Електронен каталог

гл. ас. д-р Милена Караджова

гл. ас. д-р Милена Караджова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
Приемно време:
Вторник 11:15-12:15 207
II Корпус
Сряда 8:30-11:30 207 II Корпус

Професионална автобиография:


Милена Караджова е завършила Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Доктор по право – ВАК; тема на дисертационния труд: „Правни механизми за преодоляване на конфликт на интереси при процедури по възлагане на обществени поръчки“. Изучава теология към Богословския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Адвокат към Софийска адвокатска колегия. Медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите в България към Министерство на правосъдието.

Специализирала е в Калифорнийския държавен политехнически университет (САЩ), Московския държавен университет - Ломоносов (Русия), Католическия университет в Лювен (Белгия), Университета на Роскилд (Дания) и др. Изнасяла е лекции в юридическите факултети на Университет „ТИСБИ“ (Казан, Русия), Университета на Крайова (Румъния), Университета на Лапландия (Финландия).

Научните й изследвания и публикации са в областта на правото на собственост, каноничното право, обществените поръчки, държавното и публичното управление.

Milena Karadjova is Attorney at Law at the Sofia Bar Association (1996 – present) and University Researcher and Lecturer (2001 – present; Full-time Assist. Professor at New Bulgarian University, Department “Administration and Management”).

Entered in the Register of Mediators, Ministry of Justice – Bulgaria (2019 – present).

Developed and Presented Lectures and Courses in Universities other than New Bulgarian University: SU “St. Kl. Ohridski” – Sofia, Bulgaria; University of Management “TISBI” – Kazan, Russia (2017); University of Craiova, Law Department – Craiova, Romania - “Erasmus+ (2018); University of Lapland, Law Department – Rovaniemi, Finland - “Erasmus+ (2019); International University of Struga, North Macedonia (2020).

RESEARCH, PAPERS AND PUBLICATIONS:

Last publications:

 The Right to Property According the Bible. Some Features of church property in the Middle Ages and their influence on the European Legal Tradition (2021)

https://www.vas.bg/p/p/a/pages-from-adv9-2021-2-11304.pdf

 Some Historical Notes on the Development and Importance of Ownership as a Guarantee for the Realization of the Human Rights and Freedoms (2019),

http://www.sadebnopravo.bg/biblioteka/2020/8/19/-

 Some Determined Peculiarities of the Right to Property in Bulgaria (2018),

http://eprints.nbu.bg/4190/

EDUCATION: J. D. Degree in Administrative Law and Administrative Process – Higher Attestation Commission; Topic of the dissertation thesis: Legal Mechanisms for Overcoming the Conflict of Interest in Public Procurement Procedures. (2009)

Ma Degree in Law at Sofia University "St. Kliment Ohridski" (1995)

QUALIFICATIONS: California State Polytechnic University, Pomona and California State University San Bernandino, USA (2002); National Academy for Public Administration under President of Ukraine, Kiev, Ukraine (2002); Catholic University of Leuven, Belgium (2004); University of Roskilde, Denmark (2005); Lomonosov Moscow State University, Russia (2008; 2013).

Languages: Bulgarian, English, Russian


Публикации:


"Религиозни символи, разчетени през призмата на правото: кръстът на разпятието" - сп. "Адвокатски преглед" бр. 7/ 2023, издание на Висшия адвокатски съвет

https://www.vas.bg/p/p/a/pages-from-adv7-2023-12986.pdf

"Правото на собственост според Библията. Някои аспекти нацърковната собственост през Средновековието и влиянието им върху европейската правна традиция" - сп. "Адвокатски преглед" бр. 9/ 2021, издание на Висшия адвокатски съвет

https://www.vas.bg/p/p/a/pages-from-adv9-2021-2-11304.pdf

"Има ли излишни граждани и възможно ли е да има излишни хора (някои правно-исторически бележки за развитието и значението на правото на собственост като гаранция за реализиране на човешките права и свободи) - "Съдебно право", август 2020

https://www.sadebnopravo.bg/biblioteka/2020/8/19/-

"Някои исторически обусловени особености на правото на собственост в България" - сп. "Юридическо списание на НБУ", ХІV 2/2018

https://eprints.nbu.bg/id/eprint/4190/1/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20-%20%D0%9D%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%B2%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20-%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%91%D0%A3.pdf

Курсове от текущия семестър: