Електронен каталог

гл. ас. д-р Ивана Давитков

гл. ас. д-р Ивана Давитков
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Нова българистика
Телефон:
Приемно време:
Сряда 9:00-11:00 115 I Корпус
Четвъртък 13:00-15:00 115 I Корпус

Професионална автобиография:


ОБРАЗОВАНИЕ

2016 г. – доктор по направление 2.1. Филология (Теория и практика на превода), СУ „Св. Климент Охридски“;

2008 г. – магистър, специалност „Български език и литература“, Белградски университет, Сърбия;

2006 г. – бакалавър, специалност „Български език и литература“, Белградски университет, Сърбия.

ОСНОВНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНТЕРЕСИ В ОБЛАСТТА НА:

съвременния български език

обучението по български език като чужд

теорията и практиката на превода

сравнителното славянско езикознание

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНТЕРЕСИ В ОБЛАСТТА НА:

диалектологията

ономастиката

социолингвистиката

ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ – членство в редакционни колегии, научни и обществени организации, и други:

член на редколегията на сп. „Български език и литература“

член на Асоциацията на преподавателите по български език като чужд

ОТЛИЧИЯ

Носител на наградата на Факултета по славянски филологии и сдружение „Георги Раковски“ за монографията „Граматични трансформации при художествен превод (сръбско-български паралели) – книга на млад учен в областта на езикознанието през 2017.


Публикации:


Публикации на гл.ас. д-р Ивана Давитков

1. За някои морфологични особености в говора на село Смиловци, Димитровградско (Царибродско) (Формите на членната морфема при съществителните имена от мъжки род и мястото на ударението) // Планетата Слово (Сборник с доклади от Единадесетата национална конференция за студенти и докторанти, Пловдив, 2009 година), 2010, 71 – 78.

2. О једном балканизму у говору села Смиловци, опшина Димитровград: облици чланске морфеме код именица и место акцента у чланованим облицима именица // Савремена проучавања језика и књижевности (Зборник радова са II научног скупа младих филолога Србије одржаног 6. марта 2010. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу), кн. 1, 2011, 39 – 48.

3. Шћепановић М., И. Давитков, Именослов села Смиловци (општина Димитровград) (1899-1915) // Състояние и проблеми на българската ономастика. Актуални проблеми на ономастиката, т. 12, Велико Търново, 2012, 439 – 460.

4. За някои проблеми на превода на сръбския перфект на български език // Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи (Сборник с доклади от конференцията, проведена на 05 – 06.10.2012 г.), Благоевград, 2012, 44 – 51.

5. Някои наблюдения върху превода на българските минали времена на сръбски език // Словото (не)възможната мисия. Сборник с доклади от Четиринадесетата национална конференция за студенти и докторанти, Пловдив, 2013, 122 – 128.

6. Радкова, А., А. Петров, М. Падешка, И. Давитков, Обучението по български език в гр. Димитровград, Република Сърбия – реалности и тенденции, // Български език и литература, кн. 56, № 2, София, 2014, 171 – 198.

7. За някои езикови особености на сръбските и българските предизборни лозунги // Медиите и политиката: филологически прочити (сборник с текстове на докторанти). Съст. Владислав Миланов, Център за анализ на политическата и журналистическата реч, Издателство „Парадигма“, София, 2014, 51 – 58.

8. Между индикатива и ренаратива в българския превод на сръбската художествена проза // Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája III. 3rd Conference for Young Slavists in Budapest, Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Institute of Slavonic and Baltic Philology, Budapest, 2014, 25 – 29.

9. За някои наблюдения върху превода на българското бъдеще време в миналото // Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки. Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарните науки. Т. 2. , София, 2015, 121 – 136.

10. Перфектът в темпоралните системи на сръбския и българския език // Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки. Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарните науки. Т. 3., София, 2015, 435 – 450.

11. За някои граматични трансформации в художествения превод (с оглед на преводи от сръбски на български език) // Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. Сборник с доклади от международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалност „Славянска филология“ (Благоевград, 16-18 октомври 2014 г.), Благоевград, 2015, 340 – 349.

12. Перфектът в сръбския и в българския език – значения, употреби, преводимост // Надмощие и приспособяване. Сборник с доклади от Международната научна конференция на Факултета по славянски филологии (24 - 25 април 2017 г.), Том II, София, 2017, 201 – 208.

13. Аористът в българския и сръбския език – значения и употреби // Српски језик: студије српске и словенске, Кн. 23, № 1, Београд, 2018, 695 – 709.

14. Граматични проблеми на превода между близкородствени славянски езици – опит за класификация // Българистични езиковедски четения: Материали от международната конференция по случай 130-годишнината на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 19 – 20 ноември 2018 г., София, 2019, 471 – 476.

15. За някои морфологични трудности в овладяването на българския език каточужд, Трето издание на Дните на българския език и култура Познаваш ли България? (19 – 21 април 2018 г.), Департамент по устен и писмен превод, Форли, 2019, 59 – 67.

16. Аорист и имперфект в българския и сръбския език – значения и употреби // Език и литература, бр. 1 – 2, София, 2019, 152 – 168.

17. On the processes of adaptation of Bulgarian names in Tsaribrod, Serbia // Български език и литература, кн. 61, № 6, София, 2019.

18. Процеси в адаптацията на имената на българите в Цариброд (Сърбия) // Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките, кн. ХХХIII, София, 2020, 212 – 242.

19. Минало и настояще на българистиката в Белградския университет // Български език и литература, кн. 63, № 5, София, 2021, 475 – 486.

20. Някои наблюдения върху усвояването на българския аорист от чужденци (върху материал от обучението на сръбски студенти) // Сборник с доклади от Международна научна конференция "Българският език, литература и култура: пътища през мултикултурния свят", Неапол 18-21 ноември. София, 2022, 29-39.

Монография

Граматични трансформации при художествен превод (сръбско-български паралели), Народна библиотека „Детко Петров“, Димитровград, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2016.

Курсове от текущия семестър: