Електронен каталог

гл. ас. д-р Нигохос Канарян

гл. ас. д-р Нигохос Канарян
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Икономика
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


От 2008 г. лектор по дисциплините Риск Мениджмънт, Управление на портфейла, Реални опции в магистърските програми на департамент Икономика на НБУ, а от ноември 2014 г. - редовен асистент. Преди тoва е бил асистент в СА "Д.А.Ценов", катедра "Финанси и Кредит".

Защитава докторска дисертация през 2005 г. в областта на моделирането на риска на източноевропейските фондови пазари. Научноизследователските му интереси са в областта на инвестиционния мениджмънт, бизнес оценяването.

Носител на наградата Best Finance Paper 2002 на Истанбулската фондова борса.

Има 17 годишен опит в бизнес консултирането, инвестиционния мениджмънт, практическия риск мениджмънт. Правпоспособен оценител на търговски предприятия и вземания, лицензиран инвестиционен консултант, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор №0859, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители и на Камарата на независимите оценители в България.


Публикации:


1. Учебници:

• Modeling and forecasting the volatility of the central European stock market / Plamen Patev and Nigokhos Kanaryan in: Economic transition in Central and Eastern Europe, edited by Sima Motamen-Samadian, Basingstoke, Hampshire, UK, Palgrave Macmillan, 2006.

• Пътев, Пл. и Н. Канарян, Управление на портфейла. В. Търново, Абагар, 2008, 1280 страници

• Пътев, Пл.., А. Ангелов и Н. Канарян, Риск мениджмънт в банката. В. Търново, Абагар, 2002.

2. Статии в международни академични списания

• Kanaryan, N., P. Chuknyisky and V. Kasarova, The cost of equity estimation in emerging Europe: the case of Bulgarian REITs, Journal of Property Investment & Finance, Vol. 33, No. 6, 2015

• Patev, Pl., K. Lyroudi and N. Kanaryan, Modelling and Forecasting the Volatility of Thin Emerging Stock Markets: the Case of Bulgaria, Comparative Economic Research, 12, No.4, 2009, pp 47-60

• Patev, Pl., K. Lyroudi and N. Kanaryan, Stock Market Volatility Changes in Central Europe Caused by Asian and Russian Crisis, International Journal of Economic Research, 5, No. 1, January 2008, pp 13-35

• Patev, Pl. and N. Kanaryan, Stock Market Crises and Portfolio Diversification in Central and Eastern Europe, Managerial Finance, 32, 2006, pp 415-432

• Patev, Pl. and N. Kanaryan, The Behavior and Characteristics of Balkan Stock Markets, ISE Finance Award Series, Volume 4, 2002,

• Patev, Pl. and N. Kanaryan, Theoretical Model for Selection a Strategy for Currency Risk Hedging under Bulgarian Conditions, Risk Management, Russian Journal, December 2000

Курсове от текущия семестър: