich. Edited by Wolf Moskovich, Svetlina Nicolova. The Hebrew University of Jerusalem, Center for Slavic Languages and Literatures; The Bulgarian Academy of Sciences, Cyrillo-Methodian Research Center. Jerusalem-Sofia, 2005, pp. 171-194. http://eprints.nbu.bg/347/

- Българският език в израелски условия. – В: Българска електронна лингвистична библиотека. 10 машинописни страници. http://www.belb.net/cat.php?personal=almalech

- Фатична функция на „вметнатото да”. – В: Българска електронна лингвистична библиотека. 10 машинописни страници. http://www.belb.net/cat.php?personal=almalech

- Езикът на цветовете. – В: Българска електронна лингвистична библиотека. 18 машинописни страници. http://www.belb.net/cat.php?personal=almalech

- Видове дъжд в Стария завет. – В: Това чудо – езикът! Изследвания в чест на проф. д-р Живко Бояджиев. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 2007, 54-66.http://eprints.nbu.bg/343/

- Paradise does Not Smell of Jam of Flowers. In 12th Early Fall School in Semiotics. SEMIOTICS, IMAGE, AND NARRATION. Vol. ХII, EFSS`2006. New Bulgarian University, Southeast European Center for Semiotic Studies pp.7-32. http://eprints.nbu.bg/696/

- Има ли ръжда в Стария завет? Годишник на департамент Средиземноморски и източни изследвания. София: НБУ, 2006. http://eprints.nbu.bg/348/

- Божествен произхода на езика и азбуката.- В: Българска електронна лингвистична библиотека - http://www.belb.net/cat.php?personal=almaleh

- Семиотика на цвета. – В: Електронно списание LiterNet, 12.02.2008, № 2 (99). http://liternet.bg/

- Първият пряк досег с мъдростта на Талмуда. – В: Електронно списание LiterNet, № 11, 2008. http://liternet.bg/

- Manipulation Strategies on collective unconsciousness. On black and white in ads. – In: Socio Semiotics / Cognitive Semiotics. XII*EFSS`2007; III*LSSS`2008. New Bulgarian University; Southeast European Center for Semiotic Studies. Education and Culture – EU. Ed. Veronika Azarova; Ed. of the series Kristian Bankov. Издателство на Нов български университет, София, 2009. 33-60.http://eprints.nbu.bg/697/

- Hermeneutics of Different Kinds of Rain in the Pentateuch. – In: Кирило-методиевски студии, книга 18. Сборник в чест на Светлина Николова. Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, 2009. 174-19. http://eprints.nbu.bg/378/

- Доктрина на динамизма в трите версии на юдейския храм. (Върху промените в робата на светлината). – В: Littera et Lingua. e-Journal. Еlectronic Journal of Humanities. Електронно списание за хуманитаристика. Есен, 2010, Ред.: Р. Божанкова, А. Бояджиев, Д. Григоров. ФСФ - СУ "Св. Климент Охридски". http://www.slav.uni-sofia.bg/lilijournal/images/stories/autumn2010/malmaleh-autumn2010.

- Бельото в Стария завет и в Древна Гърция. - В: Бельото като дискурс. Център за електронно и дистанционно обучение на НБУ, Издателство на НБУ, 2010. София http://ebox.nbu.bg/sem10/

- „Живите същества” в Трона на Господ и макросветлите цветове (Езекил 1; 10). – В: Orientalia. Списание за изтока, №2, 2009, Издание на Нов български университет, департамент „Средиземноморски и източни изследвания и програма „Ориенталистика”, София, 2010, 109-130.

- Видове лен в Стария завет. – В: Литературата. Издание на Факултета по славянски филологии. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 2011, № 7, 229-251. 506 с.

- Паричните единици в Стария завет. – В: Българистика Nouva, Годишник на департамент „Нова българистика” – НБУ, № 2, 2012. ISSN 1313-7875. http://ebox.nbu.bg/nova2013/view_lesson.php?id=13

- Граматика на цветовия език и звукът. – В: Българистика Nouva, Годишник на департамент „Нова българистика” – НБУ, № 2, 2012. http://ebox.nbu.bg/nova2013/view_lesson.php?id=8

- Червените структури в Библията. – В: Езикът – наука и практика. Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. д.ф.н. Мария Грозева-Минкова. София: Издателство на НБУ, 2014. Съст. Павлина Стефанова, 259-270.

http://eprints.nbu.bg/2309/

MONOGRAPHS

• Almalech, Mony. Biblical donkey. Kibea Publishing company, Sofia, 2012.

• Almalech, Mony. Advertisements: Signs of femininity and their corresponding color meanings. Prof. Marin Drinov Academic Publishing House. Sofia, 2011.

• Almalech, Mony. Balkan Folk Colour Language. Significance of Colour in Balkan Folklore - Marriage and Burial. Sofia, 1996, Sofia University "St. Kliment Ohridski" Press.

Алмалех, М. Тъмнината в Стария завет. Издателска къща „Кибеа“, София, 2017.(Almalech, M. The Darkness in the Old Testament. Kibea Publishing company, Sofia, 2017)‎

• Алмалех, Мони. Червените кодове в Стария завет. Издателска къща „Кибеа”, София, 2014. (Almalech, Mony. Red Codes in The Old Testament. Kibea Publishing company , 2014.)

• Алмалех, Мони. Архангелите в Библията. Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, София, 2013. (Almalech, Mony. Archeangels in the Bible. Prof. Marin Drinov Academic Publishing House. Sofia, 2013)

• Алмалех, Мони. Алмалех, М. Библейското магаре. ИК „Кибеа”, София, 2011. (Mony Almalech. Biblical Donkey. Kibea Publishing House, Sofia, 2011)

• Алмалех, Мони. Семиотични изследвания на търговската марка ІІ част (Семиотика на цвета в рекламата). Нов български университет, София, 2011. CD. .(Mony Almalech. Semiotic researches on trade mark, part II / Semiotics of colors in advertisements. New Bulgarian University, Sofia, 2011. CD)

• Алмалех, Мони. Светлината в Стария завет. „Кибеа”, София, 2010. (Almalech, Mony. The Light in the Old Testament. “Kibea” Publishing House, Sofia, 2010)

• Алмалех, Мони. Езикът на цветовете. Цветовете в балканския фолклор; Библейско червено; Рекламата - цвят и символи. “Аскони-издат”, София, 2007. (Mony Almalech. The Language of Colors. Balkan Folk Color Language; Biblical Red; Ads –Colors and Symbols. “Askoni-Izdat”. Sofia, 2007)

• Алмалех, Мони. Корени. Семиотика на цветовете. Издателство „Велес”. София, 2006 (Almalech, Mony. Roots. Semiotcs of the Colors. Publishing House of “Veles”. Sofia, 2006)

• Алмалех, Мони. Цветът в Петокнижието. Езикова картина на света. Върху иврит, български, латински, гръцки и др. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. София, 2006. (Almalech, Mony. The Colours in the Pentateuch. Linguistic Relativity. On Hebrew, Bulgarian, Latin, Greek and English. Sofia University "St. Kliment Ohridski" Press. Sofia, 2006)

• Алмалех, Мони. Цвят и слово. Прагматични и психолингвистични аспекти. Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, София, 2001 (Almalech, Mony. Colour Language and Natural Language: Psycholinguistic and Pragmatic Aspects. Academic Press “Prof. Marin Drinov”, Sofia, 2001)

• Алмалех, Мони. Цветовете в балканския фолклор. Езикът на цветовете. Университетско издателство с печатница “Св. Климент Охридски”, София, 1997(Almalech, Mony. The Colors in the Balkan Folklore. The Language of the Colours. Sofia, 1997, Sofia University "St. Kliment Ohridski" Press)

• Алмалех, Мони. Семантика и синтаксис. Библиотека “Дебюти”, Университетско издателство с печатница “Св. Климент Охридски”, 1993(Almalech, Mony. Semantics and Syntax. Semantics of Appositive NP (compounds) in Contemporary Bulgarian. Sofia, 1993, Sofia University "St. Kliment Ohridski" Press)

DICTIONARY, CONVERSATION GUIDE

• Алмалех, Мони. Ивритско-български речник. Първо издание КК “Труд”, София, 2004(Almalech, Mony. Hebrew-Bulgarian Dictionary, 26 000 entries in Hebrew, KK “Trud”, Sofia, 2004)Second edition 2011.

• Алмалех, Мони. Българско-ивритски разговорник: Кратка морфология на иврит, около 3000 думи и изрази. КК “Труд” & ИК “Прозорец”, 2002(Almalech, Mony. Bulgarian-Hebrew Conversation Guide. Short Hebrew Morphology. 3000 words and expressions. Publishing House of “Trud” & Publishing House “Prozorec”, Sofia, 2002

TEXTBOOKS

• Алмалех, М., Ж. Бояджиев, М. Москов. Увод в езикознанието. Помагало за студентите филолози. Съставител М. Алмалех. КК “Труд”, 2000, София (M. Almalech, J. Bojadjiev, M. Moskov. General Linguistics. Textbook for Students of Phylology. Editor Mony Almalech. Publishing House of “Trud”. Sofia, 2000)

• Атанасова, М., М. Алмалех, К. Диамандиева. Пособие по български език за чуждестранни студенти от ВМЕИ “В.И. Ленин” (сега Технически университет - София). Издателство на ВМЕИ “В. И. Ленин”, 1989(M. Atanasova, M. Almalech, K. Diamandieva. Textbook on Bulgarian Language for Students from abroad in Technical University. Technical University of Sofia Press, Sofia, 1989)

SELECTED ARTICLES

- Almalech, M. 2023. Cultural unit blue in the Old Testament. Language ‎and Semiotic Studies, vol. 9, no. 2, pp. 185-223. ISSN: 2096-031X ‎https://doi.org/10.1515/lass-2023-2001.

‎- Almalech, M. 2023. Cultural Unit Red in the Old Testament. Language and Semiotic ‎Studies. Soochow University and De Gruyter Mouton. ‎vol. 9, no. 1, pp. 1-39. Online ISSN: 2751-7160, ‎Print ISSN: 2096-031X (applies for copies in China), ‎https://doi.org/10.1515/lass-2022-2010.‎

- Almalech, M. 2022. Cultural Unit Yellow. Lack of Sign is a Sign. In And Wings Were Given to the ‎Woman. In Honour of Professor Svetlina Nikolova. Palaeobulgarica, ‎‎46/4. Special edition. София, pp. 199-205. ISSN 0204-4021; ISBN ‎‎978-954-9787-57-3.

- Almalech, M. 2021. Linguistic, cultural, and theological aspects of ‎‎Seraphim. Annual of ‎‎Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of ‎Modern ‎and Classical Philology, ‎vol. 114. ‎pp. 86-122.‎ ‎ISSN 0204-9600.‎

- Almalech, ‎M. 2021. Colors as a semiotic tool for Bible ‎‎analysis. In Jason Cronbach Van ‎‎Boom ‎and Thomas-Andreas Põder (eds.) Sign, ‎Method and the ‎Sacred: New Directions ‎in ‎Semiotic Methodologies for the Study of ‎Religion. Berlin: Walter de ‎Gruyter. ‎Chapter ‎‎DOI:‎‏ ‏‎10.1515/9783110694925-‎‎014. рр. ‎‎‏243‏‎-‎‏265‏‎.‎

- ‎Almalech, M. 2020. The path of colors in the Old Testament versions of ‎the Temple. ‎In ‎General editorship Ingeborg Bratoeva-Daraktchieva, ‎International Editorial ‎Board ‎Adrian-Silvan Ionescu (Romania), Elvira Popova ‎‎(Mexico), Fani Vavili-Tsinika ‎‎‎(Greece), Marina Frolova-Walker (UK), Yana ‎Hashamova (USA). Art Readings. Thematic Peer-reviewed Art Studies Annual of Institute of Art ‎Studies, BAS. Volumes ‎I–II; pp. 11-19. Sofia: ISSN: 1313-2342; ISBN: 978-‎‎‎954-8594-99-8. ‎

- Almalech, M. 2018. The man becomes Adam‎. In Cross-Inter-Multi-Trans: Proceedings of the 13th World Congress of the International Association for Semiotic Studies. IASS Publications & International Semiotics Institute, Kaunas, Lithuania, pp. ‎476-‎485.

- Almalech, M. 2017. Cultural Unit Green. Language and Semiotic Studies, Vol. 3, ‎‎№ 2. pp. 22-50. ‎

- Almalech, M. 2017. Semiotics of color. Proceedings of the 12th World Congress ‎of the International Association for Semiotic Studies: New Semiotics Between ‎Tradition and Innovation. Sofia: NBU Publishing House & IASS Publications. pp. 747 - ‎‎757. ‎

- Almalech, M. 2017. Color as Cultural Unit. Challenges and Developments. In ‎Umberto Eco in His Own Words. Edited by Thellefsen, Torkild / Sørensen, Bent. ‎Berlin: De Gruyter Mouton. pp. 206–213.

- Almalech, M. What Does “Psalm” Mean in Hebrew? In Lexia, Journal of Semiotics – new series. Directed by Ugo Volli, № 11–12, 2012, Worship, Edited by Massimo Leone. Università degli studi di Torino. In collaboration with the Southeast European Center for Semiotic Studies of the New Bulgarian University, MIUR Cooperlink Project 2001. pp. 153-173.

- Almalech, M. Biblical Windows. In Gramma - Journal of Theory and Criticism, an International journal, published in English and Greek once a year by the School of English, Aristotle University of Thessaloniki. Semiotics as a Theory of Culture: Deciphering the Meanings of Cultural Texts. Ed. Karin Boklund-Lagopoulou and Alexandros Ph. Lagopoulos. № 20, 2012. pp. 93-104.

- Almalech, M. The Eight Kinds of Linen in the Old Testament. In: Lexia, Lournal of Semiotics – new series. Directed by Ugo Volli, № 7–8, June 2011, Immaginary, Massimo Leone (ed.). Università degli studi di Torino. pp. 325-364.

- Almalech, M. Paradise Does Not Smell of Jam of Flowers. In: 12-th Early Fall School in Semiotics. Semiotics, Image and Narration. Vol. ХII, EFSS`2006. Ed. Kristian Bankov. Sofia: NBU, Southeast European Center for Semiotic Studies, 2007, pp.7-32.

- Almalech, M. Slavic Translations of the Biblical Hebrew Basic Color Term Green [ièrek]. In: Jews and Slavs, № 15. Series edited by prof. Wolf Moskovich. Edited by Wolf Moskovich, Svetlina Nicolova. 2005, Jerusalem-Sofia, The Hebrew University of Jerusalem, Center for Slavic Languages and Literatures; The Bulgarian Academy of Sciences, Cyrillo-Methodian Research Center. 2005, pp. 171-194.

- Almalech, M., P. Bentov. First Language Attrition among Speakers of Bulgarian in Israel. Paper on The International Conference on Immigration, Language Acquisition and Patterns of Social Integration. The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, 1994. In: Contrastive Linguistics. The Faculty of Slavonic Studies, “Saint Kliment Ohridski” of Sofia, 1997, № 3, 55-60.

Курсове от текущия семестър: