Електронен каталог

Иво Радулов

Академична длъжност:
Департамент:
Национална и международна сигурност
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


1. Радулов И., Андреева П. “Особености в управлението и изпълнението на проектите на МО, съфинансирани от Европейските структурни фондове, за програмния период 2007-2013 г.”, сп. „Военен журнал”, бр. 4, гр. София, 2014 г., стр. 49-57.

2. Радулов И. „Приложение на „Модел за управление на риска при планиране на отбраната и въоръжените сили” за оценка на риска при управлението на проекти, финансирани от европейските структурни фондове”, доклад на научна конференция на тема: „Перспективни направления за развитие на въоръжените сили на Република България” на факултет „Командно щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски”, проведена на 26 и 27 юни 2014 г.

3. Радулов И. „Прилагане на балансирана система от показатели за ефективност при управлението на проекти с европейско финансиране”, доклад на VII-та Международна конференция “Хемус 2014”, под печат.

4. Радулов И., Марков М., Андреева П. “Добри европейски практики за предоставяне на публичен достъп до пространствени данни и услуги”, доклад на VII-та Международна конференция “Хемус 2014”, под печат.

5. Стоянов Н., Здравков З., Радулов И., „Технологични възможности за провеждане на кибер операции”, Научна сесия 2013, Сборник научни трудове, Издателство на НВУ „В. Левски”- факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, гр. Шумен, под печат.

6. Радулов И., Здравков З. Андреева П., „Предизвикателства по управление на проект за „Изграждане на ИС за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на МО”, доклад на интердисциплинарна конференция с международно участие на тема: „Авангардни научни инструменти в управлението 2013 (VSIM:13), гр. Равда, 10-14 септември 2013 г., ISSN 1314-0582 стр. 355- 369.

7. Радулов И., “Прилагане на балансирана система от показатели за ефективност при изследването на оперативната ефективност на военните контингенти”, Научна сесия 2012, Сборник научни трудове, Издателство на НВУ „В. Левски”- факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, гр. Шумен, 2013 г., ISSN 1313-7433 стр. 308

8. Радулов И., „Разпределение на разходите на проекти по метода „Остойностяване на разходите по дейности” (Activity Based Costing – АBC), Научна сесия 2012, Сборник научни трудове, Издателство на НВУ „В. Левски”- факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, гр. Шумен, 2013 г., ISSN 1313-7433 стр. 317

9. Радулов И., Андреева П, Запрянов А., Карев М., Чолаков С., Дюлгеров С., „Архитектурен подход за организационно моделиране и приложение във военната област”, Военен географски център, Печатна база - гр. Троян, 2012 г.

10. Ivo Radulov, Plamena Andreeva, "Application of Fuzzy Logic for Evaluation of the Operational Risk", “SYSTEM ANALYSIS & STUDIES PANEL”, SAS-095, NATO Research and Technology Agency (RTA), 5-6 June 2012, Amsterdam, Netherlands, RTO-MP-SAS-095, page 18 1-12.

11. Радулов И., „Концепция за прилагане на архитектурния подход в отбраната”, рег. № 30-01-377/20.02.2012 г. на Министерството на отбраната на Р. България

12. Радулов И., “Рамка за изграждане на система за управление на риска в MO и БA”, доклад на годишна научна конференция на тема: “Адаптиране на системата за отбрана към съвременните заплахи”, Годишник на ВА “Г. С. Раковски”, гр. София, 2011 г., стр. 70-82.

13. Радулов И., Андреева П, „Предизвикателства пред управлението на риска, като част от мениджмънта на сигурността”, списание CIO България, бр. 5, 2011 г.

14. Радулов И., Андреева П., Чолаков С., Карев, М. Дюлгеров С., “Методи за изследване и анализ на риска в системата за сигурност и отбрана”, доклад на годишна научна конференция на тема: “Стратегия за образование и наука в системата за сигурност и отбрана”, издава ВА “Г. С. Раковски”, гр. София, 2011 г. ISBN 978-954-9348-28-6, стр. 192-200.

15. Радулов И., Андреева П., Чолаков С., Дюлгеров С., Карев М., „Модел за управление на риска при планирането на отбраната и въоръжените сили”, Военен географски център, Печатна база - гр. Троян, 2011 г.

16. Радулов И., Андреева П., Карев М., “Архитектурният подход – универсален инструмент за ефективно интегрирано планиране и развитие на отбранителните способности на БА”, доклад на научна конференция на факултет „Командно-щабен” на тема: “Ролята на всеобхватния подход при изграждане на отбранителните способности на Българската армия”, Годишник на ВА “Г. С. Раковски”, гр. София, 2011 г.

17. Радулов И., Андреева П., Карев М., Чолаков С., Дюлгеров С., „Управлението на риска като неразделна част при планиране и развитие на отбранителните способности на БА”, доклад на научна конференция на факултет „Командно-щабен” на тема: “Ролята на всеобхватния подход при изграждане на отбранителните способности на Българската армия”, Годишник на ВА “Г. С. Раковски”, гр. София, 2011 г, отпечатана във сп. „Военен журнал”, бр. 4, гр. София, 2014 г., стр. 31-39.

18. Ivo Radulov, Neno Hristov, Petko Iliev, Plamena Andreeva “Prioritization Methodology for Development of Required Operational Capabilities”, “SYSTEM ANALYSIS & STUDIES PANEL”, SAS-081/RSY, NATO Research and Technology Agency (RTA), 26-28 April 2010, Sofia, Bulgaria

19. Радулов И., Андреева П., Афузова А., Христов Н., „Архитектурният подход-инструмент за анализ на организационните рискове”, сборник трудове ИККС БАН, София 2009 г.

20. Радулов И., “Процесен подход за управление в отбраната”, Военен журнал, бр. 5, гр. София, 2009 г., стр. 96-120*

21. Radoulov I., Lazarov A., Andreeva P., “SOA Based Approach for Process Modeling and Analysis support”, Proceedings Fifth International Conference Computer Science, 05 - 06 November 2009, Sofia, Bulgaria- page 70-76.

22. Радулов И., Лазаров А., Андреева П., “Организационно-архитектурно моделиране и трансформационни процеси в отбраната”, Военен журнал, бр. 6, гр. София, 2009 г., стр. 25-33.

23. Лазаров А., Христов Н., Радулов И., Андреева П., “Операционен анализ. Ръководство за провеждане”, печатна база на Генералния щаб на Българската армия, гр. София 2008 г.

24. Радулов И., “Моделиране на система за управление на ресурсите за отбрана“, Военен журнал, бр. 5, гр. София, 2006 г., стр. 44-66.

25. Радулов И., “Прилагане на алтернативни методи за анализ и моделиране на интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана “, Годишник на ВА “Г. С. Раковски”, (ИПИО), гр. София, 2005 г., стр. 107–121.

26. Радулов И., Информационна система “Планиране на ресурсите за отбрана по програми - ИСУРО“, Годишник на ВА “Г. С. Раковски” (ИПИО), гр. София, 2005 г., стр. 122–134.

27. Радулов И., “Алтернативни методи за анализ и дизайн в процеса на моделиране”, Годишник на ВА “Г.С.Раковски”, ИПИО, гр. София, 2002 г., стр. 121-126.

28. Радулов И., „Информационните системи в БА и интегрирането им чрез „ПОРТАЛИ ЗА ТРАНСЛАЦИЯ” (TRANSLATION GATEWAYS)”, Научна сесия 2003, Сборник научни трудове, Част II, „Комуникационна техника и технологии. Компютърни системи и технологии. Авиационна и космическа техника. Геодезия., Издателство на НВУ „В. Левски”- факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, гр. Шумен, 2004 г., ISBN 954-9681-02-5, стр. 89–95.

29. Радулов И, „Методите на отвореното дистанционно селектиране и дистанционно обучение в процеса на управление на човешките ресурси и приложението им в Министерството на отбраната и Българската армия”, Издателство на ВВУАПВО “П. Волов” гр. Шумен, 2003 г., стр. 159-168, ISBN 954-9681-02-5.

30. Радулов И. “Основни положения в управлението на човешките ресурси и приложението им в Министерството на отбраната и Българската армия”, Годишник на ВА “Г. С. Раковски”, ИПИО, гр. София, 2001 г., стр. 97-102, ISSN 0861-0924.

31. Радулов И., Габровски И., Стойков С., Велков И., “Защита работата на приложение”, ВА “Г.С.Раковски”, гр. София, 1999 г.

32. Радулов И., Габровски И., Стойков С. “Анализ на възможностите за връзка между ORACLE сървър и приложение създадено със средствата на Visual Basic 5.0”, Издателство на ВВУАПВО “П. Волов” гр. Шумен, 1998 г.

33. Радулов И., Габровски И., Стойков С. “Използване на компонентите на ORACLE FORMS 4.5 за изграждане на приложения”, Издателство на ВВУАПВО “П. Волов” гр. Шумен, 1997 г.

34. Радулов И, Стойков С. „Описание на TCP/IP”, Юбилейна научна сесия ’97 с международно участие, Научни трудове - Книжка 57, Издателство на ВВОВУ “В. Левски” гр. В. Търново, 1997 г., ISSN 0861-0312, стр. 201-216.

35. Радулов И, Серафиев И, Стойков С, Борисов К. „Изграждане на разпределена база от данни за нуждите на отчета на личния състав в българската армия в условията на хетерогенна изчислителна среда”, Юбилейна научна сесия ’97 с международно участие, Научни трудове - Книжка 57, Издателство на ВВОВУ “В. Левски” гр. В. Търново, 1997 г., ISSN 0861-0312, стр. 241-244.

36. Радулов И., Габровски И., Стойков С. “Проектиране на приложение, използващо базата от данни”, Юбилейна научна сесия ’97 с международно участие, Научни трудове - Книжка 57, Издателство на ВВОВУ “В. Левски” гр. В. Търново, 1997 г., ISSN 0861-0312, стр. 257-264.

Курсове от текущия семестър: