Електронен каталог

доц. д-р Биляна Курташева

доц. д-р Биляна Курташева
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Нова българистика
Телефон:
8 110 132
Приемно време:
Сряда 9:15-11:15 211 II Корпус
Четвъртък 9:15-11:15 211 II Корпус

Професионална автобиография:


ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

НА БИЛЯНА РАДОСЛАВОВА КУРТАШЕВА

Bilyana Kourtasheva (1973) has a Ph.D. in theory and history of literature and is senior assistant professor at the New Bulgarian University, Sofia. She is the author of the books On the Edge of Comparison: Yavorov and Rolling Stones, and Other Im/Possible Intertexts (Plovdiv, 2018; shortlisted for the National Hristo G. Danov Award), and Anthologies and Canon: Anthological Models of Bulgarian Literature (Sofia, 2012; National Southern Spring Award for Debut Book in literary studies). Kourtasheva is co-author of the independent research Translation and Transition: Bulgarian Literature in Translation 1989-2010 (Next Page Foundation). She was awarded fellowships at CAS, Sofia (2014), and IWM, Vienna (2016). Her interests are in the field of canon formation, comparative literature, Slavic and Balkan literatures, and translation studies. She was one of the founders and editors of the Vitamin B experimental literary magazine (1996-1999). Since 2000 she is editor-in-chief of SLEDVA, the NBU journal in arts and humanities.

Биляна Курташева (1973) e доктор по теория и история на литературата, главен асистент в Нов български университет. Завършила е българска филология в СУ "Св. Климент Охридски". Автор на книгите „По ръба на сравнението. Яворов и Ролинг Стоунс и други не/възможни интертекстове” (2018, номинация за национална награда „Христо Г. Данов”) и „Антологии и канон: антологийни модели на българската литература” (2012, Национална награда „Южна пролет” за литературна история и критика). Курташева е била съосновател и редактор на независимото списание за литература „Витамин Б” (1996-1999). От 2000 г. е главен редактор на сп. „Следва”, издание на НБУ за университетска култура, изкуства и хуманитаристика. Като изследовател е работила по свои проекти в CAS, София, и IWM, Виена. Съавтор на Учебник за профилирана подготовка по литература за 11.-12. клас, модул „Диалогични прочити” (София: Просвета, 2020).

Дата на раждане: 29.06.1973

Образование: 1991: Математическа гимназия, гр. Видин (златен медал)

1996: висше филологическо в СУ "Св. Климент Охридски" (специалност “Българска филология”, втора специалност “Английски език и литература ”)

Езици: английски, сръбски, руски.

Научна степен: Доктор (2011, НБУ).

E-mail: bkourtasheva@nbu.bg

Месторабота: Нов български университет, департамент „Нова българистика”, стая 112, I корпус

Научни интереси: Теория на литературата и gender studies, литературен канон и литературни антологии, история на българската, английската, балканските и славянските литератури и култури, политики на превода.

Професионален опит:

От 2011: Доктор по история и теория на литературата. Защитена дисертация в НБУ на тема: „Антологии и канон: антологийни образи на българската литература 1910-1944”, 250 стр., НБУ, 15.06.2011. Научно жури в състав: проф. Михаил Неделчев (НБУ), доц. дфн Едвин Сугарев (НБУ), доц. дфн Албена Хранова (ПУ “Паисий Хилендарски”), доц. д-р Бойко Пенчев (СУ “Св. Климент Охридски”), доц. д-р Миглена Николчина (СУ “Св. Климент Охридски”).

От 2010: Асистент по Теория на литературата

Юни 2006 – септември 2009: Майчинство

От 2006: От пролетен семестър на учебната 2005/06 г. – свободна докторантура към департамент „Нова българистика”, НБУ

От март 2001: Старши асистент по Теория на литературата (Писане на есе).

От февруари 1999: Редовен асистент по Теория на литературата (Писане на есе) към департамент „Нова българистика” и щатен преподавател към факултет „Базово образование”.

1998-2000: Координатор на Литературна мисъл, списание за литературна теория и история, изд. Институт за литература (БАН)

Преподавателска дейност

Водени курсове в НБУ, 1999-2021:

Общообразователни курсове „Писане на академично есе”, „Езикова култура и академично есе”, "Български език", "Български език – академично писане и говорене".

Бакалавърски курсове към програми „Език и литература” и „Българистика”: „Култура на българския модернизъм”, „Сборните български книги: от дамаскина до антологията”, „Четене, читатели, четива”, „Увод в славянската филология”, „Големите книги на славянските литератури”, „Персонализмът в българската култура”, „Литературната и културната памет”, „Българска литературна периодика”, „Балканската литературна общност”, „Най-четените български книги”, „Факт и фикция в литературата”, „Литературата и визуалните изкуства”, „Превод и култура”.

Магистърски курсове

Към програма „Литература, книгоиздаване, медии”: „Полът и неговите литературни канони”, "Жени и чудовища в литературата и медиите", семинар „Рецензията”.

Към програма "Творческо писане": "Есето – новият пан-жанр (от Монтен до Дерида)", "Фентъзи и научна фантастика", "Редактиране и саморедактиране"

Курс към програма „Американистика”: „Творческо писане” (на английски).

Курс към Британски съвет, София, 2002: Преподавател в курс по творческо писане за млади хора в неравностойно социално положение и студенти английска филология, София, 4-15 март 2002.

Административна заетост в НБУ:

2003-06: Директор на бакалавърска програма “Език и литература” (І и ІІ година).

2005-06: Член на Консултативния съвет на Центъра за обучителни ресурси

2004-06: Член на Факултетния съвет на Факултет „Базово образование”.

2003-04: Член на Библиотечния съвет.

1999-2007 и от 2010: Член на Съвета на Департамент "Нова българистика".

Международни изследователски стипендии

2016/17: Изследователска стипендия в академичния център Institut für die Wissenschaften fom Menschen (IWM), Vienna; Krzysztof Michalski Junior Visiting Fellow (September 2016 – January 2017)

Project: „Ethical Limits of Contemporary Fiction: Narrating Genocide and Femicide at the Beginning of 21st Century”

http://www.iwm.at/the-institute/visiting-fellows/bilyana-kourtasheva/

2013: Изследователска стипендия в Център за академични изследвания, София, програма Advanced Academia – за проекта “Totalitarian (Quasy-)Translatability. The case of Bulgara in the 1970s and 80s. Institutions, Mechanisms, Consiquences” [“Тоталитарната (квази)преводимст. Българският случай през 70-те и 80-те години на ХХ век. Институциии, механизми, последствия].

Награди

Националната награда «Южна пролет» 2013 в категорията литературна история и критика за монографията «Антологии и канон: антологийни модели на българската литература”, София: Просвета, 2012, 312 с.

Участие в изследователски, литературни и образователни проекти (като експерт и/или като изследовател)

2009-11: Съавтор и съорганизатор на проекта „Превод и преход. Българската литература в превод 1989-2010 г.” към независима фондация „Следваща страница” (Next Page, www.npage.org). Проектът включва изработване на библиография на преводите на българска литература в чужбина през периода на Прехода, case studies за преводната ситуация в няколко страни/езици, обзорен текст и препоръки към заинтересованите институции.

2004-07: Член на международния експертен съвет на програма „East Translates East” на независима фондация „Следваща страница” – програма за подпомагане на диалога и издателския обмен между страните от Източна и Централна европа.

2003: Консултант на британско-български фестивал и уъркшоп „Литература в действие”, организиран от Британски съвет, София, 20-25 окт. 2003.

1997: „Усвояване и еманципация. Встъпителни изследвания върху немска култура в България”, българо-немски проект по инициатива на проф. Атанас Натев. В рамките на проекта: публикация на статия в едноименния сборник и съредакторство (заедно с Ф. Филкова) на антологията „На Острова на блажените – пет войни по-късно”, съст. Ат.Натев, София: K&M, 1997

Редактор в периодични издания за литература и хуманитаристика

От 2001: главен редактор на СЛЕДВА. Списание за университетска култура на НБУ

2002-2005: Редактор за България на OrientExpress. Magazine for the Best of Contemporary Writing from Enlargement Europe, edited by Fiona Sampson, Oxford Brookes University.

1996-98: Съосновател и редактор на Витамин Б, независимо експериментално списание за литература.

Участие в конференции

2016: Шести Атанас-Славови четения, София, Деп. „Нова българистика”, НБУ, 18.01.2016; изнесен доклад "Антологийният комплот на Атанас Славов от 1957 г."

2016: Международна научна конференция, посветена на 150-годишнината от рождението на Пенчо Славейков, ИЛ при БАН и Столична община, 16-17.05.2016; изнесен научен доклад "Подир сенките на Славейковите преводи: истории с продължение"

2016: Научна конференция „Д-р Кръстьо Кръстев - критикът, гражданинът, професорът”, София, Литературноисторическа школа „Доктор Кръстев”, НБУ, Столична библиотека, 31.05.2016; изнесен научен доклад "Д-р Кръстев между христоматията и класиката"

2016: Научна конференция "Магическият реализъм", София, ИЛ при БАН, НБКМ, заседателна зала, 21.06.2016; изнесен доклад "Роберто Боланьо и краят на магическия реализъм"

2015: Национална научна конференция “Стихове” (1965) от Константин Павлов в българската литература и култура, НБУ, 13.11.2015; представен доклад “Алхимици”: Ницше, Шекспир и други интретекстуални сенки у Константин Павлов

2015: Конференция Иван Вазов и Константин Величков – във/отвъд Христоматията, организирана от ИЛ, БАН, 16-17.12.2015; представен доклад „Българска христоматия” – открития и отсъствия

2015: Шести Атанас-Славови четения. Национална научна конференция с международно участие, НБУ, 18.01.2016; представен доклад: Антологийният комплот на Атанас Славов от 1957 г.

2014: Международен интердисциплинарен семинар "Продуктивни методи в интердисциплинарното изследване на жените и светостта в славянското средновековие" в СУ «Св. Климент Охридски». Доклад: «Реабилитация на мащехата (върху популярни вълшебни приказки)» Организатори: Проект "Encyclopaedia slavica sanctorum.Светци и свети места в България", СУ "Св. Климент Охридски", Манчестърски университет, 29.05.2014

2014: Публична лекция "Тоталитаризъм и (квази)преводимост" в рамките на програма "Advanced Academia" към Център за академични изследвания (CAS), София. Американски център на Столична библиотека, пл. Славейков 4А, 11.03.2014

2013/14: CAS Fellow Seminars, Advanced Academia Programme (Семинар на стипендиантите на Центъра за академични изследвания София, програма "Advanced Academia") :: редовен участник в семинара като стипендиант през учебната 2013/14 г.

2013: Двустранен международен семинар "Литературите на СССР и НРБ: паралелни интерпретации", участие с доклад и публикации. Организатор доц. Пламен Дойнов, д.н., деп. «Нова българистика», НБУ, 02-06.12.2013

2012: Научен семинар „Смъртта при социализма”, ръководител доц. Даниела Колева, Център за академични изследвания, София, 20 април 2012; представен текст: „Смъртта в ранните поетически антологии на социализма”.

2011: Юбилейна научна конференция „Иван Цанев в българската литература и култура. В чест на 70 години от рождението на поета”, Департамент „Нова българистика” на НБУ, Сдружение на български писатели, Унгарски културен институт, София, 12 декември 2011; доклад: „Зелената идея на тихата поезия: Иван Цанев”

2011: Международна научна конференция „Събитие и безсмъртие в литературата, езика и философията”, ФСФ към СУ „Св. Климент Охридски”, 13-14 май 2011, София; доклад: „Събитие и емпатия: Силвия Плат”.

2011: Национална научна конференция „1925” (от поредицата „Годините на литературата”), Департамент „Нова българистика”, НБУ, 27 май 2011; доклад: „Антологийната 1925-а”.

2010: Научна конференция „Островът на антологиите: 1910 и след това”, организирана от Институт за литература (БАН) и НБКМ, 17.12.2010; доклад: „1917 – антологийната година в сянка. Неизвестна антология на Боян Пенев?»

2010: Йовкови четения в НБУ, организирани от департамент „Нова българистика”, 09.11.2010; доклад: „Мимикриите на бялото”

2010: Национална научна конференция «1910 в българската литература и култура» (от поредицата „Годините на литературата” на деп. „Нова българистика”), 17-18 юни 2010, НБУ и ЮЗУ (Благоевград); доклад: «1910 – антологийният праг».

2010: Национална научна конференция, посветена на 100-годишнината от рождението на Иван Богданов, НБУ, 17 май 2010; доклад: «Как би изглеждала една антология на българската поезия, съставена от Иван Богданов?»

2010: Конференция „Подир сенките на облаците (1910) – подир 100 лета”, Бургас, библиотека „П.К. Яворов”, 9 април 2010; доклад: «Романовостта на Яворов».

2010: Академична конференция „Екатерина Йосифова в българската литература и култура”, организирана от Департамент „Нова българистика” (НБУ) и Сдружение на български писатели; 22 януари 2010, НБУ; доклад „Екатерина Йосифова и възвишеното: иронии и пролуки”

2009: Академична конференция „Територии на сравнителното литературознание”, организирана от Катедра по теория на литературата, СУ „Св. Климент Охридски”, 26-27 ноември 2009, СУ; доклад: „Яворов и „Стоунс” в часа на синята мъгла”.

2009: Академична конференция „Соцреалистически канон / алтернативен канон. Официално и неофициално в българската литература и култура между 1944 и 1989 г.”, организирана от Департамент „Нова българистика”, НБУ, 27 март 2009; доклад: „Канон, естрада, монтаж: поетически антологии през първото десетилетие след 1944 г.”

2006: Участие в академичен семинар върху теоретическите разработки на проф. Гаятри Спивак преди и по време на нейното гостуване в CAS, София, април-май 2006.

2006: Кръгла маса „Образите на градовете”, организирана от Департамент „Нова българистика” (НБУ) и НДК в рамките на „Салон на изкуствата”, 11 май 2006, НДК; представен текст Адският град на Гео Милев.

2005: Международна научна конференция на тема „Canon Formation and Canon Teaching”, организация домакин: Southeast European Academic League (SEAL); партньори: Research Committee on Eastern and South-Eastern Europe; Academic Circle for Comparative Literature (ACCL) – Bulgaria; Bilgi University, Istanbul; New Europe College, Bucharest; University of Bucharest; University of Sofia, София, 1-2 октомври 2005; представен текст “Anthologies as an ‘Export Canon’” (Антологиите като „експортен канон”).

2005: Международна научна конференция на тема „Representing the Empire: The Image of the Ottoman Empire in East-European Literatures” („Представяне на империята: Образът на Отоманската империя в източноевропейските литератури”), организирана от New Europe College - Bucharest, The ISLA Research Committee on Eastern and South-Eastern Europe, The School of Letters of the University of Bucharest, Букурещ, 10-11 юни 2005; представен текст „Turkish Language as One’s Own: Counter-Modern Identifications in the Bulgarian Revival Drama” („Турският език като свой: Контрамодерни идентификации в българската възрожденска драма”)

2005: Празнична конференция „Европа като българска тема”, организирана от Департамент „Нова българистика”, НБУ, София, 25 април 2005, Евробългарски културен център; представен текст „Европа еднокраката”: образът на Европа в най-новата българска поезия.

2004: Международни литературни четения и критически уъркшоп “Southeast Europe – Culture and Connection”, организирани от Center for International Comparative Studies, Northwestern University (Chicago), и Istanbul Policy Center at Sabanci University (Istanbul), Солун-Истанбул, 19-24 март.

Участие в критическите дискусии и публикация на текста “Антологиите – за и против. Върху представянето на македонската поезия в България” в сборника по повод четенията, издаден на английски и турски: “Southeast Europe – Culture and Connection. Literary Readings and Critics’ Workshops. Texts and Translations in English”; “Guneydogu Avrupa’ da Kulturel Baglar. Edebiyat Okumalari ve Elestiri Atolyeleri. Turkce ve Ceviri Metinler”.

2004: Международна конференция на тема “International Cooperation and Exchange in the Field of Literature and Translation” (“Международно сътрудничество и обмен в полето на литературата и превода), организирана от Literature Across Frontiers (LAF) и Clearing House for Literary Translation, UNESCO, Лондон, 17-18 март, Royal Commonwealth Society.

Участие като представител на проект за многоезичен справочен сайт на съвременната българска литература.

2004: Научна конференция, посветена на 100-годишнината от рождението на Атанас Далчев, организирана от НБУ, СУ “Св. Климент Охридски” и Институт за литература при БАН, София, НБУ, 10 юни 2004; представен текст: Далчев: политики на зрелостта.

2002: Конференция на тема “Да мислим периода. Проблеми на литературната периодизация през ХІХ и ХХ век”, Департамент “Нова българистика”, НБУ, 27-28 май 2002; представен текст: Антология и период.

2000: Конференция на тема "Какво се случи в/на/с българската литература след 1989 година?", организирана от Департамент "Нова българистика" към НБУ, Сдружение на български писатели и НДК, 3 ноември 2000; представен текст: Семейният романс в поезията на 90-те.

2000: Международен уъркшоп на тема Perceptions of "Modernities": Emergence of Political Modernity, Social Transformation, and Ideologies of Modernism in Central and Southeast Europe in the XIX-XX Centuries (Възприятия на "Модерностите": възникване на политическа модерност, социална трансформация и идеологии на Модернизма в Централна и Югоизточна Европа през периода ХІХ-ХХ век), Централноевропейски университет, Будапеща, 26-28 май, 2000; представен текст: Multiplicity of the Self: on a Bulgarian Anthological Project (Мултиплициране на Аза: върху един български антологиен проект).

2000: Международна конференция в чест на проф. Волфганг Изер Четенето в епохата на медии, компютри и Интернет, София, 26-28.02.2000; представен текст: Интернет: срещу подписа.


Публикации:


Публикации

Монография

2012: Курташева, Биляна. Антологии и канон: антологийни модели на българската литература. София: Просвета, 2012, 312 с.

2011: Съавтор на изследването „Превод и преход. Българската литература в превод (1989-2010): статистики, коментари, препоръки” (Обобщаващ текст, резултат от едноименния 2-годишен изследователски проект). София: Фондация „Следваща страница”, 2011, 72 с. (Пълните материали от изследването са публикувани онлайн: http://www.npage.org/article226.html)

Съставителство и редакция на университетски научни издания

2011: Съредактор (заедно с доц. Е. Сугарев, д.н., и ас. М. Огойска) на Българистика nuova. Годишник на департамент „Нова българистика”, 2011, http://ebox.nbu.bg/nuova/index.php

2011: Редактор на книгата на проф. Михаил Неделчев Апология на литературната история, София: Издателство на НБУ, 2011, 64 с.

2010: Редактор на книгата на проф. Михаил Неделчев 1910. Сюжети от литературната година, София: Издателство на НБУ, 2010, 72 с.

2006: Съставител и редактор (заедно с М. Неделчев и Й. Ефтимов) и автор на предговора на сборника Да четем Далчев. Сборник от научна конференция по случай 100 години от рождението на Атанас Далчев, Издателство на Нов български университет, София, 2006, 296 с.

2003-05: Съставител и редактор (заедно с Й. Ефтимов и Б. Манчев) на Литературни култури и социални митове. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. Михаил Неделчев, изд. НБУ, поредица “Нова българистика”, София, т. 1 – 2003, т. 2 – 2005.

Критически и теоретически текстове

2015: Б. Курташева. Изпитанията на (не)идентичността: романът-кентавър Аз, Анна Комнина, сб. “Разширяването на света. Изследвания в чест на проф. Богдан Богданов”, София: НБУ, 2015, с. 190-196.

2015: Б. Курташева. “Алхимици”: Ницше, Шекспир и други интретекстуални сенки у Константин Павлов, Литературен вестник, бр. 40, 9-15.12.2015, с. 13

2015: Б. Курташева. Реабилитация на мащехата. Стратегии за отлагане на брака във времената на кратко детство, в. Култура, бр. 3, 29.01.2016, с. 9

2014: Totalitarian (Quasi)Translatability: The Case of Bulgaria in the 1970s and 80s. (Institutions, Mechanisms, Consequences), CAS Working Paper Series No. 6/2014

http://www.cas.bg/uploads/files/WPS-APP-6/Bilyana%20Kourtasheva.pdf

2014: Курташева, Б. Българската (не)преводимост. Към литературния канон за износ на късния социализъм, в. "Култура", бр. 16, 25 април 2014

2013: Курташева, Б. Събитие и емпатия: Силвия Плат. – В: сб. "Събитие и безсмъртие (литература, език, философия, наука)", съст. Д. Камбуров и др. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2013

2013: Курташева, Б. Нищетата на смъртта в ранната следдеветосептемврийска поезия: върху първите поетически антологии у нас след 1944 г. - В: сб. «Смъртта при социализма. Героика и постгероика», съст. Даниела Колева. София: Център за академични изследвания София, изд. «Рива», 2013

2013: Курташева, Б. Тоталитаризъм и (квази)преводимост:българският случай през 1970/1980-те (Институции, механизми, последствия). Предварителни тезиси. – В: сб. Сборник "Литературите на СССР и НРБ: Паралелни интерпретации", съст. Пламен Дойнов. София: Изд. "Кралица Маб", Департамент "Нова българистика" на НБУ, 2013

2013: Държавата - слаб антологист: институционализиране на канонизаторски и антологийни практики през 20-те години на XX век. // сп. Критика и хуманизъм, кн. 39 (съст. Десислава Лилова, Мила Минева), 2013

2013: Зелената идея на тихата поезия: Иван Цанев. // сб. Иван Цанев в българската литература и култура. Съст. Пл. Дойнов. София: Кралица Маб (Библиотека «Личности»), 2013

2012: Предантологийната фаза на българската литература: възрожденският блян по антология. // Пространставата на словото. Юбилеен сборник в чест на Светлозар Игов. Том 1. Съст. Клео Протохристова и др. София: Институт за литература, Изд. «Боян Пенев», 2012, с.118-126.

2012: 1917 – антологийната година в сянка. Неизвестна антология на Боян Пенев? // Антологии и антологийно – между автора и текста. 1910 и след това. Съст. Пламен Антов, Маринели Димитрова и Георги Господинов. София: ИЦ «Боян Пенев», 2012, с. 90-98. [Текстът е публикуван и в: Литературен вестник, бр. 3, 2-8.2.2011, с. 9-10]

2011: Събитие и емпатия: „Лейди Лазар” на Силвия Плат. // Форум на проф. Богдан Богданов http://www.bogdanbogdanov.net/forum_bg.php?page=discussion_show&discID=51

2011: «Сянката на Балкана» - (не)възможната антология. Фолклор и антология. // Българистика nuova. Годишник на департамент „Нова българистика”, 2010/2011. Съст. Е. Сугарев, Б. Курташева, М. Огойска, НБУ, 2011, http://ebox.nbu.bg/nuova/view_lesson.php?id=5

2011: 1910 – антологийният праг. // Сб. «1910». Съст. Пламен Дойнов, Йордан Ефтимов. София: Изд. «Сиела» и Деп. «Нова българистика» на НБУ, 2011, с. 96-102.

2010: Романовостта на Яворов. Потиснатите сюжети. // Памет за Мина. Юбилеен вестник по случай 100 години от смъртта на Мина Тодорова. Ред. М. Неделчев, Й. Ефтимов, Б. Курташева. София: НБУ, 2010

2010: Екатерина Йосифова и възвишеното: иронии и пролуки. // Литературен вестник, бр. 16, 28.04-4.05.2010, с. 13.

2010: Как би изглеждала една антология на българската поезия, съставена от Иван Богданов? // Университетски дневник № 25, май 2010, с. 2-4.

2009: Яворов и „Стоунс” в часа на синята мъгла. В: Яворов – литературни и биографични сюжети, Съст. Маринели Димитрова, Пламен Антов, Свилен Каролев, София: Изд. център „Боян Пенев”, 2009, с. 193-202.

2009: Канон, естрада, монтаж: поетически антологии през първото десетилетие след 1944 г. В: Соцреалистически канон / алтернативен канон. Официално и неофициално в българската литература и култура между 1944 и 1989 г., съст. Пламен Дойнов, София: изд. „Пан” и Департамент „Нова българистика” (НБУ), 2009, с. 200-217.

2009: Anthologies as an Export Canon [English version], in Balkan Literatures in the Era of Nationalism, Eds. Murat Belge, Jale Parla, Istanbul: Bilgi University Press, 2009. 231-238 pp.

2009: Антологиите като експортен канон [бълг. вариант]. В: Стоян Михайловски, Пенчо Славейков – ракурси на модерното, съст. Маринели Димитрова, Пламен Антов, Цветанка Атанасова, София: Изд. център „Боян Пенев”, 2009, с. 214-222.

2008: Women’s Literary History and Its (Im)Possibility [Женската литературна история и нейната (не)възможност], in Aspasia. International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women’s and Gender History, Volume 2, New York, Oxford: Berghahn Journals, 2008.

2007: „Европа еднокраката”: образът на Европа в най-новата българска поезия, сп. Алтера, бр.1-2, януари/февруари 2007. (Откъс от първоначален вариант на текста е публикуван в: Празничен вестник „Европа/България”, издават Департамент „Нова българистика” на НБУ, Сдружение на български писатели и Дружество „Гражданин”, София, брой единствен, май 2005.)

2006: Далчев: политики на зрелостта. // Да четем Далчев. Сборник от научна конференция по случай 100 години от рождението на Атанас Далчев, Издателство на Нов български университет, София, 2006 (също във: в. “Култура”, бр. 35, 2004).

2006: Турският език като свой: контрамодерни идентификации в българската възрожденска драма, сп. „Език и литература”, бр. 1-2, 2006.

2006: Адският град на Гео Милев, електронно сп. LiterNet (http://liternet.bg/e-zine), бр. 8 (81), рубр. „Нова хуманитаристика”, адрес на публикацията: http://liternet.bg/publish/bkurtasheva/g_milev.htm

2005: Canon Revisited (върху книгата на Димитър Камбуров „Българска лирическа класика”), в. „Литературен вестник”, бр. 10, 16-22.3.2005.

2005: „Гергьовден” – критика на празника. В: сб. „Ботев. Съвременни интерпретации”, съст. Антония Велкова-Гайдаржиева, библиотека „Разночетения”, изд. „Слово”, В. Търново, 2005.

2004: Anthologies: Pro et Contra. On the Presentation of the Macedonian Poetry in Bulgaria. In: “Southeast Europe – Culture and Connection. Literary Readings and Critics’ Workshops. Texts and Translations in English”, 2004.

(Същият текст е публикуван и в турското издание на сборника – Antolojiler: Pro et Contra. In: “Guneydogu Avrupa’ da Kulturel Baglar. Edebiyat Okumalari ve Elestiri Atolyeleri. Turkce ve Ceviri Metinler”.)

2003: Английска топика у Пенчо Славейков. В: “Литературни култури и социални митове. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. Михаил Неделчев”, т. 1, съст. Й. Ефтимов, Б. Курташева, Б. Манчев, изд. НБУ, поредица “Нова българистика”, С, 2003.

2003: Интернет: срещу подписа. – В: сб. “Четенето в епохата на медии, компютри и Интернет. Сборник с доклади от Международната конференция в чест на проф. Волфганг Изер (София 2000)”, съст. Огнян Ковачев, Александър Кьосев, изд. “Фигура”, С., 2003.

2003: Мимикриите на бялото. – В: сб. “Йовков. Съвременни интерпретации”, съст. Милена Кирова, изд. “Слово”, В. Търново, 2003.

2002: Anthologies: For and Against. On the Presentation of Macedonian Poetry in Bulgaria. In: Sujecka, Jolanta (editor), “The National Idea as a Research Problem”, Instytut Slawistyki, The Polish Academy of Sciences (Warsawa 2002).

2002: Антология и период, сп. “Демократически преглед”, книга 49, 2002.

2002: Антологийната 2001, в. “Литературен вестник”, бр. 17, 2002.

2001: Стратегии на изключването - върху една антологийна концепция, сп. "Сезон", есен'2000.

2000: Трите лели на поетите. Семейният романс в поезията на 90-те, в. "Култура", бр. 49, 15.12.2000.

2000: "Дилетант": възможностите на кавичките, сп. "Литературна мисъл", кн. 2/1999.

Рецензии и публицистика

2012: Бащи, дъщери, оси и канибали. // Следва. Списание за университетска култура на НБУ, бр. 27, 2012, с. 74.

2012: Избраният (Михаил Неделчев на 70) // Култура, бр. 28, 20.07.2012

2011: „Ела, легни върху мен”: същото, другото и отвъд тях // Следва, бр. 25, 2011

2010: По следите на изгубените сезони (Рецензия за книгата: Силвия Чолева. Зелено и златно. Пловдив: Жанет 45, 2010) // в. Култура, бр. 36, 22.10.2010, с. 2.

2010: Честваме. // СЛЕДВА. Списание за университетска култура, бр. 23, 2010, с. 3-4.

2010: 1910 – тезиси и куриози. // Еднократен тематичен лист Четем 1910, подир 100 лета, ред. М. Неделчев, Л. Шумкова. София: Департамент „Нова българистика” на НБУ, септември 2010, с. 2

2010: „Изборът” на ромските деца // в. Дневник (стр. „Анализи”), 14 юни 2010

2010: Перипетиите на превода // СЛЕДВА. Списание за университетска култура, бр. 22, 2010, с. 4-5.

2010: Раждането – казарма // в. Дневник (стр. „Анализи”), 9 февр. 2010, с.6.

2009: Зимата на нашето припомняне // СЛЕДВА. Списание за университетска култура, бр. 21, 2009, с. 2-3.

2007: Балканската антология на антологиите. // Алтера, декември 2007 (Рецензия за Хемус. Антология на балканската поезия. Атина: Приятели на списание „Анти”, 2007)

2007: Да извадиш турската душа с ПАМУК. //Алтера. Месечно издание за пол, език, култура, бр. 5, май 2007, с. 24-26.

2006: Сензацията „Далчев”, в. „Демокрация”, 29 юли 2006, бр. 32

2006: Здравословният скандал, в. „Литературен вестник”, 5-11. 04.2006, бр. 13

2006: Карикатурите и холокостът, или за името на другия, в. „Литературен вестник”, 22-28.02.2006, бр. 7

2006: „Литературен вестник” стана на 15 години, в. „Дневник”, 9.02.2006, с. 19

2005: Награди и имена, в. „Култура”, бр. 41, 25.11.2005, с. 2

2005: Reservoir Thoughts, „Политики”, електронно издание на Фондация „Отворено общество”, бр. 9, 2005 (http://policy.osf.bg)

2005: Вивиан и други наблюдения, сп. „Алтера”, месечно издание за пол, език, култура, бр. 5, юни 2005.

2004: Опит върху преподаването на есе, “Varium est”, бр. 1, месечно приложение за университетска култура на Литературен вестник, 25.2-2.3.2004.

2003: Българските будители: чествания и четения. В: сб. “Неиздадената книга за българските будители. Есета”, изд. “Труд” & НДК, С., 2003.

2000: География на класика. В: сб. "Иван Вазов и...", изд. Фондация "Пространство Култура", С., 2000.

2000: Международен панаир на книгата в Белград, в. "Култура", бр. 45, 17 ноември 2000.

Множество рецензии в културната периодика.

Преведени книги:

2007: Съпреводач на ново издание на Вапцаров на английски: Kino: The Poetry of Nikola Vaptsarov. Edited by Georgi Gospodinov. Translation from the Bulgarian Kalina Filipova, Bilyana Kourtasheva, Evgenia Pancheva. Middlesbrough, UK: Smokestack Books, 2007, 80 p.

1998: Джоузеф Джейкъбс. Английски вълшебни приказки. Превод Биляна Курташева. София: ПАН, 1998, 176 с.

1997: Драган Данилов. Къщата на Баховата музика (поезия, от сръбски). Изд. къща Нов златорог, С.,1997.

Научни статии:

2000: Джоузеф Хилис Милър, Четенето на Пруст: интерпретиране на самата другост (от английски). В: сб. “Четенето в епохата на медии, компютри и Интернет. Сборник с доклади от Международната конференция в чест на проф. Волфганг Изер (София 2000)”, съст. Огнян Ковачев, Александър Кьосев, изд. “Фигура”, С., 2003.

2001: Франк Кърмоуд. Канон и период, сп. "Литературата. Издание за литературна история и теория на Университетското Вазово общество", кн. 1 (11), 2001.

2001: Артър Данто, Три десетилетия след края на изкуството. В: сб. "Следистории на изкуството", съставители Ирина Генова, Ангел Ангелов, изд. Фондация СФРАГИДА, С., 2001.

1999: Волфганг Изер. Фиктивното и въображаемото, предговор. В: сп. "Демократически преглед", книга 41/42, Есен-Зима`99, с. 778.

1999: Ричард Рорти. Морална идентичност и личностна автономия: случаят Фуко. В: сп. "Страница", бр. 2, 1999.

Ричард Рорти. Хайдегер, Кундера и Дикенс. В: в. "Литературен вестник", бр. 2, 20-26.01.1999.

Курсове от текущия семестър: