Електронен каталог

доц. д-р Деяна Марчева

доц. д-р Деяна Марчева
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Право
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 8:00-9:30 410 I Корпус
Понеделник 13:00-13:30 410 I Корпус
Сряда 8:15-10:15 410 I Корпус

Професионална автобиография:


2021 г. - доцент в НБУ

2016 г. - главен асистент в НБУ

2011 г. - доктор по право в СУ "Свети Климент Охридски"

2002-2003 - Стипендиант OSI/Chevening Scholarship в Оксфордски университет


Публикации:


ПУБЛИКАЦИИ

2023. Правна защита на уязвимите лица, Годишник на департамент „Право“ 2021, кн.11, София: Нов български университет, 2022, 132-151.

2022. Прокуратурата през призмата на конституционните дебати през 1991 година, Studia Iuris, 2022, № 2, 7-22.

2022. Правото на независим и безпристрастен съд в практиката на Европейския съд по правата на човека. – В „30 години България в Съвета на Европа – върховенство на правото, демокрация, права на човека“. Сборник доклади и статии от международната научна конференция от 30 април 2022 г. С.: НБУ,

2022, 156-175.

2021. Правата на детето и детската литература. - В: Тридесет години от приемането на конвенцията за правата на детето. Предизвикателства и перспективи. Сборник от международна научна конференция, 10 декември 2019 г., С: НБУ, 146-161.

2021. „Биологичен“ срещу „социален пол“ в практиката на Конституционния съд (Как липсата на феминистки правни изследвания в България доведе до изкривяване на основната категория „пол“ в юридическия дискурс?), Годишник 2020 на департамент „Право“ на НБУ. С.: НБУ, 2021, 264-283.

2021. Конституционният принцип на правовата държава. С.: НБУ, 2021

2020. Имат ли човешки права футболните хулигани, Юридическо списание на НБУ, 2020, XVI.1, 60-70

2020. Възникване на писаните закони в Древна Гърция, Годишник 2019 на департамент „Право“ на НБУ. С.: НБУ, 2020, 276-289

2019. Съдия и справедливост. – В: За ценностите в правото. Сборник с доклади и статии от научна конференция по случай 120-годишнината от рождението на проф. д-р Цеко Торбов, проведена в Нов български университет на 15 май 2019 г. С.: НБУ, 2020, 220-233

2019. Правото да имаш права. – В: Правата на гражданите и тяхната защита. Сборник доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г. С.: НБУ, 2019, 457-472

2019. Конституция без конституционализъм – В: Конституция и държавност. Доклади от научна конференция по повод 70-годишнината от приемането на Втората българска конституция. В. Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2019, 27-38

2018. Правата на човека като конституционен принцип в правото на Европейския съюз, В: сб. „10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики“, изд. НБУ, 152-161.

2018. Към изобретяването на човешките права, Годишник 2017 на департамент „Право“ на НБУ, изд.НБУ, 310-331.

2018. Кога специализираното наказателно правосъдие нарушава конституционния принцип на правова държава, Съдебно право, 11.01.2018, http://www.sadebnopravo.bg/biblioteka/2018/1/11/-

2017. (съавторство с Екатерина Михайлова) Независимият европейски прокурор, В: сб. „ЕС след 2020 г.: в търсене на идентичност, устойчивост и растеж“, БАЕИ, София, 142-155.

2017. Към публичноправно понятие за авторитет, В: сб. „25 години департамент „Право“, НБУ“, изд. НБУ, 268-289.

2017. Към „Юридическото въображение” на Джеймс Бойд Уайт (Защо има смисъл от "право и литература"), сп. „Следва“, бр.35, изд. НБУ, 26-37.

2017. Социалистическото равноправие на жените, Годишник 2016 на департамент „Право“ на НБУ, изд.НБУ, 260-277.

2016. Конституцията – неприключил проект за защита на основните права, В: сб. „25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права“, изд. „Народно събрание“, 119-130.

2016. Правна рамка на методите за изпълнение на бюджета на ЕС, В: сб. „Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз“, Университетско издателство „Климент Охридски“, 102-118.

2016. Делегиране в административното право на ЕС, Годишник 2015 на департамент „Право“ на НБУ, изд.НБУ, 259-288.

2016. Граници на прокурорския надзор в България, В: сб. „Законът на правото и правото на закона“, изд.НБУ, 194-210.

2015. chapter “Bulgaria”, In: (eds. Wayne Visser) World Guide to Sustainable Enterprise, Ch. Bulgaria, Greenleaf Publishing.

2015. Юридическото образование по права на човека в България, доклад на английски език, семинар Осло, 15-17 септември 2015 г, Норвежки център по права на човека

2015. Обща характеристика на административния контрол в Европейския съюз, Годишник 2014 на департамент „Право“ на НБУ, изд.НБУ, 205-223

2014. Съдебен контрол върху администрацията на ЕС. Допустимост на съдебното оспорване от частни жалбоподатели, Юридическо списание на НБУ, 2014, №1, 36-54.

2013. Към понятието за административна процедура, Годишник на департамент „Право“ на НБУ, том 2, 314-335.

2013. Към понятието за глобално административно право, Юридическо списание на НБУ, 2013, №3, 60-76.

2013. Administrative Culture in Bulgaria: Sources, Foundations and Transitions – In: International Journal of Public Administration, Volume 36, Issue 13, 2013, 963-971.

2013. Понятие за администрация на Европейския съюз, Съдийски вестник, 2013, кн.1, 103-122.

2012. Източници на административното право на Европейския съюз, Съдийски вестник, 2012, кн.4, 85-124.

2012. Павловият иск – исторически и сравнителноправен анализ, Съдийски вестник, 2012, кн.2, 70-84

2012. Конфликтът на интереси в практиката на Върховния административен съд, Съдийски вестник, 2012, кн.1, 24-36

2011. How Much Regulation of Public - Private Partnerships Do We Need? – In: Annual Review of Social Partnerships, London, UK, 2011, Issue No.6, p.7.

2011. Административноправни аспекти на публично-частно партньорство, Съвременно право, Сиби, София, 2011, №2, 37-57.

2010. (съавторство с Мария Славова) Есето на Удроу Уилсън

„Изследване на администрацията” – традиционното мислене в публичната администрация, Юридически свят, Сиби, София, 2010, №2, 44-77.

2010. (съавторство с Надежда Лумбева), „Bulgaria” in „The World Guide to CSR/ A Country-by-Country Analysis of Corporate Sustainability and Responsibility (eds. Wayne Visser & Nick Tolhurst), Greenleaf Publishing, 2010, 126-132.

2007. Към понятието за публично-частно партньорство, Съвременно право, Сиби, София, кн.5, 70-82.

2006. преводи на "Делиберация и създаване на конституция", Йон Елстер, "Алтернативни политически системи", Уолтър Мърфи, "Откриване на фундаментални ценности", Джон Харт Ели, "Договор за легитимност ли е конституцията?" Франк Майкълман, "Размисли за половото равенство в правото", Катрин Маккинън в сб. “Конституционализъм” (съставител Ст.Йотов), 2006, Агата-А, София, 17-110, 161-192, 311 – 370.

2004. Отнасяме ли се към правата сериозно?, в. Култура, 11.06.2004, бр.25.

2003. превод от английски език на Раз, Джоузеф, Мултикултурализъм, Критика и хуманизъм, София, 2003, кн. 16, бр. 2, 159-172.

2001. Процедурната рационалност в модерното право, Демократичен преглед, Лято 2001, кн.47, 209-231

Курсове от текущия семестър: