Електронен каталог

проф. д-р Екатерина Михайлова

проф. д-р Екатерина Михайлова
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Право
Телефон:
Приемно време:
Вторник 11:00-13:00 229 I Корпус
Сряда 13:00-15:00 229 I Корпус

Професионална автобиография:


Адрес: София 1618, ул. Монтевидео, 21, Департамент Право

Телефон: +359 2 8110420 Факс: +359 2 8110420

E-mail: ekmihaylova@nbu.bg

Дата на раждане: 24 октомври 1956 г.

Място на раждане: гр. Пазарджик

2016г. Професор по история на държавата и правото на НБУ

2015г. Член на Консултативния конституционен съвет при Омбудсмана на Република България

2014г. Защитава докторска дисертация по политически науки на тема „Ролята на държавния глава в законодателния процес – българските конституционни модели“.

2013г. Щатен преподавател в департамент право в Нов Български Университет

С Указ №112 от 17.06.2013г. на Президента на републиката е назначена за член на Комисията по помилванията.

2009г. Избрана за народен представител в 41-то НС от ПГ на „Синята коалиция”. Заместник-председател на Народното събрание. Член на Комисията по правни въпроси. Член на Временната комисия по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание; Временна анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно събрание от 5 юли 2009г.; Временна комисия за изработване на Изборен кодекс; Временна комисия за обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България.

2007г. Академичният съвет на НБУ й присъжда званието ПОЧЕТЕН ПРОФЕСОР НА НБУ за принос в развитието на теорията и практиката на парламентарната държава.

2005г. Избрана за народен представител в XL Народно събрание.

Заместник-председател на Народното събрание, заместник-председател на ПГ на Демократи за силна България. Член на Комисията по правни въпроси и на Комисията по жалби и петиции на гражданите. Заместник председател на двете временни комисии по промяна на Конституцията на Република България.

2001г. Избрана за народен представител в ХХХІХ Народно събрание на Република България. Заместник-председател на ПС на ОДС. Заместник-председател на комисията по правни въпроси. Член на двете временни комисии по промяна на Конституцията на Република България.

1997г. Избрана за народен представител в ХХХVІІІ Народно събрание на Република България.

Председател на ПГ на СДС. Председател на Временната комисия за противодействие на престъпността и корупцията.

1994г. Избрана за народен представител в ХХХVІІ Народно събрание на Република България, Заместник-председател на Комисията по правата на човека и вероизповеданията, член на Комисията по устройството и дейността на държавните органи. Заместник председател на ПГ на СДС.

1991г. Избрана за народен представител в ХХХVІ Народно събрание на Република България. Член на Законодателната комисия. Заместник-председател на ПГ на СДС.

1980г. Адвокат в Адвокатска колегия – Пазарджик.

1979г. Работи като стажант-съдия в Пазарджишки окръжен съд.

1978г. Завършва право в Софийски университет "Св. Климент Охридски".

1974г. Завършва средно образование в гр. Пазарджик

Хоноруван, а към момента щатен преподавател в НБУ по дисциплините:

Конституционно право;

История на българската държава и право;

Обща теория на държавата;

Нормотворчество;

Развитие на българския конституционализъм;

Правни анализи;

Граждански права и задължения в българската държава и общество ХІХ – ХХІ в.;

Парламентарната държава;

Политически модели на управление;

Що е парламентарна държава-история и функциониране;

Правовата държава – принципи и практика.

Лекции и основни изказвания на конференции и семинари в областта на конституционни въпроси, работа на институции и политическите им измерения, организирани от: Народно събрание, Президентство, Европейки парламент, Омбудсман на Република България, НБУ, Център за изследване на демокрацията; фондация „Отворено общество”; ПАЦЕ; фондация “Конрад Аденаур”; фондация “Демокрация”; Център за либерални изследвания; Атлантическият клуб; форум “Българка”; USAID; Европейският институт; „Риск-мониторинг”; Училище за политици; Център за НПО в Разград; Институт за развитие на публичната среда и др.

Участие в множество международни конференции и семинари, организирани от институции и организации в областта на: устройство и взаимодействие на държавните институции; функциониране на парламентите, парламентарните процедури и етичните правила за депутатите; функциониране на съдебната власт; законодателството и ролята на омбудсмана; решаване на конфликти; теми свързани с ЕС; ролята на жените в политиката; противодействие на корупцията и др.


Публикации:


Михайлова, Екатерина (2004, 2012). „Парламентаризъм и правова държава в България“. ИК "Нов български университет". ISBN 9545353171.

Християндемокрация и правова държава кн.1(03), 2003, списание Разум

Предговор на книгата “Образец с малки дефекти” на Волфганг Бьорнзен (Бьонструп), депутат на Бундестага, издание на книгоиздателста къща Труд и съдействието на фондация “Конрад Аденауер”, София, 2006

Само силно управление може да вкара България достойно в обединена Европа, С.2006, Българската общественост за расизма и антисемитизма, НБУ

Българският конституционализъм, С.2011, Право и политика, конституиране на демокрацията в Централна и Източна Европа, НБУ

Конституционният съд като пазител на правовият ред между правото и политиката, С.2013, кн.1, Правна мисъл,Институт за държавата и правото при БАН

Помилването като конституционна практика, С.2014, Обшество и право, кн.1

Законите за политическите партии след 1989г., С.2014, Годишник на департамент право НБУ 2013, бр.2

Законът, преходът, какво се случи и какво да се прави? http://www.bogdanbogdanov.net/bg_forum.php 2015

„Ролята на държавния глава в законодателния процес. Преглед на българските конституционни модели“, (2015), ИК "Нов български университет". ISBN 978-954-535-860-9

Юридически и политически аспекти на тоталитарния преход в България (1944-1946), С.2015, кн.2, Conservative Quarterly, Институт за дясна политика. ISBN 2367-6981

Учебник за това какво е властта, Четем Вера Мутафчиева, С. 2015, „Следва“, списание за университетска култура, бр.32, НБУ ISBN 1311-9060

Формата на държавно управление според Търновската конституция и ролята й за изграждането на българската държава. Търновската конституция и Конституцията на Република България от 1991г., С.2015, Годишник на департамент право НБУ 2014, ISBN 1314-8087

Политическите рискове пред демокрацията в България и възможностите за преодоляването им. Институционални възможности за противодействие на политическата корупция, С.2015, В: Нови заплахи пред демокрацията в България, С.2015, издание на Лаборатория за публични политики на НБУ, Европейски институт и с подкрепата на фондация „Конрад Аденауер“, бюро България,

Парламентарният надзор над медиите след 1989г., издание НБУ

Оставка на правителството и процедури, водещи до предсрочни избори, В:25 години промени. Граници и периодизация на прехода, институции и качество на демокрацията в България, издава „Софийска платформа“, С.2015, ISBN: 978-619-90431-3-4

Вотът на доверие като институт за политическа отговорност на правителството, Списание „Политически изследвания“, кн. 3-4 от 2015г., издава Българска асоциация по политически науки

Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзните народи и за злодеянията, свързани с нея от 6 октомври 1944г. Юбилеен сборник на департамент История на НБУ,

Тоталитарната държава и право в България 1944-1989, С.2016, ISBN:978-954-535-915-6

Европейска програма за сигурност 2016 г.: проблеми пред законодателството за подготвяне на условията за Съюз на сигурност в сборник Европа през 21 век:Регионална сигурност и необходимите реформи в Европейския съюз ISBN 978-⁠954-⁠535-⁠953-⁠8

Отчетна ли е прокуратурата според чл. 84, т. 16, изречение второ от Конституцията на Република България? (Коментар на решение №6 по к.д.№15 от 2016г. на Конституционния съд на Република България) в сборник ISBN 978-⁠954-⁠535-⁠985-⁠9 25 ГОДИНИ ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО“

Петата поправка на Конституцията в сборник ISBN 978-⁠954-⁠535-⁠951-⁠4

Законът на правото или правото на закона

Независимият европейски прокурор в сборник ЕС след 2020 г.: в търсене на идентичност,устойчивост и растеж Годишна конференция

на Българската асоциация за европейски изследвания

София, 26 октомври 2017 г. ISBN 978-619-90953-0-0

„Измененията през 1990г. на Конституцията от 1971г.“ 14 стр.

Годишник департамент Право 2016, Изд. 2017, ISSN 1314-8087

Тоталитарната държава и право в България 1944-1989, С.2016, 411стр. ISBN:978-954-535-915-6

Конституцията и три въпроса относно законодателството, С.2017, Сборник от Национална конференция „25 години конституция на република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права“, Народно събрание на република България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Нов български университет

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ нов правен курс https://static1.squarespace.com/static/5502d30ee4b0f063546540ec/t/5921df84bf629a6e74e93b63/1495392143836/New+Legal+Course.pdf

Петата поправка на Конституцията сборник ЗАКОНЪТ НА ПРАВОТО ИЛИ ПРАВОТО НА ЗАКОНА ISBN 978-954-535-951-4 http://ebox.nbu.bg/lawofright

Ньойският договор и парламентарният дебат в Годишник на департамент „Право“ НБУ 2015 г. ISBN 1314-8087

Отчетна ли е прокуратурата според чл. 84, т. 16, изречение второ от Конституцията на Република България? (Коментар на решение №6 по к.д.№15 от 2016г. на Конституционния съд на Република България) в сборник 25 ГОДИНИ ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО“ ISBN 978-954-535-985-9 http://ebox.nbu.bg/dp25/

Независимият европейски прокурор в сборник ЕС след 2020 г.: в търсене на идентичност,устойчивост и растеж Годишна конференция на Българската асоциация за европейски изследвания София, 26 октомври 2017 г. ISBN 978-619-90953-0-0

Измененията през 1990г. на Конституцията от 1971г., Годишник на департамент „Право“ НБУ 2016 г. ISBN 1314-8087

Проектът за конституция на Венелин Ганев в сборник Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев, сборник доклади, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, ISBN 978-954-07-4260-1

Краят на една доктрина, не е край на Европа в С.2017, кн.3-4, Conservative Quarterly, Институт за дясна политика. ISBN 2367-6981

Доклад от конференция: сборник Под знака на музата Клио, юбилеен сборник по случай 20 годишнината на департамент „История“ НБУ, Наредбата-закон за съдене от народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзните народи и за злодеянията, свързани с нея, 2018, София, изд. НБУ, 481-501, ISBN 978-619-233-029-3

Статия в списание и поредица: сборник Годишник на департамент Право НБУ 2017, Прякото управление - история, въпроси, проблеми (Допустим ли е конституционен референдум?), 2018, София, изд. НБУ, 136-155, ISSN 1314-8087

Доклад от конференция: сборник 10 години България в Европейския съюз – въздействия върху развитието на публичните политики и законодателството, Мерки в областта на нормотворчеството, 2018, София, изд. НБУ, (CD), 40-48, ISBN: 978-619-233-025-5, http://ebox.nbu.bg/bgineu/

Доклад от конференция: сборник Модерният свят на българина. Търновската конституция от 1879 г., сборник научни статии, Правилникът за вътрешния порядък на Учредителното народно събрание от 1879 г. – началото на българския парламентаризъм. 2019, Велико Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 25-38, ISBN 978-619-208-180-5

Доклад от конференция: сборник 5-th International Scientific Conference OHRID SCHOOL OF LAW 2019, Abuse of the Law and "Abnormal" Law Versus Rule of Law, сборник научни статии, Нормативни изисквания за българското законодателство и злоупотреби с право, IURIDICA PRIMA, Institute for Legal – Economic Research and Education, 135-151, ISBN 978-608-66152-4-6 (кн. 9) COBISS.MK-ID 111886090

Доклад от конференция: Сборник Правата на гражданите и тяхната защита, сборник научни статии, Правата на гражданите и тяхната защита чрез сезирането на Конституционния съд на република България от Омбудсмана, 2019, НБУ, 357-371, ISBN 978-233-079-8 (книжно издание), 978-619-233-078-1 (електронно издание) https://law.nbu.bg/bg/publikacii/pravata-na-grazhdanite-i-tqhnata-zashtita

„Юридическите професии в контекста на членството на България в Европейския съюз“, с.23-45

Съавторство: Екатерина Михайлова, Катерина Йочева, Катя Христова-Вълчева

В Сборник „Европа в моята професия“, в рамките на проект на Българска асоциация за европейски изследвания, изд. Авангард Прима, С.2020, ISBN 978-619-239-409-7

„Правата на гражданите и тяхната защита чрез сезирането на Конституционния съд на република България от Омбудсмана“ с.357-371

Сборник доклади и статии от международна научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на НБУ, проведена на 6 ноември 2018 г. Изд. НБУ, 2019,

ISBN 978-619-233-079-8 (книжно издание) ISBN 978-619-233-078-1 (електронно издание)

НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЗЛОУПОТРЕБИ С ПРАВО

Сборник доклади от 5-та Меѓународна научна конференција

ОХРИДСКА ШКОЛА НА ПРАВОТО 2019

Студия в списания и поредица: Сборник ГОДИШНИК на департамент право 2018 , Правилниците на Великите народни събрания при действието на Търновската конституция – българският парламентаризъм, 2019, изд. НБУ, 149-175, ISSN 1314-8087 (print) ISSN 2682-969X (online), https://law.nbu.bg/bg/godishnik-na-departament-pravo

СУВЕРЕНИТЕТЪТ И НАДНАЦИОНАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ

СБОРНИК С ДОКЛАДИ И СТАТИИ ОТ НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ЗА ЦЕННОСТИТЕ В ПРАВОТО.

НБУ, София, 2020. стр. 11 – 29 ISBN 978-619-233-118-4 (e-book)

Курсове от текущия семестър: