Електронен каталог

доц. д-р Кристиян Хаджиев

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
8110277
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 11:00-16:00 620 II Корпус
Вторник 11:00-17:00 620 II Корпус
Четвъртък 11:00-13:00 620 II Корпус

Професионална автобиография:


Участие в проекти: 1994-1996 – координатор на проекта за

изграждане на колеж по туризъм във Велинград

08.09.1997г. – 22.09.1997г. – международен

супервайзор по време на общинските избори в

Босна и Херцеговина, проведени под егидата

на Организацията за сигурност и сътрудни-

чество в Европа (OSCE)

01.04.1998 г. – 11.04.1998 г. – участие в семинара “Quo Vadis” Slovakia,

проведен в Братислава

1999 г. – участие в Българо-датски образователен

проект на МОН за разработване на учебни

програми по “Персонален мениджмънт”

и “Основи на мениджмънта”

1999 г. – 2002 Phare project number BG 9812-02-01-01

“Strategic Restructuring and Financial

Advisory Services”

Чужди езици: Английски и руски

Компютърна грамотност: WINDOWS 98


Публикации:


1. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии

- в български издателства

1. Хаджиев, Кр. Проектиране на високо съвършени организации. С., ИК “Люрен”, 2000 г., 224 с.

2. Хаджиев, Кр. Самоуправляващи се работни екипи (теория и методология). Свищов, библ. „Стопански свят”., 2010 г., 214 с.

Учебници

- в български издателства

1. Каменов, К., Хаджиев, Кр., Маринова Н. Управленският процес и екипната дейност. С., НБУ 2005 г., 291 с. (Хаджиев, Кр. – 115 стр. – теми: пета, шеста и седма и съставителство на терминологичен речник)

2. Каменов, К., Кр. Хаджиев, А. Асенов Човек, Екипи, Лидери. С., ИК “Люрен” 2001 г., 303 с. (Хаджиев, Кр. – 80 стр.)

3. Каменов, К., Кр. Хаджиев Човешкият фактор и екипната дейност в управлението. С., ИК “Люрен” 2000 г., 174 с. (Хаджиев, Кр. – 60 стр.)

В сборници /студии/

- в български издателства

1. Хаджиев, Кр. Философия на екипите в управлението. Сборник с избрани доклади ТУ-Варна – 2003

2. Хаджиев, Кр. Стратегии за организационна промяна в бизнеса. Годишник на Департамент “Икономика и бизнес администрация”, 2003, стр. 88-102

3. Хаджиев, Кр. Екипите – базов фактор за организационно съвършенство. Годишник на Департамент “Икономика и бизнес администрация”, 2005 г., стр. 34-48

4. Хаджиев, Кр. Организационна трансформация – от хаотична към съвършена организация. Сборник с избрани доклади от трета научна конференция “Съвременни управленски практики III”, 18-20 февруари 2005, гр. Бургас 2005, Том 1, стр. 194-205.

5. Хаджиев, Кр. E-learning съвременна форма в бизнес обучението. Годишник на Департамент “Икономика и бизнесадминистрация”, 2007, стр.

6. Хаджиев, Кр. Стратегията за „организационно свиване” в практиката на „Фолксваген груп”. Електронно списание “Диалог”. Свищов, кн. 4, 2007 г., стр. 58-94

7. Хаджиев, Кр. Динамики на модела за организационно съвършенство. Студия на Департамент “Икономика и бизнесадминистрация”, 2008 г. /под печат/

8. Пенчев, Р., Хаджиев, Кр. Управление на проекти. Студия на Департамент “Икономика и бизнесадминистрация”, 2008 /под печат/

9. Хаджиев, Кр., Изследване на управленската философия на Toyota Motor Corporation (микроикономически анализ). Научни трудове, том 1, МВБУ, 2008 г., стр. /под печат/

10. Хаджиев, Кр., Японският модел ”ефективно мислене” – проблеми и възможности за приложение в България. Научни трудове, том 2, МВБУ, 2009 г., стр. /под печат/

11. Хаджиев, Кр. Н. Маринова, Електронно интернет базирано дистанционно обучение - актуална форма за повишаване квалификацията на кадри и специалисти от бизнеса. Сборник с избрани доклади от шестата научна конференция “Съвременни управленски практики VI”, 20-22 февруари 2009, гр. Бургас 2009, Том , стр. /под печат/.

12. Хаджиев, Кр., Бизнесът и самоуправляващите се работни екипи. Сборник с избрани доклади от шестата международна научно-практическа конференция “Преподаване учене и качество във висшето образование - 2009”, 19-20 юни 2009, гр. Правец 2009, стр. /под печат/.

В списания /статии/

- в български издателства

1. Хаджиев, Кр. Промяната и фирмената култура. Списание “Бизнес управление”. Свищов, кн. 1, 2000 г., стр. 25-36

2. Хаджиев, Кр. Стратегии за организационна промяна Списание “Икономическа мисъл”. София, кн. 2, 2000 г, стр. 99-116

3. Хаджиев, Кр. Модел за организационно проектиране. Списание “Народностопански архив”. Свищов, 2000 г., стр. 30-37

4. Хаджиев, Кр. Подходи за проектиране на екипи Списание “Икономическа мисъл”. София, кн. 5, 2002 г., стр. 67-94

5. Хаджиев, Кр. Организационна трансформация – от хаотична към високо съвършена организация. Списание “Бизнес управление”. Свищов, кн. 5, 2003 г., 22-31 с.

6. Хаджиев, Кр. Модел за проектиране на целево-адаптивни организации. Списание “Икономическа мисъл”. София, кн. 4, 2004 г., 63-87 с.

7. Хаджиев, Кр. Трансформационен модел за организационно развитие. Списание “Икономическа мисъл”, София, кн. 5, 2005 г, стр. 37-53

8. Хаджиев, Кр. Критични въпроси при управлението на културните промени. сп. „Икономика”, бр. 1, 2006, стр. 54-57

9. Хаджиев, Кр., Н. Маринова Е-learning – съвременна форма за повишаване на знанията и уменията на мениджърите. Списание “Народностопански архив”, кн. 1, Свищов, 2009 г., стр. 55-70

10. Хаджиев, Кр. СУРЕ-концепцията в новата управленска парадигма. Списание “Икономическа мисъл”, София, кн. 1, 2010 г, стр.

2. УЧАСТИЕ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

- вътрешни /НБУ/, финансирани от фонд “Развитие на научните изследвания”

1. Участие в изготвянето на доклада за самооценка на бакалавърска програма Бизнесадминистрация – ДО, 2003-2004

- външни проекти

1. 1998г. Член на екипа работещ по проекта “Meeting for university students” по линия на AEGEE – София, със съдействието на Фондация “Отворено общество”

2. 1999 г. – участие в Българо-датски образователен проект на МОН за разработване на учебни програми по “Персонален мениджмънт” и “Основи на мениджмънта” (в съавторство) за специалността “Спортен мениджмънт” – две годишен срок на обучение след 11 клас. Програмите са утвърдени от Зам.-Министъра на образованието

3. 1999г. – 2002 Phare project number BG 9812-02-01-01 “Strategic Restructuring and Financial Advisory Services”

4. 2006г. – 2007г. участие в екипа по проекта BG 2005/017-457.01.017 „Трансграничен интегриран туристически бизнес център и мрежа” – изготвяне на анализи за инвестиционните перспективи и разработване на стратегия за развитие на туризма в община Чипровци

5. 2007г. Член на екипа по проекта Business Case Competition (BCC) Разработка на бизнес казус (BIZ Case Competition) и обучение (тренинг) на участниците в локалния (междинен национален) кръг от и участие в журито, май 2007г. Проекта се изпълнява от WUS – Австрия, НБУ е институционален партньор

6. 2008г. Член на екипа по проекта Business Case Competition (BCC) Разработка на бизнес казус (BIZ Case Competition) и обучение (тренинг) на участниците в локалния (междинен национален) кръг от и участие в журито, 14 и 15 май 2008г. Проекта се изпълнява от WUS – Австрия, НБУ е институционален партньор

7. 2009г. Участие в реализирането на проекта “Академия Българска бизнес мрежа”, академичен наставник, модул “Маркетинг”, проект № 0057, одобрен по програма BG 051 РО 001/07/3.3-01

8. 2009 г. Участие в разработването на учебен план за обучение по рамкова програма „Е” (съгласно чл. 10 от ЗППО) за професионално направление „Секретарски и офис дейности”, професия „Офис мениджър”, код 346010, специалност „Бизнес администрация”, код 3460101 и реализирането на проект № BG 2006/018-343.10.014 по програма ФАР “Перспектива за професионално развитие”. Схема за безвъзмездна помощ “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”, Компонент 3 “Развитие на мрежа от центрове за обучение на възрастни” Бюджетна линия: BG 2006/018-343.10.01 Договор BG2006/018-343.10.01.3.10.

9. 2009 г. Разработване на учебна програма към МОН за задължителна професионална подготовка по „Мениджмънт на фирмата” – непосредствен резултат от проекта “Перспективи за кариерно развитие”.

3. КОНФЕРЕНЦИИ

1. Участие с доклад в Научна конференция с международно участие Варна – 2003 , 19-21 септември 2003 г.

2. Участие с доклад в трета научна конференция “Съвременни управленски практики III”, 18-20 февруари 2005, гр. Бургас, организирани от БСУ, Център по икономически и управленски науки

3. Участие с доклад в шестата научна конференция “Съвременни управленски практики VI”, 20-22 февруари 2009, гр. Бургас, организирани от БСУ, Център по икономически и управленски науки

4. Участие с доклад в шестата международна научно-практическа конференция “Преподаване учене и качество във висшето образование - 2009”, 19-20 юни 2009, гр. Правец 2009

5. Участие с доклад в научно-практическа конференция „Научно въздействие за ефективен управленски процес – проблеми и решения”, 30 и 31 октомври 2009 г., Стопанска Академия “Д. А. Ценов” – гр. Свищов

Курсове от текущия семестър: