Информатика

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Основи на информатиката, Увод в алгоритмите и програмирането, Въведение в ел. съобщения и телекомуникационни технологии, Математика, Статистика, Езикът на формалното; практически курсове като - Програмиране на С++, Език за програмиране Java, Операционни системи, Компютърни архитектури, Компютърни мрежи,, Програмиране за напреднали, Обектно-ориентирано програмиране и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага две специализации, които водят до професионална квалификация информатик.

прочети още
 • проф. Иван Ланджев, д.н. CSCB036 Дискретна математика CSCB038 Линейна алгебра CSCB315 Аналитична геометрия CSCB707 Шумозащитно кодиране CSCB737 Стаж по информационни технологии CSCB765 Стаж по програмиране CSCB823 Криптография CSCB863 Стаж по програмиране
 • проф. Стефан Куцаров, д.н. GENB004B Електроника
 • проф. д-р Велина Славова CITB614 Проект: Моделиране и реализация на базите от данни CSCB214 Увод в алгоритмите и програмирането CSCB323 Структури от данни CSCB532 Практика по програмиране и интернет технологии CSCB536 Моделиране и реализация на релационни бази данни CSCB634 Практика по програмиране и по реализация на бази данни CSCB817 Обработка на естествен език
 • проф. д-р Георги Тупаров CSCB011 Моделиране с UML CSCB610 Бази от данни и SQL CSCB734 Информационни системи "клиент - сървър" CSCB738 Проект:Бази от данни и SQL
 • проф. д-р Красимир Манев CSCB023 Автомати и изчислимост CSCB532 Практика по програмиране и интернет технологии
 • проф. д-р Марин Маринов CSCB030 Линейна алгебра и геометрия със система за символно смятане CSCB038 Линейна алгебра CSCB315 Аналитична геометрия CSCB642 Математически модели със система за символно смятане CSCB860 Стаж CSCB863 Стаж по програмиране GENB045 Математически анализ
 • доц. д-р Борис Ланджев CSCB860 Стаж
 • доц. д-р Венцислав Джамбазов CITB558 Web-програмиране с HTML и JavaScript CSCB520 JavaScript и NodeJS CSCB533 Проект: Скриптови езици CSCB688 Скриптови езици за Интернет (PHP) CSCB857 Съвременни тенденции в Web-дизайна
 • доц. д-р Владимир Иванов CSCB742 Облачни технологии
 • доц. д-р Деница Топчийска CITB503 Правни и етични аспекти в ИТ
 • доц. д-р Димитър Атанасов CITB557 Извличането на знания от данни CSCB705 Класификация и разпознаване на образи GENB002B Статистика
 • доц. д-р Емил Стоилов CITB650 Конфигуриране на мрежовата инфраструктура CSCB013 Компютърни мрежи
 • доц. д-р Ласко Ласков CSCB554 Системи за обработка на графични изображения CSCB705 Класификация и разпознаване на образи
 • доц. д-р Методи Трайков CSCB035 Лабораторни упражнения по програмиране и дискретна математика CSCB112 Програмиране CSCB634 Практика по програмиране и по реализация на бази данни
 • доц. д-р Николай Киров CSCB324 Състезателно програмиране - I част CSCB325 Състезателно програмиране - II част
 • доц. д-р Петя Асенова CSCB651 Основи на мултимедийното представяне GENB005 Основи на информатиката
 • доц. д-р Росица Голева CSCB007 Операционни системи CSCB521 Операционни системи (UNIX/Linux) CSCB534 Проект: Операционни системи (UNIX/Linux) CSCB800 Практическо въведение в софтуерното тестване CSCB862 Проект по практическо въведение в софтуерното тестване
 • доц. д-р Стоян Мишев CSCB532 Практика по програмиране и интернет технологии CSCB743 Обработка на големи обеми от данни CSCB901 Квантови компютри
 • доц. д-р Юлиана Пенева CSCB405 Бази данни и системи за управление на бази данни CSCB636 Проект: Разпределени и обектно-ориентирани БД CSCB686 Разпределени и обектно-ориентирани бази от данни CSCB732 Софтуерен инженеринг CSCB765 Стаж по програмиране
 • доц. д-р Ясен Горбунов CITB684 Вградени и мобилни компютри CSCB008 Компютърни архитектури
 • гл. ас. д-р Валентина Иванова CSCB739 Бакалавърски семинар – част I GENB005 Основи на информатиката
 • гл. ас. д-р Димитър Петров CSCB543 Въведение в TensorFlow Lite-внедряване на Deep Learning модели в мобилни приложения CSCB579 Програмиране на приложения с Microsoft Visual C# .NET CSCB763 Разработване на мобилни приложения
 • гл. ас. д-р Йоана Иванова CITB778 Приложение на информационните технологии в сигурността
 • гл. ас. д-р Йоана Минкова CSCB651 Основи на мултимедийното представяне
 • гл. ас. д-р Лъчезар Томов CSCB532 Практика по програмиране и интернет технологии CSCB579 Програмиране на приложения с Microsoft Visual C# .NET CSCB634 Практика по програмиране и по реализация на бази данни CSCB766 Програмиране с ASP .NET
 • гл. ас. д-р Марияна Райкова CSCB112 Програмиране CSCB532 Практика по програмиране и интернет технологии CSCB700 Оптимизация за търсачки в уеб
 • гл. ас. д-р Слав Ангелов CITB557 Извличането на знания от данни CSCB039 Алгоритми и програмиране CSCB634 Практика по програмиране и по реализация на бази данни GENB002B Статистика
 • гл. ас. д-р Стоян Боев CSCB023 Автомати и изчислимост CSCB035 Лабораторни упражнения по програмиране и дискретна математика CSCB036 Дискретна математика CSCB315 Аналитична геометрия CSCB823 Криптография
 • гл. ас. д-р Тереза Стефанова GENB004B Електроника
 • гл. ас. д-р Филип Андонов CITB331 Програмиране с Python CITB614 Проект: Моделиране и реализация на базите от данни CSCB214 Увод в алгоритмите и програмирането CSCB323 Структури от данни CSCB532 Практика по програмиране и интернет технологии CSCB536 Моделиране и реализация на релационни бази данни CSCB634 Практика по програмиране и по реализация на бази данни CSCB803 Системи за подпомагане на вземането на решения CSCB817 Обработка на естествен език
 • гл. ас. д-р Христина Костадинова CITB408 Програмиране на Java CSCB035 Лабораторни упражнения по програмиране и дискретна математика CSCB212 Обектно-ориентирано програмиране CSCB525 Приложно програмиране с Java CSCB634 Практика по програмиране и по реализация на бази данни CSCB737 Стаж по информационни технологии CSCB861 Бакалавърски семинар – част II CSCB869 Java Web Services
 • гл. ас. Димо Чотров CSCB506 Графично програмиране
 • ас. Георги Кирков CSCB112 Програмиране
 • д-р Веселин Георгиев CSCB033 Парадигми на програмирането
 • д-р Олена Чебанюк CSCB212 Обектно-ориентирано програмиране
 • Васил Тодоров CSCB854 Съвременни тенденции в Интернет технологиите
 • Делян Керемедчиев CITB558 Web-програмиране с HTML и JavaScript CSCB520 JavaScript и NodeJS CSCB533 Проект: Скриптови езици CSCB688 Скриптови езици за Интернет (PHP) CSCB857 Съвременни тенденции в Web-дизайна
 • Дечо Стоянов CSCB800 Практическо въведение в софтуерното тестване CSCB862 Проект по практическо въведение в софтуерното тестване
 • Илия Горанов CSCB857 Съвременни тенденции в Web-дизайна
 • Марина Райкова CSCB035 Лабораторни упражнения по програмиране и дискретна математика
 • Невяна Георгиева CSCB642 Математически модели със система за символно смятане
 • Светослав Торбов CSCB112 Програмиране CSCB212 Обектно-ориентирано програмиране CSCB845 Компютърна сигурност
 • Христо Павлов CSCB554 Системи за обработка на графични изображения