Електронен каталог

проф. д-р Иванка Данева

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Икономика
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 14:00-16:00 605
онлайн консултиране - Б1- електронна поща
i II Корпус
Вторник 12:00-14:00 605онлайн консултиране - Б1- електронна поща
idan II Корпус

Професионална автобиография:


Трудов стаж

От 1999 г. досега Нов български университет

Професор, Факултет ДЕПО, Департамент «Икономика», член на Факултетния и на департаментния съвети (от 2016 г.)

Редовен доцент, Факултет ДЕПО, Департамент «Икономика», член на Факултетния и на департаментния съвети (от 2010 г. досега)

Хоноруван асистент и хоноруван доцент (2005-2010г.)

Хоноруван асистент (1999-2001г.)

2004-2010 Висше училище по застраховане и финанси

Редовен доцент «Социално дело», член на Академичния съвет(2010г.)

Хоноруван доцент и асистент (2004-март 2010г.)

От 2016 г. Член на Надзорния съвет на ЗАД Армеец

2004-2016 г. Пенсионноосигурителна компания«Съгласие»АД

Изпълнителен директор от 2007 г. до 2016 г.;

Ръководител на Специализираната служба „Вътрешен контрол”-2004-2006 г.

2002- 2004 г. Пенсионноосигурителна компания «ДСК-Родина»АД

Ръководител на Служба «Вътрешен контрол»

2001- 2002 г. Държавна агенция за осигурителен надзор към Министерски съвет

Директор на Дирекция «Общ и финансов контрол»

1996- 2001 г. Държавна комисия по ценни книжа

Член на Държавната комисия по ценни книжа (2000-2001г.), началник отдел (1998-2000г.) и съветник (1996-1998 г.)

1996 г. Банка за стопански инициативи «Минералбанк»АД-Централно управление

Директор на Дирекция «Приватизация и дялови участия»

1995 - 1996 г.

Комисия по цените към Министерски съвет

Началник управление «Методология на ценообразуването»

1992- 1994г. Министерство на промишлеността

Началник управление началник отдел и експерт в Главно управление «Приватизация».

Научна степен, научно звание, образование и квалификации

Научно-образователна степен и научно звание

1977-1981г.

Университет за национално и световно стопанство (бивш ВИИ «Карл Маркс»), гр.София

Редовна аспирантура по специалността “Цени и ценообразуване”

Научна степен доктор (кандидат на икономическите науки) с Протокол № 3/04.02.1982 г. на Висшата атестационна комисия.

2009 г.

Научно звание Доцент, шифър 05.02.05. „ финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (социално дело)”, с Протокол 016/24.11.2009 год. на Висшата атестационна комисия.

Образование и квалификации

1972-1976 г.

Университет за национално и световно стопанство (бивш ВИИ «Карл Маркс»), гр.София

Специалност „Икономика и организация на вътрешната търговия”

Магистър

октомври 2001 г. The International Leadership Institute, Florida, USA

Операции на банките-депозитари

юли-август 2000 г. Georgetown University, Washington, D.C. and University of Wisconsin, USA

Управление на риска

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Водени аудиторни курсове/актуални/:

„Финанси на осигурителните дружества“

„Социално осигуряване”

„Системи на пенсионно осигуряване“

„Капиталови пазари“

„Корпоративни финанси“ ;

“Икономика и управление на социалното осигуряване”

„Осигурителни схеми“;

„Осигуряване и осигурителен пазар”;

„Пенсионно и здравно осигуряване”;

„Данъчен и осигурителен контрол”;

„Финансови пазари”;

„Инвестиционен мениджмънт“;

„Инвестиции на небанковите финансови институции“.

«Анализ, оценка и управление на корпоративните рискове»

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:

В областта на:

- Социална политика и социално осигуряване;

- Пенсионни фондове;

- Инвестиции и инвестиционна политика;

- Корпоративни финанси;

- Цени и ценообразуване.

ПУБЛИКАЦИИ:

Публикации в областта на социалното осигуряване и инвестициите:

Монографии

? Капиталовото осигуряване за адекватни и устойчиви темпове, ИК Силует, С., 2016 г.

Рецензирана от водещи учени в областта на социалното осигуряване.

? Инвестиции на пенсионните фондове-проблеми и решения, изд.”Стопански свят”, Свищов, 2009 год.

Рецензирана от водещи учени в областта на социалното осигуряване и инвестициите;

Студии – 5 по проблемите на допълнителното пенсионно осигуряване;

Учебници:

? Инвестиционна политика на пенсионните и здравноосигурителните фондове” , ВУЗФ, 2010 год.

? Социално осигуряване, НБУ, 2006 год.доп. и преработен 2007 год.;

? Въведение във финансите(в съавторство), изд.НБУ, 2012, части от гл.ІV

? Финанси на осигурителните дружества, НБУ, 2014 год.

Статии – над 24 по проблемите на социалното осигуряване в реномирани периодични печатни и електронни издания;

Доклади и презентации на международни форуми в страната и чужбина - над 25.

Публикации в областта на цените и ценообразуването:

Монография

? Ценообразуване и качество. Изд. “Стандартизация”, С., 1989 год., (глава първа, т.3 и т.1 и т.2 на глава трета), (в обем от 99 стр.).

Рецензирана от водещи учени в областта на цените и ценообразуването.

Статии – 19;

Научно-изследователски и научно-приложни разработки – 4;

Доклади на международни форуми в страната и чужбина – 6.

Майчин език Български

Други езици

Английски език Руски език

• ЧетенеСамостоятелно ниво на владеене Самостоятелно ниво на владеене

• ПисанеСамостоятелно ниво на владеене Самостоятелно ниво на владеене

• РазговорСамостоятелно ниво на владеене Самостоятелно ниво на владеене

Социални умения и компетенции

Комуникативност, отговорност, диалогичност, умения за работа в екип, с теоретически и практически опит.

Организационни умения и компетенции

Ръководни и организационни умения, развити в професионалната сфера при координация и управление дейността на хората от екипа.

Технически умения и компетенции Работа Microsoft office, Outlook Express.

Български

Английски език Руски език

Самостоятелно ниво на владеене Самостоятелно ниво на владеене

Самостоятелно ниво на владеене Самостоятелно ниво на владеене

Самостоятелно ниво на владеене Самостоятелно ниво на владеене

Комуникативност, отговорност, диалогичност, умения за работа в екип, с теоретически и практически опит.

Ръководни и организационни умения, развити в професионалната сфера при координация и управление дейността на хората от екипа.

Работа Microsoft office, Outlook Express.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: