Електронен каталог

проф. д-р Георги Желев

проф. д-р Георги Желев
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Природни науки
Телефон:
GSM: +359 884 15 36 54
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Образование:

· БАН - Институт за космически изследвания; доктор по научна специалност 01.04.12 (Дистанционни изследвания на Земята и планетите); 2013, Тема: Изследване на вулканогенни структури в района на източни Родопи чрез дистанционни методи и ГИС"

· МГУ “Св. Иван Рилски”; магистър геолог по рудни и нерудни полезни изкопаеми; 1995

Научни степени:

· БАН - Институт за космически изследвания и технологии; професор; 2020

· БАН - Институт за космически изследвания и технологии; доцент; 2015

· БАН - Институт за космически изследвания и технологии; главен асистент; 2010

· БАН - Институт за космически изследвания; научен сътрудник І степен; 2008

· БАН - Институт за космически изследвания; научен сътрудник ІІ степен; 2005

· БАН - Институт за космически изследвания; научен сътрудник ІІІ степен; 2003

Заемани длъжности:

· БАН-ИКИТ, Директор, 2020 - до сега

· БАН-ИКИТ, Заместник директор, 2019-2020

· БАН-ИКИТ, професор, 20209 - до сега

· БАН-ИКИТ, доцент, 2015-2020

· БАН-ИКИТ, главен асистент, 2010-2015

· БАН-ИКИ, научен сътрудник І степен (главен асистент), 2008-2010

· БАН-ИКИ, научен сътрудник ІІ степен (главен асистент), 2005-2008

· БАН-ИКИ, научен сътрудник ІІІ степен (асистент), 2003-2005

· БАН-ИКИ, Специалист, 1997-2003

Области на научен интерес:

Дистанционни методи, географски информационни системи (ГИС), спътникови данни и продукти, геология, геоморфология, геориск

Членство в научни организации:

Българско геоложко дружество – БГД

Българска младежка геоорганизация (МГЕО-БГ)

European Association of Remote Sensing Laboratories (EARSeL)

Членство в органи на управление

Директор на ИКИТ-БАН, 2020 до сега

Заместник Директор на ИКИТ-БАН, 2019 до 2020

Член на 8-то Общо събрание на Българската академия на науките, 2016 до 2024

Член на Комисия за международно и европейско сътрудничество към 8-то ОС-БАН, 2020 до 2024

Член на Комисия за научна политика и стратегия към 8-то ОС-БАН, 2020 до 2024

Член на Комисия за млади учени към 7-то ОС-БАН, 2016 до сега

Член на 7-то Общо събрание на Българската академия на науките, 2016 до сега

Председател на ОС ИКИТ-БАН, Протокол № 2/29.01.2010 г., 2010-2011

Езици (равнище на владеене):

· Руски - отлично

· Английски - средно

Награди

· Наградата „Варна 2014“ – 22.05.2014 г.

· Почетен знак и грамота на н.с. Георги Желев за заслуги и принос в космическите изследвания на по повод на 40-годишнината на Института за космически изследвания при БАН, 02.10.2009.

http://rse-sri.com/index.php?l=160


Публикации:


Списък на публикации на проф. д-р Георги ЖЕЛЕВ

Научни публикации и периодика

1. Manakos, I., Tomaszewska, M., Gkinis, I.Z., Brovkina, O., Filchev, L., Genc, L., Gitas, I., Halabuk, A., Inalpulat, M., Irimescu, A., Jelev, G., Karantzalos, K., Katagis, T., Kupkova, L., Lavreniuk, M., Mesaros, M., Mihailescu, D., Nita, M., Rusnak, T., Stych, P., Zemek, F., Albrechtova, J., Campbell, P. 2018. Comparison of Global and Continental Land Cover Products for Selected Study Areas in South Central and Eastern European Region. Remote Sensing, 10, 12, MDPI, ISSN:2072-4292, DOI:https://doi.org/10.3390/rs10121967, 1967-1967. SJR:1.386, ISI IF:3.952, С ISI IF - Q1.

2. Желев, Г. 2018. Видове дронове. Proceedings SES2018, Space Research Technology Institute - Bulgarian Academy of Sciences, ISSN:2603-3313, 236-252, Международно академично издателство. (in Bulgarian).

3. Dimitrov, P., P. Olofsson, G. Jelev, I. Kamenova. 2018. Mapping of forest cover change by post-classification comparison and multitemporal classification of SPOT data – a Bulgarian case study. Aerospace Research in Bulgaria, 30, Space Research Technology Institute - Bulgarian Academy of Sciences, ISSN:1313-0927, DOI:10.3897/arb.v30.e05, 42-62.

4. Alexiev, G., M. Agalareva, G. Jelev. 2016. A Geodynamic Model of Quaternary Tectonic Processes within the Sofia Seismic and Tectonic Zone. Problems of Geography, 3-4, Sofia, pp 47-66, ISSN 0204-7209, http://geoproblems.eu/wp-content/uploads/2017/04/2016_34/3_alexiev.pdf (in Bulgarian)

5. Руменина, Е., Г. Желев, 2016. Приложение на специализирана безпилотна система sensefly eBee Ag за картографиране и оценка на състоянието на земеделски посеви, 12 –та Международна научна конференция "ХЕМУС 2016" – Отбрана, Антитероризъм, Сигурност“.Международен панаир – Пловдив (постер)

6. Dimitrov, D., G. Jelev, E. Botev. 2016. Analysis of the Deformation Processes in the Region of the Mirovo Salt Deposit. Journal of the BAS, vol. 4, Ed. "Prof. M. Drinov", pp 14-18, ISSN 00073989 (in Bulgarian)

7. Atanassov, V., D. Borisova, G. Jelev, H.Lukarski. 2016. Radiometric Characterization of Imaging Spectrometers. Eleventh scientific conference with International Participation "Space, Ecology, Safety" (SES 2015) стр. 187-192,

8. Dimitrov, P., I. Kamenova, G. Jelev. 2016. Correlation Analysis of Time Series NDVI Data for Crop Mapping. Eleventh scientific conference with International Participation "Space, Ecology, Safety" (SES 2015) pp 167-173.

9. Ilieva, I., Naydenov, Y., Kamenova, I., Jelev, G. 2016. Empirical Study of the Correlation between Photosynthesis and Vegetation Indices in Soybean. Eleventh scientific conference with International Participation "Space, Ecology, Safety" (SES 2015) pp. 204-208.

10. Jelev, G., E. Roumenina, P. Dimitrov, I. Kamenova, I. Ilieva, Y. Naydenov, M. Nankov, V. Krasteva. 2016. Application of Specialized Unmanned Systems Sensefly eBee Ag for Mapping and Evaluation of Maize Crop State with Different Fertilizing Rate. Eleventh scientific conference with International Participation "Space, Ecology, Safety" (SES 2015) pp 154-166

11. Roumenina, E., G. Jelev, V.Vassilev, P. Dimitrov, I. Kamenova, V. Krasteva, V. Kolchakov, M. Nankov. 2016. Crop Growth Analysis on Winter Wheat and Soy Bean Cultivars Based on Satellite Data From Spot-5 Take 5, Uav Images and Field Measurements on Zlatia Test Site, Bulgaria. Eleventh scientific conference with International Participation "Space, Ecology, Safety" (SES 2015) pp 143-153.

12. Roumenina, E., C. Atzberger, V. Vassilev, P. Dimitrov, I. Kamenova, M.Banov, L. Filchev, G. Jelev. 2015. Single- and Multi-Date Crop Identification Using PROBA-V 100 and 300 m S1 Products on Zlatia Test Site, Bulgaria. Remote Sens. 2015, 7, 13843-13862, ISSN 2072-4292. Open Access Journal, doi:10.3390/rs71013843. (http://www.mdpi.com/2072-4292/7/10/13843)

13. Желев, Г. 2015. Разпознаване на кръгови структури по космически (сателитни) изображения. Proceedings of Tenth anniversary scientific conference with international participation "Space, Ecology, Safety" (SES'2014), 12-14 November 2013, pp 321-332. ISSN 1313-3888. http://www.space.bas.bg/SES2014.pdf

14. Желев, Г., Л. Филчев, В. Стаменова, В. Василев, П. Димитров, А. Гиков, Е. Руменина. 2015. Добри практики в България за приложение на спътникови данни в земеделието и ландшафтно-екологичния мониторинг. Proceedings of Tenth anniversary scientific conference with international participation "Space, Ecology, Safety" (SES'2014), 12-14 November 2013, pp 307-320. ISSN 1313-3888. http://www.space.bas.bg/SES2014.pdf

15. Dimitrov, P., I. Kamenova, V. Vassilev, E. Roumenina, M. Banov, G. Jelev. 2015. Crop Type Mapping by PROBA-V Satellite Data with 100 m and 300 m Spatial Resolution at Zlatia Test Site, Bulgaria. Proceedings of Tenth anniversary scientific conference with international participation "Space, Ecology, Safety" (SES'2014), 12-14 November 2013, pp 260-267. ISSN 1313-3888. http://www.space.bas.bg/SES2014.pdf

16. Borisova D., G. Jelev, V. Atanassov, P. Koprinkova-Hristova, K. Alexiev, 2014. Algorithms for lineaments detection in processing of multispectral images, Proceedings of SPIE 9245, Earth Resources and Environmental Remote Sensing/GIS Applications V, 2014, pp.92451L-1-92451L-8, http://dx.doi.org/10.1117/12.2067245, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, ISSN 0277-786X, SJR (2013): 0.203

17. Borisova, D., G. Jelev, V. Atanassov, P. Koprinkova-Hristova, K. Alexiev, 2014. Recognition of lineaments in Eastern Rhodopes on Landsat multispectral images. 40th COSPAR Scienti_c Assembly, 2-10 august 2014, Moscow, Russia. (poster session), https://www.cospar-assembly.org/abstractcd/COSPAR-14/

18. Спиридонов, Х., Г. Желев. 2014. Палеогеография на Мизийската платформа през неогена (северна България), сп. Пробл. на геогр. (под печат)

19. Roumenina E., P. Dimitrov, L. Filchev, G. Jelev. 2014. Validation of MERIS LAI and FAPAR products for winter wheat-sown test fields in North-East Bulgaria, International Journal of Remote Sensing, Volume 35, Issue 10, pp 3859–3874, http://dx.doi.org/10.1080/01431161.2014.919681

20. Спиридонов, Х., Г. Желев. 2014. Палеогеография на неогенските басейни в северна България, Proceedings of Ninth scientific conference with international participation "Space, Ecology, Safety" (SES'2013), Sofia, Bulgaria, 20-22 November 2013, pp 262-282. ISSN 1313-3888, http://www.space.bas.bg/SES2013.pdf

21. Atanassov V., G. Jelev, D. Borisova, 2014. Анализ на грешките в спектрометричните измервания, Proceedings of Ninth scientific conference with international participation "Space, Ecology, Safety" (SES'2013), Sofia, Bulgaria, 20-22 November 2013, pp 335-339. ISSN 1313-3888, http://www.space.bas.bg/SES2013.pdf

22. Atanassov V., D. Borisova, G. Jelev, 2014. Коригиране на грешките в спектрометричните измервания, Proceedings of Ninth scientific conference with international participation "Space, Ecology, Safety" (SES'2013), Sofia, Bulgaria, 20-22 November 2013, pp 340-347. ISSN 1313-3888, http://www.space.bas.bg/SES2013.pdf.

23. Koprinkova-Hristova P., K. Alexiev, D. Borisova, G. Jelev, V. Atanassov, 2014. Автоматична клъстеризация на многоспектрални изображения посредством рекурентни невронни мрежи, Proceedings of Ninth scientific conference with international participation "Space, Ecology, Safety" (SES'2013), Sofia, Bulgaria, 20-22 November 2013, pp 348-356. ISSN 1313-3888, http://www.space.bas.bg/SES2013.pdf=

24. Borisova D., D. Petkov, V. Atanassov, G. Jelev, 2013. Preprocessing of field spectrometric data, Proceedings of 7th Congress of the Balkan Geophysical Society, Tirana, Albania, 18664.pdf, ISBN 978-90-73834-55-2, doi:10.3997/2214-4609.20131729 http://www.earthdoc.org/publication/publicationdetails/?publication=71456

25. Atanassov, V., G. Jelev, L. Kraleva, 2013. Some Peculiarities of the Preprocessing of Spectral Data and Images, Journal of Shipping and Ocean Engineering, vol. 3 No 1-2, Serial Number 10, pp 55-60, ISSN 2159-5887 (Online).

26. Atanassov, V., K. Alexiev, G. Jelev, D. Borisova, P. Koprinkova-Hristova, 2013. Preprocessing of Remotely Acquired Spectral Data and Images. The Countdown on Horizon 2020 Space Tour in Sofia, 16 October 2013, http://www.b2match.eu/h2020spacetour/pages/sofia, (poster session).

27. Roumenina E., V. Kazandjiev, P. Dimitrov, L. Filchev, V. Vassilev, G. Jelev, V. Georgieva, and H. Lukarski, 2013. Validation of LAI and assessment of winter wheat status using spectral data and vegetation indices from SPOT VEGETATION and simulated PROBA-V images. // International Journal of Remote Sensing, Vol. 34, No 8, Publisher Taylor & Francis, ISSN 0143-1161 print/ISSN 1366-5901 online, pp. 2888-2904. DOI: 10.1080/01431161.2012.755276.

28. Koprinkova-Hristova, P., Angelova, D., Borisova, D., Jelev, G., Clustering of spectral images using Echo state networks, 2013 IEEE International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, IEEE INISTA 2013, June 19-21, Albena, Bulgaria, ISBN: 978-147990661-1, DOI: 10.1109/INISTA.2013.6577633. - в SCOPUS

29. Koprinkova-Hristova P., K. Alexiev, D. Borisova, G. Jelev, V. Atanassov. 2013. Recurrent neural networks for automatic clustering of multispectral satellite images, SPIE Remote sensing, Sept. 23-26, 2013, Dresden, Germany, Proceedings of SPIE, vol. 8892, Image and Signal Processing for Remote Sensing XIX, Editor(s): Lorenzo Bruzzone, 88920X (October 17, 2013); ISSN: 0277-786X, doi:10.1117/12. ISBN: 9780819497611; http://dx.doi.org/10.1117/12.2029191 - SJR SCOPUS импакт-ранг

30. Желев, Г. 2013. Изследване на вулканогенни структури в района на източни Родопи чрез дистанционни методи и ГИС, дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”, Акад. Изд. „Проф. М.Дринов“, София, стр.120, ISBN 978-954-322-633-7.

31. Jelev, G. 2013. Fuzzy Logic Based Method for Assessment of Geological Hazards in the Eastern Rhodope Mountains. Proceedings of Eighth Scientific Conference with International Participation - SES 2012, Sofia, Bulgaria, pp 328-339. ISSN 1313-3888 http://www.space.bas.bg/SES2012/R-5.pdf.

32. Atanassov, V., G. Jelev. 2013. Spectral resolution of image spectrometer systems. Eighth Scientific Conference with International Participation "Space, Ecology, Safety" – SES 2012, Sofia, Bulgaria, 04-06 December 2012. pp. 340-344. ISSN 1313-3888 http://www.space.bas.bg/SES2012/R-6.pdf.

33. Roumenina, E., L. Filchev, V. Vassilev, P. Dimitrov, G. Jelev, G. Stancalie, E. Savin, and D. Mihailescu. 2012. Comparative Analysis of Crop Maps for Chosen Test Areas on the Territory of Bulgaria and Romania Using Simulated PROBA-V and SPOT Vegetation Data. // EARSeL eProceedings, No 11, Vol. 2, EARSeL and BIS Verlag, ISSN 1729-3782, pp 155–160. URL: http://www.eproceedings.org/static/vol11_2/11_2_roumenina1.pdf.

34. Roumenina, E., L. Filchev, V. Vassilev, P. Dimitrov, G. Jelev, G. Stancalie, E. Savin and D. Mihailescu. 2012. Comparative Analysis of Land-Use/Land-Cover Maps For Chosen Test Areas on The Territory of Bulgaria and Romania Using Simulated Proba-V And Spot Vegetation Data. // In: 1st EARSeL Workshop on Temporal Analysis of Satellite Images, 24–25 May, 2012, Mykonos, Greece, pp 430-435.

35. Craciunescu, V., G. Stancalie, E. Roumenina,V. Kazandjiev, G. Jelev, L. Filchev, E. Savin, S. Catana. 2012. Interactive Web-Mapping System for Satellite Based Agricultural Applications in Bulgaria and Romania. Proceedings of 4th International Conference on Cartography and GIS, 18-22 June 2012, Albena, Bulgaria. pp. 429-438. Published by Bulgarian Cartographic Association.

36. Roumenina, E., L. Filchev, G. Jelev, P. Dimitrov, H. Lukarski, V. Kazandjiev, V. Georgieva. 2012. Determination of Wheat Crop Status After Winter Using Simulated PROBA-V and Ground-Based Data. Proceedings of 7-th Scientific Conference with International Participation “Space, Ecology and Safety” – SES 2011, Sofia, Bulgaria, Published by SSTRI-BAS. pp 197-207. ISSN: 1313-3888.

37. Atanassov, V., G. Jelev, L. Kraleva. 2012. Spatial Resolution of Spectrometric Systems. Seventh Scientific Conference with International Participation "Space, Ecology, Safety" – SES 2011, 29 November – 1 December 2011, Sofia, Bulgaria Conference Proceedings 2012, Sofia, Bulgaria. pp. 251-255, ISSN 1313-3888.(in Bulgarian), http://www.space.bas.bg/BG/magasin/SES/PROCEEDINGS%20SES%202011.pdf

38. Желев, Г., М. Червеняшка, П. Димитров, 2012. Пространствен модел на динамиката на земеползването в района на мини “Марица Изток” с използване на дистанционни методи, Екологично инженерство и опазване на околната среда, No 1, 2012, стр. 5-11, ISSN 1311-8668, http://ecoleng.org/Sadarjanie1.2012.html

39. Methodological Requirements for Testing PROBA-V and VEGETATION data for agricultural applications in Bulgaria and Romania (PROAGROBURO) developed and published in two bi-lingual versions (English-Bulgarian) and (English-Romanian). Edited by: E. Roumenina, V.Kazandjiev, G.Stancalie. Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, Sofia. 2011. p. 148. ISBN: 978-954-322-483-8.

40. Недков, Р., Пл. Христов, И. Иванова, М. Димитрова, М. Захаринова, Г. Желев, Д. Бонева 2011, Екологично мониторингово изследване в района на полигон Змейово на базата на спътникови и наземни данни, Екологично инженерство и опазване на околната среда, № 4, стр. 72-78, ISSN 1311-8668 http://ecoleng.org/Sadarjanie4.2011.html

41. Казанджиев, В., В. Георгиева, Д. Жолева, Н. Ценов, Е. Руменина, Л. Филчев, П. Димитров, Г. Желев, 2011. Измененията и колебанията на климата и условията за производство на зимна пшеница в североизточна България, Изследвания върху полските култури, Том VII – 2 Селекция на зърнено-житни култури, стр. 195-220, ISSN 1312-3882. http://dai-gt.org/fcs/bg/index.php?page=home

42. Roumenina, E., G. Jelev, P. Dimitrov, L. Filchev, V. Kazandjiev, V. Georgieva, D. Joleva. 2011. Monitoring of Winter Wheat of the Enola Variety on the Lozenets Reference Area Using Satellite and Ground-Based Data. Field Crops Studies, Vol. VII–2, Cereals Breeding, pp. 221-232, Published by Dobroudja Agricultural Institute G. Toshevo, Bulgaria, ISSN: 1312-3882. УДК 633/635(051). http://fcs.dai-gt.org/bg/index.php?page=tom&idt=11&idb=20&ida=355 .

43. Atanassov, V., G. Jelev, L. Kraleva, 2011, Major Remote Sensing Development in the Coming Decade. Proceedings of Sixth Scientific Conference with International Participation “SES 2010” pp. 289-296, ISSN 1313-3888. http://www.space.bas.bg/BG/magasin/SES/PROCEEDINGS%20SES%202010.pdf.

44. Гиков, А., Х. Спиридонов, Г. Желев, 2011, Изследване на свлачищните процеси между селата Устрен и Генерал Гешево, източни Родопи, Proceedings of Sixth Scientific Conference with International Participation “SES 2010” Proceedings, 2011, pp. 373-380, ISSN 1313-3888. http://www.space.bas.bg/BG/magasin/SES/PROCEEDINGS%20SES%202010.pdf

45. Roumenina, E., L. Filchev, V. Naydenova, G. Jelev, P. Dimitrov, V. Vassilev, L. Kraleva. 2010. Monitoring of Winter Crop Status in Bulgaria Using a Series of NOAA AVHRR NDVI Images. Canadian Journal of Remote Sensing, Vol. 36, Suppl. 2, pp. 224-230, ISSN 1712-7971.

46. Ranguelov, B., G. Jelev, T.Novikova, G.Mardirossian, G.Papadopoulos, A.Fokaefs, G.Diakogianni, V.Naydenova, E.Roumenina, A.Gikov, Y.Kroumova, L.Kraleva, 2010. ATLAS of the Tsunami-Risk-Susceptible Areas Along the Northern Bulgarian Black Sea Coast, Balchik Site, Publishing house "ET TerArt" - Krastio Terziev, ISBN 978-954-9531-15-2q p. 23.

47. Roumenina E., L. Filchev, V. Naydenova, P. Dimitrov, G. Jelev, 2010, Landscape Planning of Land-Use Using High Resolution Satellite Images and Ground-Based Data. Proceedings 30th EARSeL Symposium - Remote Sensing for Science, Education, and Natural and Cultural Heritage, 31th May - 3rd June 2010 UNESCO Headquarters, Paris, France, pp. 215-221, ISBN 978-1-60750-493-1.

48. Naydenova V., P. Dimitrov, G. Jelev, E. Roumenina, 2010, Analysis of the Dynamics of Vegetation Parameters LAI, EVI and FPAR for Forest Areas using MODIS Data Proceedings 30th EARSeL Symposium - Remote Sensing for Science, Education, and Natural and Cultural Heritage, 31th May - 3rd June 2010 UNESCO Headquarters, Paris, France, pp. 257-263, ISBN 978-1-60750-493-1.

49. Roumenina E., V. Naydenova, G. Jelev, A. Gikov, L. Kraleva, 2010, Aerospace Test Sites In Bulgaria – State And Prospects, GMES Operational Capacity Workshop, Sofia, Bulgaria, 25 – 26 March, 2010, (Poster session), http://www.gmes-bg.org/workshop_1/posters/information.html.

50. Roumenina, E., V. Vassilev, V. Naydenova, G. Jelev, P.Dimitrov, K.Ruskov, 2010, Land Use Dynamics of Areas Threatened with Floods Using Object-Oriented Classification of Very High Resolution Imagery, Fifth Scientific Conference with International Participation - SENS 2009, 2–4 November 2009, Sofia, Bulgaria, SRI-BAS. ISSN: 1313-3888, pp.116-124.

51. Atanassov, V., G. Jelev, L. Kraleva, 2010, Requirements for the Parameters of Imaging Spectrometers Imposed from the Used Premilinary Processing Methods, Proceedings of Fifth Scientific Conference with International Participation - SENS 2009, 2–4 November 2009, Sofia, Bulgaria, SRI-BAS. ISSN: 1313-3888, pp. 125-129, http://www.space.bas.bg/BG/magasin/SES/PROCEEDINGS%20SES%202009.pdf.

52. Filipov, L., Pl. Hristov, R. Nedkov, I. Ivanova, M. Dimitrova, M. Zaharinova, G. Jelev, D. Boneva, D. Panayotova, 2010, Web-базиран мониторинг на атмосферни замърсявания на територията на Бургаска област на базата на спътникови данни, Proceedings of Fifth Scientific Conference with International Participation - SENS 2009, 2–4 November 2009, Sofia, Bulgaria, SRI-BAS. ISSN: 1313-3888, pp. 187-191. http://www.space.bas.bg/BG/magasin/SES/PROCEEDINGS%20SES%202009.pdf

53. Naydenova, V., G. Jelev, 2009, Forest Dynamics Study Using Aerial Photos and Satellite Images with Very High Spatial Resolution.4th International Conference on Recent Advances in Space Technologies Space in the Service of Society”–RAST 2009, Istanbul, Turkey, pp 344-348, ISBN:978-1-4244-3628-6.

54. Ranguelov, B., G. Mardirossian, E. Roumenina, G. Jelev, A. Gikov, V. Naidenova, 2009, DEM and vulnerability classifications about Balchik test site according EU SCHEMA Project., Proceedings of the International Conference Fundamental Space Research, Sofia, Bulgaria. Published by STIL-BAS. ISSN: 987-954-322-409-8, pp 13-16.

55. Roumenina, E., L. Filchev, V. Naydenova, G. Jelev, P. Dimitrov, V. Vassilev. Paper ID 587-Assessment of Temporal Dynamics and Stress of the Vegetation Using Series of Seven-Day NOAA AVHRR NDVI Thematic Images// Proceedings of the 30th Canadian Symposium on Remote Sensing “Bridging Excellence”, 22-25 June 2009, Lethbridge, Alberta, Canada. Publisher: Canadian Remote Sensing Society/Canadian Aeronautics and Space Institute, pp. 810-811. ISBN 978-0-9781866-4-1.)

56. Roumenina, E., V. Naydenova, G. Jelev, V. Vassilev, L. Kraleva, 2009, Aerospace Test Sites in Bulgaria – State and Prospects, Aerospace Research in Bulgaria, Space Research Institute, № 23, SRI-BAS ISSN 1313-0927, pp. 59-69.

57. Roumenina, E., A. Gikov, H. Lukarski, V. Naydenova, G. Sotirov, G. Jelev, L. Filchev, L. Kraleva, S Fotev, M. Chervenyashka, P. Dimitrov, V. Kazandzhiev, N. Valkov. 2008. Establishment of a Scientific-Information Complex for Aerospace Test Sites on the Territory of the Republic of Bulgaria. Proceedings of the Fourth Scientific Conference with International Participation “Space, Ecology, Nanotechnology, Safety – SENS 2008”, June 2008, Varna, Bulgaria, SRI-BAS. ISSN: 1313-3888, pp. 106-112.

58. Atanassov V, G. Jelev, L. Kraleva, 2008. Prerocessing of Spectrometric Data. Proceedings of the Fourth Scientific Conference with International Participation “Space, Ecology, Nanotechnology, Safety – SENS 2008”, June 2008, Varna, Bulgaria, SRI-BAS. ISSN: 1313-3888, pp. 132-135.

59. Бояджиев, Ст., Вл. Георгиев, Г. Желев, 2008, Обобщаване на търсещите геохимични данни за целите на металогенния анализ и количественото прогнозиране (на примера на Краищидите и тяхната рамка), Годишник на СУ„Св. Климент Охридски", ГГФ, кн.1- геология, том 101, унв. изд. „Св. Климент Охридски", стр. 81-106.

60. Jelev, G., E. Roumenina, V. Naydenova, 2008, Mapping of settlements dynamics using high spatial resolution satellite images, XXI INTERNATIONAL GEODETIC STUDENTS MEETING, Students Association of the Higher Technical School of Geodetic, Cartographic and Surveying Engineering, 4-10 may 2008 Valencia, Spain. (Poster session).

61. Nedkov, R., E. Roumenina, L. Filipov, M. Dimitrova, M. Zaharinova, V. Naydenova, G. Jelev, D. Boneva, P. Hristov. Web-Based Monitoring of the Atmospheric Pollutions in the Region of Stara Zagora Municipality Using Satellite Data. Proceedings of the Third Scientific Conference Space, Ecology, Nanotechnology Safety – SENS 2007 with International Participation, 27-29 June 2007, Varna, Bulgaria, SRI-BAS. ISSN: 1313-3888, pp. 264-273, http://www.space.bas.bg/BG/magasin/SES/PROCEEDINGS%20SENS%202007.pdf.

62. Atanassov, V., L.Kraleva, G.Jelev, 2008, Noise and uncertainties in remote sensing spectrometric measurements. Proceedings of the Third Scientific Conference with International Participation “Space, Ecology, Nanotechnology Safety – SENS’2007”, 27-29 June 2007, Varna, Bulgaria, SRI-BAS. ISSN: 1313-3888, p.170-173, http://www.space.bas.bg/BG/magasin/SES/PROCEEDINGS%20SENS%202007.pdf.

63. Atanassov, V., G.Jelev, L.Kraleva, 2008, Measurement equation in spectrometric systems. Proceedings of the Third Scientific Conference with International Participation “Space, Ecology, Nanotechnology Safety – SENS’2007”, 27-29 June 2007, Varna, Bulgaria, SRI-BAS. ISSN: 1313-3888, p. 174-178, http://www.space.bas.bg/BG/magasin/SES/PROCEEDINGS%20SENS%202007.pdf.

64. Roumenina, E., N. Silleos, G.Jelev, L. Filchev, L. Kraleva, 2008. Designing A Spatial Model of The Dynamics of Land-Use Conflicts Caused by Uranium Mining Industry Using Remote Sensing and Ground-Based Methods. Proceedings, “Space, Ecology, Nanotechnology Safety – SENS 2007” with International Participation, 27-29 June 2007, Varna, Bulgaria, SRI-BAS. ISSN: 1313-3888, p. 179-184. http://www.space.bas.bg/BG/magasin/SES/PROCEEDINGS%20SENS%202007.pdf

65. Roumenina, E., G. Jelev, R.Nedkov, V.Naydenova, G.Kanev, 2007, A Spatial Model To Evaluate Man-Induced Transformation Using Geoinformation Technologies, Aerospace Research in Bulgaria, Space Research Institute, № 21, 2007, SRI-BAS, ISSN 1313-0927, pp 35-47.

66. Naydenova, V., E. Roumenina, G.Jelev, L. Filchev. 2007. Application of GIS, Remote Sensing and Ground-Based Data for Environmental Conservation on the Territory of the Republic of Bulgaria. 10th Annual SCGIS Conference, 25-28 June 2007, Monterey, CA, USA (Poster session).

67. Naydenova, V., E. Roumenina, G.Jelev, L. Filchev. 2007. Application of GIS, Remote Sensing and Ground-Based Data for Environmental Conservation on the Territory of the Republic of Bulgaria. 27th Annual ESRI International User Conference, 18-22 June 2007, San Diego, CA, USA (Poster session).

68. Roumenina, E., G. Jelev, R. Nedkov, V. Naydenova, 2007, Mapping Green Urban Space Using High Spatial Resolution Images, Proceedings of the 4th International Conference Recent Problems In Geodesy And Related Fields With International Importance, February 28 - March 2, 2007, Inter Expo Centre, [CD-ROM], Sofia, Bulgaria, No37.

69. Желев, Г., 2006, Структура на ГИС-проект за геоморфоложко изследване на вулканогенни структури в Източни Родопи, Book of Abstracts „SENS'2006” with International Participation, 2006, Варна, ISBN: 954-438-485-5, стр.74, [CD-ROM], s.2.,No13,.

70. Nedkov, R., E.Roumenina, G. Jelev, 2005, Monitoring of green areas in Plovdiv city with high resolution satellite data, Poster Proceedings of 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies Space in the Service of Society”–RAST 2005, Istanbul, Turkey, 2005, ISBN 0-7803-8977-8, pp 57-59.

71. Atanassov, V., G. Jelev, L.Kraleva, 2005, Imaging spectrometer data correction, Proceedings of the Scientific Conference “SPACE, ECOLOGY, SAFETY” with International Participation, 2005, Varna, Book I, SRI-BAS ISBN 954-438-484-7, pp 221-226.

72. Atanassov, V., G. Jelev, 2005. Algorithm for Dark Current Characterization of Imaging Spectrometer Module - Aerospace Research in Bulgaria, Space Research Institute, № 19, 2005, SRI-BAS ISSN 0861-1432, стр.77-83. http://journal.space.bas.bg/arhiv/n%2019/Volume_19.pdf

73. Atanassov, V., G. Jelev, 2005. Modern CCD sensors applicable in imaging spectrometers - Aerospace Research in Bulgaria, Space Research Institute, № 19, SRI-BAS, ISSN 0861-1432, стр.84-90. http://journal.space.bas.bg/arhiv/n%2019/Volume_19.pdf

74. Nedkov, R., E. Roumenina, G. Jelev, 2005, Monitoring of Green Urban Areas in the Central Part of Plovdiv City with High Resolution Satellite Data. Aerospace Research in Bulgaria. 2005, SRI-BAS ISSN 0861-1432, стр. 91-94. http://journal.space.bas.bg/arhiv/n%2019/Volume_19.pdf

75. Руменина, Е., Н.Томов, Г. Желев, 2005, Оценка на възможностите на микросателитите за екологичен мониторинг, Proceeding of the First Scientific Conference with International Participation “Space, Ecology, Safety” (SES'2005), Varna, Bulgaria, Book II, SRI-BAS, ISBN 954-438-484-7, с. 507-514.

76. Недков, Р., Е.Руменина, Г. Желев, 2005, Интегрирана ГИС за мониторинг на зелените площи на град Пловдив с използване на спътникови данни с висока разделителна способност, Proceeding of the First Scientific Conference with International Participation “Space, Ecology, Safety” (SES'2005), Varna, Bulgaria, Book II, SRI-BAS ISBN 954-438-484-7, с. 155-160.

77. Georgiev, V., R. Marinova, G. Jelev. 2004, Morfhostructures in momchilgrad depression (Eastern Rhodopes). Годишник на МГУ”Св. Ив.Рилски”, т.47, св. І, Геология и геофизика, София, 2004, ISSN 1312-1820, стр.69-73. http://mgu.bg/sessions/04/1/vg_pm_gj.pdf

78. Георгиев, Н, Г. Мардиросян, Г. Желев, А. Близнаков. 2004. Использовение аэрокосмических изображений с высоким разрешением для исследования и анализа развития пригородных районов и транспортной сети города Софии в периоде с 1994 по 2004 годы. Сб. Научна конференция. с международно участие ВСУ’2004, София, 2004, стр. 50–56.

79. Mardirossian, G., G. Jelev, H. Nikolov, Al. Mardirossian. 2003. Electronic and Optic-Electronic Part of the System for Tsunami Physical Modeling. XII International Scientific and Applied conference ELECTRONICS'2003, Technical University - Sofia, book 1, ISBN 954-438-374-3, pp. 174–179.

80. Атанасов, В., Г. Желев, В. Иванов. 2003. Процедури за характеризация на видеоспектрометричен модул. Сборник доклади от Юбилейна научна сесия: “100 години от полета на братя Райт”, ВНВВУ "Г. Бенковски", Д. Метрополия, т.2, стр. 71-77.

81. Желев Г., Ст. Бояджиев, Вл. Георгиев, 2003. Използване на геоинформационни системи при геохимично изследване на част от територията на Р.България – Краище - Сборник доклади от Юбилейна научна сесия: “100 години от полета на братя Райт”. ВНВВУ "Г. Бенковски", Д.Метрополия, т.1. стр. 419-424.

82. Желев Г., 2002. Структура на ГИС - проект за геоморфоложко изследване на Стръмниришката вулкано-тектонска морфоструктура - Девета национална конференция с международно участие по съвременни проблеми на слънчево-земните въздействия, София, STIL-BAS стр.133-136.

83. Желев Г., Е. Руменина, 2002. Мониторинг на яз. “Студен кладенец” с използване на аеро и космически изображения., В кн. Доклади от научна конференция с международно участие в памет на проф. д-р Димитър Яранов, том 2, Варна, с. 244-254.

84. Mardirossian G., G. Jelev L. Petrov, L. Dimitrova. 2002. Geomagnetical and Seismological Studies during and After the Solar Eclipse on August 11, 1999. Proceedings of the International Conference "First Results of 1999 Total Solar Eclipse Observations". Varna, pp. 285–289.

85. Jelev G., E. Rumenina, 2001. Monitoring the Studen kladenets reservoir using air and space images Aerospace Research in Bulgaria, Space Research Institute, №16, pp 97-106. http://journal.space.bas.bg/arhiv/n%2016/Volume_16.pdf

86. Спиридонов Х., А. Орев, А. Гиков, Г. Желев, Н. Николова, 2001. Наблюдения върху свлачището при с.Чакърци, Кърджалийско, Източни Родопи, Балканска научно-практическа конференция "Природният потенциал и устойчиво развитие на планинските райони", Враца, с.465-477

87. Желев Г. 2000. Геоморфоложко изследване на вулканогенни структури с помощта на аеро и космически средства. Сборник доклади "Международна научна сесия 50 години ГИ - БАН”, С., с. 172-178.

88. Спиридонов Х., М. Червеняшка, Е. Руменина, Г. Желев, А. Гиков, Д. Неделчева, 2000. Тематично картографиране на планински и равнинни терени по космически изображения, сб. "30 год. организирани космически изследвания в България", с. 132-137.

89. Спиридонов Х., Г. Желев, 1999. Геолого-геоморфоложко дешифриране на вулканогенни структури с помощта на космически снимки, Проблеми на географията, Кн.5-6, ISSN 0204-7209, с. 89- 95.

90. Roumenina E., R. Nedkov, G. Jelev, 1999. Earth observation of dynamics of land cover/ land use using multichannel aeroimages and GPS mesurements, Proceeding of the 50th Internat. Astronautical Congress, October 4 - 8, Amsterdam, Netherlands, (1999), Paper IAF -99--B.6.07, pp. 1-8.

91. Yanev Y., J.-M. Bardinzeff, K. Rakalov, G. Jelev 1998. Mn-bearing and REE-rich epidote (epidote - allanite) from the hydrothermally altered acid volcanics, Eastern Rhodopes (Bulgaria) - Neues Jahrbuch fur Mineralogie Monatshefte, (5), ISSN 0028-3649, pp. 221-233. tps://www.researchgate.net/publication/262675336_Mn-bearing_and_REE-rich_epidote_epidote-allanite_from_the_hydrothermal_altered_acid_volcanics_Eastern_Rhodopes_Bulgaria

Курсове от текущия семестър: