Електронен каталог

проф. д-р Елена Благоева

проф. д-р Елена Благоева
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Чужди езици и култури
Телефон:
0888 477994
Приемно време:
Сряда 12:00-14:30 612 II Корпус
Петък 13:00-14:00 612 II Корпус

Професионална автобиография:


Образование:

Професор по 1.1. Теория и управление на образованието

Доцент по 3.7. Администрация и управление (управление на образователни и културни институции)

Доктор по културология Дисертация: “Културната политика на Европейския съюз и културните аспекти в другите политики”)- Висша атестационна комисия – Специализиран съвет по социология, антропология и науки за културатa, 2007 Магистър по европейска интеграция - НБУ/Център за европейски изследвания, 2000

НБУ/ Магистърски факултет,1997 Следдипломна квалификация по артмениджмънт и културна политика – “Културни модели в Европа, маркетинг и мениджмънт в изкуствата”

Магистър по изкуствата - ВИТИЗ "Кр. САРАФОВ", 1985-1990

Професионален опит

От 2023 г. - Професор в НБУ - Секция "Педагогика", департамент ЧЕК

От 2020 г. - Доцент в НБУ - департамент Администрация и управление

От 2012 г. - Преподавател в НБУ - главен асистент по 3.7. Администрация и управление (управление на образователни и културни институции)

1997 - 2012 - Директор на отдел „Международна дейност", НБУ

2000 - 2002 - Директор на Централна университетска администрация, НБУ

1995 - 1997 - Директор на Магистърски факултет, НБУ

От 1993 - Директор на фондация "Концепции - България"

Допълнителни квалификации

1. 2013 - Институт по публична администрация и Integrity Education Network, Семинар (обучение на обучители) “Новата концепция за публичен интегритет”– за обучение на служители в публичната администрация

2. 2012 - Програма Европейското икономическо пространство , “Организация на международната дейност – от добра към отлична” – Университета на Рейкявик, Исландия

3. 2007 - Фондация за местно самоуправление, май 2007 – тренинг - Структурни фондове. Финансиране на проекти по Оперативните програми.

4. 2004 - Автономен университет, Барселона, Департамент „Европейски изследвания”- специализация: “Културна и образователна политика на ЕС

5. 2004 - Network of Institutes and Schools of Public Administration in CEEurope (NISPAcee), Братислава- Обучение на обучители: „Консултантски капацитет при институционалното изграждане по време на подготовката за членство в ЕС”

6. 2003 - European Training Foundation, ILO - Министерство на труда и социалната политика, Методика за обучение на обучители по управление и оценка на проекти

7. 2002 - Министерство на труда и социалната политика, Изграждане на институционален капацитет: Европейски структурни фондове и Предприсъединителни фондове – политики, програмиране, управление на проекти, мониторинг и оценка.

8. 2001 - Институт Отворено общество, Будапеща, Международна следдипломна квалифилация по управление на проекти за набиране на средства и ПР умения

9. 2000 - Университетът на Съри, Великобритания, тренинг - “Академична администрация – структура, визия, финанси и маркетинг, ИТ, международни проекти”

10. 1998 - College of Europe, Брюж, Белгия, Специализация по европейска интеграция – Политиките на ЕО в областта на културата и образованието

11. 1995-1997 - Следдипломна квалификация по Артмениджмънт

12. 1995 - Амстердамски летен университет, “Културната политика като инструмент на гражданското общество”

13. 1994 - Амстердамски летен университет, "Управление на изпълнителските изкуства в Европа"

14. 1993 - Британски съвет (Лондон и Братислава), "Театрален мениджмънт – развитие на нови публики”

Професионални умения и компетенции

? Развитие на културни и образователни политики и практики в съответствие с политиките на ЕС;

? Интернационализация на висшето образование – международно сътрудничество, Болонски процес и ЕПВО, Европейска система за трансфер на кредити, анализ на програми, програмни схеми, обучителни системи, акредитация и признаване и др.;

? Управление на международни проекти и грантови схеми (области – образование, култура, европейска интеграция, развитие на ЧР, регионално развитие);

? Консултации за разработка, разработка и управление на международни проекти и грантови схеми по пред-присъединителните фондове;

? Дизайн и провеждане на обучителни дейности – създаване на обучителни програми и обучителни материали според профила и нуждите на конкретни групи обучаеми, провеждане на обучение, методологии за оценка (области – история на ЕС, политики и институции на ЕС, интеркултурни умения, управление на проекти, Структурни фондове и др.);

? Консултации за развитие на институционален капацитет чрез дизайн и провеждане на курсове за обучение на обучители за държавната администрация и третия сектор.


Публикации:


* Monography

Blagoeva-Hazarbassanova, Elena. The Internationalization of Higher Education in Europe – Development and Management. Monography –Sofia: NBU, 2013

* Textbooks

БBlagoeva-Hazarbassanova, Elena. The European Dimension in Education and Culture - Policies and Management. . София: Авангард, 253 стр., 2017

Blagoeva-Hazarbassanova, Elena. The EU Policies in Education and Culture – Substance and Management. Textbook. –Sofia: NBU, 2012

* Articles

(2020) Благоева, Е. Възможности и предизвикателства пред финансирането на качествена наука в ЕС. Ролята на Европейския научноизследователски съвет и участието на България. В: Стратегии на образователната и научната политика, година XXVIII, книжка 3, – София: Национално издателство "АзБуки" (под печат)

(2020) Благоева, Е. Оценяването на интеркултурната компетентност – инструмент за повишаване на конкурентоспособността и самопознанието. В: Педагогика, година XCII, книжка 4, -- София: Национално издателство "АзБуки" (под печат)

(2019) АНАЛИЗ НА “КОМУНИКАТИВНОТО ДЕЙСТВИЕ” НА ХАБЕРМАС ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФОРМИРАНЕТО НА КУЛТУРНИ ПОЛИТИКИ , Годишник на департамент "Администрация и управление", т. 4, 2019, 156-167, ISSN 2603-297X (Online)

(2018) Blagoeva-Hazarbassanova, Elena. Education – A Powerful Factor for the Migrants’ Integration in Europe. In: Strategies for Policy in Science and Education, 26/4, Bulgarian Academy of Science

(2017) Blagoeva, Elena. New Challenges and New Measures for Quality Education in Europe. - http://azbuki.bg/editions/journals/strategies/contents/329-staregies/sonparticles2016-2/3075-xxv-4-2017 In: Стратегии на образователната и научната политика/ Научни изследвания и парадигми, година XXV, книжка 4, pp. 410-418.–Sofia: Bulgarian Academy of Science

(2016) Blagoeva, Elena. Grading and Conversion Grading Systems in the Context of the International Student Mobility. In: "Administration and Management Almanach", vol 1. - Sofia: NBU

o Blagoeva-Hazarbassanova, Elena. How “Hard Times” Stimulate Reforms – The Case of the Bulgarian Higher Education. In: International Journal Knowledge, Vol.11/1, p. 71-75, ISSN 1857-92. –Skopje: Institute of Knowledge Management, 2016

o Blagoeva, Elena. The Student in the Center of Educational Process: What Does That Mean for the University Management? In: Public Administration Yearbook, vol. 10. - Sofia: NBU, 2015

o Blagoeva, Elena. Intercultural Competences and Managing International Teams. In: The Human Capital – Metodoligy,Dimensions and Practice (Education, Management, Business). Proceedings of the Business Administration Department. ISBN: 978-954-535-853-1- Sofia: NBU, 2015, p. 203-213

o Blagoeva, Elena. Тhe Visibility of the European Higher Education Around the World – A Priority of EU Educational Policy. In: Strategies for Policies in Science and Educational, XXII/ 4, ISSN 1314 – 8575 (Online), ISSN 1310 – 0270 (Print). –Sofia: Bulgarian Academy of Science, 2014, p. 352-361

o Blagoeva, Elena. Intercultural Skills – Key Factor in International Teams’ Communication. In: Culturological and socio-economic aspects of modern communications. U.A. Nazarov (Ed.). -UFA: Academy of Public Administration and Management, 2014, p. 8-15.

o Blagoeva, Е.А. Global Economic Crisis – Threat and/or Opportunity for Internationalization of HE in Europe. In: Management of Unstable Economic Systems: Strategies and Tools. O.P. Ovchinnikov, DSc. (Ed.) – Orel: Russian Academy of National Economy and Public Administration, 2014, p. 203-209.

o Blagoeva, Elena. The Role of Self-management and Intercultural Competences for the Project Teams’ Efficiency. In: Scientific Yearbook of the "Public Administration" Department, Vol. 9 “Government, Public Policies and Public Administration”. - Sofia, New Bulgarian University 2014

o Blagoeva-Hazarbassanova, Elena. The Input of Education and Culture for Regional Development. The Regional Project Specifics. In: Youth Scientific Forum, Vol. 6. ISSN 1313-342X. – Sofia: NBU, 2012

o Blagoeva-Hazarbassanova, Elena. Internationalization of HE. Characteristics and Strategic Management. In: Strategies for Education and Science Policies, N.3, ISSN: 1310-0270. –Sofia: Bulgarian Academy of Science, 2012

o Blagoeva-Hazarbassanova, Elena. The Cultural Attitudes Change – A Strategic Goal of Anticorruption Education. In:- Public Administration Almanac, v. VI. ISSN: 1313-476. - Sofia: New Bulgarian University, 2011

o Blagoeva-Hazarbassanova, Elena. Internationalization and International Relations in Higher Education – The Interdependence. In:- International Cooperation: Integration of Educational Areas. – Izevsk: Udmurt State University, 2011

o Blagoeva-Hazarbassanova, Elena. Development and Tendencies of EU Policy in Education. In: Industrial Management, ISSN 1312-3793. –Sofia: Economy Faculty of Technical University, 2011

o Blagoeva-Hazarbassanova, Elena. The Connection with Business Makes Education More Attractive. In:- Monitor Newspaper, 18.03.2011

o Hazarbassanova, Elena. The Internationalization of Education – A Must for Quality University Cooperation. In:-Development of International Cooperation in the Sphere of Education within the Bologna Process. – Yalta: Crimean University of Humanities-International Conference Proceedings, 2010

o Hazarbassanova, Elena. Opportunities for Complementing the Direct Cultural Policy of EU through Recognizing the Cultural Aspects in the Other Community Policies. In: - The Bulgarian Culture between the State and the Market. – Sofia: IFI-BAS, 2007. – 183-187 p. ISBN 978-954-92145-1-2

o Hazarbassanova, Elena. The Development of Intercultural Competences – A Vigorous Tool for Achieving European Cultural Policy Goals. In: - For Man and Language. Jubilee Collection.- Sofia: SU, 2007.-593-602 p.

o Hazarbassanova, Elena. The Structural Funds of EU– An Important Alternative for the Cultural Sector// Annali, 1-4/13. – Sofia: Arno&Annali, 2006. – 138-156 p. ISSN 0861-3095

o Hazarbassanova, Elena. The EU Cultural Policy Legislative Framework // A Jubilee Collection of Law Department. - Sofia: Fenea, 2006. – 409-423 p.

o Hazarbassanova, Elena. The Role of Education in Europe’s Enlargement. Research Article Archives of IIENetwork.org, Institute of International Education: Electronic document. - http://www.iienetwork.org/page/84585/, 2006

o Hazarbassanova, Elena. (ed.) European Credit Transfer System Guide 2003-2004. – Sofia: NBU, 2003, 71 p. ISBN 954-535-314-7

o Hazarbassanova, Elena. (ed.) European Credit Transfer System Guide 2002-2003. – Sofia: NBU, 2002, 72 p. ISBN 954-535-290-6

o Hazarbassanova, Elena. (ed.) International Students Prospectus. – Sofia: NBU, 2002, 40 p. ISBN 954-535-259-0

o Hazarbassanova, Elena. Erasmus Program is Open for Bulgarian Students. “Two Speeds” Europe in the area of Education is Unacceptable. // Education and Career Magazine, 1/1. – Sofia: Artefact, 2001. – 12-13 p.

o Hazarbassanova, Elena. (co-author) Contemporary University Management. A Reader. – Sofia: Technical University, 2001

o Hazarbassanova, Elena. The Policy of EU in the Field of Culture// Annali, 1/8. – Sofia: Arno&Annali, 2001. – 109-118 p. ISSN 0861-3095

Курсове от текущия семестър: