Електронен каталог

гл. ас. Димо Чотров

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Информатика
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: