Екология и опазване на околната среда - ДО

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага обучение по актуална проблематика: изучаване на природните ресурси, проблемите, свързани с тяхното използване, замърсяване и изчерпване, възможностите за минимизиране и ликвидиране на негативните въздействия върху околната среда. Програмата е структурирана йерархично, като в първите две години студентите придобиват основополагащи знания и умения, които се надграждат в третата и четвъртата година на обучението чрез специализирани курсове, практики и стажове.

Изискванията в областта на опазването на околната среда в ЕС нарастват и засягат все повече стопански сектори. Това води до нарастване на нуждата от специалисти по опазване на околната среда в държавната и местна власт, публични и частни предприятия в областта на промишления, строителния и научния сектори, неправителствени организации и др.

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Химия, Математика, Физика, Биология; курсове като Кристалография и минералогия, Основи на геологията, Опазване на околната среда, Природни ресурси, Екологични катастрофи и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове.

прочети още
Екология и опазване на околната среда - ДО
 • проф. Гаро Мардиросян, д.н. ESCB754D Апаратурни геофизични изследвания ESEB015D Дистанционни методи за изследване на Земята
 • проф. д-р Бойко Георгиев ESEB400D Биоразнообразие и опазване на биологичните ресурси
 • проф. д-р Бойко Рангелов EAEB015D Геофизика и сеизмология
 • проф. д-р Вилма Стоянова EEMB008D Опазване на атмосферния въздух от замърсяване ESCB535D Практика: Лабораторни упражнения по неорганична и органична химия ESEB500D Екологична химия GENB056D Неорганична и органична химия
 • проф. д-р Георги Георгиев ESEB033D Селищна екология
 • проф. д-р Георги Желев ESEB006D Геоинформационни системи в екологията
 • проф. д-р Даниела Пиларска ADMB819D Политики за защита на околната среда EEMB005D Екологичен мониторинг EEMB042D Генномодифицирани организми ESEB013D Въведение в зоологията ESEB023D Екология и опазване на околната среда ESEB048D Екологични средства за контрол на болести по растенията ESEB400D Биоразнообразие и опазване на биологичните ресурси
 • проф. д-р Людмил Георгиев ADMB510D Регионално развитие
 • проф. д-р Никола Колев ESCB527D Методи за оценка на екологичното състояние на околната среда
 • проф. д-р Христо Тодоров ESEB300D Екологична етика
 • доц. д-р Биляна Костова EEMB043D Семинар: Глобални екологични проблеми ESCB026D Проект: НБУ – от зелен към по-зелен университет ESCB027D Практика: Наблюдение и оценка на околната среда ESCB521D Седиментология и седиментни полезни изкопаеми ESCB529D Хидрология и хидрогеология ESCB640D Практика: Обща геология ESCB775D Стаж по екология ESCB824D Замърсяване на хидросферата и въздействие върху екосистемите ESCB884D Стаж по опазване на околната среда ESCB885D Семинар: Екологични проблеми при водните обекти ESEB001D Природни ресурси и природоползване ESEB017D Обща геология ESEB039D Минералогия и петрология
 • доц. д-р Ботьо Захаринов EEMB005D Екологичен мониторинг ESEB005D Почвознание и опазване на почвените ресурси ESEB035D Рекултивация и възстановяване на нарушени терени
 • доц. д-р Венцеслав Стоянов ESCB524D Устойчиво развитие в строителството ESCB533D Екологични и рециклирани строителни материали
 • доц. д-р Георги Петров ESEB003D Топография и GPS
 • доц. д-р Десислава Петкова-Варадинова ESEB011D Въведение в ботаниката
 • доц. д-р Димитър Атанасов ESEB029D Статистика и екологично прогнозиране
 • доц. д-р Илиян Боянов ESCB531D Околна среда и археология
 • доц. д-р Маргарита Станкова ESCB528D Околна среда и здраве
 • доц. д-р Надя Маринова ESCB526D Устойчиво управление на горите ESCB602D Управление на проекти ESCB603D Икономика и управление на околната среда ESEB001D Природни ресурси и природоползване ESEB018D Проект "Разработване на екологичен проект" ESEB046D Устойчиво развитие и околна среда
 • доц. д-р Ралица Берберова ADMB819D Политики за защита на околната среда EEMB003D Екологична информация и органи на управление EEMB040D Околна среда и туризъм EEMB043D Семинар: Глобални екологични проблеми EEMB066D Третиране и управление на отпадъци ESCB026D Проект: НБУ – от зелен към по-зелен университет ESCB027D Практика: Наблюдение и оценка на околната среда ESCB028D Практика: Разделно събиране на отпадъци ESCB506D Екологични катастрофи ESCB533D Екологични и рециклирани строителни материали ESCB741D Защитени територии ESCB775D Стаж по екология ESCB778D Семинар: Зелени градски пространства и качество на живот ESCB884D Стаж по опазване на околната среда ESCB886D Семинар: Опазване на природните туристически ресурси ESEB014D Семинар "Екологични катастрофи и превенция"
 • доц. д-р Ралица Костадинова ESCB721D Екологично законодателство и норми
 • доц. д-р Росен Пасарелски ESCB606D Инженерна екология
 • доц. д-р Румен Петров ESCB528D Околна среда и здраве
 • доц. д-р Стоян Мишев GENB053D Физика и астрономия
 • доц. д-р Цвета Апостолова EEMB041D Радиационна екология GENB001D Математика
 • доц. д-р Юлияна Гълъбинова ADMB510D Регионално развитие
 • гл. ас. д-р Ваня Хаджиева ESCB526D Устойчиво управление на горите ESCB642D Семинар: Актуални проблеми в управлението на горите
 • гл. ас. д-р Живко Узунов ESCB025D Проект: Приложение на топографията и GPS в екологията ESCB531D Околна среда и археология ESCB777D Семинар: Околна среда и археология ESEB003D Топография и GPS
 • д-р Николай Николов ESCB824D Замърсяване на хидросферата и въздействие върху екосистемите
 • д-р Николай Николов EEMB065D Атмосфера и климат
 • Георги Стефанов   ESCB523D Политики по изменение на климата
 • Мария Гюлеметова ESEB046D Устойчиво развитие и околна среда