Електронен каталог

гл. ас. д-р Полина Михова

гл. ас. д-р Полина Михова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Здравеопазване и социална работа
Телефон:
02/8110-280; +359889706227
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Образование

o Доктор на НБУ

o Магистър по Компютърни технологии в биомедицината;

o CISCO Academy

o Асистент по код 02.21.10 Приложение принципите на кибернетиката в различни области на науката – медицина, биомедицина

o School of conservation biology – Croatia - 2005г.

o Училище по Телемедицина, Донецк, Украйна със сертификат - 2007г.

o Училище по Телемедицина, Лвьов, Украйна със сертификат - 2007г.

o ECDL сертификат № BG 000463 / 8 май 2013 г. Syllabus Version 5.0 : Module Word Processing, Module Spreadsheets, Module Presentation

o ECDL skill card № BG 001231

o CCNA Exploration: Network Fundamentals – сертификат за завършен курс

o CCNA Exploration: Routing Protocols and Concepts – сертификат за завършен курс

o CCNA Exploration: LAN Switching and Wireless – сертификат за завършен курс

o CCNA Exploration: Accessing the WAN – сертификат за завършен курс

o Health Information Networking – сертификат за завършен курс

Административна длъжност

o Директор на Програмен съвет към Департамент Здравеопазване и социална работа

Членства

? 2020г. – Член на Балканско медицинско сдружение

? 2020г. – Член на Български център на жените в технологиите

? 2020г. - International Association of CyberPsychology, Training, and Rehabilitation (iACToR)

? 2020г. – Член на АISfTeH

? 2020г. – Член на НПО „ВИВА ПУЛС"

? 2020г. - Член на Editorial Council на Russian edition - per-reviwed open-access "Journal of Telemedicine and eHealth" http://jtelemed.ru/

Сфери на интерес

1.Принципи и развитие на Телемедицина

2.Компютърни бази данни в медицината и здравеопазването

3.Медицинска терминология – речници, интерактивни версии на учебни пособия и помагала, разработка на мини-терминологични речници

4.Проучване на стандарти в медицинската информатика

5. Стратегии за моделиране в медицината

6. Електронно здравеопазване


Публикации:


За учебната 2013/2014

[1]. Станчева А., П.Михова, Здравният риск за населението при експозиция на радиочестотни полета с ниски нива, Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” – 16-18.10.2013, Национален Военен Университет “Васил Левски”, Велико Търново

[2]. Станчева А., П.Михова, Изследвания и анализ на СЗО документация за санитарните норми на ЕМ замърсяване и оценки за здравния риск при експозиция на радиочестотни полета с ниски нива, сп.Военна медицина, ISSN 1313-2746

[3]. Винарова Ж., П. Михова, С. Жекова ЦИФРОВИЗАЦИЯ IN VIVO, сп. „Bulgarian Journal for Public Health“, ISNN 1313BGOX, том5, кн.4, http://ncphp.government.bg/files/spisanie/BG_JOURNAL_Of_PH_4_2013.pdf

[4]. Pendzhurov I., P. Mihova, A.Dashovski, Computerized model for aphasia assessment, based on Kertezs test, KEBIDH Varna, 7-9 July, 2014, International Journal "Information Models and Analyses" Volume 3, Number 3, 2014, ISSN 1314-6416 (printed) ISSN 1314-6432 (Online)

[5]. Михова П., М. Станкова, И. Пенджуров, Приложни аспекти на информационни и комуникационни технологии в областта на психологията и рехабилитацията, НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ “ПСИХОЛОГИЯТА – ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ”, Организирана от Катедра Психологияпри ЮЗУ „Неофит Рилски”в партньорство с Аристотелов университет, Солун 9–10.11. 2013 г.Благоевград, Университетски център „Бачиново”, Vol 1., 2013, ISSN 1314-9792, 159-166

[6]. Михова П., М.Станкова, Ж.Винарова, Психологически бариери при употреба на компютърни технологии в терапевтичната практика, „Конференция "Психология и общество" - ПУ "П. Хилендарски", Пловдив, 9-10 май 2014

[7]. Винарова Ж., П.,Михова Психологически промени в двойката „Болен / Лекар“ като следствие от реорганизацията при виртуалното им общуване, „Конференция "Психология и общество" - ПУ "П. Хилендарски", Пловдив, 9-10 май 2014

[8]. Mihova P., I. Pendzhurov, The role of softwares and telemedical solutions in assessment, rehabilitation and therapy in developmental disorder, lecture in INTENSIVE PROGRAMME: SPECIAL ABILITIES AND TALENTS - PATTERNS OF COGNITIVE PROCESSES IN PEOPLE WITH DISABILITIES, 30.06 -15.07.2014, Oreshak, Bulgaria, Contract № № 2013- ERA-IP-9

[9]. Pendzhurov I.,P. Mihova, Information systems, communication technologies and mobile applications, assisting development disorders, lecture in INTENSIVE PROGRAMME: SPECIAL ABILITIES AND TALENTS - PATTERNS OF COGNITIVE PROCESSES IN PEOPLE WITH DISABILITIES, 30.06 -15.07.2014, Oreshak, Bulgaria, Contract № 2013- ERA-IP-9

[10]. Станкова М., П.Михова, И.Пенджуров, „Обзор на софтуерни решения за деца със специални образователни потребности, “ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС “РАННА ПРЕВЕНЦИЯ И ДИАГНОСТИКА НА ВЕРБАЛНИТЕ КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ“, Варна (България), 5-7 септември 2014 г.

[11]. Пенджуров И., П.Михова, Смяната на часовото време - анализ влиянието върху здравето въз основа статистически резултати от здравна база данни, XXIV Национален научен симпозиум с международно участие "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2014, Созопол, 7-10 септември 2014

[12]. Михова П., Г.Петров, Софтуерни системи за цифрова обработка и анализ на ЕМГ сигнали с LabView, XXIV Национален научен симпозиум с международно участие "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ”, Созопол, 7-10 септември 2014,

За учебната 2014/2015

[1]. „МНОГО ЕЗИЦИ, МНОГО КУЛТУРИ – ЕДНА КОМУНИКАЦИЯ” „ЕЗИКОВИ НАРУШЕНИЯ” – 2 – 4 октомври 2014, Статия: “Компютърен модел за оценка на Афазия, базиран на тест на Кертез”, Автори: П.Михова, И.Пенджуров, ISBN: 978-954-92928-2-4, Линк: http://www.bnal.bg/subitia.html

[2]. VII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-2.11.2014, Статия „Софтуерни решения за изследване креативността в детска възраст“,Автори: П.Михова, М.Станкова, И.Пенджуров,: http://ncp2014.wordpress.com/2014/04/05/abstracts-submission/

[3]. Vinarova J., P.Mihova, Conceptual model for integration of Electronic Health Record with mobile components, 33rd edition of the Balcanic Medical Union’s Week and the Military Emergency Hospital Days, co-organized by the Romanian Department of the Balcanic Medical Union, Bucharest Military Emergency Hospital, 8-11 october 2014, http://www.zilelemedicale.ro/umbalk/

[4]. Vinarova J., P.Mihova, Healthcare as scientific creativity and information industry, 33rd edition of the Balcanic Medical Union’s Week and the Military Emergency Hospital Days, co-organized by the Romanian Department of the Balcanic Medical Union, Bucharest Military Emergency Hospital, 8-11 october 2014, http://www.zilelemedicale.ro/umbalk/

[5]. Mihova P., Historical overview of telemedical solutions at the Balkans, 33rd edition of the Balcanic Medical Union’s Week and the Military Emergency Hospital Days, co-organized by the Romanian Department of the Balcanic Medical Union, Bucharest Military Emergency Hospital, 8-11 october 2014, http://www.zilelemedicale.ro/umbalk/

[6]. Неделчев И., Михова П., Спортът като средство за терапия на деца с комуникативни нарушения и поведенчески разстройства, Просидинги „КОМУНИКАТИВНИ И ЕМОЦИОНАЛНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ“, 12-14 Декември 2015, научна редакция: В.Боянова, М.Станкова, Ж.Винарова, техническо оформление: П.Михова, ISBN 978-954-535-863-0, НБУ, София, 2015, стр.64-68

[7]. Михова П., И. Неделчев, Модели на спортна рехабилитация за деца с отклонения ваутистичния спектър, Просидинги „КОМУНИКАТИВНИ И ЕМОЦИОНАЛНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ“, 12-14 Декември 2015, научна редакция: В.Боянова, М.Станкова, Ж.Винарова, техническо оформление: П.Михова, ISBN 978-954-535-863-0, НБУ, София, 2015 стр.69-73

[8]. Станкова М.,П. Михова, Хранителни разстройства и аутизъм, Просидинги „КОМУНИКАТИВНИ И ЕМОЦИОНАЛНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ“, 12-14 Декември 2015, научна редакция: В.Боянова, М.Станкова, Ж.Винарова, техническо оформление: П.Михова, ISBN 978-954-535-863-0, НБУ, София, 2015

[9]. Винарова Ж., П.Михова, „Big Data в медицината Ще предизвикат ли „големите данни“ пренареждане в сектора на здравеопазването?“, CIO, бр1,2015, http://cio.bg/6909_big_data_v_medicinata

[10]. Михова П., Г.Петров, Ф.Андонов, Приложение на софтурени библиотеки с отворен код за обработка на специализирани медицински изображения, сп. „Bulgarian Journal for Public Health“, ISNN 1313BGOX, том5, кн.4, http://ncphp.government.bg/files/spisanie/BG_JOURNAL_Of_PH_1_2015.pdf - (Приложение 91)

[11]. Михова П., СМП 13 – ефективната мениджърска комбинация между спешна медицина и информатика, III международна конференция "Техника.Технологии.Образование.Сигурност", 28 - 29 май 2015, Велико Търново, PROCEEDINGS VOLUME 2 INFORMATION TECHNOLOGIES, NATURAL AND MATHEMATICAL SCIENCES ISSN: 1310 – 3946

[12]. Жекова С., П.Михова, Cloud based solution in dental practice – authors model, III международна конференция "Техника.Технологии.Образование.Сигурност", 28 - 29 май 2015, PROCEEDINGS VOLUME 2 INFORMATION TECHNOLOGIES, NATURAL AND MATHEMATICAL SCIENCES ISSN: 1310 – 3946

[13]. Mihova P., A.Iolova, Experimental study on medical information systems user`s interface adoption in Bulgarian medical practice, XXV Национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2015", 7-11 септември 2015, Созопол, http://www.metrology-bg.org/

[14]. Petrov G., A. Slavinski, P. Mihova, I. Bogomilov, The “broadband trinity” for innovation in ICT education, XIII-th International Conference "Challenges in Higher Education and Research in the 21st CenturyImage Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century, Tasho Tashev и др. ISBN 978-954-580-356-7 издател: Херон Прес номер на том: Vol. 13

За учебната 2015/2016

[1]. Михова П., Д.Асенова, Изследване и анализ нивото на информираност относно превенцията на здравето в 21-ви век сред жените в България, Участие в НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 09-10.10.2015 г. 70 години традиции и иновации, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ – РУСЕ, Научни трудове, Том.54, серия 8.1, ISSN 1311-3321, стр.21-26

[2]. Михова П., „Българската национална секция към БМС – Избрано“, CD „История на българската секция на Балканския медицински съюз като част от историята на здравната и медицинска култура“, Ж. Винарова, П.Михова, Я. Манева, техническо оформление: П.Михова, ISBN 978-954-535-881-4 НБУ,София, 2015

[3]. Михова П., Г.Бочева, Експлоатационни резултати от информационна система за менажиране на медицинския персонал във ВМА, София, PROCEEDINGS VOLUME 2, ISSUE 9 (195), JUNE 2016, Year XXIV, INFORMATION TECHNOLOGIES, NATURAL AND MATHEMATICAL SCIENCES ISSN: 1310 – 3946, p.75

[4]. Vinarova J., P.Mihova, Cultural genesis of specialized medical terminology of BMU`s BG section in 1966-1987 period, Archives of Balkan Medical Union, Celsius Pub. House., ISSN: 1584-9244, VOL. 51, JUNE 2016, http://www.balkanmedicalunion.com/en/article/cultural-genesis-of-medical-terminology-in-the-bulgarian-section-of-bmu-during-the-1964-1987-period , h index 3

За учебната 2016/2017

[1]. Станкова М., П.Михова, Поведенчески и емоционални проблеми при деца с разстройства от аутистичния спектър – съгласуваност между родители и учители, Втори Национален конгрес по клинична психология с международно участие 06 – 09 октомври 2016 г., „Витоша Парк Хотел”, гр. София, http://congress-clinical-psychology-2016.com/bg/congresno-subitie/vtori-nacionalen-kongres-po-klinichna-psihologiya-s-mezhdunarodno-uchasti

[2]. J.Vinarova, P.Mihova, Comparative analysis between physician and healer, 34 th BALKAN MEDICAL WEEK organized by the Romanian Section of the Balkan Medical Union, BUCHAREST, Romania, 7-8 October 2016, Archives de l’Union Medicale Balkanique, ISSN: 0041-6940 http://www.balkanmedicalunion.com/en/event/34-balkan-medical-week/

[3]. Mihova P., J.Vinarova, Integrative healthcare and integrative medicine, 34 th BALKAN MEDICAL WEEK organized by the Romanian Section of the Balkan Medical Union, BUCHAREST, Romania, 7-8 October 2016, Archives de l’Union Medicale Balkanique, ISSN: 0041-6940 http://www.balkanmedicalunion.com/en/event/34-balkan-medical-week/,

[4]. Mihova P., J.Vinarova, Healers - prospects and challenges for the regulation of their labour, 34 th BALKAN MEDICAL WEEK organized by the Romanian Section of the Balkan Medical Union, BUCHAREST, Romania, 7-8 October 2016, Archives de l’Union Medicale Balkanique, ISSN: 0041-6940 http://www.balkanmedicalunion.com/en/event/34-balkan-medical-week/

[5]. Михова П., А. Златанов, П. Китанов, Обучение на персонала на РЗИ София област – предизвикателства и постигнати резултати, МНК’16 Интелигентната специализация- иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация, Русе, 28-29.10.2016, http://conf.uni-ruse.bg/bg/

[6]. Станкова М., П.Михова, Н.Славчева, Нагласи и вярвания при медицински специалисти, свързани със съобщаването на лошата новина, IV Национална конференция „Биоетика и Биоправо – модерни практики и политики на бъдещето“ 21-22.10.2016г.., София

[7]. Mihova P., Telemedicine experience – barriers and challenges in Bulgaria, NATO meeting Benchmarking Telemedicine: Improving Health Security in the Balkans, Skopje, November 2016

[8]. Petrov G., P.Mihova, F.Andonov, Conceptual Framework for Anthropomorphic Simulation of Human Face for Interactive Therapeutic Telepresence Applications, International Refereed Journal of Engineering and Science (IRJES), ISSN (Online) 2319-183X, (Print) 2319-1821, Volume 6, Issue 3 (March 2017), www.irjes.com, PP.26-30, IRJES @ Vol.6, Issue 3 Indexed in ResearcherID (THOMSON REUTERS)

[9]. Mihova P., Visual literacy and visual literature – assisting solution for children with communication and behavioural disorders, KNOWLEDGE International Journal Scientific Papers Vol. 16.2 ISSN 1857-923X, p.741-748

[10]. Mihova P., G. Petrov, Kr. Hadjiev, THE EDUCATIONAL STRATEGY FOR DEVELOPEMNT OF ONLINE MASTERS DЕGREE PROGRAM OF еHEALTH, KNOWLEDGE International Journal Scientific Papers International Journal Scientific Papers Vol. 20 ISSN 1857-923X, p.243-241

[11]. Станкова М., П.Михова, „Хранителни поведения и гастроинтестинални симптоми при деца с аутизъм“, Научна конференция с международно участие на колегиум "Частна психиатрия", ЦПЗ "проф. Никола Шипковенски" ЕООД и Магистърска програма по Клинична психология “Гневът”, 13-14 април 2017, http://conference.privatepsychiatry.org/

[12]. Stankova M., P.Mihova, V.Vasileva, Barriers to effective communication in patients with cancer, International Health Conference St Hugh's College, Oxford, 29th June - 1st July 2017

За учебната 2017/2018

1. Petrov G., P. Mihova, Overview and comparative analysis of three online educational platforms for higher education, KNOWLEDGE International Journal Scientific Papers Vol. 20.1, ISSN 1857-923X, p.375-383

2. Михова П., Г. Петров, Образованието по електронно здравеопазване в НБУ – перспективи, иновации и очаквания, ISSN 1314-2690, http://ceec.fnts.bg/telecom/2017/documents/CD2017/Program/Contents-bg.htm

3. Станкова М., П. Михова, Влияние на пола и възрастта на медицинските специалисти върху позициите им по отношение на съобщаването на лошата новина, Сборник доклади от V Национална конференция „БИОЕТИКА И БИОПРАВО – МОДЕЛИРАНЕ НА ЖИВОТА: БИОЕТИЧНИ И БИОПРАВНИ ХОРИЗОНТИ НА МЕДИЦИНАТА И СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ“, 17 Ноември 2017 г., Том 2, ISBN 978-954-535-960-6, София, 2018г.

4. Михова П, Телемедицината в България: Мисията (не)възможна, Инвестор, 2.10.2018, http://www.investor.bg/analizi/262/a/telemedicinata-v-bylgariia-misiiata-nevyzmojna-247645/?page=2

5. Михова П., Параметри за оценка на онлайн обучителни платформи, НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ – София, ГОДИШНИК ”Телекомуникации” 2018, том 5 New Bulgarian University – Sofia, Bulgaria, Yearbook Telecommunications 2018, vol.5 ISSN 2534-854X (online) https://telecommunications.nbu.bg/bg/godishnik-telekomunikacii/godishnik-2018-g-tom-5

6. Mihova P., Margarita Stankova, Health programs and developmental disabilities, Международна научна конференция „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието”, 23-25 март 2018, София, НБУ

7. Mihova P., Georgy Petrov, mHealth technologies in communication disorders, Международна научна конференция „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието”, 23-25 март 2018, София, НБУ

8. Mihova P., From cybersecurity to cyber defense: The cyberspace as a new domain of NATO’s operations, “NATO: STRENGTHENING TRANSATLANTIC DIALOGUE AND COOPERATION IN 2018’’ 3 June – 9 June 2018, Mountain Lake, Smolyan, Bulgaria

9. Stankova, M., & Mihova, P. (2018). Circumstances Related to the Reporting of Bad News in the Medical Profession. European Journal Of Medicine And Natural Sciences, 2(1), 55-60. doi:10.26417/ejmn.v2i1.p55-60

За учебната 2018/2019

1. Станкова М, П.Михова, НАГЛАСИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ КЪМ СЪОБЩАВАНЕТО НА ЛОШАТА НОВИНА, Научна конференция ПСИХОЛОГИЯТА С ЛИЦЕ КЪМ СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ, 22-23 ноември 2018 година София, България

2. Станкова М, П. Михова, "Аутизъм – информираност на обществото", ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „НАУЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

3. Stankova M., Mihova P. (2019) Attitudes to Telemedicine, and Willingness to Use in Young People. In: Czarnowski I., Howlett R., Jain L. (eds) Intelligent Decision Technologies 2019. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol 143. Springer, Singapore, https://doi.org/10.1007/978-981-13-8303-8_30

4. Михова П., Развитие на онлайн обучителна среда за Електронно здравеопазване и виртуален eHealth център – проект на Нов български университет, финансиран от програма Erasum +, 14-a Национална конференция по е-Здравеопазване 14 февруари 2019 г., Хотел Балкан София, зала Средец

5. Петров Г., П. Михова, Функционални възможности на виртуален „е-EHALTH” център, Open Access 2018, Сборник доклади на CD от 26-та национална конференция с международно участие ТЕЛЕКОМ 2018, ISSN 1314-2690

6. Михова П., Петров Г., Дистанционна програма “Електронно здравеопазване – работа с хора с увреждания”, Open Access 2018, Сборник доклади на CD от 26-та национална конференция с международно участие ТЕЛЕКОМ 2018, ISSN 1314-2690

7. Stankova M., P. Mihova, Development of Online Learning Environment for e-Health – DOOLEE, COST Action IS1406 Final Conference, April 11th - April 13th 2019, Sofia, Bulgaria

Курсове от текущия семестър: