Електронен каталог

доц. д-р Деяна Марчева

доц. д-р Деяна Марчева
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Право
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 13:00-15:00 412 I Корпус
Сряда 8:15-10:15 412 I Корпус

Професионална автобиография:


2016 г. - главен асистент в НБУ

2011 г. - доктор по право в СУ "Свети Климент Охридски"

2002-2003 - Стипендиант OSI/Chevening Scholarship в Оксфордски университет


Публикации:


ПУБЛИКАЦИИ

Конституционният принцип на правовата държава. С.: НБУ, 2021

Имат ли човешки права футболните хулигани, Юридическо списание на НБУ, 2020, XVI.1, 60-70

Възникване на писаните закони в Древна Гърция, Годишник 2019 на департамент "Право" на НБУ. С.: НБУ, 2020, 276-289

Съдия и справедливост. – В: За ценностите в правото. Сборник с доклади и статии от научна конференция по случай 120-годишнината от рождението на проф. д-р Цеко Торбов, проведена в Нов български университет на 15 май 2019 г. С.: НБУ, 2020, 220-233

Правото да имаш права. – В: Правата на гражданите и тяхната защита. Сборник доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г. С.: НБУ, 2019, 457-472

Конституция без конституционализъм – В: Конституция и държавност. Доклади от научна конференция по повод 70-годишнината от приемането на Втората българска конституция. В. Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2019, 27-38

Що е то социалистическа правова държава, Годишник 2018 на департамент „Право“ на НБУ. С.: НБУ, 2019, 329-348

Към изобретяването на човешките права, Годишник 2017 на департамент „Право“ на НБУ. С.: НБУ, 2018, 310-331

Правата на човека като конституционен принцип на правото на Европейския съюз. – В: сб. „10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството“. С.: НБУ, 2018, 152-161

Социалистическото равноправие на жените, Годишник 2016 на департамент „Право“ на НБУ. С.: НБУ, 2017, 260-278

Към „Юридическото въображение“ на Джеймс Бойд Уайт (Защо има смисъл от право и литература), сп. „Следва“, 2017, бр. 35, 26-37

Към публичноправно понятие за авторитет. – В: Сборник „25 години Департамент „Право“, Нов български университет“. С.: НБУ, 2017, 268-289

Правна рамка на методите за изпълнение на бюджета на Европейския съюз. – В: сб. Предизвикателства пред финансово управление и контрол на средствата в Европейския съюз. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 2016, 102-118

Делегирането в административното право на Европейския съюз, Годишник 2015 на департамент „Право“ на НБУ. С.: НБУ, 2016, 259-288

Конституцията – неприключил проект за защита на основните права. – В: сб. „25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права?“ С.: Народно събрание, 2016, с. 119-130

Граници на прокурорския надзор върху администрацията върху администрацията в правовата държава. – В: сборник „Законът на правото или правото на закона“, Национална конференция от 20 ноември 2015 г., С.: НБУ, 2016, 194-210

Обща характеристика на административния контрол в Европейския съюз, Годишник 2014 на департамент „Право“ на НБУ. С.: НБУ, 2015, 209-228

Съдебен контрол върху администрацията на ЕС. Допустимост на съдебното оспорване от частни жалбоподатели, Юридическо списание на НБУ, 2014, №1, 36-54

Към понятието за административна процедура, Годишник 2013 на департамент „Право“ на НБУ, том 2. С.: НБУ, 2014, 314-335

Към понятието за глобално административно право, Юридическо списание на НБУ, 2013, бр.3, 60-76

Administrative Culture in Bulgaria: Sources, Foundations and Transitions – In: International Journal of Public Administration, Volume 36, Issue 13, 2013, 963-971

Понятие за администрация на Европейския съюз, Съдийски вестник, 2013, кн.1, 103- 122

Източници на административното право на Европейския съюз, Съдийски вестник, 2012, кн.4, 85-124

ПРЕВОДИ

Елстер, Йон. Делиберация и създаване на конституция (прев. Деяна Марчева). – В: сб. Конституционализъм, София: Агата-А, 2006, 18-39. ISBN 954-540-046-3.

Мърфи, Уолтър. Алтернативни политически системи (прев. Деяна Марчева). – В: сб. Конституционализъм, София: Агата-А, 2006, 40-72. ISBN 954-540-046-3.

Ели, Джон Харт. Откриване на фундаментални ценности. (прев. Деяна Марчева). – В: сб. Конституционализъм, София: Агата-А, 2006, 76-110. ISBN 954-540-046-3.

Майкълмън, Франк. Договор за легитимност ли е конституцията? (прев. Деяна Марчева). – В: сб. Конституционализъм, София: Агата-А, 2006, 162-190. ISBN 954-540-046-3.

Маккинън, Катрин. Размисли за половото равенство в България (прев. Деяна Марчева). – В: сб. Конституционализъм, София: Агата-А, 2006, 312-368. ISBN 954-540-046-3.

Раз, Джоузеф. Мултикултурализъм. (прев. Деяна Марчева), Критика и хуманизъм, кн. 16, бр. 2/2003, 159-172

Курсове от текущия семестър: