Електронен каталог

доц. д-р Ралица Костадинова

доц. д-р Ралица Костадинова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Право
Телефон:
Приемно време:
Четвъртък 10:45-13:00 412/410 I Корпус
Петък 11:15-13:00 412/410 I Корпус

Професионална автобиография:


Доц. д-р Ралица Костадинова е преподавател по наказателно право повече от 20 години в департамент "Право" на Нов български университет. Последователно е заемала академичните длъжности в Нов български университет: асистент, старши асистент, главен асистент и доцент. Освен с преподавателска и научно-изследователска дейност, дълги години изпълнява административни длъжности в НБУ (програмен директор на маг. програма "Право"), била е член на Комисия по акредитация в Магистърски факултет на НБУ, член на Библиотечен съвет на НБУ.

Образование:

- Магистър по право, 2000, СУ "Св. Климент Охридски", Юридически факултет.

- Доктор по наказателно право, 2011, Нов български университет. Тема на дисертационния труд "Транспортни престъпления", София: Сиела, 2012 г.

Настояща академична длъжност: Доцент по наказателно право от 2020 г.

Тема на хабилитационния труд: "Условното осъждане по българското наказателно право", София: Нов български университет, 2019.

През учебната 2022/2023 г. преподава курсове в:

- магистърска програма "Право" (LAWN 704 Наказателно право 1/2 и 2/2, LAWN809 Международно наказателно право, LAWN002 Наказателно право на ЕС) и др.

- бакалавърска програма "Гражданска и корпоративна сигурност" (SECB024 Наказателно право и наказателен процес, 1/2)

- общообразователен курс за знание към ФБО (OOK 225, Право) и други.

Експертиза в областта на наказателно право, служби за сигурност и специални разузнавателни средства.

Преподавателска и експертна дейност: Национален институт по правосъдие, Народно събрание, Макс Планк институт по правна история и др.

Ръководител на Кръжок по Наказателно право в НБУ от 2018 г. до сега.

Член на Съвета на Департамент Право от 2001 г. до сега.

Член на Българската асоциация по криминология от 2013 г. до сега.

Член на Международната асоциация по наказателно право от 2015 г. до сега.

Член на Редакционната колегия на Юридическо списание на НБУ (2005-2022) и главен редактор на списанието през периода 2018- 01.2022 г.)

За контакти: rkostadinova@nbu.bg

Адрес за кореспонденция:

София 1618,

ж.к. Овча купел,

ул. Монтевидео № 21

Департамент "Право", корпус 1, етаж 4, кабинет 410


Публикации:


НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ НА ГЛ. АС. Д-Р РАЛИЦА КОСТАДИНОВА

І. МОНОГРАФИИ И СТУДИИ

1. Транспортни престъпления. София, Сиела, 2012.

2. Formation of Bulgarian Criminal Law in the Post-Ottoman Liberation Period. In: Konflikt und Koexistenz. Die Rechtsordnungen Sudosteuropas im 19. und 20. Jahrhundert. Frankfurt am Main, 2015. X, 934 S., рр. 755-795.

3. Условното осъждане по българското наказателно право. София, Издателство на Нов български университет, 2019.

ІІ. УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

3. Наказателно право в схеми и определения, София, Сиела, 2008. (в съавторство с проф. д-р Р. Владимиров).

4. Наказателно право в схеми и определения, Второ преработено издание, София, Сиела, 2009. (в съавторство с проф. д-р Р. Владимиров).

5. Наказателно право в схеми и определения, София, Сиела, 2012. (в съавторство с проф. д-р Р. Владимиров).

6. Наказателно право в схеми и определения, Трето преработено и допълнено издание, София, Сиела, 2014. (в съавторство с проф. д-р Р. Владимиров).

7. Наказателно право в схеми и определения, Четвърто преработено и допъленено издание, София, Сиела, 2017. (в съавторство с проф. д-р Р. Владимиров).

ІІІ. НАУЧНИ СТАТИИ И ДОКЛАДИ

1. Наказателноправни въпроси на граничната сигурност на Република България, Правен преглед, 2002, № 1, с.77-87.

2. Юридически аспекти на качеството, Бюлетин качество, 2003, № 3.

3. Трафикът на хора – престъпление по българския Наказателен Кодекс, Юридическо списание на НБУ, 2005, №2

4. Пробацията след последните промени в наказателното законодателство, Правна мисъл, 2005, № 2, с. 53-66.

5. Противодействие на трафика на хора (наказателноправни аспекти), Правен преглед, 2005, № 1, с. 82-92.

6. Обща характеристика на престъпленията по транспорта, Юбилеен сборник на Департамент „Право”, НБУ, 2006, с. 311-325.

7. Управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол, наркотици или техни аналози, Правен преглед, 2007, № 1,ISSN 1310-9472, с. 120-136.

8. Административнонаказателна и наказателна отговорност за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол, наркотични вещества или техни аналози, Правна мисъл, 2008, № 1. , ISSN 1310-7348, с. 53-63.;

9. Кодификация на българското наказателно законодателство, Годишник на Нов български университет, 2010, съставител: доц. Д-р Людмил Георгиев. с. 461-466.

10. Наказателноправна защита на транспортната безопасност в България, Правен преглед, 2008 ,№ 1, ISSN 1310-9472, с. 53-76.

11. Юридически механизми за защита на пострадалите от домашно насилие, Юридическо списание на НБУ , 2008, №3.

12. Наказателноправна защита на регистрационния и идентификационния режим на моторните превозни средства, Юридическо списание на НБУ,. 2008, № 4.

13. Съгласуване на кодификационните закони. Юридическо списание на НБУ, 2009, №3.

14. Транспорт и транспортна безопасност, част 1, Юридическо списание на НБУ, 2010, № 2.

15. Транспорт и транспортна безопасност, част 2. Юридическо списание на НБУ, 2010, № 3.

16. Особености на изпълнителното деяние на престъпното повреждане на транспортни средства или съоръжения. Научни трудове на Русенския университет, том 49, серия 7, Правни науки, 2010, с. 226-229.

17. Traffic crimes under Bulgarian criminal law. Acta Universitatis Danubius. Juridica, Vol 9, No 1 (2011), p. 30-37.

18. Особености на предмета на транспортните престъпления по българското наказателно право. Правна мисъл, 2011, № 2, с. 20-35.

19. Смесената вина при транспортните престъпления. В: Сборник: Международна научна конференция „Взаимодействието теория – практика: ключови проблеми и решения” -24-25 юни 2011 г., том Втори, Бургас, БСУ, 2011, с. 211- 216.

20. Особености на обекта на транспортните престъпления. В: Научни трудове на Института на държавата и правото. Том VI, София, 2011, с. 299-316.

21. Специфики на обекта при отделните видове престъпления по транспорта. В: Юбилеен сборник на Департамент Право, НБУ, 2011, 312-327.

22. Особености на диспозицията и изпълнителното деяние на транспортното престъпление по чл. 342 от Наказателния кодекс. Правна мисъл, 2011, №4, с. 23-37.

23. Дискусионни въпроси относно вината при същинското транспортно престъпление. Норма, 2011, №1, с. 29-40.

24. Още един доктор по право на НБУ. Университетски дневник, №31, 2011, с.7-8.

25. Европейски модели за наказателноправна защита на транспортната безопасност. Европейското бъдеще на България. Правни аспекти. Годишна научна конференция 2012. София, Издателски комплекс на УНСС, с. 229-234.

26. Особености на субекта на престъпленията, засягащи безопасността в транспорта. Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет, С., 2013, с. 207-223.

27. Системата на престъпления и наказателната политика на Република България. В: Модели за система на престъпления според наказателното право, съст. Проф д-р Йордан Айдаров. Унив. изд. "Паисий Хилендарски", Пловдив, 2013, с. 131-146.

28. Последните промени в наказателното законодателство. В: Международна научна конференция “Правото – изкуство за доброто и справедливото”, 29-30 септември 2012, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Пловдив, България.

29. За университетските преподаватели и научните архиви. Библиосфера, №16, 2012.

30. Понятието значителни имуществени вреди в българското наказателно право. Научни трудове на Русенския университет, 2012, том 51, серия 7, с. 260-264.

31. Условное осуждение в болгарском уголовном праве. В: Актуальные проблемы современных общественных наук: научное знание в глобализирующемся мире: материалы III Междунар.науч.-практ. конф. молодых ученых / редкол.: Д. Р. Пескова [и др.]. –Уфа : БАГСУ, 2013, с. 299-305.

32. Възникване и развитие на условното осъждане в България (1904 - 1968 г.). В: Знанието – традиции, иновации, перспективи. Том втори, Бургас, 2013, с. 135-141.

33. Видове наказания, предвидени за транспортните престъпления по българското наказателно право. В: AUREA. Златни правила. Годишник на Юридическия факултет на УНСС, №6, 2013, с. 191-201.

34. Стефан Бобчев и българското обичайно наказателно право през ХІV-ХVІІІ век. В: Бобчеви четения: правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев, Издателски комплекс УНСС, С, 2014, с. 97-102.

35. Наказателноправната защита от корупция като част от университетското образование по национална сигурност. В: Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ" : Състояние и перспективи пред обучението в условие на динамика и трудно предвидима среда / Състав и науч. ред. Веселин Георгиев, София, Нов български университет, 2013, с. 484-490.

36. Престъпления срещу сигурността на гражданската авиация. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, том 6, Издателски комплекс на Национален Военен университет, Велико Търново. 2013, с. 76-84.

37. Практика на Върховния касационен съд по приложението на чл. 343 от НК (2012-2014 г.), Научни трудове на Русенския университет, 2014, том 53, серия 7, 242-245.

38. Наказателното правораздаване през погледа на медиите. В: Медиите в България: 25 години по-късно, НБУ, 2015, 110-116.

39. Някои аспекти на наказателната отговорност при стопанските престъпления. В: Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа, том 2, София, Издаделски комплекс - УНСС, 2015, 233-239.

40. Наказателноправна защита на националната сигурност. В: Югоизточна Европа: новите заплахи пред регионалната сигурност. Съст. и ред. Тодор Коларов, София, НБУ, 2016, с. 381-384.

41. Безусловното осъждане на „Условното осъждане“. В: Законът на правото или правото на закона. София, НБУ, 2016, стр. 151-158.

42. Особености на отложеното изпълнение на наложено наказание в българското наказателно законодателство. В: Наказателното законодателство – традиции и перспективи. Съст. проф. Д-р Пл. Панайотов, Доц. д.ю.н. Г. Митов, гл. ас. д-р Н. Кузманова, София, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2016, с. 199-211.

43. Конституцията на Република България от 1991 г. и принципите на наказателното право. В: 25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права?", София, Народно събрание, с. 241-246.

44. Криминализация на тероризма. В: Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, том 7, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2016, с. 77-85.

45.Производството по трансфер на пробационни мерки, Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, 1-2 юни 2017, том 6, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, 2017, с. 177-187.

46.Трансфер на пробационни мерки в Европейския съюз. Сборник 25 години департамент Право, Нов български университет, 2017, с. 197-205.

47.Особености на наложеното наказание за прилагане на условно осъждане по българското наказателно право. Годишник на Департамент Право 2016, година пета , София, 2017, с. 292-311.

48.Директива (EС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно борбата с тероризма и промените в българското наказателно законодателство. В: Асиметрични заплахи, хибридни войни и влиянието им върху националната сигурност. Сборник научни трудове. София, Издател: Научно-технически съюз по машиностроене „Индустрия-4.0“, 2018, с. 338-347.

49. Предходната съдимост на дееца като пречка за прилагане на условно осъждане. Годишник на Департамент Право на Нов български университет 2017, година шеста, София, НБУ, 2018, с. 366-383.

50. Институтът на условното осъждане като проявление на принципа на хуманизъм в наказателното право, В: Правата на гражданите и тяхната защита, София: Нов български университет, 2019, с. 525-532.

51. Модерната сигурност и взаимното признаване на решения за пробация и алтернативни санкции в Европейския съюз. В: Модерна сигурност и съвременни технологии, том 2, София: Нов български университет. 2019, с. 404-411.

52.Институтът на условното осъждане според Наказателния кодекс от 1968 г. Научни трудове на УНСС, 2020, №2, с. 51-66.

53.Компетентност на Европейският съюз в областта на наказателното право, Международна научна конференция „Широката сигурност“,том 2, София, НБУ, с. 446-451.

54. 116 години условно осъждане в България. В: 100 години УНСС – 100 години право в УНСС, том втори, София, 2021, с. 97-102.

Научните публикации могат да бъдат открити в следните електронни архиви и бази данни:

- Профил на доц. д-р Ралица Костадинова в Научен електронен архив на НБУ: https://eprints.nbu.bg/view/creators/==041A==043E==0441==0442==0430==0434==0438==043D==043E==0432==0430=3A==0420==0430==043B==0438==0446==0430=3A=3A.html

- Профил на доц. д-р Ралица Костадинова в Research Gate:

https://www.researchgate.net/profile/Ralitsa-Kostadinova-4

Курсове от текущия семестър: