Електронен каталог

проф. Елисавета Вълчинова-Чендова д.н.

проф. Елисавета Вълчинова-Чендова д.н.
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Музика
Телефон:
0887 06 14 06
Приемно време:

Професионална автобиография:


Елисавета Вълчинова-Чендова (4.02.1954) - музиколог,професор в Департамент "Музика" на Нов български университет (от 1 март 2010 до м. юли 2019), професор в сектор „Музика” при Института за изследване на изкуствата – БАН (от 2008 –).

От 2006 е главен редактор на академичното списание „Българско музикознание”.

Четири мандата Председател на секция „Музиколози” при Съюза на българските композитори и член на Управителния съвет на СБК (1999–2002, 2002-2005, 2008-2011, от 2017–). Член на ръководството на секция „Музиколози” (2011-2017).

Монографични изследвания:

- „Градската традиционна инструментална практика и оркестровата култура в България – средата на ХІХ – края на ХХ век (София 2000)

- „Новата българска музика през последните десетилетия: модели и интерпретации” (София: Институт за изкуствознание – БАН, 2004)

- "Светът на моята музика. Композиторът Владимир Панчев" (2008), съавт. с д-р Албена Найденова

- "Концептът "нова звукова сетивност". Творчески проекции: Димитър Христов, Владимир Панчев, Георги Арнаудов" (2019)

- Автор и съставител на "Енциклопедия български композитори" (на български и на английски език)

АВТОР НА СТУДИИ И СТАТИИ, посветени на българското композиторско творчество и изпълнителско изкуство в печатни и интернет издания

Област на научна изява: музикознание – история на музиката, информационно моделиране; история на музиката; история на българската музикална култура на Новото време – история и типология на професионалната и любителска изпълнителска (оркестрова) култура в България; история и теория на българското композиторско творчество; информационни системи в музикалната култура.

Образование:

– 1972: средно образование, “златен медал”, 14 ЕСПУ “Асен Златаров”, София (1969–1972)

– 1977: висше (магистратура), музикознание – „история на музиката” – Българска държавна консерватория [дн. НМА „Проф. Панчо Владигеров”] (1972–1977).

Придобити научни степени и звания:

• 1985: образователна и научна степен „кандидат на изкуствознанието” („доктор”) – тема “Военно-духовите оркестри в България и техният репертоар – 1879–1944 г.”.

• 1994: ст.н.с. ІІ ст.

• 2006: научна степен„доктор на изкуствознанието” (публична защита на 22 ноември 2005) – тема „Новата българска музика през последните десетилетия: модели и интерпретации”.

• 2008: ст.н.с. І ст. БАН

- 20101 м. март: професор в Департамент "Музика" на НБУ

Трудов стаж по специалността:

– 1977–1979: СМУ [дн. НМУ “Любомир Пипков”] – София, преподавател по история на музиката.

– 1978–1979: НГДЕК, преподавател по музика.

– 1979–1982: Институт за музика [дн. сектор “Музика” в ИИзк. – БАН], редовен аспирант (докторант).

– от 1983 до днес: Институт за музика/Институт за изкуствознание/Институт за изследване на изкуствата – БАН:

1983–1987, музиколог.

1987–1990, научен сътрудник ІІ ст., секция “История на музиката”.

1990–1994, научен сътрудник І ст., секция “История на музиката”.

1994–1998, старши научен сътрудник, секция “История на музиката”.

1998–2007, старши научен сътрудник, секция “Информационни системи в музикалната култура”/"Музикална култура и информация".

1999-2010, завеждащ звено “Научна документация”.

от 2008, старши научен сътрудник І степен/професор, изследователска група „Музикална култура и информация”.

от 1 март 2010, професор в Департамент "Музика" при Нов български университет

Членства в български и международни научни и творчески организации, ръководни позиции (понастоящем в 3):

1981–1900: Кабинет на младия композитор – СБК.

1990–2002: IASPM (Международна асоциация за популярна музика) (до 2002).

1995–2002: ISCM (Международно дружество за съвременна музика) и ДНМБ (Дружество за нова музика в България (1995–2002) (през 2002 ДНМБ е закрито).

От 1998: СБК, редовен член.

юни 1999–юни 2005: СБК, председател на секция „Музиколози”и член на УС (пределни два мандата според Устава на СБК).

От март 2007: Сдружение за съвременна музика Auditum, член на Управителния съвет; изпълнителен директор на Международни дни за нова музика "Звук и връзка - София".

От юни 2007: Сдружение за християнска музика „Музика Християна”

Преподавателска дейност:

НБУ, департамент „Музика”

2007, Докторантска програма. „Информационни подходи в музикознанието”. НБУ, департамент „Музика” (22.02.2007–04.07.2007). Общ брой часове 30+1.

2007, Магистърска програма. „История на българската музикална култура”. НБУ, департамент „Музика” (07.11.2007–25.11.2007). Общ брой часове 30+1.

2008, Бакалавърска програма, Обща история на музиката - част І - ІV

Магистърска програма - „История на българската музикална култура”.

2009/2010, Бакалавърска програма,история на музиката, продуценство и други;

Бакалавърска, Магистърска, Докторска програма

2010/2011, Бакалавърска, Магистърска, Докторска програма

2010-Ръководител на докторанти: Департамент "Музика", 6.

Лекторска дейност:

1985–1990: постоянна лекторска дейност към Концертна дирекция “Музика” (до реорганизирането й) и други.

2007, лекторски курс в Семинар за квалификация на диригенти на духови оркестри в България, организиран от Мин. на културата и СМТДБ и други.

Членство в редколегии:

От 1998: Член на редколегията на списание “Българско музикознание” и главен редактор на списанието от юли 2006.

Членства в експертни звена:

В Института за изкуствознание:

1999–2005:, Член на Научния съвет.

От 1999: Член на Атестационната комисия.

Във външни на БАН научни институции (1):

член на СНС по музикознание и музикално изкуство (от септември 2007).

В международни и национални експертни звена (след 1994) (4 подборно):

2001: член на международна експертна група на форума за Нова музика “Балканска мрежа” – Тирана.

2003: член на експертна комисия (жури) по присъждане на държавната награда "Паисий Хилендарски".

2004: член на организационния комитет на националното честване “125 години духови оркестри в България”, под патронажа на вицепрезидент на РБългария Ангел Марин и член на журито на VІ Национален преглед на гражданските духови оркестри в България – Севлиево 2004 (15, 16 октомври, 2004).

2007: член на-Фестивалния комитет на Първото издание на международния фестивал за съвременна музика "Звук и Връзка" (1–6 октомври 2007).

Редакторска дейност (1997–2010):

Съставител и отговорен редактор на 7 книжки в списание „Българско музикознание” и на специални издания на списанието, като „Юбилеен каталог 125 години Васил Стоин. 90 години от рождението на Елена Стоин” (двуезичен) и др. (7).

Повече от 4 години редактор във вестник “Музика Viva” и водещ на рубриката “Българска музика” в него (1999–2003).

Редактор на над 20 книги и сборници, като монографичните изследвания на А. Петрова „Композиторът Лазар Николов”, 2003 (ред.), на А. Палиева „Homo musicus между Балканите и Европа” 2006 (ред.), Георги Чендов – „Пауново перо” (за Русенската опера), 2007 (ред.), сборника „Българското историческо музикознание: подходи и конкретизации, 2005 (съст. и ред.), "Нови идеи в музикознанието 2006" (СБК), "Музика - образование - просветителство" 2007 (СБК), "Нови идеи в музикознанието" 2008, 2010, 2012 (СБК), "Млад научен форум за музика и танц" (НБУ, 2011, 2013, 2014) и др.; 1. Илия Врачански - „Андрей Врачански - познатият и непознатият” (на български и на френски език). С, Музика, 2012


Публикации:


І./А. КНИГИ

Вълчинова-Чендова, Елисавета. Концептът "нова звукова сетивност" – творчески проекции: Димитър Христов, Владимир Панчев, Георги Арнаудов (София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2019

Вълчинова-Чендова, Елисавета. Светът на моята музика. Композиторът Владимир Панчев. / Die Welt Meiner Muzik. Der Komponist Vladimir Panchev. (Съавт. с д-р Албена Найденова.) София: Марс, 2008

Вълчинова-Чендова, Елисавета. Новата българска музика през последните десетилетия: модели и интерпретации. София: ИИзк БАН, 2004. 328 с. С приложения и статии на български, английски и немски език.

Вълчинова-Чендова, Елисавета. Градската традиционна инструментална практика и оркестровата култура в България – средата на ХІХ – края на ХХ век. София: Пони, 2000. 208 с.

---

Вълчинова-Чендова, Елисавета. Енциклопедия български композитори. Автор и съставител. София: СБК, 2003. 348 с.

Valchiova-Chendova, Elisaveta. Encyclopaedia of Bulgarian Composers. Author and Compiler, Managing, Editor. UBC, 2003. 338 р.

---

Вълчинова-Чендова, Елисавета. 80 години Съюз на българските композитори. Автор и съ-съставител (с проф. д-р Юлиан Куюмджиев и доц. д-р Иванка Влаева). София: СБК, 2015. 104 с.

Вълчинова-Чендова, Елисавета. Архивът на Петко Стайнов: непознати страници. Автор и съставител. София: Фондация „Петко Груев Стайнов“, 2012. 128 с.

Вълчинова-Чендова, Елисавета. Петко Стайнов в паметта на времето. Автор и съставител. София: Фондация „Петко Груев Стайнов“, Исторически музей ‚Искра“ – Казанлък, 2009. 364 с.

ІІ ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ

1. Вълчинова-Чендова, Елисавета. 1985: Военно-духови оркестри в България и техният репертоар – 1879–1944 г. С., Институт за музика – БАН, 1985, 227 с. Ръкопис. Дисертационен труд (кандидатска дисертация) за присъждане на научната и образователна степен (кандидатска степен) „доктор”. Автореферат. С., Институт за музика – БАН, 1985, 34 с.

2. Вълчинова-Чендова, Елисавета. 2005: Новата българска музика през последните десетилетия: модели и интерпретации. С., ИИзк. – БАН, 2005, .349 с. и 149 с. приложение. Ръкопис. Автореферат. С., ИИзк. – БАН, 2005, 56 с.

ІІІ НАУЧНИ СТУДИИ В РЕФЕРИРАНИ И РЕЦЕНЗИРАНИ ИЗДАНИЯ, СТАТИИ И ПУБЛИКУВАНИ ДОКЛАДИ ОТ НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ (тематично, хронологично, подборно)

2018. Вълчинова-Чендова, Е. Звукът като ритуал в творчеството на композитора Георги Арнаудов. – В: Българско музикознание, XLII, 2018, № 2, с. 5 – 23. ISSN:ISSN 0204-823Х. CEEOL НАЦИД http://nacid.bg/bg/scientists/#posfrm

2018. Вълчинова-Чендова, Елисавета. 40 години списание "Българското музикознание". – В: Българско музикознание, XLII, 2018, № 1, с. 75-83. ISSN 0204-823Х. CEEOL НАЦИД http://nacid.bg/bg/scientists/#posfrm

2018. Вълчинова-Чендова, Елисавета. Инициационни гранични полета в пренастройването на композиторското съзнание и на музикалния език. – Нови идеи в музикознанието 2014/2016.София: СБК, секция "Музиколози", 2017, с. 105-113. ISSN:1313-8049.

2018. Вълчинова-Чендова, Елисавета. Георги Арнаудов на 60: „Пишейки, по-скоро усещам, че рисувам звуци“. – В: Музикални хоризонти, 2017, № 10, с. 15 – 17. ISSN 1310-0076.

2018. Вълчинова-Чендова, Елисавета. Личност с разностранни интереси и с пословична посветеност на работата. 90 години от рождението на проф. Александър Танев (1928 – 1996). – В: Музикални хоризонти, 2018, с. 24 – 25. ISSN 1310-0076.

2018. Вълчинова-Чендова, Елисавета, Валентина Георгиева. Непознати песни за различни хорови формации. Сборник "Александър Танев – песни за различни хорови формации", Сдружение „Музикален свят -Балчик“ / Издателство Мартине, 2018, с. 3 – 4. ISMN 979-0-9016683-2.

2017: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Още за диалога България – Европа в българската музика между двете световни войни (из професионалната кореспонденция на Петко Стайнов). Доклад. – Академични пролетни четения 2017. Международна конференция „Българската музикална култура през 20-те и 30-те години на ХХ век“. София, НМА „Проф. П. Владигеров“, 4 – 5.04.2017.

2017: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Музикалната наука в „Известия на Института за музика“, „Музикознание“ и „Българско музикознание“: исторически и съвременни контексти. Доклад. – Изкуствоведски четения 2017. София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2 – 5.04.2017.

2016: Вълчинова-Чендова, Елисавета. 120 години Петко Стайнов. Доклад. – Честване по повод 120 години от рождението на Петко Стайнов. Кръгла маса и представяне на документален филм. София, УниАрт, 1.12.2016.

2016: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Петко Стайнов – академикът. Пленарен доклад. – Юбилейна научна сесия „120 години от рождението на Петко Стайнов“. София, БАН, 23.11.2016.

2017: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Проф. д.изк. Димитър Христов (ин мемориам). – В: Българско музикознание, XLI, 2017, № 2, с. 94 – 97, 106 – 107. ISSN 1314-9261

2017: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Инициационни гранични полета в пренастройването на композиторското съзнание и на музикалния език. – В: Нови идеи в музикознанието 2014/2016. София: СБК, секция "Музиколози", 2017, с. 105 – 113. ISSN:1313-8049

2017: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Още за диалога България – Европа в българската музика между двете световни войни (из професионалната кореспонденция на Петко Стайнов). – В: VII Академични пролетни четения 2017. Международна конференция „Българската музикална култура през 20-те и 30-те години на ХХ век“. София: НМА, 2017, с. 204 – 220. ISSN 1314-9261

2017: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Рецензия за книгата на Албена Кехлибарева „Макс Регер и пространството на органната песен до първата световна война“. София: Водолей, 2017, с. 315 – 317. ISBN:9789549415902

2016: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Петко Стайнов – академикът. – В: Българско музикознание, XL, 2016, № 4, с. 3 – 17, 104. ISSN 1314-9261

2016: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Bulgarian Musical Theatre. Opera. Ballet. Operetta. Musical 1890 – 2010. Documents. – В: Българско музикознание, XL, 2016, 2 – 3, с. 267 – 268, 293 – 294. ISSN 0204-823Х, 267-268

2016: Вълчинова-Чендова, Елисавета. „Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл 1890 – 2010. Рецензии, отзиви, коментари”. (Рецензия) Дзяло – е-списание в областта на хуманитаристиката, 2016, № 7. ISSN 1314-9067 ; електронен адрес: abcdar.com/magazine/VII/Valchinova_review_1314-9067_VII.docx

2016: Вълчинова-Чендова, Елисавета. „Паралелни времена“. (Рецензия) – в: Университетски дневник, 2016, № 15, с. 10.

2016: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Милена Шушулова-Павлова: „Музика и публики. Нови концепции за отвореност“. (Рецензия) – Българско музикознание, 2016, № 1, с. 108 – 112, 124. ISSN 0204-823X

2016: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Ганка Неделчева: Две издания, посветени на ноктюрните за пиано от Димитър Христов. (Рецензия) – Българско музикознание, 2016, № 2016, № 1, с. 112 – 117, 124. ISSN 0204-823X

2015: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Концертите на Белградското певческо дружество в България в края на ХIХ и началото на ХХ век. – В: Българско музикознание, 2015, № 3, с. 67 – 78

2014: Valchinova-Chendova, Elisaveta. Stevan Mokranjac and his concert tours with the Belgrade Choral Society in Bulgaria. In: Stevan Stojanovic Mokranjac (1856–1914). The Belgrade Choral Society Foreign Concert Tours. Belgrade, Institute оf Musicology оf the Serbian Academy оf Sciences аnd Arts, Serbian Musicological Society, 2014, pp. 73 – 84, ISBN 978-86-80639-15-4; COBISS.SR-ID 209676300

2014: Валчинова-Чендова, Елисавета. Стеван Мокрањац и његове концертне турнеје са Београдским Певачким Друштвом у Бугарској. - В: Стеван Стојановић Мокрањац (1856–1914). Иностране концертне турнеје са Београдским Певачким Друштвом. Бе оград: Музиколошки институт САНУ, Музиколошко друштво Србије, 2014, с. 73 – 84, ISBN 978-86-80639-16-1; COBISS.SR-ID 210254604

2014: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Звукови комплекси или визуализирани образи и послания. „Влахерна” от Георги Арнаудов. – В: Нови идеи в музикознанието 2012. София: СБК, Музиколози, 2014, с. 57 – 69.

2013: Вълчинова-Чендова, Елисавета. В търсене на „нова звукова сетивност“ – композиторският проект на Владимир Панчев като метазвуково послание. – В: Изкуствоведски четения 2012. София: ИИИзк БАН, 2013, 180 – 186

2013: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Музиката на Димитър Христов като сугестивна „въображаема многолинейност“: пространство от структурирани и разгърнати архетипи. – В: Българско музикознание, 2013, № 3 – 4 „Идея – понятие – термин II“, с. 201 – 226

2013: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Димитър Ненов – Петко Стайнов: непозната кореспондения. – В: Българско музикознание, 2013, № 2 „История в документи“, с. 5 – 36

2013: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Към историята на института за музика. Доклади на Петко Стайнов. – В: Българско музикознание, 2013, № 2 „История в документи“, с. 37 – 46

2011: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Българската професионална музикална култура и композиторско творчество в контекста на своето време (един възможен методически подход). – В: „Пролетни четения 2011“. Сборник от Национална среща на преподавателите по история на музиката и музикален фолклор в средните и висши учебни заведения, 6 – 8 април 2011. Съст. и ред. Анда Палиева. София: НМА „Проф. П. Владигеров“, с. 13 – 23

2010: Valchinova-Chendova, Elisaveta. Art Music like a New Sound Sensuousness. In: Proceedings of the International Musicological Conference “Beyond the Centres: Musical avant gardes since 1950. In memoriam Yannis Andreou Papaioannou (1910 – 1989)”. http://btc.web.auth.gr/

2008: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Нова музика в терминологичния прочит на новата българска музика (фрагменти). – В: Българско музикознание, 2008, № 3 – 4 „Идея – понятие – термин“, с. 176 – 194

2007: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Симфоничният проект на композитора Румен Бальозов – като мълчание и реконтекстуализация. – В: Изкуствоведски четения 2007. София: ИИзк БАН, 2007

2007: Вълчинова-Чендова, Елисавета. „Зелена игра” на Румен Бальозов като постмодерен жест. – В: Музикалният театър – проекции във времето. София: ИИзк БАН, 2007

2006: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Петко Стайнов в културното съвремие. – В: Научна конференция „Пионери на българското симфонично дело”.София: Софийски музикални седмици, 2006, с. 41 – 49.

2006: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Музикалният език и прочитите на театралността в контекста на новата българска музика мислена като Nova (към постановката на проблема). – В: Научна конференция „Музика – театър. Взаимодействия между универсално и национално. Шумен: Фондация „П. Владигеров”, 2006.

2006: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Текст – хипертекст (за някои съвременни енциклопедични подходи в представянето на творчеството на българските композитори). – В: Научна конференция „Нови идеи в музикознанието 2006”. София: СБК, 2006, с. 274 – 294

2006: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Българската музика и българските композитори в системата WWW. – В: Научна конференция „85 години Държавна музикална академия „Проф. П. Владигеров”.София, НМА „П. Владигеров”, 2006, с. 188 – 196.

2005: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Парадигмата „съвременна” в диалогичното пространство на музикалнотворческите идеи. Резюме на английски език. – В: Диалог и култура. Материали от ХІІІ лятна научна среща, Варна, 23–24 юни 2005. Варна, 2005, с. 127 – 138.

2005:Valchinova-Chendova, Elisaveta (155 статии персоналии за български композитори). – In: Biographical Dictionary of Balkan Composers. Edited by Sokol Shupo. Asmus, Documentation and Communication Center for Regional Music, 2005, 704 p.

2004: Вълчинова-Чендова, Елисавета. В търсене на творческа идентичност – постмодерното съзнание и опорите в общността (Съюзът на българските композитори и новата българска музика през последните десетилетия) – В: “Съвременната социокултурна ситуация и проблемът на общностите”. Сборник “Летни научни срещи”. “Варненско лято 2004”. (Резюме на англ. език.)

2004: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Съвременност и творчески нагласи – за някои жанрови подходи и интерпретации в българската музика след 70-те години на 20 век. – В: „Памет и настояще”. Сборник. Русе: „Мартенски музикални дни - Русе 2004”.

2004: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Пътят към фолклора - възможен път на търсене на творческа идентичност (за някои жанрови особености в съвременната българската музика). – В: “Националната идея в европейското музикално творчество през ХХ век”. Сборник. Шумен 2004, с. 19 – 27

2003: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Интерпретации на жанрови модели и тяхното описание в енциклопедични издания, посветени на творчеството на българските композитори (Музика за оркестър и камерно-инструментални състави през последните три десетилетия). - В: Интернет страница за академично музикознание http://musicart.imbm.bas.bg

2003: Valchinova-Chendova, Elisaveta. Interpretations of Genre Models and their description in the encyclopaedic editions dedicadet to the Bulgarian composers’ works (music for orchestra and chamber-instrumental ensembles during the last three decades). http://musicart.imbm.bas.bg/p/en_valchinova1.html

2003: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Музиката за духов оркестър и Дико Илиев. – В.: Научна сесия посветена на Дико Илиев, 1998. Серия “Научни изследвания”. Библ. Български Северозапад, Известия на музеите в Северозападна България, 2003, с.22–29.

2003: Вълчинова-Чендова, Елисавета. История с поглед към бъдещето. 100 години Духов оркестър - Перник. – В: Музикални хоризонти, 2003, №3, с. 29-32Творчески изяви:

2002: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Жанрови модели в българското композиторско творчество през последните десетилетия. – В: Българско музикознание, 2002, № 2, с. 16 - 63

2001: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Трудността да не бъдеш самия себе си (сценични и репертоарни превъплъщения на сватбарските оркестри и балканската традиционна инструментална практика). – Българско музикознание, 2001, № 2, с. 118 – 128

2001: Valchinova-Chendova, Elisaveta. Bulgarian Music in the 20th Centuri. // In Art Music in the Balkans. Asmus Editions, Tirana, Albania, 2001, p. 25 – 37.

2000: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Копнеж по голямата музика. – В: Юбилеен сборник "120 години София", София, 2000, с. 341 – 350.

2000: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Чешките музиканти и българската музикална култура (средата на ХІХ в. – 20-те години на ХХ в.). – В: Хомо бохемикус. София, 2000, № 1, с. 1 – 20 (и на чешки език).

1999: Вълчинова-Чендова, Е. Хорaта на Дико Илиев (към проблема "наше-чуждо" в музикалната култура на Балканите. – Българско музикознание, С., 1999, № 1, 71–80.

1997: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Вълчинова-Чендова, Е. "Тракийски танци" – художествен еталон и фолклорен код”. – Българско музикознание, 1997, № 3, 37–42.

1996: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Вълчинова-Чендова, Е. 20 статии персоналии. – В: Енциклопедия България. Раздел "Изкуство". Т. VII. С., 1996.

1993: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Музикално-съчинителската дейност от средата на ХІХ век или инструменталната практика от европейски тип в българската възрожденска музикална култура. (Опит за характеристика). – Българско музикознание, С., 1993, №2, 38–44.

1992: Valchinova-Chendova, Elisaveta. DIE BULGARISCHEN STADTRORCHESTERS IN DER MITTE DES 19. JAHRHUNDERS RND IHRE BEZIEHUNGEN ZURINSTRUMENMTALEN MUSIC AUF DEM BALKAN. – Balkanistic forum/Балканистичен форум, 1992, № 1, 72–76.

1991: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Градската любителска оркестрова култура от 20-те до 40-те години на ХХ век. // Българско музикознание, С., 1991, №3, с.9-44.

1990: Вълчинова-Чендова, Елисавета. Градска оркестрова култура от Освобождението до двадесетте години на ХХ век. – Българско музикознание, С., 1990, № 3, 3–24.

1989: Вълчинова, Елисавета. Градска оркестрова култура в България до Освобождението. – Българско музикознание, С. 1988: Вълчинова, Е. Формиране на градската оркестрова култура в България до Освобождението. Музикални хоризонти, 1988 , № 17–18, 128–131.

1988: Вълчинова, Елисавета. Формиране на градската оркестрова култура в България до Освобождението. Музикални хоризонти, 1988 , № 17–18, 128–131.

1987: Вълчинова, Елисавета. Свирджии (чалгаджии) от средата на XIX век - междинна форма между селската и градската музикална култура. – В: Професионализмът в народната музикална и средновековната певческа практика. – Музикални хоризонти, 1989, № 12–13, 134–138.

1983: Вълчинова, Елисавета. Дико Илиев на 85 години. – Музикални хоризонти, 1983, №3, 66–70.

1982: Вълчинова, Елисавета. Размисли за житейския и творчески път на Маестрото. – Музикални хоризонти, 1982, № 5–6.

1982: Вълчинова, Елисавета. За репертоара на военните духови оркестри в България и мястото на българското музикално творчество в него. – Българско музикознание, 1982, № 3, 66–71.

1981: Вълчинова, Елисавета. Чешките капелмайстори и приносът им за развитието на българската музикална култура. – Българско музикознание, 1981, №4, 53–68.

1980: Вълчинова, Елисавета. Творческото наследство на Христо Манолов. – Българска музика, 1980, № 3, 37–39.

-----------------

НАД 100 ПУБЛИЦИСТИЧНИ СТАТИИ, РЕЦЕНЗИИ И ДРУГИ, публикувани в списание „Български музикални хроники”, „Музикални хоризонти”, „Музика. Вчера. Днес”, в „Музика Viva”, в. „Култура” и други.

Курсове от текущия семестър: