Електронен каталог

проф. Виолета Дечева д.н.

проф. Виолета Дечева д.н.
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Театър
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Виолета Дечева е доктор по театрознание (PhD) и доктор на науките (Sc.D.) от БАН. Професор по театрознание в Нов Български Университет. Следва българска филология в СУ "Св.Кл.Охридски" и театрознание в НАТФИЗ "Кр.Сарафов". Дипломната й работа е върху драматургията на Михаил Булгаков. През 1994 г. защитава докторска дисертация за концепциите за актьора между 19 и 20 в. в немскоезичното пространство. Специализира в Freie Universitaet-Berlin.

От 1994 е изследовател в Институт за изкуствознание БАН и гост-преподавател в НАТФИЗ (до 2001), в СУ "Св.Кл.Охридски" и НБУ. През 2007 защитава докторат за режисурата между двете световни войни. 2011 - професор в ИИИзк – БАН. От 2012 – професор в НБУ. Гост-професор в Чехия, Германия, Полша и др.

Многократен DAAD-, Advanced Akademia-, RSS- стипендиант с индивидуални научно-изследователски проекти. Стипендиант на Landis&Gyr,Schweiz. Участник в колективни изследователски проекти в Германия, Австрия, Чехия, Полша, Швейцария и др. Участник в множество национални и международни научни конференции. Официален гост и жури на национални и международни театрални фестивали в Полша, Германия, Австрия, Франция и мн. др. Член на редколегии на специализирани издания за изкуства, култура и театър. Член на Международната федерация на театралните изследователи (International Federation for Theatre Research- IFTR), на Международната асоциация на театралните критици (International Association of Theatre Critics- IATC), на Съюза на журналистите в България (СЖБ) и др.

Работи в областта на теорията и историята на 20 век, комунизъм и театър, история и теория на театъра; а също и на рецепцията на немскоезична драматуртия и историческите изследвания с фокус върху участието на театъра при създаването на образите на националното и отношенията му с политическото. Пише и театрална критика. Автор е на редица книги и на множество публикации в България, Германия, Полша, Франция, Италия, САЩ, Швейцария и др. Наблюдател за театър на в.Култура до 2018 г. Създател и ръководител на Конкурс за нова пиеса на НБУ.

някои книги: Кризите на Народния театър. София:НБУ, 2016; На фокус Dimiter Gotscheff. София: Изток-Запад. 2015 (съвм. с Г.Каприев); Между идеологиите и хедонизма. Театърът в началото на новия век. ІІ част. София: Flamingo Black Publishing, 2014; Между идеологиите и хедонизма. Театърът в началото на новия век. І част. София: Flamingo Black Publishing, 2013 История на българския театър между двете световни войни, С., 2011 (с авторски колектив от БАН); Към проблема за режисурата. Българският театър между двете световни войни, София:Просвета, 2006 ; Актьорът като автор и произведение на изкуството, София, 2003; Авторът и неговия интерпретатор. Драматургията на Фридрих Дюренмат и сценичната й рецепция в България. София:Сонм, 2002, Театърът на 90-те, София:Сонм, 2001 и др.

Violeta Detcheva is a Professor of Theory and History of Theatre at the New Bulgarian University. She holds a Ph. D. in Theatre Studies and Sc. D. in Art Studies from the Institute of Art Studies at the Bulgarian Academy of Sciences. Prof. Dr. Detcheva specialized in the FU-Berlin.

She is author of numerous books and publications in Bulgaria, Germany, Poland, France, Italy, Swiss, USA etc.

DAAD-Research-Grants Winner and Individual Researches at FU-Berlin (Germany), University-Wien (Austria), Central European University –Budapest (Hingary), Centre for Advanced Study-Sofia (CAS-Sofia); Landis&Gyr Stiftug-Grand (Swiss) etc.

Member of the International Federation for Theatre Research (IFTR) und of the International Association of Theatre Critics-IATC etc.

Her research interests are in the field of the Culture- and Theater-Theory and History of 20. Century; of the Drama-History and Theory; of the Reception of the German speak Literary and of the Attitudes between the Contemporary Media and Arts, as well between the Theatre and Communism, Theater and Policy.


Публикации:


Публикации

на

проф. Виолета Атанасова Дечева

A) Книги

1. Дечева, В. (2016). Кризите на Народния театър. София: Нов български университет. 274 с. - ISBN 9789545359224

2. Дечева, В., Каприев, Г. (2015). На фокус Dimiter Gotscheff. София: Изток-Запад. 288 с. - ISBN 978-619-152-602-4

3. Дечева, В. (2014). Между идеологиите и хедонизма. Театърът в началото на новия век. ІІ част. София: Flamingo Black Publishing, 2014. 326 с. - ISBN 9789542915645

4. Дечева, В. (2013). Между идеологиите и хедонизма. Театърът в началото на новия век. І част. София: Black Flamingo Publishing, 2013. 511 с. - ISBN 9789542915454

5. Дечева, В. (2011). История на българския театър между двете световни войни, София: БАН, 2011, с. 291-393. (Съвместно с Попилиев, Р., Йорданов, Н., Николова, К., Спасова, Й.) ISBN: 9789548594257

6. Дечева, В. (2006). Към проблема за режисурата. Българският театър между двете световни войни. София: Просвета, 2006, 320 с. ISBN 9540118301

7. Дечева, В. (2004). Сто години Народен театър “Иван Вазов”. София: Дамян Яков, 2004, 420 с. (Съвместно със Стефанов, В., Попилиев, Р., Тошева, Кр.) с. ISBN 9545272341

8. Дечева, В. (2003). Актьорът като автор и произведение на изкуството. София: СУ «Св.Кл.Охридски». 2003, 176 с. - ISBN 954-07-0729-3

9. Дечева, В. (2003). Режисьорите на 90-те. София: Фондация Култура и В.Траянов. 2003. 320 с. (Съвместно с Вандов, Н.) – ISBN 9549928063

10. Дечева, В. (2002). Авторът и неговият интерпретатор. Драматургията на Фридрих Дюренмат и сценичната й рецепция в България. София: Сонм, 2002. 200 с. - ISBN 954-07-0729-3

11. Дечева, В. (2001). Театърът на 90-те. София: Сонм. 2001. 344 с. - ISBN 9548478293

12. Дечева, В. (1999). Българският театър – извори и документи (1880-1900). София: Изд., СУ Кл.Охридски. 1999. 663 стр. (В съавторство с Кр.Тошева и Св.Байчинска) ISBN 954 07 0728 5

Книги (съставителства)

1. Дечева, В. (2021) (съст. и пред.) Пиеси за свободата. София: НБУ. 2021

2. Дечева, В. (2020) (съст. и пред.) Пиеси за парите. София: НБУ. 2020

3. Дечева, В. (2019) (съст. и пред.) Пиеси за тайните. София: НБУ. 2019 ISBN 978-619-233-094-1

4. Дечева, В. (2018) (съст. и пред.) Пиеси за родината. София: НБУ. 2018 ISBN 9789545359842

5. Дечева, В. (2017) (съст. и пред.) Пиеси за справедливостта. София: НБУ. 2017 ISBN 9789545359842

B) Научни списания, сборници и поредици

1. Дечева, В. (2023) Мястото на драмата и театъра във формирането на националната култура според Боян Пенев. В: ...., под печат

2. Дечева, В. (2023) От пиесата към танцовия пърформанс: Домът на Бернарда Алба на Траджъл Харъл. В: 17 Млад научен форум за музика и танц. НБУ. София: 2023, под печат

3. Дечева, В. (2023) Погледът като предмет на представлението и като негова цел. В: 16 Млад научен форум за музика и танц. НБУ. София: 2023, под печат

4. Дечева, В. (2023) Войните в пиесите на Константин Павлов. В: „Войната и „борбата за мир“ в литературата на НРБ. НБУ: 2023, под печат

5. Дечева, В. (2023) Изборите на сцената и политическото. В: New Southeast 2023 Драма и политика. Издава Гьоте институт-България и со.

6. Дечева, В. (2023) Какъв е този дом? В: издание на Културен център СУ, https://culturecenter-su.org/violeta-decheva-trajal-harrell/

7. Дечева, В. (2022) Историята на Хамлетмашината като машина на историята. Detcheva, Detcheva, V. Die Geschichte von der Hamletmaschine als Maschine der Geschichte In: ХамлетМашина/HamletMaschine, GoetheInstitut, Internationale Heiner Mueller Gesellschaft u. VIAFEST, Sofia, 2022, S. 13-25

8. Дечева, В. (2022) Погледът в театъра. В: Сп. Кино, 22/7

9. Дечева, В. (2022) Концепциите за театър на Баухаус: Валтер Гропиус и Оскар Шлемер. В: Векът на школата BAUHAUS. 143-155. НБУ, София: 2022

10. Дечева, В. (2022) Директорите като драматурзи, драматурзите като директори. Новите институции, принципи и агенти или как се променя репертоарът на НТ „Иван Вазов“ през периода 1944-1956 г. В: Литература и диктатура. НБУ, София:2022

11. Дечева, В. (2022) Думи за Васил Димитров. В: Топалджикова, А., Начев,С., Христова, И. (съст.) Книга за Васил Димитров. НБУ: 2022, 45-47

12. Дечева, В. (2021) Как мерките срещу covid-19 променят театъра като социално-символна практика. 225-237. В: 15 Млад научен форум за музика и танц. НБУ. София: 2021

13. Дечева, В. (2021) Eстетиката на играта при Дюренмат и звездното небе, В: Сп. Следва, 2021, 42 бр. ISSN 1311-9060 Duerrenmatt’s Aesthetic of The Game and The Starry Sky в: Следва, №42

14. Дечева, В. (2021) Ореховата черупка на текста за театър. 7-10, В: Пиеси за свободата. София: НБУ, 2021

15. Дечева, В. (2021) Театърът като социално-символна практика и мерките срещу COVID-19, В: Сп. Следва, 2021, 42 бр. ISSN 1311-9060

16. Дечева, В. (2020) Обича ли драматургията парите? 7-14. В: Пиеси за парите. София: НБУ.

17. Дечева, В. (2020) За Брехт, или за значението на един литературен портрет за Брехтовата рецепция в България. 309-322. В: Българската литературна критика - Позиции и контексти. (Съст. Александра Антонова) София: Боян Пенев, ISBN 978-619-7372-25-0. Сборник с научни изследвания. 370 стр.

18. Дечева, В., Уорнър, В. (2020). Fusing Performative Boundaries: The Relation Text-Actor-Space. 107-121. In: Staging Postcommunism: Alternative Theatre in Eastern and Central Europe/ Еdited by Vessela S. Warner and Diana Manole. Iowa City: University of Iowa Press, Series: Studies in theatre history and culture. LCCN 2019010729 (Print) LCCN 2019010729 (ebook) ISBN 978-1-60938-678-8 (ebook) ISBN 978-1-60938-678-8 9 (paperback: alk. Paper)

19. Дечева, В. (2020) Театърът в дигиталния свят В Следва 41 / 2020. 8-18. София: НБУ. ISSN 2682-9681 (Online) ISSN 1311-9060 (Print) https://sledva.nbu.bg/

20. Дечева, В. (2020) Обича ли драматургията парите? 7-14. В: Пиеси за парите. София: НБУ. 2020

21. Дечева, В., (2020) Театърът на Баухаус. В Следва 40 / 2020. 26-32. София: НБУ. ISSN 2682-9681 (Online) ISSN 1311-9060 (Print) https://sledva.nbu.bg/

22. Дечева, В. (2019) Възрастта на героя в драматургията от времето на комунизма. 195- 202. В: Млад научен форум за музика и танц. София: НБУ, 2019 ISSN 1313-342X

23. Дечева, В. (2019) За тайните и постиженията. 7-14. В: Пиеси за тайните. София: НБУ. 2019 ISBN 978-619-233-094-1

24. Дечева, В. (2019) Трансформациите в патриархалния ред, или за типа конфликти в „Железният светилник“. 160-171. В „Димитър Талев – кодът на историята и лабиринтите на настоящето в литературата. Сборник посветен на 120 годишнината от рождението на Димитър Талев. София: Боян Пенев 2019. ISBN 978-619-7372-19-9

25. Дечева, В. (2019) Berlin Theatertreffen 2019: Актьори, материали, фабули. В Следва 39/2019. 82-96. София: НБУ. ISSN 2682-9681 (Online) ISSN 1311-9060 (Print) https://sledva.nbu.bg/

26. Дечева, В., (2019) Герои и актьори: Forever young. В Колева, Д. (Съст. и ред.) Възрастта при социализма: Поколения в семейството и обществото. 116-140. ЦАИ, Издателство Рива: 2019 ISSN 978-954-320-682-7

27. Дечева, В. (2019) Университетът и изкуствата. В Следва 2019/ №38. София: НБУ. 4-10. - ISSN 1311-9060

28. Дечева, В. (2019) Екстатика на бездействието. (По повод “Хамлет” в Шаушпилхаус Цюрих) В Следва №38. София: НБУ. 46-54. ISSN 1311-9060

29. Дечева, В. (2019) Модернизъм и история в драматургията на Константин Илиев. В Българско и модерно. Т. 3. Нови интерпретации. София: Боян Пенев

30. Дечева, В. (2018) Мъглявината Родина. В: Пиеси за родината. София: НБУ. 2018, 6-18. ISBN: 9789545359842

31. Дечева, В. (2018) Конкурсът: Направени неща. В Sledva, N 37. София: НБУ. 80-85. ISSN 1311-9060

32. Дечева, В. (2017) Музикалните измерения в театъра на Райнхард или за театралния период на Панчо Владигеров (с. 253-264) В: Пролетни академични четения 2017. София: НМА “П.Владигеров”.

33. Дечева, В. (2017) Територията Шекспир. В Следва, N 35. София: НБУ. 88-91. ISSN 1311-9060

34. Дечева, В. (2017) Концепцията за национален театър и национална култура на Пенчо Славeйков. В: Пенчо Славeйков. 150 години. (с. 356 – 367) София: Боян Пенев. 2017. ISBN 9786197372021

35. Дечева, В. (2017) Думи за Конкурса за нова пиеса на НБУ. В: Пиеси за справедливостта. (с. 7-13) София: НБУ. 2017. ISBN 9789545359842

36. Дечева, В. (2016) За справедливостта в България. В Следвa, N 33. София: НБУ. 2016. 69-72. ISSN 1311-9060

37. Дечева, В. (2016) Мястото на изкуствата в университета днес. В Следва, N 33. София: НБУ. 2016. 6-8. ISSN 1311-9060

38. Дечева, В. (2016) Лишаването от благо в атическата и в модерната трагедия В: Разширяването на света. Сборник в чест на Богдан Богданов. София: НБУ. 2016. 207 - 217. ISBN 9789545358944

39. Дечева, В. (2015) Цветан Марангозов и политическото писане в драмата. В: Българско и модерно 2. Нови интерпретации., 177-188. София: Боян Пенев. 2015. ISBN 9789548712989

40. Дечева, В. (2016) Институционалният натиск върху актьорското тяло. В: Колева, Д. (Ред.) Тялото при социализма- режими и репрезентации. 216 - 243. София: Рива. 2016. ISBN 9789543205813

41. Дечева, В. (2015) Любов и драма: Драматургични и сценични парадигми. В: Любовта при социализма образци, образи, табута. Съставител Даниела Колева. София: ЦАИ. 2015. 19 - 53. ISBN 978-954-320-494-6

42. Дечева, В. (2014) Постмодерни игри след 1989: Деконструиране на символния свят на комунизма в театъра. - В: Кодовете на комунизма в посткомунизма. София: НБУ. 2014. 77-93. ISBN 9789545358173

43. Detcheva, Violeta (2013) Redirecting National Identification by the Communist Regime in Bulgaria 1944–1950 , CAS Sofia Working Paper Series, Issue 5/2013 http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=0880a0c8-89d9-47da-b7a0-41e6e1f5821e&articleId=e41b56a1-5c2d-415b-81a2-f0c6da810f16

44. Дечева, В. (2013) Въображението като инструмент за създаване на дистанция в съвременния театър: Как е възможна критическата перспектива? В: Следва, №. 23, НБУ, 2013. 53-66 . ISSN 1311-9060 http://piron.culturecenter-su.org/%D0%B2%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B7/

45. Дечева, В. (2013) Публиката и натискът на масовата култура през късния комунизъм. В: Изкуствоведски четения 2011. Институт за изследване на изкуствата-БАН. София, 2013, с. 425-430 с. ISSN 1313-2342

46. Дечева, В. (2013) Зрителят като център на театралната ситуация. В: Изкуствата. Пазарът. Публиките. Сборник от Научна конференция на Институт за изследване на изкуствата-БАН. С. 2013, 55-65. ISBN 9789548594448

47. Дечева, В. (2013) Хамлет и фигурата на интелектуалеца в мита на Модерността. В: Peregrinations of the text, СУ „Св. Кл.Охридски”, 2013, 34-44. ISBN 978-954-07-3500-9

48. Дечева, В. (2013) Значението на популярната култура и кинематографичната образност за спектаклите на Юрий Яковлев в Народния театър „Иван Вазов”. В: След пожара в Русия. Изд. Ивис. София, 2013 - ISBN 9789542968337

49. Дечева, В. (2013) Политическото писане в драмата: Цветан Марангозов – В: Българският модернизъм, БАН- http://bgmodernism.com/Nauchni-statii/violeta_d

50. Дечева, В. (2013) Иглените уши на рецептивната свобода: Брехт и Дюренмат или идеологическите филтри на „размразяването”. В: 1962 – Година на измамната свобода, София: НБУ, 2013. Департамент „Нова българистика”. 155-175. ISBN 9789545331268

51. Detcheva, V. (2013) Das Körpergedächtnis. In: Arbeitsbuch 22. Theater der Zeit. 2013. Dimiter Gotscheff. Dunkel das uns blendet. 102-105. - ISSN 0040-5418

52. Дечева, В. (2012) Политика и движение в постдраматичния театър. В: Пирон, есен-пролет, бр. 5/2012, http://piron.phls.uni-sofia.bg/broj-5-2012

53. Дечева, В. (2012) Защо социализмът обича драмата? Идеологическият канон на социализма и неговите контролиращи драмата и репертоара филтри. В: Изкуствоведски четения 2010. София: Институт за изследване на изкуствата-БАН. 2012. 266-272. - ISSN 1313-234

54. Detcheva, V. (2011) Zwischen dem toten Strand der Ideologie und dem kalten Tee des Hedonismus. - In: Die neue Freiheit – Perspektiven des bulgarischen Theaters, Dorte Lena Eilers, Anna Volkland und Holger Schultze (Hrsg.), 2011, Theater der Zeit, 22-36. ISBN-10: 9783940737977 ISBN-13: 978-3940737977 ASIN: 3940737976

55. Дечева, В. (2011) Национално и универсално: Разбирането за национална култура и за национален театър на Пенчо Славейков в „Национален театър” и на Иван Андрейчин в „Книга за театъра”. В: 1910 и годините на литературата, София: НБУ, 2011. 115-130. - ISBN 9789545331336

56. Дечева, В. (2011) Новата ситуация в театъра след 1989: Между мъртвия пясък на идеологията и студения чай на хедонизма. В: Littera and Linguea, E-Journal, СУ „Св.Кл.Охридски”, есен, 2011. ISSN 1312-6172 http://www.slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/bg/issues/summer-2011/666-vdecheva-summer-2011

57. Дечева, В. (2011) 90-те: Режисьорът се завръща. Краят на фигуративната режисура. В: Проблеми на изкуството, 2011/3. 30-34. ISSN 0032-9371

58. Дечева, В. (2011) Новата ситуация в театъра след 1989. В: Гестус. София. 2011. 31-51. ISBN АІ526

59. Дечева, В. (2011) Национално и универсално. В: Годишник на НТ „Ив.Вазов”. София: 2010. 115-130. ISSN 1313-2164

60. Detcheva, V. (2010) Le drame bulgare conteporain (Фрагментаризирането на субекта: Новата българска драма след 1989.) - В: Revue des études slaves, l'Institut d'études slaves et le Centre d'études slaves - unité mixte de recherche Université Paris-Sorbonne – CNRS, LXXXI/2-3, 2010, 281- 295. ISSN 0080-2557 (version imprimée) ISSN 2117-718X (version en ligne)

61. Дечева, В. (2010) Брехтовите представления на Леон Даниел. В: Сборник материали от юбилейна научна конференция „60 години театър „Българска армия”. София. 2010. с.100-111 ISBN 978-954-9870-46-6

62. Дечева, В. (2010) Как медиите консумират изкуствата? В: Култура. Медии. Публичност. София: СУ “Св. Кл.Охридски”. 2010. 136-148. ISBN 9789540730240

63. Дечева, В. (2010) Нормата или къде минава границата. В: Ек, № 2/2010, стр. 20-22. ISSN 1310 - 2028

64. Дечева, В. (2009) Естетики и стилове в българския театър след 1989 г. В: Проблеми на изкуството: Българският театър след 1989 г., бр.04/2009, София: Институт за изследване на изкуствата-БАН, 26-32. ISSN 0032-9371

65. Detcheva, V. (2009) Wie Stanislawski ins Koma fiel und wieder erwachte, in: © nachtkritik.de 2009, // http://nachtkritik-spieltriebe3.de/index.php/de/alek-popov/theaterlandschaft-bulgarien

66. Дечева, В. (2009) Как навиците на възприемане на медиализираната реалност променят театър? Новият политически и метафизически театър: два радикални отговора. - В: Следва, №21/2009, София: НБУ. ISSN 1311-9060

67. Дечева, В. (2009) Новата ситуация в българския театър. Поетичната аскеза „Сфумато”. В: Театрална работилница „Сфумато”, София. 2009. 11-12 .

68. Дечева, В. (2008) Театърът в процеса на глобализация: Ефекти върху националната култура и Народния театър като национален институт. В: Литературата, 2008, СУ «Кл.Охридски» ISSN 13131451

69. Дечева, В. (2009) Театралният период на Панчо Владигеров при Райнхард . В: Изкуствоведски четения. София: ИИ-БАН. 2009 ISSN1313-2342

70. Detcheva, V. (2008) Kurzschluss – Versuch über Gotscheffs Theater, In : Das Schweigen des Theaters – Der Regisseur Dimer Gotscheff. Berlin, 2008, Verlag Vorwerk 8. 129-139. ISBN 978-3-940384-10-2

71. Дечева, В. (2008) Новата българска драма в началото на 21 век: Фрагменти. - В: Изкуствоведски четения. София: ИИ-БАН. 2008. ISSN1313-2342

72. Дечева, В. (2008) Малка театрална библиотека: за превода на немскоезичната драма като цялостен проект. -В: Биобиблиография -Владко Мурдаров, С. 2008, НБ “Св.св.Кирил и Методий”

73. Detcheva, V. (2008) “Trauma-Therapie“ (“Терапия на травматичното съществуване”). – В: Theater der Zeit, 2008/4 ISSN 0040-5418

74. Дечева, В. (2008) Театралната 1907. В: 1907 литература, автономия, канон. София: НБУ и “Сиела”. 2008. ISBN: 9789545330988

75. Дечева, В. (2007) Драма, репертоар, идеология в театъра на социализма. - В: Ето, 2007/1

76. Дечева, В. (2007) Новият превод на “Хамлет”. В: Език и литература, 2007, N 3-4. 135-145. pISSN 0324-1270 eISSN 2536-10136

77. Дечева, В. (2007) Европейска ли е новата българска драматургия? – В: Европейските измерения на българския театър. Враца, ДКТ-Враца, 2007, 14-21.

78. Дечева, В. (2007) Към проблема за затруднената рецепция на Брехт. В: Изкуствоведски четения. София: Институт за изкуствознание-БАН. 2007 ISSN1313-2342

79. Дечева, В. (2006) Сценичните образи на националната кауза. В: Изкуствоведски четения. София: Институт за изкуствознание-БАН, 2006. 66-70. ISSN1313-234

80. Дечева, В. (2006) Родно и масово или как сцената канонизира “Албена” и “Майстори”? в: © Електронно списание LiterNet, 12.10.2006, № 10 (83), ISSN: 1312-2282

81. Дечева, В. (2006) Сценичното тяло и играта на идентичности. В: Род и ред, София:СУ “Св.Кл.Охридски”, 2006. 54-72. ISBN 954-9361-12-8

82. Дечева, В. (2006) Кого среща Берлинската театрална среща. В: Лик, №05/2006, стр. 34-36

83. Дечева, В. (2006) Разглезената мърла Хеда Габлер или идеологията на успеха. В: Лик, №06/2006, 35-36.

84. Дечева, В. (2005) Вазовите ”Хъшове” разказват столетната история на Народния театър. В: Ек, №01/2005. 2-7. ISSN 1310 - 2028

85. Дечева, В. (2005) Институцията театър в публичността на модерното общество и романтическата идеология на спектакъла през 19 век. В: Следва, 2005, № 11, стр. 40-52. ISSN 1311-9060

86. Дечева, В. (2005) За българската модерност в яйцето на драмата (Драматургията на Константин Илиев. В: сп. Лик, №8/2005, 30-33.

87. Дечева, В. (2005) Народният театър – глобално-локални проблеми, теоретична конференция "100 години Народен театър" 2-3 юни 2005, Фестивален и Конгресен център – Варна, http://www.theatrefest-varna.org/05/bg/txtsonline.html, http://www.theatrefest-varna.org/05/bg/txtdecheva.html

88. Дечева, В. (2005) Ръката на режисьора или «Мъртвешки танц» от Стриндберг като модернистичен сценичен изказ. - В: Изкуствоведски четения, С., 2005, Институт за изкуствознание-БАН. ISSN:1313-2342

89. Detcheva, V. (2004) Ideologische und kulturelle Filter: Über die bulgarische Rezeption der Stücke von Friedrich Dürrenmatt in der 60-er Jahren. В: Dürrenmatt in Bulgarien, Neuchatel, Schweiz und Sofia, Bulgarien. С., 2004, 136-146. ISBN 954-90571-4-3

90. Дечева, В. (2005) Народният театър “Иван Вазов”: Глобални и локални проблеми през 21 век. В: Проблеми на изкуството, 2005, №2. ISSN:0032-9371

91. Дечева, В. (2004) Режисьорът в библиотеката на Хрисан Цанков. В: Изкуствоведски четения, С, 2004. ISSN 1313-2342

92. Дечева, В. (2004) Чехов – от другата страна на драмата: Чехов в българския посткомунистически театър. В: Диалог с Чехов: 100 години по-късно. 2004, София: СУ “Кл.Охридски”. ISBN 954-411-116-6

93. Wioleta Deczewa (2004) Grezeczny teatr. В Dialog, 2004, 8, 156-166. ISSN: 0012-2041

94. Wioleta Deczewa (2003) Teatr ciszy. В: Opcje, Gornoslaskie Centrum Kultury w Katowicach, 2003, №2, 46-50. ISSN 1230-9982

95. Wioleta Deczewa (2003) Krysysowe dziesieciolecie teatru bulgarslego. - В: Opcje, (Poland Gornoslaskie Centrum Kultury w Katowicach), 2003, №2, 38-46. ISSN 1230-9982

96. Дечева, В. (2003) Езикът на националния мит. Постановките на Н.О.Масалитинов на “Майстори” и “Албена” през 20-те години на 20 в. В: Проблеми на изкуството, 2003, № 1. ISSN:0032-9371

97. Дечева, В. (2001) В огледалото на идеологиите: “Франк V” от Фр. Дюренмат. В: Следва, 2001, № 2. ISSN 1311-9060

98. Дечева, В. (2001) История, мит, субект в драматургията на Фридрих Дюренмат и Хайнер Мюлер. В: Демократически преглед, 2001, №3, 270-280. ISSN 1310-2311

99. Дечева, В. (2001) Към понятието “политически театър”. В: Проблеми на изкуството, 2001, № 2. ISSN 0032-9371

100. etc.

C) Научни издания и енциклопедии: авторски статии, предговори, научна редакция

1. Дечева, В. (2016) (научен редактор) - Х.-Т. Леман, Постдраматичният театър. София: НБУ и Панорама+, 2015 ISBN 978-954-535-880-7

2. Detcheva, V. (2015) The Cambridge Encyclopedia of Stage Actors and Acting, Ed.: Simon Williams, 2015, ISBN 9780521769549 (1 750 Wörter, 12 200 Zeichen.) http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/arts-theatre-culture/drama-and-theatre-general-interest/cambridge-encyclopedia-stage-actors-and-acting

3. Дечева, В. (2010) Бягащи реалности. В: Господинов, Г., D.J., пиеси, Пловдив: ИК Жанет 45, 2010. 102-106. ISBN 97 89 544 91 594 0

4. Дечева, В. (2008) Енциклопедия на българския театър. София: Труд. 2008 (второ издание) – автор на част от статиите (54 000 знака, 30 стр.) ISBN 9545287713

5. Дечева, В. (2001) (научен консултант) Енциклопедичен речник на литературните термини, София: Хейзъл-DUDEN, 2001. 544 S. ISBN 954-8283-57-3

и др.

Курсове от текущия семестър: