Електронен каталог

доц. д-р Соня Алексиева

доц. д-р Соня Алексиева
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
02/8110603
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Доц. д-р Соня Алексиева е PR експерт с дългогодишен опит в областта на връзките с обществеността – с тясна специализация пъблик рилейшънс на туризма. И.д. ръководител е на секция „Туризъм” в департамент „Администрация и управление” на Нов български университет. Води курсовете в БП "Управление на туризма": „Туристическа реклама и връзки с обществеността”, „Хотелиерство и ресторантьорство”, „Връзки с обществеността на културния туризъм”, „Управление на събития”, "Специализирани видове туризъм", „Бизнескомуникации в туризма”, "Конфликти и кризи в туризма", както и курсове в магистърски програми по PR на културния туризъм, специални събития, бизнескомуникации и др. Участва в изготвянето на няколко магистърски програми на НБУ и се включва в тях като преподавател.

Подготвя и чете първия български курс „Пъблик рилейшънс на културния туризъм” заедно с издаването на монографията „Връзки с обществеността на културния туризъм”. Автор е на стотици публикации и няколко книги в областта на туризма, културно-историческото наследство, пъблик рилейшънс и бизнескомуникациите. Между тях са „Изящните престъпления” (1991); „Човекът, който създаде „Етъра” - Книга за Лазар Донков” (1996); „История между сезоните – Книга за БХРА”, в два тома (2003, 2004); „Връзки с обществеността на културния туризъм” (2004); „Бизнескомуникации” (2006); „Пъблик рилейшънс – Книга за това, което не може да се купи, а трябва да се спечели” (2008); „България - Китай. Културен туризъм” (2009), „Бизнескомуникации” (2011); „Културният туризъм – мисията на Велико Търново” (2011), "Туризъм и културно наследство" (в съавторство, 2013), "Бизнескомуникации" (мултимедиен електронен учебник, 2014), „Пъблик рилейшънс – Книга за това, което не може да се купи, а трябва да се спечели” (второ допълнено издание, 2016);"Специализирани видове туризъм" (в съавторство, 2017), "Изграждане на имидж на туристически дестинации" (в съавторство, 2019) и др.

Член е на Международната организация на журналистите и писателите по туризма (FIJET), на Международната асоциация по пъблик рилейшънс (IPRA), на Международната федерация на журналистите (IFJ), на Българската асоциация по маркетинг (БАМ), на БДВО. В продължение на 14 години е била PR на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА). Сред учредителите е на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), на Балканския алианс на хотелиерските асоциации (BAHA), на Международното изложение „Културен туризъм” - Велико Търново.

Участвала е с доклади в много международни и национални научни конференции в областта на научните й интереси: културен туризъм, пъблик рилейшънс, връзки с обществеността на културния туризъм, културно-историческо наследство, бизнескомуникации, специални събития и др.

Съставител, научен редактор и издател е на над 20 научни сборници и специализирани издания по туризъм, PR и комуникации.

Като PR експерт е участвала в много международни и национални проекти в областта на туризма. Сценарист е на документални филми за културен туризъм, консултант и редактор на специализирани туристически издания, водещ на авторски рубрики за културен туризъм и др. Първият носител е на новоучредената награда „Личност с принос за развитието на културния туризъм в България”, присъждана за персонални заслуги за опазването на културното наследство, неговото популяризиране и представяне на Международното изложение „Културен туризъм” – Велико Търново през 2010 г. Носител е на много национални награди за принос в инициативни комитети, PR кампании и др. в областта на туризма.


Публикации:


Алексиева, С. Практики на връзките с обществеността в областта на културния туризъм В: Научно електронно списание „Медии и обществени комуникации” // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". Available from: [ www.media-journal.info ] – април, брой 2, 2009 г.

Алексиева, С., „Културният туризъм в Китай – между познанието и атракцията” – Сб. Първа научна конференция на Институт Конфуций – София, Център за източни езици и култури, май, 2010 г.

Алексиева, С., Специалните събития - изграждане на имидж или държавен PR (по примера на Олимпиадата в Пекин 2008) В: Научно електронно списание „Медии и обществени комуникации” // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". Available from: [ www.media-journal.info ] – май, брой 2010 г.

Алексиева, С., „Градът – социални трансформации и културни практики”, Научна конференция организирана на НБУ - департамент „Антропология” с участието на музея на НБУ и с подкрепата на община Ивайловград, февруари, 2010 г.

Алексиева, С., „Туристическите изложения като реални комуникационни и информационни борси” – Сб. „Алтернативи за развитие на съвременния туризъм”, Икономически университет – Варна, юни, 2010 г.

Алексиева, С., „Специалните събития в културния туризъм – добри практики” - Сб. Трети Черноморски туристически форум „Културният туризъм – бъдещето на България”, Варна, септември, 2010 г.

Алексиева, С., „Реклама и PR на българския туризъм (по примера на Софийски и Тракийски туристически район)” Сб.Национална научна конференция „Туризмът – състояние и перспективи” - КИА – Пловдив, февруари, 2011 г., ISBN 9789549277616, 15 с.

Алексиева, С., „Родопа планина – най-големият жив музей в България” – Научна конференция на НБУ: „Културни наследства – политически залози и реконструиране на територии” – посветена на 20 години НБУ, онлайн сборник на департамент „Антропология“ - http://ebox.nbu.bg/ant14/view_lesson.php?id=11, Смолян, март, 2011 г., 13 стр.

Алексиева, С., , Монография „Културният туризъм – мисията на Велико Търново”, изд. ПР-Туризъм Консулт, София, 2011, ISBN: 978-954-91348-9-6, 191 стр.

Alexieva, S.,The Silk Road as a Tourist Product: Integrating History, Culture and Economy - International Conference „The Silk Road”,organized by Confucius Institute in Sofia, Sofia, Bulgaria, June 2-5, 2011, ISBN 9789599250510, 12 стр.

Алексиева, С., Кризисни комуникации в туризма – В: Сб. Сборник Туризмът – предизвикателства в условията на икономическа криза (съставител и научен редактор Соня Алексиева), С., НБУ, 2011, ISBN: 978-954-535-643 -1, с. 343-358

Алексиева, С., „Интерпретиране на културно-историческото наследство в музея – потенциал за развитие на културния туризъм” - Сб. Национална научна конференция „Музеят и предизвикателствата на XXI век” – Национален военно-исторически музей, София, юли, 2011 г., 15 стр.

Alexieva, S., „OUR HOUSE” National Project – An Example of a Good Practice in European Intercultural Dialogue. Сборник „The Dialogue with the Other& Balkan Dimensions of European Identity”, СУ „Св. Кл. Охридски”, София, 2011, ISBN 9789540732671, 8 стр.

Алексиева, С. Специални събития и атракции в културния туризъм. Сб. Юбилейната международна научна конференция на тема: „Предизвикателства пред туризма през ХХІ век” – УНСС, София, 11 ноември 2011 г. , с. 120-127.

Алексиева, С. „Бизнескомуникации” (второ допълнено издание), изд. НБУ, София, 2011 г., нова глава, 40 стр.

Алексиева, С. Имиджът, комуникациите и публиките - водещи константи в международните туристически изложения В: Научно електронно списание „Медии и обществени комуникации” // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". Available from: [ www.media-journal.info ] – януари 2011, бр. 8, 15 стр.

Alexieva, S., Special Events for Image Building in Tourism – In: Journal of Science & Research, Vol. 1 (2), 2011, р. 58-65

Alexieva, S., Via Pontica: A Road to Image, Tourism, and Business. Сб. Международна научна конференция „Културен път Виа Понтика – културен туризъм без граници” на ЮЗУ „Н. Рилски”, юли 2012 г., 9 р.

Алексиева, С., Добрите новини versus лошите новини в българския туризъм – трансформация или манипулация на посланията – В: юбилеен сборник „Пъблик рилейшънс, журналистика и медии в глобалния свят“, изд. СУ „Св. Кл. Охридски“ – ФЖМК, София, 2012, с. 322-332

Алексиева, С., Да привлечем или спечелим музейните публики - В: сборник на Министерство на културата – НФК и НИМ, изд. НИМ, София, 2012, 15 стр.

Алексиева, С., Синергията на здравния туризъм - взаимодействие между природа, културно наследство и среда - В: сборник „Здравният туризъм – стратегическият потенциал на България“ на Четвъртия Черноморски туристически форум на ВТК,изд. Славена, Варна, 2012, ISBN 978-954-579-945-7, с. 173-182

Алексиева, С., Културният туризъм в Китай през призмата на културното наследство – В: сборник „Страните от Източна Азия и света – взаимоотношения и взаимодействия“ на Националната научна конференция с международно участие – СУ „Св. Кл. Охридски“ – ЦИЕК, София, 2012, 12 стр.

Алексиева, С., Онлайн PR в туризма – промяна на правилата в комуникациите. (Нови шансове за разпознаваемост и атрактивност на MICE индустрията в България), Реторика и комуникации - електронно научно списание: http://rhetoric.bg/, 2012, ISSN 1314-4464, 15 стр.

Алексиева, С., „Международно туристическо изложение „Културен туризъм Велико Търново” – изграждане на имидж чрез специални събития и атракции” – Сборник сб. от Международната научна конференция на УНСС ”Предизвикателства пред туризма през XXI век”, ISSN 1314-7226,София, октомври 2012, с. 175-181

Алексиева, С., Въздействие върху конкурентоспособността на дестинацията чрез интегриране на културния и еко туризъм – В: сборник „Екологичният туризъм – нашето зелено бъдеще” на Шести Черноморски туристически форум, организиран от ВТК - Варна 2013, изд. Славена, Варна, 2013, ISBN: 978-954-579-985-3, с. с. 91-101

Alexieva, S., Via Diagonalis: The Messages of Cultural tourism - Collection of Papers from the International Scientific Conference „Cultural Corridor Via Diagonalis - Cultural Tourism Without Boundaries”, organized by SWU „N.Rilski”, Publ. Gea Libris, Sofia, 2013, р. 329-333

Алексиева, С. (2013). Културният туризъм в Китай през призмата на културното наследство – В: сборник „Страните от Източна Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия” на Национална научна конференция с международно участие 2012, организирана от Университет Сонгюнгуан, СУ „Св. Кл. Охридски”, Академия по кореистика, изд. Камея, София, ISBN 978-619-7084-02-3, с. 165-173

Алексиева, С., Професионална комуникация и култура на новите медии при туристическите изложения - В: сборник „Отговорен туризъм 2020”- доклади от Международната научна конференция на Икономически университет – Варна: 50 години Колеж по туризъм-Варна, том II, ISBN: 978-954-21-0666-1, 2013, с. 37-47

Алексиева, С., Темелкова, С. „Бранд на туристическа дестинация или уникално предложение за туриста. Новият туристически бранд „България“ - перспективи и проблеми” (в съавторство) – Сборник от Десета Международна научна конференция „Съвременният модел на ЕС и мястото на България в него” (юни 2013 г.), Бояна, изд. МВБУ, ISBN 978-954-9432-61-9, с. 494-507

Алексиева, С., Съвременни аспекти на културния туризъм в Шанхай – The Silk Road: Collection of Papers from the Second International Conference on Chinese Studies „The Silk Road”, organized by Confucius Institute in Sofia, 29-31 October, 2013, Confucius Institute in Sofia, 2013, ISSN: 1314-9865, с. 260-266

Алексиева, С., Монография „Туризъм и културно наследство” (364 стр.) - в съавторство – автор на 5 от общо 10 глави (с разделителен протокол), издание на НБУ (резензенти: проф. д-р Георг Краев, доц. д-р Валентина Ганева-Райчева) , декември 2013 г., София, ISBN: 978-954-535-783-1, 180 стр.

Алексиева, С., Темелкова, С., Културният туризъм като туристически брандинг на дестинация – В: сборник „Маркетингови метаморфози и иновации в дигиталната ера” – Национална научна конференция на катедра „Маркетинг“, ЦИУН на Бургаския свободен университет, изд. БСУ, Бургас, 2013, с. 98-107

Alexieva, S., Festivals in the focus of cultural tourism – In: Journal of Science & Research, Vol. 3, Sofia, 2013, р. 51-59

Алексиева, С., Онлайн комуникациите за формиране на имидж на туристическа дестинация (в съавторство) – В: сборник на Юбилейната международна научно-практическа конференция „Бизнесът - позитивната сила на обществото” (20 години МП „Бизнес администрация”), издание на НБУ, 2014, София, ISBN: 978-954-535-796-808-1, с. 444-458.

Алексиева, С., Туристическите изложения и специалните събития в културния туризъм като публично-частно партньорство - В: сборник „Публично-частното партньорство и устойчивото развитие на културното наследство” от Трета научна конференция по организация, управление и защита на културно-историческото наследство на фондация „Арете-Фол”, изд. Земя, София, 2014 г., ISSN 1312-1715, 15 с. ?

Alexieva, S., Key messages and communications with target publics in programs organized alongside tourism exhibitions and fairs - Списание „Инфраструктура и комуникации” на УНСС: „Тенденции в развитието на глобалния туризъм”, май 2014 г., кн. 9, София, р. 218-221

Алексиева, С., Съвременни аспекти и проблеми на създаване на регионален туристически бранд (в съавторство) – В: онлайн сборник на XI-та Международна научна конференция „Интелигентна специализация на България”, организирана от МВБУ, изд. МБВУ, 2014, София, ISBN 978-954-9432-64-0 (CD), 16 стр.

Алексиева, С., Проблеми на комуникациите в семейното хотелиерство – В: сборник „Човешкият капитал – методология, измерения и практики” (образование – мениджмънт – бизнес) на Научно-практическа конференция на департамент „Бизнес администрация“ на НБУ, изд. НБУ, София, 2014, ISBN: 978-954-535-853-1, с. 454-467

Алексиева, С., Археологическото наследство – потенциал за развитие на културния туризъм - В: сборник „Историко-археологически туризъм – наследство с перспектива” на Седми Черноморски туристически форум, организиран от ВТК - Варна 2014, изд. Славена, Варна, 2014, ISBN: 978-619-190-006-0, с. 83-94

Алексиева, С., Устойчиво развитие и конкурентоспособност на България като дестинация за културен туризъм - В: сборник „Устойчиво развитие и управленски практики: България и Бавария“ на Международна научна конференция на НБУ и ГБИТК, организирана от НБУ, Русе, изд. Авангард Принт, 2014, ISBN: 978-954-337-236-2 с. 47-53

Alexieva, S., Spa and Wine: Business and Experiences in the Bulgarian Hotel Sector – In: Collection of Papers from the International Scientific Conference Spa and Wine, organized by SWU „N.Rilski”, Publ. Gea Libris, Sofia, 2014, p. 101-105

Алексиева, С., Лидерството в туризма – златната формула на успеха между психологията, комуникациите и просперитета - В: сборник „Лидерството – време е за промени“ на Международна научно-практическа конфере