Електронен каталог

доц. д-р Антоний Гълъбов

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Политически науки
Телефон:
0898 549 365
Приемно време:

Професионална автобиография:


Образование и квалификация

2008 – до сега - доцент, Департамент Политически науки, Нов български университет

2005 – 2008 - старши научен сътрудник ІІ степен, Институт по социология, Българска академия на науките

2001 - 2002 - D.E.S.S. en Strategies du Developpement Culturel, option: Politique culturelle internationale et Gestion des Arts, "Arts et industrie. Strategies de communication de l'Union Centrale des Arts Decoratifs", Ministere de la Culture et de la Communication, Ministere des Affaires Etrangeres et l'Universite d'Avignon

1996 - доктор по социология, тема: "Етническа идентичност и етнически конфликти", Институт по социология, БАН

1995 - D.E.A. de sociologie, L'Autoidentification ethnique dans une situation de conflit, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, France

1989 - висше образование, специалност "Социология", Катедра "Социология", Философски факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Професионален опит

1 октомври 2008 – до сега – доцент, Департамент „Политически науки на френски език”, Нов български университет

2005 – 2008 – старши научен сътрудник ІІ ст., Секция „Социология на отклоняващото се поведение”, Институт по социология, БАН

1998 – до сега – Експерт на Асоциация „Прозрачност без граници”, национален офис на Transparency International

1995 - до сега - консултант на български и международни неправителствени организации, работещи в сферата на човешките права, местно самоуправление и регионално развитие, противодействие на корупцията, етнически и религиозни различия, прозрачност на местната власт, културни индустрии, информация и връзки с обществеността

1999 – 2000 – Национален координатор по Програма „Културно многообразие и културни политики” на Съвета на Европа, Министерство на културата

1997 – 2001 – Ръководител на Работната група по ромските въпроси при Националния съвет по етнически и демографски въпроси при Министерски съвет

1995 – 2005 – д-р, н.с. І ст., Секция „Социология на отклоняващото се поведение”, Институт по социология, БАН

1997 – 2001 – консултант по Връзки с обществеността на Министерството на културата

1991 - 1995 - научен сътрудник I ст. в Секция "Социални структури и неравенства”, Институт по социология, БАН

1987 - 1990 - специалист в Секция "Младежки субкултури", Научноизследователски институт за младежта

Университетски курсове

2008 – до сега – редовен преподавател на френски език по „Политическо поведение”, „Политическа комуникация”, „Политически дискурс”, „Увод в социологията”, (на български и на френски език) „Етническа политика”, „Институции и европейски проекти”, „Неправителствени организации и управление”, „Крайно десни и популистки парти”, „Методи в политическите науки” Нов български университет

2006 – до сега – хоноруван преподавател по „Общественото мнение в България” и „Предизборни кампании и електорална социология на българския преход”, Катедра „Политология”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”;

2005 – 2008 – хоноруван преподавател по „Социология на града”, „Социология на възрастните” и „Социология на пола”, Катедра Социология, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”

2004 – до сега – хоноруван преподавател по “Етническа политика”, „Политическо поведение”, „Политическа комуникация”, „Социология на администрацията” „Увод в социологията” „Институции и европейски проекти”, „Неправителствени организации”, „Политически дискурс” (всички курсове се преподават на френски език) и „Увод в социологията” (на български език), Департамент по политически науки на френски език, Нов Български университет;

2004 – до сега – хоноруван преподавател в Магистърска програма по “Културно многообразие и културни политики”, (на френски език), Катедра Романистика, Софийски университет “Св. Климент Охридски”;

2004 – до сега – хоноруван преподавател по “Управление на конфликти”, Стопански факултет, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”;

2000 – до сега - хоноруван преподавател по "Урбанистична социология", “Методология на урбанизма” и “Социални политики”, Катедра "Градоустройство", Архитектурен факултет, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София;

1999 – 2008 - хоноруван преподавател по ”Анализ на съдържанието” и „Социология на масовите комуникации”, Катедра ”Социология” на Софийския университет ”Св. Климент Охридски”;

Членство в български и чуждестранни професионални организации

Член на Българската социологическа асоциация (от 1985 година). Член на Асоциацията на специалисти по връзки с обществеността и image making IMAGINES (2001). Член на Управителния съвет на Международната асоциация за културна политика Ubuquite Culrure(s) - Paris, France (2003). Основател и член на Българско общество за индивидуална свобода БОИС (2003). Заместник-председател на Научния комитет на Асоциация EUROPA – Limoges, France (2004) Председател на Управителния съвет на Институт за публични политики и партньорство (2005). Член на редакционния съвет на списание “Лидер” (2005 – 2006 година). Член на редакционния екип на списание BM Business Magazine (2008).

Компютърна грамотност и езикова подготовка

- текстообработващи програми – Windows XP, ползване на SPSS и Excel

- френски език - писмено и говоримо, руски език - писмено и говоримо, английски език - работно ниво.

Избрани научни публикации

Монографии

1. Гълъбов, А. 2004. Граничната идентичност. Социологически профили на отклоняващо се поведение, Издателска къща “Ваньо Недков”, София, 198 стр.

2. Гълъбов, А. 2008. Девиантно поведение в училищна среда, „Европартньори 2007”, София., 175 стр.

Студии

1. Гълъбов, А., 1995. Етническият проблем в България. Опит за диагноза, Фондация "Свободна инициатива, София..

2. Galabov, A. 1999. Sociological Analysis of the Project Implementation. A Methodology for Interactive Policy Making on a Local Level, In: Local Democracy in the Bourgas Region. Modelling Interactive Policy Making, Center for Liberal Strategies, Sofia, Institute for Public and Politics, Amsterdam, Sofia, 105-141

3. Galabov, A. 2000. Curbing corruption and improving transparency in municipal council work in Bulgaria. A Policy paper and Handbook for Effective Advocacy, Transparency International - Bulgaria, Sofia.

4. Гълъбов, А. 2005. Корупцията, В: Г. Фотев (съставител) Социология на отклоняващото се поведение, Издателство Просвета, София, стр. 149-178.

5. Galabov, A. 2007. Qualitative Dimensions of the Young People’s World, In: R. Bachvarova, A. Galabov, M. Mirchev., A Diverse Generation. The Young People of Bulgaria at the Threshold of Europe, Sintesi, Bruno Mondadori, Milano, pp. 201-271.

6. Galabov, A. 2007. Identification of the Inner Gender Resources of the Roma Community for enhancing their integration in the Bulgarian society, Bulgarian Fund for Women, Sofia, p.63

Статии в сборници

1. Гълъбов, А. (в съавторство), 1990. Обратната вълна. В: Етническият конфликт в България. 1989. Социологически архив, Партиздат, София, 139-180.

2. Гълъбов, А., Стоилова, Р. 1993. Частната стопанска инициатива - новият субект на социалната промяна. В: Южни крайгранични територии - природа, население, стопанство, бизнес, Институт по демография, БАН, 25-32.

3. Galabov, A. 1993. Ethnic self-determination and political position. In: Ethnicity and Polititcs in Bulgaria and Israel, British Library Cataloguing in Publication Data, AVEBURY, England,. 48-51

4. Galabov, A., 1995. L'Autoidentification ethnique dans une situation de conflit - les parametres d'intervention sociologique, Dans: L'Europe et les Balkans - face aux nouveaux defis, Colloque international de L'AISLF, L.S.C.I., № 43, Paris, 114-121

5. Гълъбов, А. 1995. Взаимодействие на социалните субекти на общинско равнище. Перспективите на социалната технология. В: Местно самоуправление и местна администрация, Фондация "Янко Сакъзов", Уестминстърска фондация за демокрация, София, 54-63

6. Гълъбов, А. 1996. Гражданска инициатива и местна власт, В: Бургас-проблеми и решения, София, 69-98

7. Galabov, A. Gueshev, G. 1997. The Impact of the Political and Economic Changes in Bulgaria on the Rural Areas In: The Impact of Political Changes on Rural Areas of East-Central Europe, Pecs, Hungary, 71-82

8. Гълъбов, А. 1997. Институционализация и контролируемост, В: Дайнов, Евг., В. Гарнизов (и др.), Власт, граждани, политици. Конфликтите на българското общество, Академия за политически науки, София, 138-148

9. Гълъбов, A. 1998. Cognition in Transition and Transitions in Social Cognition. Interpreting Ethnicity, In: The Bulgarian Transition - Challenges and Cognition, Bulgarian Sociological Association, Sofia, 58-65

10. Гълъбов, А. 1998. Етнорелигиозни различия и генерационни сходства в контекста на реформата в Българската армия, В: Въоръжените сили в демократичното общество, Министерство на отбраната, 194-200

11. Galabov, A. 1999. Corruption is an Everyday Phenomenon, In: Corruption in Contemporary Bulgaria. Policy Paper, Transparency International, Sofia, 15-21.

12. Гълъбов, А. 1999. Политиката на културна интеграция по отношение на малцинствата в България, В: Национален дебат за културната политика, Институт по културознание, София, 145-148

13. Galabov, A. 2001. Verwandtschaftsstrukturen und Macht. Das Beispiel des Stadt Silistra, In: Brunnbauer Ulf, Karl Kaser (Hg.) Vom Nutzen der Verwandten. Soziale Netzwerke in Bulgarien (19. und 20 Jahrhundert), Zur Kunde Sudosteuropas II/31, Bohlau Verlag Ges. m.b.H. und Co. KG, Wien-Koln-Weimar, 68-88

14. Гълъбов, А. 2002. Генерационен анализ на социалните взаимодействия, В: Социологически перспективи, Институт по социология, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 238-248.

15. Гълъбов, А. 2003. Индекс за прозрачност при финансирането на политическите партии в България, В: Финансиране на политически партии и предизборни кампании в Югоизточна Европа: преодоляване на корупционните практики и засилване на контрола, Асоциация “Прозрачност без граници”, Transparency International – Bulgaria, София, 87-106

16. Гълъбов, А. 2003. Методология за изследване на конфликта на интереси в държавната администрация. Установяване на фактически и потенциални хипотези на конфликт на интереси в държавната администрация в България – резултати от проведено социологическо изследване. В: Конфликт на интереси в държавната администрация. Модели и механизми за ограничаване на корупцията. Transparency International – Bulgaria, София, 9-20; 68-86.

17. Гълъбов, А. 2004. "Анонимният колективен образ на общинските съветници в предизборната кампания за местни избори 2003", В: Изборни технологии. Местни избори 2003, Асоциация IMAGINES, Издателство "Народна култура", 102-119

18. Гълъбов, А. 2005. “Социологическо изследване на обществените възприятия относно влиянието на съвременните системи за управление на делата върху прозрачността и ефективността на работата на съдебната администрация. Аналитичен преглед и резултати от социологическото изследване”, В: Оценка на ефекта от въвеждане на антикорупционни практики в българската съдебна система, Transparency International – Bulgaria, USAID, East-West Management Institute, София, 64-88

19. Galabov, A. 2005. Les conflits d’interets et la corruption du point de vue de la reforme administrative en Bulgarie, Dans : Helene PAULIAT (sous la direction de) L’emploi public en Europe : une ambition pour demain, Entretiens Reguliers pour l’Administration en Europe, Universite de Limoges, Faculte de Droit et des Sciences economiques, Presses Universitaires de Limoges, France, pp. 309-314

20. Гълъбов, А. 2006. Представителство, посредничество и застъпничество в подкрепа на граждански инициативи. Теоретична рамка и практическо приложение, В: Застъпничеството в България: “Другата власт”: Наръчник за гражданско застъпничество, Институт за регионални и международни изследвания, София. стр.69-102

21. Гълъбов, А. 2006. Парите в парламентарни избори 2005. Партийно финансиране и публични комуникации в прокорупционна среда, В: Изборни технологии. Парламентарни избори 2005, Асоциация ИМАГИНЕС, ПР Туризъм Консулт, София, стр. 155-167

22. Гълъбов, А. 2006. Елитите на “прехода” и съпротивата срещу европейската модернизация на българския дневен ред, В: Научни трудове, книга 1, стр. 7-34, Европейски колеж по икономика и управление, Пловдив

23. Гълъбов, А. 2006. Компрометираната социализация, В: Светове в социологията, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 255-264

24. Galabov, A. 2006. Les religions et l’Armee. La possibilite d’une laicite militaire, Dans : Helene PAULIAT (sous la redaction de) Services publics et religions : les nouvelles frontieres de l’action publique en Europe, Universite de Limoges, Presses Universitaires de Limoges, France, pp.127-134.

25. Гълъбов, А. 2006. Ефективна съдебна регулация, партньорство и контрол в дейността на вещите лица: оценка на корупционния риск, В: Вещите лица в България. Етични стандарти и механизми за контрол върху тяхната дейност, Transparency International – Bulgaria, София, стр. 69-94.

26. Гълъбов, А. 2006. Политическата корупция в България. Резултати от социологически изследвания на Асоциация „Прозрачност без граници”, В: Политическата корупция: предизвикателства и механизми за противодействие, Transparency International – Bulgaria, София, стр. 159-186.

27. Galabov, A. 2007. Reformes et cultures administratives : paralleles franco-bulgares, Dans : Francophonie et Integration europeenne, (sous la direction de) Anna Krasteva, Antony Todorov, Katia Hristova-Valtceva, Georgy Jetcev, Nouvelle Universite Bulgare, Sofia, pp. 41-49

28. Galabov, A. 2007. European Citizenship – essence, opportunities, challenges. The political culture of changing European Bulgaria, In : Promoting Active European Citizenship in Regional Development, Open Society Club – Sliven, pp. 4-19.

29. Гълъбов, А. 2007. Корупцията, В: България – европейска граница срещу корупцията, Издателство ИМН, Пловдив, стр. 6-41.

30. Гълъбов, А. 2008. Конфликт на интереси в публичната администрация. Анализ на резултатите от експертно социологическо изследване, В: Политики и практики за ограничаване на конфликта на интереси в държавната администрация, Transparency International – Bulgaria, София, стр. 61-74.

31. Galabov, A. 2008. L’impact de l’ouverture a la concurrence dans le contexte des mutations transitoires en Bulgarie, Dans Helene PAULIAT (sous la direction de) Services publics, concurrence, regulation : le grand bouleversement en Europe ? Entretiens Universitaires Reguliers pour l’Administration en Europe, Universite de Limoges, France, pp. 95-107.

Статии в научни списания

1. Гълъбов, А. 1993. Очаквания и възможности, свързани с търсенето и предлагането на пазара на труда, Социологически проблеми, 3:46-54

2. Гълъбов, А. (в съавторство), 1993. Държавната намеса в областта на младежката безработица - очаквания и реалност, Население, 4:49-59

3. Гълъбов, А. (в съавторство), 1993. Състояние и проблеми на младежката трудова заетост и безработица в България, Социологически преглед, 2:26-44

4. Гълъбов, А. 2003. Поколенията в условията на социална дезинтеграция, Наука, Съюз на учените в България, кн. 4:55-59

5. Гълъбов, А. 2005. (в съавторство) Възможности за апробиране на индикатори за оценка на устойчив туризъм в защитени територии, В: Пирински книжовни листи, Списание за туристика, Колеж по туризъм, І-1, 71-79.

6. Гълъбов, А. 2008. Десетилетието на ромското включване: интегритет, ефективност и качество на публичните политики, Социологически проблеми, специален брой, 24-35.

Публицистика

През периода от 1988 до средата на 2008 година - повече от 600 статии, интервюта и коментари в национални всекидневници, седмични и периодични издания като: в-к “Труд”, “24 часа”, “Дневник”, “Стандарт”, “Новинар”, “Монитор”, “Демокрация”, “Дума”, “Пари”; “Черно море”, “168 часа”, „Кеш”, “Про и Анти”, “Детонация”, “Политика”, “BG Север”, „Класа”, както и в списанията “Тема”, “Лидер”, електронното издание “Проблеми на сигурността”, списание One World, списание „Общество и право” и др. От 1999 до 2001 година – автор и водещ на предаването „Изкуството на паметта”, Програма „Христо Ботев”, БНР. От октомври 2008 до март 2009 година – автор и водещ на предаването „Синтез” и „Анализът”, телевизия VTV-Еко-телевизията на България.


Публикации:


Списък на научни публикации и доклади на международни конференции в периода 2006 – 2008 година

Име, презиме и фамилия: Антоний Найденов Гълъбов

Дата и място на раждане: 30 януари 1964, София

Служебен адрес: София 1618, ул. "Монтевидео" № 21

Департамент "Политически науки"

Нов български университет

тел.: 8110 602

мобилен телефон: 0898 549 365

E-mail: agalabov@nbu.bg

Е-mail: agalabov@gmail.com

E-mail: antoniy.galabov@abv.bg

Научни публикации

Монографии

Гълъбов, А. 2008. Девиантно поведение в училищна среда, „Европартньори 2007”, София., 175 стр.

Студии

1. Galabov, A. 2007. Qualitative Dimensions of the Young People’s World, In: R= Bachvarova, A. Galabov, M. Mirchev., A Diverse Generation. The Young People of Bulgaria at the Threshold of Europe, Sintesi, Bruno Mondadori, Milano, pp. 201-271.

2. Гълъбов, А. 2007. Изследване на вътрешни джендър-ресурси за интеграция на ромите в българското общество, Фондация „Български фонд за жените”, София, 69 стр.

3. Galabov, A. 2007. Identification of the Inner Gender Resources of the Roma Community for enhancing their integration in the Bulgarian society, Bulgarian Fund for Women, Sofia, p.63

4. Гълъбов, А. 2008. Качествени измерения на света на младите хора, В: Р. Бъчварова, А. Гълъбов, М. Мирчев, Различното поколение. Младежта на България на прага на Европа, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 247-340.

Статии в сборници

1. Гълъбов, А. 2006. Представителство, посредничество и застъпничество в подкрепа на граждански инициативи. Теоретична рамка и практическо приложение, В: Застъпничеството в България: “Другата власт”: Наръчник за гражданско застъпничество, Институт за регионални и международни изследвания, София. стр.69-102

2. Гълъбов, А. 2006. Парите в парламентарни избори 2005. Партийно финансиране и публични комуникации в прокорупционна среда, В: Изборни технологии. Парламентарни избори 2005, Асоциация ИМАГИНЕС, ПР Туризъм Консулт, София, стр. 155-167

3. Гълъбов, А. 2006. Елитите на “прехода” и съпротивата срещу европейската модернизация на българския дневен ред, В: Научни трудове, книга 1, стр. 7-34, Европейски колеж по икономика и управление, Пловдив

4. Гълъбов, А. 2006. Компрометираната социализация, В: Светове в социологията, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 255-264

5. Galabov, A. 2006. Les religions et l’Armee. La possibilite d’une laicite militaire, Dans : Helene PAULIAT (sous la redaction de) Services publics et religions : les nouvelles frontieres de l’action publique en Europe, Universite de Limoges, Presses Universitaires de Limoges, France, pp.127-134.

6. Гълъбов, А. 2006. Ефективна съдебна регулация, партньорство и контрол в дейността на вещите лица: оценка на корупционния риск, В: Вещите лица в България. Етични стандарти и механизми за контрол върху тяхната дейност, Transparency International – Bulgaria, София, стр. 69-94.

7. Гълъбов, А. 2006. Политическата корупция в България. Резултати от социологически изследвания на Асоциация „Прозрачност без граници”, В: Политическата корупция: предизвикателства и механизми за противодействие, Transparency International – Bulgaria, София, стр. 159-186.

8. Galabov, A. 2007. Reformes et cultures administratives : paralleles franco-bulgares, Dans : Francophonie et Integration europeenne, (sous la direction de) Anna Krasteva, Antony Todorov, Katia Hristova-Valtceva, Georgy Jetcev, Nouvelle Universite Bulgare, Sofia, pp. 41-49

9. Galabov, A. 2007. European Citizenship – essence, opportunities, challenges. The political culture of changing European Bulgaria, In : Promoting Active European Citizenship in Regional Development, Open Society Club – Sliven, pp. 4-19.

10. Гълъбов, А. 2007. Корупцията, В: България – европейска граница срещу корупцията, Издателство ИМН, Пловдив, стр. 6-41.

11. Гълъбов, А. 2008. Конфликт на интереси в публичната администрация. Анализ на резултатите от експертно социологическо изследване, В: Политики и практики за ограничаване на конфликта на интереси в държавната администрация, Transparency International – Bulgaria, София, стр. 61-74.

12. Гълъбов, А. 2008. През Европа България видя по-добре себе си, В: А. Кръстева, Т. Стоицева (съставители) Първа година на европейска България, Избори и образи, Нов български университет, София, 105-119.

13. Гълъбов, А. 2008. Политическата система след изборите, В: А. Кръстева, А. Тодоров (съставители) Местни избори 2007, Нов български университет, София, стр. 29-38.

Статии в научни списания

1. Гълъбов, А. 2007. Диалогична социология на познанието, (Рецензия) Социологически проблеми, 3-4 2006, 353-355.

2. Гълъбов, А. 2007. Политическата система след местните избори, В: Политически изследвания, 4/2007, 69-77.

Доклади на международни конференции

Les religions et l’action publique regalienne des Etats europeens. Les religions et l’Armee, rapporteur general : Dr Antoniy GALABOV, communication presentee au Colloque EUROPA Services publics et religions : les nouvelles frontieres de l’action publique en Europe, 3 novembre 2005, Limoges, France

Problems of transparency and accountability concerning the political parties financing in Bulgaria, Dr Antoniy GALABOV, International conference Political corruption: challenges and mechanisms for prevention, Transparency International-Bulgaria, 3 July 2006, Sofia

Reformes et cultures administratives : paralleles franco-bulgares, Dr Antoniy GALABOV, communication presentee a la Conference internationale Francophonie et integration europeenne, 22 octobre 2006, Nouvelle Universite bulgare, Sofia

Les consequences de la liberalisation sur les Services d’interet general et autres services, rapporteur Dr Antoniy GALABOV, communication presentee au Colloque EUROPA Services publics, concurrence, regulation : le grand bouleversement en Europe ? 10 novembre 2006, Limoges, France

European Citizenship – essence, opportunities, challenges. The political culture of changing European Bulgaria, Dr Antoniy GALABOV, International conference Promoting active European citizenship in regional development, 20 may 2007, Open Society Club – Sliven

Socialisation et participation. D’un sujet desoriente vers un citoyen engage, Dr Antoniy GALABOV, communication presentee au Colloque international Engagement citoyen, 28 – 29 septembre 2007, Nouvelle Universite bulgare, Sofia

L’evaluation du systeme de formation, rapporteur : Dr Antoniy GALABOV, Communication presentee au Colloque EUROPA La formation en Europe : entre performance et concurrence, 16 novembre 2007, Limoges, France

The Problem of quota participation: risk analysis on the false representation of ethno-religious groups in the Balkans, Dr Antoniy GALABOV, International conference Political Representation and Participation of Minorities in the Balkan Democratization process, 30 November – 1 December 2007, New Bulgarian University, Sofia

Les regles de financement des partis politiques et des campagnes electorales, rapporteur Dr Antoniy GALABOV, communication presentee a la Conference internationale Financement des partis politiques et lutte anticorruption. Analyse comparative : France, Bulgarie, Hongrie, Roumanie et Slovaquie, Ambassades de France en Bulgarie, Hongrie, Slovaquie, Roumanie, 18 avril 2008, Institut francais, Sofia

Rules for professional ethics of the prosecutor – prevention against corruption crimes (results of the sociological survey of Transparency International-Bulgaria, Dr Antoniy GALABOV, International conference Inter-institutional cooperation in the investigation of corruption crimes, 19 – 21 May 2008, Palace of Justice, Sofia

Курсове от текущия семестър: